USPVLS: Fond PIO opstruiše penzionere oštećene smanjenjem penzija da ostvare svoja prava

Deo filijala Fonda PIO odbija da primi zahteve oštećenih penzionera za priznavanje prava na isplatu razlike između isplaćenog i pripadajućeg iznosa penzije. Ovim povodom, Udruženje sindikata penzionisanih vojnih lica Srbije izdalo je Saopštenje koje sadrži i preporuke kako se nositi sa ovakvim nezakonitim ponašanjem službenika ove institucije. Prenosimo Saopštenje u celosti.

Zakonom o izmenama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju kojim je ukinut Zakon o privremenom uređivanju načina isplate penzija, Narodna skupština Republike Srbije nije, na osnovu člana 58. Ustava Republike Srbije, regulisala da se neisplaćeni delovi penzije sa kamatom vrate oštećenim penzionerima.

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!

Namera vlasti da neisplaćene delove penzije ne vrati

Očigledna je namera aktuelne vlasti da neisplaćene delove penzije oštećenim penzionerima sistemski ne vrati, verovatno računajući da većina oštećenih zbog neinformisanosti i visokih taksi neće pokrenuti sudske parnice protiv Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje (Fonda PIO) za nadoknadu nanete štete.

U toku primene Zakona, preminulo je preko 150.000 oštećenih penzionera čiji naslednici zbog neinformisanosti nisu u rešenje sa ostavinskog postupka uneli pravo na neisplaćene delove penzije.

Ustavni sud Srbije, propuštanjem i odlaganjem ocenjivanja ustavnosti Zakona, učestvuje, čini se, u jednom od vlasti osmišljenom planu, da deo potraživanja oštećenih penzionera koji je stariji od tri godine u momentu podnošenja parnične tužbe, bude nepriznat zbog zastarevanja. Ovakav plan bi mogao biti zasnovan na odluci Ustavnog suda Srbije broj Už-6014/2015 od 11. januara 2018. godine, u kojoj se poziva i na odobravanje takvog stava od strane Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu.

Stavovi, dela pravnika, da zastarevanje počinje da teče od datuma ukidanja spornog zakona nepredvidivim ponašanjem Ustavnog suda Srbije mogu biti demantovani. Postoji realna opasnost da zbog kašnjenja u pokretanju sudskog postupka oštećeni penzioneri izgube deo svojih potraživanja. Naravno, ovo pod uslovom da Ustavni sud Srbije posle ocene da je Zakon neustavan, ne donese odluku kojom će obavezati Vladu Srbije da donese ili predloži propis kojima bi bila regulisana naknada štete svim oštećenim i naslednicima preminulih penzionera.

Ukoliko Evropski sud za ljudska prava u Strazburu problem reši u korist penzionera, naknada štete će najverovatnije opet biti vršena u pojedinačnim sudskim parnicama pred domaćim sudovima.

Tok kampanje za vraćanje penzija

Kampanjom „Stavimo tačku na pljačku penzionera“ Udruženje sindikata penzionisanih vojnih lica Srbije (USPVLS) o svemu je informisalo oštećene penzionere, ali je relativno mali broj pokrenuo sudske parnice zbog visokih sudskih taksi, neodlučnosti advokata i kampanje predstavnika vlasti u medijima koje kontroliše, da su penzije morale da se smanje, da država ne treba da se tuži, da su penzije vraćene i da su nikada veće, da je postupak neizvestan, da sudovi presuđuju u korist Fonda PIO itd.

U ovom trenutku, postoji nekoliko presuda osnovnih sudova u Srbiji kojima su zahtevi oštećenih penzionera prihvaćeni i Fond PIO obavezan da naknadi štetu sa kamatom. Ovi primeri pokazuju da i u sudstvu postoje samostalne, stručne i društveno odgovorne sudije.

Treba očekivati da će aktuelna vlast učiniti sve da navedene presude budu ukinute od strane viših sudova. Čak je i predsednik Srbije negativno komentarisao odluku suda koji je presudio u korist oštećenog penzionera što je, svakako, pritisak na sudstvo.

Odlaganjem ocenjivanja ustavnosti Zakona, Ustavni sud Srbije u stvari daje opravdanje parničnim sudovima da odbijaju tužbene zahteve obrazlažući da je Fond PIO radio po Zakonu koji za sada nije ocenjen neustavnim. Deo osnovnih sudova odbija predloge da parnične postupke stavi u stanje mirovanja dok se Ustavni sud Srbije ne izjasni o ustavnosti Zakona što ukazuje na prikriveni plan smanjivanja broja parničnih tužbi.

