Početna Magazin Godine Penzija Zakon o zaštiti korisnika finansijskih usluga Republike Srbije

Zakon o zaštiti korisnika finansijskih usluga Republike Srbije

Ovim zakonom uređuju se prava korisnika finansijskih usluga koje pružaju banke, davaoci finansijskog lizinga i trgovci, kao i uslovi i način ostvarivanja i zaštite tih prava.

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!
(„Sl. glasnik RS“, br. 36/2011)
Glava I 
 
 
OPŠTE ODREDBE 
 
 
Predmet 
 
 
Član 1 
Ovim zakonom uređuju se prava korisnika finansijskih usluga koje pružaju banke, davaoci finansijskog lizinga i trgovci, kao i uslovi i način ostvarivanja i zaštite tih prava.
Značenje pojedinih pojmova 
 
 
Član 2 
Pojedini pojmovi, u smislu ovog zakona, imaju sledeće značenje:
1) finansijske usluge su bankarske usluge, usluge finansijskog lizinga i finansijske pogodbe;
2) bankarske usluge su usluge koje banka pruža korisnicima ovih usluga po osnovu ugovora o kreditu, ugovora o depozitu, ugovora o otvaranju i vođenju računa, ugovora o izdavanju i korišćenju platnih kartica, ugovora o dozvoljenom prekoračenju po računu, kao i druge usluge koje banka pruža u skladu sa zakonom;
3) finansijski lizing (u daljem tekstu: lizing) jeste posao koji ima značenje utvrđeno zakonom kojim se uređuje finansijski lizing;
4) usluge osiguranja, odnosno usluge društava za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima su usluge utvrđene zakonom kojim se uređuje poslovanje društava za osiguranje, odnosno kojim se uređuju dobrovoljni penzijski fondovi i penzijski planovi;
5) finansijska pogodba je prodaja sa obročnim otplatama cene ili drugi oblik finansiranja korisnika koji ima istu ekonomsku suštinu, koju nudi trgovac i koja podrazumeva odloženo plaćanje duga u toku određenog perioda;
6) davalac bankarske usluge (u daljem tekstu: banka) jeste banka u smislu zakona kojim se uređuju banke;
7) davalac lizinga i predmet lizinga imaju značenje određeno zakonom kojim se uređuje finansijski lizing;
8) trgovac je pravno ili fizičko lice koje vrši prodaju finansijskom pogodbom i nastupa na tržištu u okviru svoje poslovne delatnosti ili u druge komercijalne svrhe;
9) korisnik finansijske usluge (u daljem tekstu: korisnik) jeste fizičko lice koje koristi ili je koristilo finansijske usluge, ili se davaocu finansijskih usluga obratilo radi korišćenja tih usluga, a finansijske usluge koristi u svrhe koje nisu namenjene njegovoj poslovnoj ili drugoj komercijalnoj delatnosti;
10) ugovor o kreditu ima značenje utvrđeno u zakonu kojim se uređuju obligacioni odnosi;
11) ugovor o depozitu ima značenje utvrđeno u zakonu kojim se uređuju obligacioni odnosi;
12) ugovor o otvaranju i vođenju računa ima značenje utvrđeno u propisima kojima se uređuju obligacioni odnosi i platni promet u dinarima i stranim sredstvima plaćanja;
13) ugovor o revolving kreditu je ugovor o kreditu koji korisniku omogućava da jednom odobreni iznos kredita, u određenom periodu, može da povlači više puta pod istim uslovima, s tim što se neiskorišćeni deo kredita povećava za visinu otplata tog kredita;
14) platna kartica (koja može biti kreditna i debitna) jeste instrument bezgotovinskog plaćanja koji njegovom korisniku omogućava plaćanje robe i usluga i podizanje gotovog novca;
15) kreditna kartica je platna kartica koja njenom korisniku omogućava podizanje gotovog novca i plaćanje robe i usluga na kredit;
16) debitna kartica je platna kartica koja njenom korisniku omogućava plaćanje robe i usluga i podizanje gotovog novca;
17) dozvoljeno prekoračenje računa je ugovoreni iznos sredstava koji banka stavlja na raspolaganje korisniku računa;
18) neugovoreno prekoračenje računa je iznos sredstava koje korisnik računa koristi mimo ugovornog odnosa s bankom;
19) povezani ugovor o kreditu je ugovor koji služi isključivo za finansiranje nabavke određene robe ili usluge i koji sa ugovorom o prodaji te robe ili usluge čini ekonomsku celinu; ekonomska celina postoji ako davalac kredita koristi usluge prodavca radi zaključivanja ugovora o kreditu ili je roba, odnosno usluga koja je predmet nabavke izričito navedena u tom ugovoru;
20) nominalna kamatna stopa označava kamatnu stopu izraženu kao fiksni ili promenljivi procenat koji se na godišnjem nivou primenjuje na iznos povučenih kreditnih sredstava, odnosno iznos neto finansiranja lizinga, odnosno primljeni depozit;
21) godišnja efektivna kamatna stopa i efektivna stopa lizing naknade (u daljem tekstu: efektivna kamatna stopa) iskazuju ukupne troškove kredita i drugih finansijskih usluga koje plaća, odnosno prima korisnik tih usluga, pri čemu su ti troškovi izraženi kao procenat ukupnog iznosa ovih usluga na godišnjem nivou;
22) plan otplate, odnosno isplate je tabelarni pregled svih hronološki prikazanih novčanih tokova, namenjen informisanju korisnika, a radi ažurnijeg praćenja njegovih obaveza po ugovoru o kreditu, odnosno lizingu, odnosno njegovih potraživanja po ugovoru o depozitu;
23) trajni nosač (trajni medijum) jeste sredstvo koje korisniku omogućava da sačuva podatke koji se odnose na njega, da tim podacima pristupi i da ih reprodukuje u neizmenjenom obliku u periodu koji odgovara svrsi čuvanja;
24) profesionalna pažnja je povećana pažnja i veština koja se u pravnom prometu osnovano očekuje od davaoca finansijske usluge u poslovanju s korisnicima, u skladu s pravilima struke, dobrim poslovnim običajima i načelom savesnosti i poštenja;
25) reprezentativni primer je primer u kome su naznačeni svi elementi neophodni za prikazivanje uslova pod kojima se određena finansijska usluga koristi.
Oblast primene 
 
 
Član 3 
Odredbe ovog zakona ne primenjuju se na:
1) ugovore o lizingu kod kojih nije ugovorena mogućnost da primalac lizinga stekne pravo svojine na predmetu lizinga;
2) ugovore o kreditu, odnosno finansijske pogodbe zaključene u postupku poravnanja pred sudom ili drugim državnim organom;
3) ugovore o kreditu, odnosno finansijske pogodbe kojima se besteretno odlaže plaćanje postojećeg duga;
4) ugovore o kreditu, odnosno finansijske pogodbe kod kojih ne postoji obaveza plaćanja kamate ili bilo kog drugog tereta i ugovore o kreditu, odnosno finansijske pogodbe pod uslovom otplate kredita u roku do tri meseca, odnosno pod uslovom da je ugovoreno odloženo plaćanje na rok do tri meseca i s plaćanjem samo zanemarljivih troškova;
5) ugovore o kreditu, odnosno finansijske pogodbe obezbeđene zalogom na pokretnim stvarima, ako je odgovornost korisnika ograničena na vrednost založene stvari;
6) ugovore o finansijskim pogodbama s trajnim izvršenjem kojima se trgovac obavezuje da korisniku isporučuje određenu vrstu robe, odnosno pruža određenu uslugu u dužem periodu, a korisnik se obavezuje da za to plaća cenu u obrocima za vreme trajanja isporuke robe, odnosno pružanja usluge.
Odnos prema drugim propisima 
 
 
Član 4 
Na pitanja zaštite korisnika koja nisu uređena ovim zakonom primenjuju se odredbe propisa kojima se uređuje zaštita potrošača, poslovanje banaka, davalaca lizinga, odnosno platni promet u dinarima i stranim sredstvima plaćanja, kao i odredbe zakona kojim se uređuju obligacioni odnosi.
Osnovna načela zaštite korisnika 
 
 
Član 5 
Osnovna načela zaštite korisnika, u smislu ovog zakona, jesu sledeća:
1) pravo na ravnopravan odnos s davaocem finansijske usluge,
2) pravo na zaštitu od diskriminacije,
3) pravo na informisanje,
4) pravo na određenost ili odredivost ugovorne obaveze,
5) pravo na zaštitu prava i interesa.
Oglašavanje 
 
 
Član 6 
Finansijske usluge moraju se oglašavati na jasan i razumljiv način, a oglašavanje ne može sadržati netačne informacije, odnosno informacije koje mogu stvoriti pogrešnu predstavu o uslovima pod kojima korisnik koristi ove usluge.
Pravila ugovaranja 
 
 
Član 7 
Ugovor o finansijskoj usluzi (u daljem tekstu: ugovor) sačinjava se u pismenoj formi ili na drugom trajnom nosaču podataka.
Svaka ugovorna strana dobija primerak ugovora.
Ugovor ne može da sadrži odredbe kojima se korisnik odriče prava koja su mu garantovana ovim zakonom.
Član 8 
Ugovorna obaveza mora biti određena, odnosno odrediva.
Novčana ugovorna obaveza je odrediva što se tiče njene visine ako zavisi od ugovorenih promenljivih elemenata, odnosno promenljivih i fiksnih, s tim što su promenljivi elementi oni koji se zvanično objavljuju (referentna kamatna stopa, indeks potrošačkih cena i dr.).
Novčana ugovorna obaveza je vremenski odrediva ako se na osnovu ugovorenih elemenata može utvrditi kad dospeva.
Elementi iz st. 2. i 3. ovog člana moraju biti takve prirode da na njih ne može uticati jednostrana volja nijedne od ugovornih strana.
Ugovori ne mogu da sadrže upućujuću normu na poslovnu politiku kad su u pitanju oni elementi koji su ovim zakonom predviđeni kao obavezni elementi ugovora.
Davalac finansijske usluge je dužan da novčanu ugovornu obavezu utvrđuje na način određen odredbama ovog člana.
Opšti uslovi poslovanja 
 
 
Član 9 
Opštim uslovima poslovanja davalaca finansijskih usluga, u smislu ovog zakona, smatraju se uslovi poslovanja koji se primenjuju na korisnike, uslovi za uspostavljanje odnosa između korisnika i davaoca finansijske usluge i postupak komunikacije između njih, kao i uslovi za obavljanje poslovanja između korisnika i davaoca ove usluge.
Opštim uslovima poslovanja davalac finansijske usluge je dužan da obezbedi primenu dobrih poslovnih običaja, dobru poslovnu praksu i fer odnos prema korisniku, kao i usklađenost ovih uslova s propisima.
Član 10 
Davalac finansijske usluge je dužan da u svojim poslovnim prostorijama, i to najkasnije 15 dana pre njihove primene, obezbedi da se korisnik upozna sa opštim uslovima poslovanja na srpskom jeziku, da mu pruži odgovarajuća objašnjenja i instrukcije koji se odnose na primenu ovih uslova u vezi sa određenom finansijskom uslugom, kao i da mu, na njegov zahtev, u pisanoj formi ili na drugom trajnom nosaču podataka dostavi te uslove.
Godišnja efektivna kamatna stopa 
 
 
Član 11 
Efektivna kamatna stopa je diskontna stopa koja izjednačava, na godišnjoj osnovi, sadašnje vrednosti svih novčanih tokova, odnosno sadašnje vrednosti svih novčanih primanja sa sadašnjim vrednostima svih novčanih izdataka po osnovu korišćenja finansijskih usluga a koji su poznati u momentu iskazivanja ove stope.
Novčani tokovi iz stava 1. ovog člana uključuju:
– sve otplate i isplate kredita/lizinga/depozita;
– troškove koje korisnik finansijskih usluga plaća (npr. kamate, naknade, porezi i sl.), odnosno pogodnosti koje prima (kamate i druge bezuslovne pogodnosti);
– troškove u vezi sa sporednim uslugama koje predstavljaju uslov za korišćenje finansijske usluge, odnosno za njeno korišćenje na određeni način (npr. troškovi osiguranja života, imovine i lica i dr.).
Ako je uslov za korišćenje finansijske usluge otvaranje računa, u novčane tokove iz stava 1. ovog člana uključuju se i troškovi otvaranja i vođenja tog računa, kao i svi troškovi u vezi sa izvršenjem tih novčanih tokova.
U novčane tokove iz stava 1. ovog člana ne uključuju se:
– troškovi nastali zbog nepoštovanja ugovornih odredaba;
– troškovi u vezi s kupovinom robe nastali nezavisno od toga da li se plaćanje vrši gotovinski ili na drugi način.
Obračun efektivne kamatne stope zasniva se na sledećim pretpostavkama:
– da će ugovor o finansijskoj usluzi ostati na snazi tokom ugovorenog perioda;
– da će ugovorne strane ispuniti svoje ugovorne obaveze i da će to učiniti u rokovima navedenim u ugovoru;
– da će nominalna kamatna stopa i ostali troškovi ostati nepromenjeni do kraja trajanja ugovora.
Banka i davalac lizinga su dužni da efektivnu kamatnu stopu obračunavaju na jedinstven, propisani način radi poređenja istovrsnih ponuda različitih davalaca finansijskih usluga.
Narodna banka Srbije bliže utvrđuje uslove i način obračuna efektivne kamatne stope.
Pravo na odustanak 
 
 
Član 12 
Korisnik ima pravo da odustane od zaključenog ugovora o kreditu, ugovora o dozvoljenom prekoračenju računa, ugovora o izdavanju i korišćenju kreditne kartice, ugovora o lizingu i finansijske pogodbe – u roku od 14 dana od dana zaključenja ugovora, bez navođenja razloga za odustanak.
Kod ugovora o kreditu koji je obezbeđen hipotekom, kao i kod ugovora čiji je predmet kupovina, odnosno finansiranje kupovine nepokretnosti, korisnik može odustati od ugovora pod uslovom da nije počeo da koristi kredit, odnosno finansiranje.
Pri odustanku od ugovora iz stava 1. ovog člana, a pre isteka roka iz tog stava, korisnik je dužan da o svojoj nameri da odustane obavesti banku, davaoca lizinga, odnosno trgovca na način kojim se potvrđuje prijem ovog obaveštenja, pri čemu se datum prijema tog obaveštenja smatra datumom odustanka od ugovora. Ovo obaveštenje dostavlja se u pisanoj formi ili na drugom trajnom nosaču podataka.
Korisnik koji odustane od ugovora o kreditu, ugovora o dozvoljenom prekoračenju računa i ugovora o izdavanju i korišćenju kreditne kartice dužan je da odmah, a najkasnije u roku od 30 dana od dana slanja obaveštenja iz stava 3. ovog člana, vrati banci glavnicu i kamatu iz osnovnog posla za vreme korišćenja kredita.
Korisnik koji odustane od ugovora o lizingu sa opcijom kupovine predmeta lizinga dužan je da davaocu lizinga odmah po slanju obaveštenja iz stava 3. ovog člana vrati predmet lizinga. Korisnik iz ovog stava dužan je da odmah, a najkasnije u roku od 30 dana od dana slanja obaveštenja iz stava 3. ovog člana davaocu lizinga naknadi pretrpljenu štetu ako je došlo do umanjenja vrednosti predmeta lizinga i plati ugovorenu kamatu iz osnovnog posla od dana zaključenja ugovora do dana plaćanja kamate.
Korisnik koji odustane od finansijske pogodbe s trgovcem dužan je da odmah trgovcu vrati predmet kupoprodaje. Korisnik iz ovog stava dužan je da odmah, a najkasnije u roku od 30 dana od dana slanja obaveštenja iz stava 3. ovog člana, trgovcu naknadi pretrpljenu štetu ako je došlo do umanjenja vrednosti predmeta kupoprodaje i plati ugovorenu kamatu iz osnovnog posla od dana zaključenja kupoprodaje do dana plaćanja kamate.
Davaoci usluga nemaju pravo na druge naknade, osim naknada iz st. od 4. do 6. ovog člana i troškova nastalih kod nadležnih organa, a, u slučaju iz stava 2. tog člana – banka ima pravo na naknadu stvarnih troškova koje je imala povodom zaključenja ugovora o kreditu.
Korisnik mora biti upoznat sa stvarnim troškovima iz stava 7. ovog člana pre zaključenja ugovora o kreditu.
Ako davaoci usluga iz stava 3. ovog člana ili treća strana na osnovu ugovora s tim davaocima, pružaju i sporedne usluge u vezi s finansijskim uslugama iz st. 1. i 2. tog člana – korisnika više ne obavezuje ugovor o sporednim uslugama ako korisnik koristi svoje pravo na odustanak od osnovnog ugovora u skladu sa ovim članom.
Pravo na obaveštavanje 
 
 
Član 13 
Korisnik ima pravo da od davaoca finansijske usluge, u pismenoj formi ili na drugom trajnom nosaču podataka, bez naknade dobije informacije, podatke i instrukcije koji su u vezi s njegovim ugovornim odnosom s davaocem, na način i u rokovima utvrđenim ugovorom.
Zahtev za minimalnom profesionalnom osposobljenošću 
 
 
Član 14 
Zaposleni koji su angažovani na poslovima prodaje finansijskih usluga ili pružanju saveta korisnicima dužni su da poseduju odgovarajuće kvalifikacije, znanje i iskustvo, profesionalne i lične kvalitete, da postupaju u skladu s dobrim poslovnim običajima i poslovnom etikom, da poštuju ličnost i integritet korisnika, kao i da korisnike, potpuno i tačno informišu o uslovima korišćenja tih usluga.
Davaoci finansijskih usluga treba da obezbede da zaposleni koji su angažovani na poslovima prodaje ovih usluga ili pružanju saveta korisnicima poseduju odgovarajuće kvalifikacije i da obezbede obuku ovih zaposlenih.
Glava II 
 
 
BANKARSKE USLUGE I LIZING 
 
 
Odeljak 1. 
 
 
INFORMISANJE U PREDUGOVORNOJ FAZI 
 
 
1. Oglašavanje 
 
 
Član 15 
Banka i davalac lizinga dužni su da, pri oglašavanju depozitnih i kreditnih usluga i poslova lizinga kod kojih oglasna poruka sadrži kamatnu stopu ili bilo koji numerički podatak koji se odnosi na cenu ili prihod, jasno i precizno na reprezentativnom primeru navedu:
– vrstu depozita/kredita/predmeta lizinga;
– visinu i promenljivost godišnje nominalne kamatne stope;
– efektivnu kamatnu stopu;
– valutu u kojoj se ugovara depozit/kredit/lizing;
– period na koji se ugovara depozit/kredit/lizing;
– kriterijume za indeksiranje depozita/kredita/lizinga;
– ukupan iznos depozita/kredita;
– sve troškove koji padaju na teret korisnika.
Pri oglašavanju lizinga, davalac lizinga, pored podataka iz stava 1. ovog člana, dužan je da navede i sledeće podatke:
– bruto nabavnu vrednost predmeta lizinga, visinu učešća i iznos neto finansiranja;
– broj i iznos rata lizing naknade, kao i period u kome rate dospevaju za naplatu (mesečno, tromesečno i sl.).
Pri oglašavanju iz st. 1. i 2. ovog člana, iznos efektivne kamatne stope treba da bude naznačen, odnosno napisan tako da je uočljiviji od ostalih elemenata.
Oglašavanjem iz st. 1. i 2. ovog člana smatra se oglašavanje u smislu zakona kojim se uređuje oglašavanje – oglašavanje u sredstvima javnog informisanja, u prostorijama banke i davaoca lizinga (brošure, reklamni leci i dr.), odnosno na Internet stranici.
Član 16 
Ako je za zaključenje ugovora o kreditu, odnosno lizingu obavezno i zaključenje ugovora o sporednim uslugama (naročito ugovora o osiguranju), a pri tom se cena sporedne usluge ne može odrediti unapred – postojanje takve obaveze iskazuje se jasno, sažeto i na vidljiv način, zajedno sa iskazivanjem efektivne kamatne stope.
Ako se oglašava kredit, odnosno lizing čija je nominalna kamatna stopa 0%, naznačavaju se i svi uslovi pod kojima se odobrava taj kredit, odnosno lizing.
Pri oglašavanju je zabranjeno koristiti izraze kojima se kredit, odnosno lizing označavaju besplatnim ili slične izraze ako je odobrenje tog kredita, odnosno lizinga uslovljeno zaključenjem drugog ugovora ili je uslovljeno bilo čim što predstavlja trošak za korisnika ili stvara drugu obavezu.
2. Obaveštavanje korisnika u predugovornoj fazi 
 
