ALIMS: Adenuric (febuksostat) – Rizik od kardiovaskularne smrti

Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije obaveštava o povećanom riziku od kardiovaskularne smrti i smrti zbog bilo kog uzroka kod pacijenata lečenih febuksostatom.

Adenuric (febuksostat): povećani rizik od kardiovaskularne smrti i smrti zbog bilo kog uzroka kod pacijenata lečenih febuksostatom u ispitivanju CARES.

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!

Osnovne informacije

U kliničkom ispitivanju faze IV (ispitivanje CARES) primećen je značajno veći rizik od smrti zbog bilo kog uzroka i smrti zbog kardiovaskularnih (KV) uzroka kod pacijenata sa gihtom i istorijom teže KV bolesti koji su lečeni febuksostatom u poređenju sa pacijentima lečenih alopurinolom.

Lečenje febuksostatom kod pacijenata sa postojećom težom KV bolešću (npr. infarkt miokarda, moždani udar ili nestabilna angina) treba izbegavati, osim ako nijedno drugo lečenje nije primenjivo.

Dodatne informacije

Febuksostat je nepurinski selektivni inhibitor ksantin oksidaze koji pokazuje antihiperurikemijsku aktivnost redukcijom stvaranja mokraćne kiseline.

Febuksostat u dozi od 80 mg i 120 mg indikovan je za lečenje hronične hiperurikemije, u stanjima kada je već došlo do taloženja urata (uključujući prisutnost tofusa i/ili artritisa, trenutno ili u anamnezi).

Takođe, febuksostat od 120 mg indikovan je za prevenciju i lečenje hiperurikemije kod odraslih pacijenata koji su podvrgnuti hemioterapiji za hematološke maligne bolesti i imaju srednje visoki do visoki rizik za nastajanje sindroma lize tumora.

Ispitivanje CARES

Ispitivanje CARES (Cardiovascular safety of febuxostat and allopurinol in patients with gout and cardiovascular comorbidities) faze IV (TMX-67 301) bilo je multicentrično, randomizovano, dvostruko slepo, ispitivanje neinferiornosti. Sprovedeno je u SAD-u, Kanadi i Meksiku.

Cilj ispitivanja bio je da proceni kardiovaskularnu bezbednost febuksostata i alopurinola kod ispitanika sa gihtom i težim kardiovaskularnim komorbiditetima. Uključeno je više od 6.000 pacijenata radi poređenja KV ishoda pri primeni febuksostata u odnosu na primenu alopurinola.

Primarni parametar praćenja u ispitivanju CARES bilo je vreme do prve pojave velikih kardiovaskularnih neželjenih događaja (eng. Major Adverse Cardiovascular Events – MACE). Njih sačinjavaju: nefatalni infarkt miokarda (MD), nefatalni moždani udar, KV smrt i nestabilna angina sa urgentnom koronarnom revaskularizacijom. Parametri praćenja (primarni i sekundarni) analizirani su u skladu sa planiranom populacijom (eng. intention-to-treat population) za lečenje, obuhvatajući sve ispitanike koji su bili randomizovani i primili najmanje jednu dozu leka u dvostruko slepom ispitivanju.

Ukupno je 56,6 odsto ispitanika prevremeno prekinulo lečenje u ispitivanju, a 45 odsto ispitanika nije završilo sve posete tokom ispitivanja. Ukupno 6.190 pacijenata je praćeno sa medijanom od 32 meseca. Medijana trajanja izloženosti bila je 728 dana za pacijente u grupi s febuksostatom (n=3098) i 719 dana u grupi s alopurinolom (n=3092).

Primarni parametar praćenja MACE imao je sličnu stopu pojavljivanja u grupama lečenih febuksostatom i alopurinolom (10,8 odsto u poređenju sa 10,4 odsto pacijenata; odnos rizika (eng. hazard ratio – HR) 1,03; 95 odsto interval pouzdanosti (eng. confidence interval – CI) 0,87-1,23.

Rezultati CARES ispitivanja

U analizi pojedinačnih komponenti MACE-a (sekundarni parametar praćenja), stopa KV smrtnosti bila je značajno veća sa febuksostatom u poređenju sa alopurinolom (4,3 odsto u poređenju sa 3,2 odsto pacijenata; HR 1,34; 95 odsto CI 1,03-1,73).

Stopa pojavljivanja drugih MACE događaja bila je slična u grupama sa febuksostatom i alopurinolom, tj. nefatalni MI (3,6 odsto u poređenju sa 3,8 odsto pacijenata; HR 0,93; 95 odsto CI 0,72-1,21), nefatalni moždani udar (2,3 odsto u poređenju sa 2,3 odsto pacijenata; HR 1,01; 95 odsto CI 0,73-1,41) i urgentna revaskularizacija usled nestabilne angine (1,6 odsto u poređenju sa 1,8 odsto pacijenata; HR 0,86; 95 odsto CI 0,59-1,26).

Stopa smrtnosti zbog bilo kog uzroka takođe je bila značajno veća sa febuksostatom u poređenju sa alopurinolom (7,8 odsto u poređenju sa 6,4 odsto pacijenata; HR 1,22; 95 odsto CI 1,01-1,47) i uglavnom je bila uzrokovana većom stopom KV smrtnosti u toj grupi.

Ispitivanje FAST

U Evropi, regulatorna tela Evropske unije su zahtevala sprovođenje ispitivanja FAST (Febuxostat vs Allopurinol Streamlined Trial) faze IV. Cilj je da se proceni bezbednost febuksostata u poređenju sa alopurinolom kod pacijenata sa hroničnom simptomatskom hiperurikemijom i faktorom KV rizika. Ispitivanje je u toku, a rezultati se očekuju u drugom tromesečju 2020. godine.

Sažetak karakteristika leka i Uputstvo za lek će biti ažururani kako bi uključili rezultate ispitivanja CARES i posebne preporuke za zdravstvene radnike koji propisiju lek.

Kompanija Berlin-Chemie A. Menarini Distribution d.o.o. je nosilac dozvole za lek Adenuric (febuksostat).

Izvor: ALIMS

O ALIMS-u: ALIMS – Agencija za lekove i medicinska sredstva

Ako vas zanima šta je:
* Lek pod dodatnim praćenjem
*
Farmakovigilanca u Srbiji: Dodatno praćenje leka i prijavljanje neželjenih reakcija na lek

Slične vesti:

Tekstovi koji bi vas mogli zanimati: