Početna Magazin Godine Pokreću li penzioneri pojedinačne tužbe zbog smanjenja penzija?

Pokreću li penzioneri pojedinačne tužbe zbog smanjenja penzija?

Pokreću li penzioneri pojedinačne tužbe zbog smanjenja penzija?

Sve veći broj penzionera razmišlja da pokrene spor protiv države zbog privremeno umanjenih penzija, čime im je, smatraju, povređeno imovinsko pravo, piše Politika.

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!

Neki od penzionera ko­ji­ma su pri­ma­nja ve­ća od 25.000 di­na­ra uma­nje­na od no­vem­bra 2014. go­di­ne re­ši­li su da po­sle tri i po go­di­ne po­moć po­tra­že na su­du po­kre­ta­njem po­je­di­nač­nih tu­žbi. To je, sma­tra­ju, je­di­ni na­čin da im se raz­li­ka uma­nje­nih pen­zi­ja jed­nog da­na is­pla­ti, jer su pen­zi­je nji­ho­vo pri­vat­no vla­sni­štvo ko­je im je Za­ko­nom o pri­vre­me­nom uređivanju načina isplata penzija od­u­ze­to.


Podsećamo:


S ob­zi­rom na to da je Ustav­ni sud od­ba­cio ini­ci­ja­ti­vu za oce­nu ustav­no­sti ko­ju su pod­ne­li Udru­že­nje sin­di­ka­ta pen­zi­o­ne­ra Sr­bi­je i voj­ni pen­zi­o­ne­ri, ni­je im, ka­žu, osta­lo ni­šta dru­go ne­go da pre­sa­vi­ju ta­bak, jer je po­vre­đe­no nji­ho­vo imo­vin­sko pra­vo.

De­si­mir Mr­do­vić, advo­kat iz Be­o­gra­da, ka­že da je od­lu­ka o pri­vre­me­nom uma­nje­nju pen­zi­ja ne­u­stav­na, jer Ustav ka­že da se već do­stig­nu­ti ni­vo ljud­skih pra­va ne mo­že sma­nji­va­ti.

„Pen­zi­ja je neo­tu­đi­vo pra­vo sva­kog po­je­din­ca za­ra­đe­na na osno­vu rad­nog sta­ža i upla­će­nih do­pri­no­sa. Za­kon o pri­vre­me­nom ure­đi­va­nju na­či­na is­pla­te pen­zi­ja pro­ti­van je ne sa­mo Usta­vu, ne­go i Evrop­skoj so­ci­jal­noj po­ve­lji, ra­ti­fi­ko­va­noj kod nas 2009. go­di­ne, jer ovaj ra­ti­fi­ka­ci­o­ni akt ima ja­ču prav­nu sna­gu od za­ko­na“ ob­ja­šnja­va advokat Mrdović.

Ka­kva su pra­va ošte­će­nih pen­zi­o­ne­ra i da li za­i­sta mo­gu da do­bi­ju ovaj spor pro­tiv dr­ža­ve (ka­kav je slu­čaj bio s voj­nim pen­zi­o­ne­ri­ma ko­ji­ma je dr­ža­va po­sle po­kre­ta­nja po­je­di­nač­nih tu­žbi mo­ra­la da is­pla­ti uve­ća­ne pen­zi­je) ili će im po­sle sve­ga osta­ti sa­mo tro­ško­vi advo­ka­ta?

I advo­ka­ti­ma je te­ško da se oko tog pi­ta­nja sa­gla­se, pri­zna­je Mr­do­vić.

„Ustav pro­pi­su­je da se pen­zi­je re­gu­li­šu Za­ko­nom o pen­zij­skom i in­va­lid­skom osi­gu­ra­nju, što je u ovom slu­ča­ju, ta­ko­đe, pre­kr­še­no i to ta­ko što se do­no­si no­vi Za­kon o pri­vre­me­nom uma­nje­nju, a Za­kon o PIO sta­vlja se van sna­ge. Ali, ne u smi­slu da se uki­da, ne­go pri­vre­me­no su­spen­du­je nje­go­ve od­red­be, a to pri­vre­me­no mo­že da tra­je i go­di­na­ma“, ka­že g. Mrdaković.

Mr­do­vić is­ti­če i da mu se ošte­će­ne stran­ke du­go već ja­vlja­ju da pro­ve­re ka­kva su im pra­va i mo­guć­no­sti uko­li­ko pod­ne­su po­je­di­nač­nu tu­žbu. On oče­ku­je da će ova­kvih tu­žbi bi­ti sve vi­še, po­go­to­vo ako se zna da ni­ko od nad­le­žnih ni da­lje ne go­vo­ri do ka­da će va­ži­ti ova pri­vre­me­nost is­pla­te uma­nje­nih pen­zi­ja.

„Či­nje­ni­ca je da je Ustav­ni sud od­bio ini­ci­ja­ti­vu za oce­nu ustav­no­sti, ali se on za­pra­vo ni­je ba­vio su­šti­nom za­ko­na, pa su pen­zi­o­ne­ri osta­li bez su­štin­skog od­go­vo­ra pod ko­jim uslo­vi­ma mo­že da im se otu­đi nji­ho­va pri­vat­na imo­vi­na. Ili, ako im već ne­ko od­u­zi­ma imo­vi­nu, da li će im je i u kom iz­no­su vra­ti­ti i ka­da“, pi­ta ovaj advo­kat.Priznaje da se dr­ža­va do­sta do­bro za­šti­ti­la no­vim za­ko­nom, i to ta­ko što je na­ve­la da se je­dan deo pen­zi­ja is­pla­ću­je iz bu­dže­ta, a dru­gi od upla­te do­pri­no­sa, kao i da dr­ža­va zbog eko­nom­ske kri­ze mo­ra da pri­beg­ne ovim me­ra­ma.

„Mno­ge mo­je ko­le­ge po­sa­ve­to­va­le bi pen­zi­o­ne­re da ne ula­ze u ovaj spor, jer će sve ja­ko du­go da tra­je, ali ja sa­ve­tu­jem da tre­ba da pro­ba­ju i da se na­o­ru­ža­ju str­plje­njem. Jer, ovaj pro­blem mo­ći će da iz­ne­su pred Me­đu­na­rod­ni sud prav­de u Stra­zbu­ru“, ka­že ovaj advo­kat i na­da se da bi ceo slu­čaj jed­nog da­na mo­gao do­ći do Ustav­nog su­da, u smi­slu da sud mo­že da od­lu­či da is­pi­ta ustav­nost ova­ko do­ne­te od­lu­ke ako ga ar­gu­men­ti iz­ne­ti u ini­ci­ja­ti­va­ma uve­re da za to ima me­sta.