 
Član 17 
Banka i davalac lizinga su dužni da korisniku pruže informacije i odgovarajuća objašnjenja o uslovima koji se odnose na ugovor o depozitu/kreditu/lizingu, o dozvoljenom prekoračenju, odnosno o otvaranju i vođenju računa, kao i na ugovor o izdavanju i korišćenju platne kartice (u daljem tekstu: ponuda), na način koji će korisniku omogućiti da uporedi ponude različitih davalaca istih usluga i proceni da li ugovor odgovara njegovim potrebama i finansijskoj situaciji ali koji korisnika nijednog trenutka neće dovesti u zabludu.
Banka i davalac lizinga su dužni da korisniku uslugu ponude prvenstveno u dinarima, a, na zahtev korisnika, dužni su da mu omoguće da uslugu ugovori u dinarskoj protivvrednosti strane valute.
Ako se kredit ugovori u dinarskoj protivvrednosti strane valute, odnosno u stranoj valuti – banka i davalac lizinga su dužni da korisniku ukažu na rizike koje preuzima u tom slučaju.
Ponuda se ispisuje na propisanom obrascu, na papiru ili drugom trajnom nosaču podataka i sadrži:
1) vrstu usluge;
2) poslovno ime i adresu davaoca usluge;
3) ukupan iznos depozita, kredita, odnosno posla finansijskog lizinga i uslove korišćenja;
4) valutu u kojoj se ugovara depozit/kredit/lizing;
5) trajanje ugovora;
6) visinu i promenljivost nominalne kamatne stope;
7) elemente na osnovu kojih se određuje ugovorena promenljiva nominalna kamatna stopa, njihovu visinu u vreme zaključenja ugovora, periode u kojima će se menjati i način izmene, kao i fiksni element ako je ugovoren;
8) efektivnu kamatnu stopu i ukupan iznos koji korisnik treba da plati, odnosno koji treba da mu se isplati a prikazan je na reprezentativnom primeru u kome su naznačeni svi elementi na osnovu kojih je taj iznos obračunat;
9) iznos i broj rata kredita, odnosno rata lizing naknada i periode u kojima dospevaju (mesečno, tromesečno i sl.);
10) vrstu i visinu svih naknada i drugih troškova koji padaju na teret korisnika kredita, uz određenje da li su fiksni ili promenljivi, a ako su promenljivi – periode u kojima će se menjati i način izmene;
11) kod platnih kartica – obaveštenje o postojanju naknade za podizanje gotovine na bankomatu druge banke, kao i iznos naknade u slučaju podizanja gotovine na bankomatu banke izdavaoca, obaveštenje o iznosu provizija za korišćenje platne kartice u inostranstvu, kao i obaveštenje o kursu koji se primenjuje pri konverziji iznosa transakcija nastalih u inostranstvu u valutu zaduženja korisnika, uključujući i eventualne provizije koje se naplaćuju kod konverzije;
12) eventualnu obavezu zaključivanja ugovora o sporednim uslugama koje su u vezi sa ugovorom o kreditu, odnosno lizingu (ugovora o osiguranju i dr.) kad je to zaključivanje obavezno radi dobijanja kredita pod uslovima iz oglasa;
13) kamatne stope koje se primenjuju u slučaju docnje;
14) upozorenje u vezi s posledicama propuštanja plaćanja;
15) sredstva obezbeđenja;
16) pravo korisnika na odustanak od ugovora, uslove i način odustanka, kao i visinu troškova u vezi s tim;
17) pravo na prevremenu otplatu kredita/lizinga i korišćenja kreditne kartice i pravo banke, odnosno davaoca lizinga na naknadu, kao i visinu te naknade;
18) informaciju da korisnik ima pravo na obaveštenje o rezultatima uvida u bazu podataka radi procene svoje kreditne sposobnosti i da je to obaveštenje besplatno u slučaju iz člana 18. stav 3. ovog zakona;
19) pravo korisnika koji namerava da s bankom, odnosno davaocem lizinga zaključi ugovor – da dobije besplatnu kopiju nacrta tog ugovora ako je i banka/davalac lizinga u momentu isticanja tog zahteva voljna da zaključi ovaj ugovor;
20) period u kome banku/davaoca lizinga obavezuju podaci iz ponude.
Pored podataka iz stava 4. ovog člana, ponuda koja se odnosi na lizing uslugu sadrži:
1) bruto nabavnu vrednost predmeta lizinga;
2) iznos učešća;
3) podatke o obavezi osiguranja predmeta lizinga;
4) visinu troškova upisa ugovora kod Agencije za privredne registre koje korisnik plaća posle zaključenja ugovora o lizingu;
5) uslove izvršenja prava otkupa predmeta lizinga/produženja ugovora o lizingu.
Ponuda za zaključenje ugovora o dozvoljenom prekoračenju računa sadrži elemente iz stava 4. tač. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 13, 18, 19. i 20. ovog člana, kao i uslove i postupak raskida ovog ugovora i obaveštenje u kojim se slučajevima od korisnika može zahtevati potpuna otplata dozvoljenog prekoračenja računa.
Banka, odnosno davalac lizinga dužni su da korisnika koji namerava da s njima zaključi ugovor obaveste da, na svoj zahtev, može dobiti bez naknade tekst nacrta tog ugovora – kao predlog za njegovo zaključivanje.
Ako uslove finansiranja davaoca lizinga prezentuje treće lice – davalac lizinga je dužan da s tim licem zaključi ugovor o poslovnoj saradnji, kojim se ovo lice obavezuje da te uslove prezentuje na isti način kao i davalac lizinga.
Narodna banka Srbije propisuje izgled i sadržaj obrazaca na kojima se ponuda uručuje korisniku.
3. Obaveza procene kreditne sposobnosti 
 
 
Član 18 
Pre zaključenja ugovora o kreditu, odnosno lizingu – banka, odnosno davalac lizinga dužni su da kreditnu sposobnost korisnika procene na osnovu podataka koje dobiju od njega i na osnovu uvida u bazu podataka o zaduženosti tog korisnika izvršenog uz pismenu saglasnost lica na koga se ti podaci odnose.
Ako se ugovorne strane saglase da se kreditno zaduženje korisnika poveća – banka, odnosno davalac lizinga dužni su da ponovo procene kreditnu sposobnost tog korisnika.
Ako je zahtev za kredit, odnosno lizing odbijen na osnovu uvida u bazu podataka iz stava 1. ovog člana – banka, odnosno davalac lizinga dužni su da korisnika bez naknade odmah pismeno obaveste o podacima iz te baze.
Odeljak 2. 
 
