„Uvećanje uz penziju“ za deo penzionera narednih godinu dana

Vlada Srbije donela je 22. decembra 2022. godine Uredbu o uslovima, visini, obuhvatu korisnika penzija i dinamici isplate novčanog iznosa kao uvećanja uz penziju. Da se ne biste pitali šta tačno ovo „uvećanje uz penziju“ znači i ko će ga dobiti, prenosimo Uredbu.

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!

FotografijaMister No

Na osnovu člana 207a stav 2. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju („Službeni glasnik RS“, br. 34/03, 64/04 – US, 84/04 – dr. zakon, 85/05, 101/05 – dr. zakon, 63/06 – US, 5/09, 107/09, 101/10, 93/12, 62/13, 108/13, 75/14, 142/14, 73/18, 46/19 – US, 86/19, 62/21, 125/22 i 138/22) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS“, br. 55/05, 71/05 − ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 − US, 72/12, 7/14 − US, 44/14 i 30/18 − dr. zakon),

Vlada donosi

U R E D B U
O USLOVIMA, VISINI, OBUHVATU KORISNIKA PENZIJA I DINAMICI ISPLATE NOVČANOG IZNOSA KAO
UVEĆANjA UZ PENZIJU

Član 1.

Korisnicima starosne, prevremene starosne, invalidske i porodične penzije čija visina penzije od penzije za mesec decembar 2022. godine zaključno sa penzijom za mesec novembar 2023. godine iznosi do 43.645,99 dinara, isplaćuje se novčani iznos kao uvećanje uz penziju.

Korisnicima iz stava 1. ovog člana smatraju se i korisnici prava iz čl. 223. i 225. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju („Službeni glasnik RS“, br. 34/03, 64/04 – US, 84/04 – dr. zakon, 85/05, 101/05 – dr. zakon, 63/06 – US, 5/09, 107/09, 101/10, 93/12, 62/13, 108/13, 75/14, 142/14, 73/18, 46/19 – US, 86/19, 62/21, 125/22 i 138/22, u daljem tekstu: Zakon).

Novčani iznos kao uvećanje uz penziju iz stava 1. ovog člana isplaćuje se mesečno uz penziju od penzije za mesec decembar 2022. godine zaključno sa penzijom za mesec novembar 2023. godine i posebno se iskazuje.

Član 2.

Novčani iznos kao uvećanje uz penziju korisnicima iz člana 1. ove uredbe čija visina penzije počev od penzije za mesec decembar 2022. godine iznosi do 43.645,99 dinara obračunava se i isplaćuje u iznosu koju su korisnici primili uz penziju za mesec novembar 2022. godine.

Član 3.

Visina novčanog iznosa kao uvećanja uz penziju, kao i iznos od 43.645,99 dinara iz čl. 1. i 2. ove uredbe, usklađuju se na način koji je propisan za usklađivanje penzija.

Član 4.

Novim korisnicima kojima penzija pripada počev od meseca decembra 2022. godine i nadalje novčani iznos kao uvećanje uz penziju obračunava se i isplaćuje u visini novčanog iznosa kao uvećanja uz penziju korisnika koji su pravo na penziju ostvarili zaključno sa 30. novembrom 2022. godine, a čija je visina penzije za mesec za koji se isplaćuje novčani iznos kao uvećanje uz penziju istovetna sa visinom penzije novog korisnika.

Član 5.

Ako penzija za decembar 2022. godine ne pripada za ceo mesec, novčani iznos kao uvećanje uz penziju iz člana 3. ove uredbe obračunava se tako što se ta penzija svodi na iznos penzije za ceo mesec.

Novčani iznos kao uvećanje uz penziju iz čl. 2. i 3. ove uredbe, pripada u punom iznosu ako se penzija isplaćuje za ceo mesec, a ukoliko se penzija isplaćuje za deo meseca, obračunava se srazmerni deo tog iznosa.

Novčani iznosi kao uvećanje uz penziju, koji su isplaćeni korisnicima uz penziju od penzije za mesec decembar 2022. godine zaključno sa penzijom za mesec novembar 2023. godine, smatraju se konačnim.

Član 6.

Na novčani iznos iz čl. 2. i 3. ove uredbe ne obračunava se i ne plaća doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje korisnika penzije.

Član 7.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

05 Broj: 110-10760/2022
U Beogradu, 22. decembra 2022. godine

V L A D A

PREDSEDNIK
Ana Brnabić

Izvor: Vlada Republike Srbije