Početna Magazin Godine Porodica Život bez sećanja

Život bez sećanja

Život bez sećanja

Istraživanje „Život bez sećanja“ deo je Projekta „Ne zaboravimo mi one koji zaboravljaju„. Analiza rezultata Istraživanja upućuje na nekoliko osnovnih zaključaka… 

Predstavljamo glavne zaključke analize rezultata istraživanja o demenciji u Srbiji:

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!
 1. Postojeći pravni okvir za dugotrajnu negu, pa tako i za servise podrške dementnim osobama, jeste Revidirana evropska socijalna povelja, obavezujući dokument Saveta Evrope, čiji Član 23. reguliše pravo starijih na socijalnu zaštitu. U Srbiji, okvir je i Zakon o socijalnoj zaštiti (Čl. 40 – dnevne usluge u zajednici).
 2. Koncepti servisa podrške dementnim osobama su brojni i međusobno različiti, ali im je zajedničko to da su svi deo sistema dugotrajne nege.
 3. Visina izdvajanja za dugotrajnu negu 2011. god, prema procenama, u Srbiji je bila 14 puta niža od proseka EU (0,03% od BDP-a).
 4. Čak i u Beogradu, gde je najrazvijenija infrastruktura zdravstvenih i socijalnih servisa za dugotrajnu negu, dementne osobe i njihove porodice se suočavaju sa ogromnim izazovima. 
 5. U Beogradu, državni sektor – lokalna samouprava, u svojoj Odluci o pravima i uslugama socijalne zaštite, nema predviđene i dnevne centre za odrasla i starija lica sa demencijom, pa ih i ne razvija, uprkos činjenici da u Beogradu živi 270.000 lica sa 65 i više godina, a prema procenama, kod šest do 10% njih boluje od demencije (16 do 27 hiljada lica), što pogađa ne samo te ljude, već i njihove porodice i lokalnu zajednicu. 
 6. Dobra zdravstvena nega i društvena briga o ljudima sa demencijom – od pre uspostavljanja dijagnoze, pa do kraja njihovog života, suštinski je aspekt dobrog kvaliteta života. To se postiže kroz dobro finansirani sistem socijalne brige.
 7. Iz uzorka u Beogradu, 80% anketiranih srodnika smatra da bi postojanje i funkcionisanje Dnevnog centra za dementne osobe bilo od velike koristi i pomoći za njih (60% nije uključeno ni u jedan postojeći servis socijalne ili zdravstvene zaštite).
 8. Više od 3/4 srodnika iz uzorka sasvim precizno je definisalo koje sadržaje usluge u Dnevnom centru treba organizovati.
 9. Od anketiranih, 2/3 je spremno da učestvuje u finansiranju usluga u Dnevnom centru za svoje obolele članove. Oni koji su se izjasnili da ne bi plaćali, to nisu u mogućnosti da učine.
 10. Srodnici su se mahom izjasnili da im je neophodno savetovanje i obuke neformalnih negovatelja, servisi kratkoročnog smeštaja obolelog člana… Ne mali broj srodnika govori i o materijalnom iscrpljivanju i finansijskim problemima u koje upadaju zbog obaveza u negovanju i lečenju obolelog člana.

Na osnovu navedenih zaključaka, iznete su sledeće preporuke:

 • Nesporna je nužnost razvijanja efikasnih i ekonomičnih modela podrške dementnim osobama i njihovim porodicama na nivou lokalne zajednice.
 • Organi lokalne samouprave Grada Beograda treba prvo da izvrše izmene i dopune odluke o pravima iz socijalne zaštite, tako da u prava na dnevne usluge u zajednici uključe i pravo na na dnevne centre za starije osobe sa demencijom. Potom, da za 2015. godinu planiraju finansijska sredstva u budžetu Grada Beograda za uspostavljanje dnevnog centra za osobe sa demencijom. 
 • Na usluge u Dnevnom centru u Beogradu treba usmeravati, pre svega, obolele iz staračkih domaćinstava, a prednost pri prijemu treba da imaju oni koji su siromašniji, kojima treba omogućiti da te usluge koriste besplatno, dok drugi korisnici pak, treba da ih plaćaju u zavisnosti od svog materijalnog statusa.
 • Sugeriše se organizacijama civilnog društva koje pružaju podršku starijima da deo svojih aktivnosti usmere na promovisanje značaja razvoja servisa za osobe koje pate od demencije i na konkretne projekte u vezi sa tim.

Kompletan sadržaj Zaključaka i preporuka – Zagovarački dokument kao i kompletan izveštaj Istraživanja koji je objavljen u elektronskom obliku u Publikaciji: „Život bez sećanja„, možete preuzeti sa Amity sajta (linkovi – obojeni crveno, vode ka dokumentima u PDF-u sa ovog sajta).