 
SADRŽAJ UGOVORA O BANKARSKIM USLUGAMA I LIZINGU 
 
 
1. Ugovor o kreditu 
 
 
Član 19 
Ugovor o kreditu sadrži sledeće obavezne elemente:
1) vrstu kredita;
2) period na koji se kredit odobrava;
3) poslovno ime, ime i adresu ugovornih strana;
4) iznos kredita koji se odobrava i uslove povlačenja sredstava;
5) kod kredita indeksiranih u stranoj valuti – valutu u kojoj banka indeksira kredit, tip kursa valute koji se primenjuje pri odobravanju i otplati kredita (zvanični srednji kurs), kao i datum obračuna;
6) visinu nominalne kamatne stope uz određenje da li je fiksna ili promenljiva, a, ako je promenljiva – elemente na osnovu kojih se određuje (referentna kamatna stopa, indeks potrošačkih cena i dr.), njihovu visinu u vreme zaključenja ugovora, periode u kojima će se menjati, kao i fiksni element ako je ugovoren;
7) efektivnu kamatnu stopu i ukupan iznos koji korisnik treba da plati a izračunat je na dan zaključenja ugovora;
8) plan otplate kredita i pravo korisnika da u toku trajanja ugovora, u slučaju promene plana otplate, odnosno jedanput godišnje ako nije došlo do ove promene, može besplatno dobiti taj plan; ako se kamata i troškovi otplaćuju bez istovremene otplate glavnice – plan otplate kredita treba da sadrži samo rokove i uslove otplate kamate i troškova;
9) metod koji se primenjuje kod obračuna kamate (konformni, proporcionalni i dr.);
10) obaveštenje o kamatnoj stopi koja se primenjuje u slučaju docnje u skladu sa ovim zakonom;
11) upozorenje o posledicama u slučaju neizmirivanja obaveza, uslove, postupak i posledice otkaza, odnosno raskida ugovora o kreditu u skladu sa zakonom kojim se uređuju obligacioni odnosi, kao i obaveštenje o uslovima i načinu ustupanja potraživanja u slučaju neizmirenja obaveza;
12) vrstu i visinu svih naknada koje padaju na teret korisnika kredita, uz određenje da li su fiksne ili promenljive, a ako su promenljive – periode u kojima će ih banka menjati, kao i vrstu i visinu drugih troškova (porezi, naknade nadležnim organima i dr.);
13) vrste sredstava obezbeđenja, mogućnost za njihovu zamenu tokom perioda otplate kredita, kao i uslove aktiviranja tih sredstava u slučaju neizmirivanja obaveza;
14) uslove i način prevremene otplate kredita i visinu naknade u vezi s tim;
15) pravo korisnika na odustanak od ugovora, uslove i način odustanka;
16) pravo na prigovor i mogućnost pokretanja postupka posredovanja radi vansudskog rešavanja spornog odnosa;
17) adresu Narodne banke Srbije kao organa koji vrši kontrolu banaka.
Povezani ugovor o kreditu, pored elemenata iz stava 1. ovog člana, sadrži i oznaku robe ili usluge, njenu gotovinsku cenu i obaveštenje o prestanku važenja povezanog ugovora u slučaju korišćenja prava na odustanak od ugovora.
Kod ugovora o kreditu – kamata, naknade i drugi troškovi, ako su promenljivi, moraju zavisiti od ugovorenih elemenata koji se zvanično objavljuju (referentna kamatna stopa, indeks potrošačkih cena i dr.) i čija je priroda takva da na promenu njihove vrednosti ne može uticati jednostrana volja nijedne od ugovornih strana.
Pri zaključivanju ugovora o kreditu, banka uz ugovor uručuje korisniku jedan primerak plana otplate kredita i pregleda obaveznih elemenata kredita koji sadrži osnovne podatke o kreditu, a koji se smatraju sastavnim delovima ugovora. Drugi primerak ovog plana, odnosno pregleda banka zadržava u svojoj dokumentaciji.
2. Ugovor o dozvoljenom prekoračenju računa 
 
 
Član 20 
Ugovor o dozvoljenom prekoračenju računa sadrži elemente iz člana 19. stav 1. tač. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11. i 12. ovog zakona, kao i obaveštenje u kojim se slučajevima od korisnika može zahtevati potpuna otplata dozvoljenog prekoračenja.
Kod ugovora iz stava 1. ovog člana – kamata, naknade i drugi troškovi, ako su promenljivi, moraju zavisiti od ugovorenih elemenata koji se zvanično objavljuju (referentna kamatna stopa, indeks potrošačkih cena i dr.) i čija je priroda takva da na promenu njihove vrednosti ne može uticati jednostrana volja nijedne od ugovornih strana.
Pri zaključivanju ugovora iz stava 1. ovog člana, banka uz ugovor uručuje korisniku jedan primerak pregleda obaveznih elemenata dozvoljenog prekoračenja računa, koji sadrži osnovne podatke o prekoračenju računa i smatra se sastavnim delom ugovora. Drugi primerak ovog pregleda banka zadržava u svojoj dokumentaciji.
3. Ugovor o lizingu 
 
