Početna Magazin Godine Društvo Pismo Izvršnog odbora USPS-a Upravnom odboru Fonda PIO

Pismo Izvršnog odbora USPS-a Upravnom odboru Fonda PIO

Pismo Izvršnog odbora USPS-a Upravnom odboru Fonda PIO

Pismo Udruženja sindikata penzionera Srbije u kome se traži od predstavnika osiguranika u Upravnom odboru Fonda PIO da podnesu ostavke i ne učestvuju u radu Upravnog odbora.

Decembra meseca 2014. godine, na Prvoj otvorenoj skupštini Udruženja sindikata penzionera Srbije (USPS), doneta je jednoglasna odluka da se od predstavnika osiguranika u Upravnom odboru Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje (Fond PIO) traži da podnesu ostavku na članstvo i ne učestvuju u radu Upravnog odbora Fonda PIO.

Izmenom Zakona o Fondu PIO predviđeno je, kako smatra USPS – opravdano smanjenje broja članova UO Fonda PIO, ali je „nakaradnim tumačenjem“ Zakona, promenjen i sastav UO Fonda, te je veći broj predstavnika Vlade nego predstavnika osiguranika.

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!

Zbog ovoga, Udruženje sindikata penzionera Srbije je predalo tužbu Ustavnom sudu Srbije. Prethodno je UO Fonda PIO poslato pismo u kome se traži da predstavnici osiguranika podnesu ostavke, ali do danas (3. april 2015. godine) nije stigao nikakav odgovor.

U nastavku, prenosimo pismo USPS-a Upravnom odboru Fonda PIO.


REPUBLIČKI FOND
ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE

U P R A V N O M   O D B O R U

Na  otvorenoj Skupštini Udruženja Sindikata penzionera Srbije u kojoj je učestvovalo preko 1000 predstavnika penzionera iz Srbije, doneta je JEDNOGLASNA

O  D  L  U  K  A

Zahtevamo      da predstavnik Saveza penzionera
Tražimo            od predstavnika Saveza Samostalnog Sindikata Srbije i
Pozivamo         predstavnika Unije Poslodavaca Srbije

da podnesu OSTAVKU na članstvo i ne učestvuju u radu UO Fonda PIO.

UO Fonda PIO „izabran“ (delegiran) je na osnovu čl. 155 Zakona o Fondu PIO, usvojenog izmenom po hitnom postupku sa obrazloženjem „… da se smanjenjem broja članova smanje troškovi u Fondu i rad učini efikasnijim…“.

Nakaradnim tumačenjem predlagača (Vlada RS) smanjenjem broja članova (opravdano) promenjen je sastav UO – većinom predstavnika Vlade u njemu, u odnosu na predstavnike osiguranika. Tim stavom je narušen princip i prekršeno OSNOVNO PRAVILO u upravnim institucijama finansijskog osiguranja iz rada i povodom rada: da institucijom osiguranja upravljaju osiguranici, većinski ulagači sredstava preko svojih predstavnika iz svojih redova i redova poslodavaca, a manjinski paket učešća u upravljanju imaju drugi korisnici i država koja učestvuje ulogom (sredstvima) iz budžeta za njihove potrebe i ima kontrolnu funkciju. To je višedecenijska praksa i abeceda upravljanja i gazdovanja fondovima osiguranja u svim zemljama demokratske provinijencije, što je bilo i sa našim fondom do uzurpacije u kojoj nažalost i Vi aktivno učestvujete.

Izmenom „pod hitno“ narušen je ovaj princip i pravilo jer Vlada kao manjinski ulagač (38,8 %) iz Budžeta, za račun korisnika (svoje obaveze) ima većinski paket glasova (4) u odnosu na većinskog ulagača (osiguranici i poslodavci) koji imaju 3 glasa (ulaganje 61,2%).

Vaše prisustvo u UO je obesmišljeno ovakvim majoritetom manjinskog vlasnika, a Vi služite kao pokriće za nezakonito, samovoljno i ničim ograničeno uzurpiranje i kršenje prava nas osiguranika i poslodavaca (osnivača i većinskih vlasnika kapitala Fonda) da na pravnovaljan način upravljamo svojom imovinom i svojim sredstvima kao ličnim svojinskim pravom.

Izabrani ste po Ustavno neutemeljenom Zakonu „pod hitno“ i učestvujete u promeni neustavnog tzv. „Zakona o privremenom uređivanju načina isplate penzija“, kojim se vrši organizovana otimačina dela penzija, suprotno Evropskoj konvenciji o ljudskim pravima i osnovnim slobodama (čl. 1 protokola br. 1 ) – čiji je osnovni zahtev da svako mešanje državnog organa u mirno uživanje imovine (penzija) mora biti zakonito i da „smanjenje (obustava) penzije jasno predstavlja mešanje u mirno uživanje imovine i ugrožavanja životne sigurnosti.“ (Evropski sud za ljudska prava, 17. april 2012. godine).

Učestvovanje u ovakvom (tzv.) UO dajete legitimitet ugrožavanju ličnog svojinskog prava uloženog za dostojanstvo života i mirne starosti čime ste prekršili direktno čl. 70 Ustava RS.

Podnošenjem ostavke i napuštanjem vladinog UO, odbranićete pravo osiguranika i poslodavaca i izbeći odgovornost pred Zakonom za smišljeno nehumano ugrožavanje tuđe imovine u organizaciji Vlade RS.

To dugujete svojim prijateljima sa kojima ste radili i delili „dobro i zlo“, u zakonitom stvaranju imovine našeg Fonda. To dugujete svojoj deci i unucima – a najviše SEBI.

Ujedno Vas obaveštavamo da smo pokrenuli Ustavnu inicijativu za ocenu zakonitosti čl. 155 Zakona o Fondu PIO.

Učesnici Prve otvorene Skupštine USPS održane 12. decembra 2014. godine.

IZVRŠNI ODBOR
USPS

 Poslato:

    • Savezu penzionera
    • Savezu Samostalnih Sindikata
    • Uniji poslodavaca

U Beogradu, 13. februara 2015. godine.