Opstrukcija dela filijala Fonda PIO

Deo filijala Fonda PIO odbija da primi zahteve oštećenih penzionera za priznavanje prava na isplatu razlike između isplaćenog i pripadajućeg iznosa penzije zbog primene Zakona o privremenom uređivanju načina isplate penzija sa pripadajućom zakonskom kamatom. Takvi postupci su nezakoniti i USPVLS predlaže da se zahtev nadležnoj filijali dostavi poštom preporučeno sa povratnicom a da se potvrda pošte o predaji pošiljke i povratnica čuva uz primerak zahteva koji je dostavljen nadležnoj filijali Fonda PIO.

U slučaju regulisanja duga posebnim zakonom, što je malo verovatno ukoliko ne dođe do promene većine u Narodnoj skupštini Republike Srbije, svi bi se sudski parnični postupci morali završiti pozitivno po oštećene penzionere jer bi tek tada sudovi morali donositi pozitivne presude.

Pokretanje sudskog ili upravnog postupka – prekid zastarevanja

U ovom trenutku je najvažnije kako oštećeni penzioneri da spreče zastarevanje svojih potraživanja po osnovu štete koja im je učinjena smanjenjem penzije.

Pokretanje sudskog postupka pred parničnim sudom prekida zastarevanje, ali iziskuje plaćanje sudskih taksi koje zavise od visine tužbenog zahteva. Propisima je predviđena mogućnost da se one plaćaju i u više rata. Advokatske kancelarije sa kojima USPVLS sarađuje, za svoj rad ne traže naknadu unapred do pozitivnog okončanja postupka uz obavezu klijenta da plaća sudske takse i sudskog veštaka. Oni koji ranije pokrenu parnični postupak, pre će naplatiti štetu.

Pokretanje upravnog postupka, koji treba da se završi tužbom Upravnom sudu, takođe je siguran put prekida zastarevanja potraživanja nastale štete. Taksa u upravnom postupku ne postoji, a za presudu Upravnog suda relativno je mala (oko 1680 dinara). Upravni postupak može pokrenuti svaki oštećeni penzioner.

Kako bi se obezbedila masovnost u podnošenju zahteva, Udruženje je sa advokatskim kancelarijama sa kojima sarađuje osmislilo Zahtev Fondu PIO za priznavanje prava na isplatu razlike između isplaćenog i pripadajućeg iznosa penzije sa kamatom, zbog primene Zakona o privremenom uređivanju načina isplate penzija.

Posle predaje zahteva, oštećeni penzioner vrši izbor advokata sa kojim sklapa odgovarajući sporazum o zastupanju. Ukoliko se Fond o zahtevu ne izjasni u roku od 30 dana, dostavlja se Žalba zbog ćutanja uprave. Ukoliko se Zahtev rešenjem odbije od strane prvostepenog organa, drugostepenom organu Fonda PIO se dostavlja žalba koju treba da izradi advokat.

Ukoliko oštećeni budu hteli, moći će u dogovoru sa advokatom odmah da pokrenu i parnični postupak. Deo advokatskih kancelarija traži naknadu samo za kancelarijske troškove od 1000 dinara, što je korektno.

Sudstvo mora poštovati Ustav Srbije

USPVLS poziva oštećene penzionere koji nisu u mogućnosti da plaćaju sudske takse u parničnom postupku da odmah pokrenu upravni postupak dostavljajući navedeni zahtev nadležnoj filijali Fonda PIO da bi u tom postupku bila podneta i tužba Upravnom sudu radi prekida zastarevanja potraživanja.

Velikim brojem zahteva vršimo i pritisak na sudstvo da poštuje Ustav Srbije i vlast da problem razreši donošenjem propisa o naknadi štete svim oštećenim penzionerima. Posle pozitivne odluke Ustavnog suda Srbije ili Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu, stekli bi se uslovi za masovno podnošenje parničnih tužbi.

USPVLS poziva advokatske kancelarije da se uključe u podršku oštećenim penzionerima radi zaštite njihovih prava.

USPVLS poziva oštećene penzionere da koriste samo uputstva udruženja koja se nalaze na sajtovima penzionervojni.rs, penzin.rs i FB stranici Penzioneri Srbije, da objašnjenja traže na tel. 064 2677 525, 064 2354 113, 065 215 2416, 063 388871, E-mail: uspvls.beograd@gmail.com ili lično na adresi: USPVLS: Savski trg 9, treći sprat, Beograd, četvrtkom od 11 sati ili po dogovoru.

Učešće u kampanji USPVLS ne uslovljava članstvom u udruženju.

Jovan Tamburić, predsednik
Udruženja sindikata penzionisanih vojnih lica Srbije

FotografijaJusticija, Frankfurt na Majni
Podnaslove u tekstu unela redakcija portala Penzin