 
Član 21 
Ugovor o lizingu sadrži sledeće obavezne elemente:
1) bruto nabavnu vrednost predmeta lizinga (zbir vrednosti po kojoj je davalac lizinga stekao pravo svojine nad predmetom lizinga i obračunatog poreza na dodatu vrednost);
2) iznos učešća (iznos koji korisnik plaća davaocu lizinga i koji se iskazuje u odnosu na bruto nabavnu vrednost predmeta lizinga);
3) iznos neto finansiranja (razlika između bruto nabavne vrednosti predmeta lizinga i učešća);
4) broj i iznos rata lizing naknade, kao i period u kome rate dospevaju za naplatu;
5) preostalu vrednost predmeta lizinga (deo iznosa neto finansiranja koji se može ugovoriti, koji korisnik ne otplaćuje kroz rate, već odjednom, posle isteka perioda na koji je ugovor zaključen ako je ugovorom predviđeno pravo korisnika da otkupi predmet lizinga);
6) kod lizinga indeksiranog u stranoj valuti – valutu u kojoj se vrši indeksacija, tip kursa valute koji se primenjuje pri odobravanju i otplati lizinga (zvanični srednji kurs), kao i datum obračuna;
7) visinu nominalne godišnje kamatne stope uz određenje da li je fiksna ili promenljiva, a, ako je promenljiva – elemente na osnovu kojih se određuje (referentna kamatna stopa, indeks potrošačkih cena i dr.), njihovu visinu u vreme zaključenja ugovora, periode u kojima će se menjati, kao i fiksni element ako je ugovoren;
8) efektivnu kamatnu stopu i ukupan iznos koji korisnik treba da plati a izračunat je na dan zaključenja ugovora;
9) obaveštenje o obavezi osiguranja predmeta lizinga;
10) pravo otkupa predmeta lizinga/produženja ugovora;
11) uslove i način prevremene otplate i visinu naknade u vezi s tim;
12) metod koji se primenjuje kod obračuna kamate (konformni, proporcionalni i dr.);
13) kamatnu stopu koja se primenjuje u slučaju docnje u skladu sa ovim zakonom;
14) vrstu i visinu svih naknada koje padaju na teret primaoca lizinga, uz određenje da li su fiksne ili promenljive, a ako su promenljive – periode u kojima će ih davalac lizinga menjati, kao i vrstu i visinu drugih troškova (porezi, naknade nadležnim organima i dr.);
15) vrste sredstava obezbeđenja, mogućnost za njihovu zamenu tokom perioda otplate predmeta lizinga, kao i uslove aktiviranja tih sredstava u slučaju neizmirivanja obaveza;
16) obaveštenje o pravu davaoca lizinga da proda predmet lizinga;
17) uslove, postupak i posledice raskida ugovora o lizingu, kao i obaveštenje o uslovima i načinu ustupanja potraživanja u slučaju neizmirenja obaveza;
18) pravo korisnika na odustanak od ugovora, uslove i način odustanka;
19) pravo na prigovor i mogućnost pokretanja postupka posredovanja radi vansudskog rešavanja spornog odnosa;
20) adresu Narodne banke Srbije kao organa koji vrši kontrolu davalaca lizinga.
Kod ugovora o lizingu – kamata, naknade i drugi troškovi, ako su promenljivi, moraju zavisiti od ugovorenih elemenata koji se zvanično objavljuju (referentna kamatna stopa, indeks potrošačkih cena i dr.) i čija je priroda takva da na njihovu vrednost ne može uticati jednostrana volja nijedne od ugovornih strana.
Pri zaključivanju ugovora o lizingu, davalac lizinga uz ugovor uručuje korisniku jedan primerak plana otplate lizinga i pregleda obaveznih elemenata lizinga koji sadrži osnovne podatke o lizingu, a koji se smatraju sastavnim delovima ugovora. Drugi primerak ovog plana, odnosno pregleda davalac lizinga zadržava u svojoj dokumentaciji.
4. Ugovor o izdavanju i korišćenju platne kartice 
 
 
Član 22 
Ugovor o izdavanju i korišćenju platne kartice sadrži sledeće obavezne elemente:
1) poslovno ime, ime i adresu ugovornih strana;
2) karakteristike, način upotrebe i ograničenja upotrebe kartice;
3) način postupanja korisnika radi bezbednog korišćenja kartice;
4) procenat minimalne mesečne obaveze za plaćanje kod kreditne kartice;
5) valutu u kojoj se vrši obračunavanje dugovanja po kartici;
6) obaveštenje o postojanju naknade za podizanje gotovine na bankomatu druge banke;
7) obaveštenje o iznosu provizija za korišćenje platne kartice u inostranstvu, obaveštenje o valuti u kojoj se evidentira transakcija izvršena u inostranstvu, kao i obaveštenje o kursu koji se primenjuje pri konverziji iznosa transakcija nastalih u inostranstvu u valutu zaduženja korisnika, uključujući i eventualne provizije koje se naplaćuju kod konverzije;
8) način postupanja korisnika u slučaju uočenog neovlašćenog korišćenja podataka s kartice, oštećenja, krađe ili gubitka kartice;
9) način postupanja korisnika i banke u slučaju blokade kartice;
10) odgovornost i obavezno postupanje korisnika i banke izdavaoca kartice u slučaju krađe i gubitka kartice, odnosno u slučaju neovlašćenog korišćenja podataka s kartice;
11) pravo korisnika na odustanak od ugovora, uslove i način odustanka;
12) pravo na prigovor i mogućnost pokretanja postupka posredovanja radi vansudskog rešavanja spornog odnosa;
13) adresu Narodne banke Srbije kao organa koji vrši kontrolu banaka.
Ugovor iz stava 1. ovog člana, pored elemenata iz tog stava, sadrži i elemente iz člana 19. stav 1. ovog zakona, osim elementa iz tačke 8. tog stava.
5. Ugovor o depozitu 
 
 
Član 23 
Ugovor o depozitu sadrži sledeće obavezne elemente:
1) vrstu depozita i period na koji banka prima depozit;
2) iznos sredstava koji banka prima u depozit;
3) valutu u kojoj korisnik polaže a banka isplaćuje sredstva na ime depozita (dinar i dr.), a, u slučaju depozita sa ugovorenom valutnom klauzulom – i tip kursa valute koji se primenjuje pri polaganju, odnosno isplati depozita (zvanični srednji kurs), kao i datum obračuna;
4) plan isplate;
5) visinu nominalne godišnje kamatne stope, uz naznaku da li postoji obaveza korisnika o plaćanju poreza;
6) efektivnu kamatnu stopu i ukupan iznos koji korisniku treba da se isplati a izračunat je na dan zaključenja ugovora;
7) bezuslovne pogodnosti koje banka pruža u vezi s depozitom;
8) promenljivost nominalne kamatne stope (fiksna ili promenljiva);
9) elemente na osnovu kojih se određuje ugovorena promenljiva nominalna kamatna stopa, njihovu visinu u vreme zaključenja ugovora i periode u kojima će se menjati, kao i fiksni element ako je ugovoren;
10) metod koji se primenjuje kod obračuna kamate (konformni, proporcionalni i dr.);
11) način na koji i uslove pod kojima korisnik može raspolagati sredstvima depozita;
12) vrstu i visinu svih naknada koje padaju na teret deponenta, uz određenje da li su fiksne ili promenljive, a ako su promenljive – periode u kojima će ih banka menjati, kao i vrstu i visinu drugih troškova (porezi, naknade nadležnim organima i dr.);
13) uslove i način automatskog produžavanja oročenja;
14) iznos osiguranog depozita;
15) pravo na prigovor i mogućnost pokretanja postupka posredovanja radi vansudskog rešavanja spornog odnosa;
16) adresu Narodne banke Srbije kao organa koji vrši kontrolu banaka.
Kod ugovora o depozitu – naknade i drugi troškovi, ako su promenljivi, moraju zavisiti od ugovorenih elemenata koji se zvanično objavljuju (referentna kamatna stopa, indeks potrošačkih cena i dr.) i čija je priroda takva da na njihovu vrednost ne može uticati jednostrana volja nijedne od ugovornih strana.
Pri zaključivanju ugovora o depozitu, banka uz ugovor uručuje jedan primerak plana isplate depozita, kao i pregleda obaveznih elemenata depozita koji sadrži osnovne podatke o depozitu, a koji se smatraju sastavnim delovima ugovora. Drugi primerak ovog plana, odnosno pregleda banka zadržava u svojoj dokumentaciji.
U slučaju automatskog produžavanja oročenja depozita – banka je dužna da, najkasnije 15 dana pre isteka roka oročenja, korisnika obavesti o roku na koji se produžava ugovor o depozitu i o novoj kamatnoj stopi, a korisnik ima pravo da ugovor raskine najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema tog obaveštenja, i to bez naknade i uz kamatu ugovorenu za istekli oročeni period.
6. Ugovor o otvaranju i vođenju računa 
 
 
Član 24 
Ugovor o otvaranju i vođenju računa, pored elemenata utvrđenih propisima kojima se uređuje platni promet, sadrži sledeće obavezne elemente:
1) vrstu i visinu svih naknada i drugih troškova koji padaju na teret korisnika, uz određenje da li su fiksni ili promenljivi, a ako su promenljivi – periode u kojima će ih banka menjati;
2) podatak da li banka plaća kamatu, visinu kamatne stope po kojoj banka obračunava kamatu, uz određenje da li je fiksna ili promenljiva, a ako je promenljiva – elemente čija promena utiče na promenu kamatne stope, periode u kojima će je banka menjati, način izmene, razloge za izmenu, kao i metod koji se primenjuje kod obračuna kamate (konformni, proporcionalni i dr.);
3) kamatnu stopu i dodatne troškove koji se obračunavaju u slučaju neugovorenog prekoračenja po računu;
4) obaveštenje o uslovima i načinu ustupanja potraživanja prema korisniku u slučaju neizmirenja obaveza;
5) pravo na prigovor i mogućnost pokretanja postupka posredovanja radi vansudskog rešavanja spornog odnosa;
6) adresu Narodne banke Srbije kao organa koji vrši kontrolu banaka.
Ako banka naknade i druge troškove iz stava 1. tačka 1. ovog člana uveća iznad ugovorenog iznosa, dužna je da o tome obavesti korisnika najkasnije 15 dana pre početka primene izmenjenih naknada, odnosno drugih troškova.
Obaveštenje iz stava 2. ovog člana treba da sadrži informaciju o tome da korisnik može, na svoj zahtev, odmah, odnosno nakon izmirenja obaveza po računu, bez naknade preneti sredstva u drugu banku ili podići sredstva u gotovini i ugasiti račun, a banka je dužna da mu to omogući.
Član 25 
Narodna banka Srbije propisuje formu i sadržinu obrasca plana otplate kredita/lizinga/isplate depozita i pregleda obaveznih elemenata kredita/lizinga/isplate depozita.
7. Promenljiva nominalna kamatna stopa 
 
 
Član 26 
Promenljiva nominalna kamatna stopa je kamatna stopa čija visina zavisi od ugovorenih promenljivih elemenata, odnosno promenljivih i fiksnih, s tim što su promenljivi elementi oni koji se zvanično objavljuju (referentna kamatna stopa, indeks potrošačkih cena i dr.).
Priroda elemenata iz stava 1. ovog člana mora biti takva da na njih ne može uticati jednostrana volja nijedne od ugovornih strana.
Banka, odnosno davalac lizinga dužni su da promenljivu nominalnu kamatnu stopu utvrđuju na način određen odredbama ovog člana.
Banka, odnosno davalac lizinga dužni su da u svojim poslovnim prostorijama drže istaknuto obaveštenje o kretanju vrednosti ugovorenih promenljivih elemenata iz stava 1. ovog člana.
8. Ugovor o drugim bankarskim uslugama 
 
 
Član 27 
Ugovori o datim avalima, odnosno garancijama, ugovor o sefu i ugovori o drugim bankarskim uslugama sadrže vrstu i visinu svih naknada i drugih troškova koji padaju na teret korisnika.
Odeljak 3. 
 
 
OBAVEŠTAVANJE KORISNIKA U TOKU TRAJANJA UGOVORNOG ODNOSA 
 
 
1. Izmena obaveznih elemenata ugovora 
 
 
Član 28 
Ako banka ili davalac lizinga namerava da neki od obaveznih elemenata ugovora izmeni, dužna je da pribavi pismenu saglasnost korisnika pre primene te izmene. U slučaju da korisnik nije saglasan sa ovom izmenom, banka, odnosno davalac lizinga ne može iz tog razloga jednostrano izmeniti uslove iz ugovora, niti ugovor jednostrano raskinuti, odnosno otkazati.
2. Obaveštenje o promenljivoj nominalnoj kamatnoj stopi 
 
 
Član 29 
Ako je ugovorena promenljiva nominalna kamatna stopa – banka, odnosno davalac lizinga dužni su da o izmeni te stope korisnika obaveste u pisanoj formi ili na drugom trajnom nosaču podataka, i to pre početka primene izmenjene stope, odnosno periodično u skladu sa ugovorom, i da u tom obaveštenju navedu datum od kada se izmenjena stopa primenjuje.
Uz obaveštenje iz stava 1. ovog člana – banka kod ugovora o kreditu, odnosno davalac lizinga kod ugovora o lizingu u pisanoj formi ili na drugom trajnom nosaču podataka dostavljaju korisniku i izmenjeni plan otplate kredita, odnosno plan otplate predmeta lizinga.
Banka, odnosno davalac lizinga dužni su da, na zahtev korisnika, planove iz stava 2. ovog člana učine dostupnim korisniku za sve vreme trajanja ugovornog odnosa, i to bez naknade.
Obaveza obaveštavanja iz stava 1. ovog člana postoji i u slučaju izmene promenljivih elemenata koji utiču na visinu drugih novčanih obaveza.
3. Izmena drugih elemenata ugovora 
 
 
Član 30 
Banka, odnosno davalac lizinga dužni su da korisnika na ugovoreni način blagovremeno obaveste o promeni podataka koji nisu obavezni elementi ugovora u smislu ovog zakona.
4. Obaveštenje o stanju duga i prekoračenju računa 
 
 
Član 31 
Banka, odnosno davalac lizinga dužni su da najmanje dvaput godišnje dostave korisniku bez naknade obaveštenje o stanju njegovog duga po ugovoru o kreditu, lizingu, odnosno kreditnoj kartici.
U slučaju dozvoljenog prekoračenja računa, banka je dužna da najmanje jedanput mesečno dostavi korisniku bez naknade, u pisanoj formi ili na drugom trajnom nosaču podataka, obaveštenje – izvod o svim promenama na njegovom računu, a na zahtev korisnika dužna je da to obaveštenje dostavi bez odlaganja uz pravo na naplatu takvog obaveštenja u skladu sa tarifnom politikom banke.
Obaveštenje iz stava 2. ovog člana obavezno sadrži sledeće podatke:
1) broj računa,
2) period na koji se odnosi izvod,
3) datum promene, opis promene, kao i iznos i vrstu promene (odobrenje ili zaduženje računa),
4) prethodno i novo stanje računa, kao i datum slanja izvoda,
5) primenjenu nominalnu kamatnu stopu,
6) sve zaračunate troškove.
U slučaju znatnog neugovorenog prekoračenja računa koje traje duže od jednog meseca – banka je dužna da bez odlaganja, u pisanoj formi ili na drugom trajnom nosaču podataka, obavesti klijenta:
– o iznosu prekoračenja,
– o kamatnoj stopi koja će se primeniti na iznos prekoračenja,
– o drugim eventualnim troškovima i kaznama.
5. Docnja 
 
 
Član 32 
Ako korisnik svoju obavezu ne ispuni u ugovorenom roku – na dospelu a neizmirenu obavezu primenjuju se pravila o kamati koja se primenjuje u slučaju dužničke docnje propisana zakonom kojim se uređuju obligacioni odnosi.
Ako u toku trajanja ugovornog odnosa nastupe okolnosti koje korisnika dovode u teško imovinsko stanje, odnosno druge bitne okolnosti na koje korisnik ne može uticati – banka, odnosno davalac lizinga mogu, na zahtev korisnika, proglasiti zastoj u otplati (moratorijum) za određeni period, u kome banka, odnosno davalac lizinga ne obračunavaju zateznu kamatu na dospelo a neizmireno potraživanje.
Banka, odnosno davalac lizinga mogu svojim unutrašnjim aktima propisati kriterijume za proglašenje zastoja u otplati.
Odeljak 4. 
 
 
POSEBNA PRAVA 
 
 
1. Prava u vezi sa ugovorom o revolving kreditu 
 
 
Član 33 
Korisnik može na uobičajeni način, bez naknade i u svakom momentu, osim ako je ugovoren otkazni rok koji ne može biti duži od mesec dana – da raskine ugovor o revolving kreditu.
Ako je to ugovoreno, banka može otkazati ugovor o revolving kreditu tako što će o otkazu korisnika obavestiti u pisanoj formi ili na drugom trajnom nosaču podataka najkasnije dva meseca ranije.
Ako je to ugovoreno, banka može iz opravdanih razloga (neovlašćeno korišćenje kredita, značajno pogoršanje kreditne sposobnosti korisnika i dr.) uskratiti korisniku pravo na povlačenje sredstava, s tim da je dužna da ga o razlozima uskraćivanja obavesti u pisanoj formi ili na drugom trajnom nosaču podataka, i to, ako je moguće, odmah ili u roku od naredna tri dana, osim kad je pružanje takvih obaveštenja zabranjeno drugim propisima.
2. Pravo na primenu istog tipa kursa 
 
 
Član 34 
Banka je dužna da pri odobravanju kredita indeksiranog u stranoj valuti primenjuje zvanični srednji kurs koji se primenjuje i pri otplati kredita.
Odredba stava 1. ovog člana shodno se primenjuje na ugovor o lizingu, odnosno depozitu.
3. Pravo na isti metod obračuna kamate 
 
 
Član 35 
Ako korisnik ima obavezu polaganja namenskog depozita sa ugovorenom kamatom radi dobijanja kredita, ima pravo na primenu istog metoda obračuna kamate na taj depozit koji je primenjen i na obračun kamate na iznos odobrenog kredita, a banka je dužna da mu omogući ostvarenje tog prava.
4. Prevremena otplata 
 
 
Član 36
Korisnik ima pravo da u bilo kom momentu, u potpunosti ili delimično, izvrši svoje obaveze iz ugovora o kreditu, u kom slučaju ima pravo na umanjenje ukupne cene kredita za iznos kamate i troškova za preostali period trajanja tog ugovora (prevremena otplata).
Banka može da ugovori naknadu za prevremenu otplatu kredita ako je za period prevremene otplate ugovorena fiksna nominalna kamatna stopa, a kod ugovora o kreditu čiji je predmet kupovina nepokretnosti ako je ugovorena fiksna ili promenljiva nominalna kamatna stopa.
Naknada iz stava 2. ovog člana može se ugovoriti do visine pretrpljene štete zbog prevremene otplate, a najviše do 1% iznosa prevremeno otplaćenog kredita, i to ako je period između prevremene otplate i roka ispunjenja obaveze iz ugovora o kreditu duži od jedne godine; ako je ovaj period kraći, ova naknada ne može biti veća od 0,5% iznosa prevremeno otplaćenog kredita.
Banka može tražiti naknadu iz stava 2. ovog člana pod uslovom da je iznos prevremene otplate u periodu od dvanaest meseci veći od 1.000.000 dinara.
Naknada iz stava 2. ovog člana ne može se zahtevati:
– ako se otplata vrši na osnovu zaključenog ugovora o osiguranju čija je namena obezbeđivanje otplate;
– u slučaju dozvoljenog prekoračenja računa;
– ako se otplata vrši u toku perioda za koji je ugovorena promenljiva nominalna kamatna stopa, osim kod kredita čiji je predmet kupovina nepokretnosti.
Naknada iz ovog člana ni u jednom slučaju ne može biti veća od iznosa kamate koju bi korisnik platio tokom perioda između prevremene otplate i roka ispunjenja obaveze iz ugovora o kreditu.
Pod štetom iz ovog člana podrazumeva se razlika između kamate ugovorene s korisnikom i tržišne kamate po kojoj banka može da plasira iznos dobijen prevremenom otplatom u momentu ove otplate, uključujući i administrativne troškove.
Odredbe ovog člana primenjuju se i na ugovor o lizingu.
5. Prava u vezi s računom 
 
 
Član 37 
Korisnik ima pravo da bez naplate posebne naknade podigne u gotovini sredstva sa svog dinarskog ili deviznog računa kod banke kod koje ima otvoren ovaj račun.
Korisnik ima pravo da bez naplate posebne naknade sredstva sa svog računa podigne odmah posle evidentiranog priliva sredstava.
Izuzetno od stava 2. ovog člana, ako korisnik podiže u gotovini sredstva čiji je iznos veći od 600.000 dinara – banka mu ta sredstva može isplatiti najkasnije u roku od naredna dva radna dana, bez naknade.
Odredba stava 3. ovog člana odnosi se i na devizna sredstva čiji je iznos u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu Narodne banke Srbije veći od 600.000 dinara.
Korisnik ima pravo na besplatno gašenje računa.
6. Prava u vezi s platnom karticom 
 
 
Član 38 
Banka je dužna da obezbedi korisniku da samo on ima pristup ličnom identifikacionom broju do uručenja platne kartice.
Banka izdavalac platne kartice snosi rizik u vezi s dostavljanjem korisniku platne kartice i ličnog identifikacionog broja.
Korisnik je dužan da bez odlaganja prijavi banci gubitak, odnosno krađu platne kartice i da od banke zahteva blokadu njene dalje upotrebe, a banka je dužna da mu to u svakom trenutku omogući.
Ako banka izdavalac platne kartice ne omogući da se u svakom trenutku prijavi gubitak, krađa ili transakcija izvršena neovlašćenim korišćenjem platne kartice, odnosno podataka s platne kartice – korisnik ne snosi posledice neovlašćene upotrebe, osim ako je sam izvršio zloupotrebu.
U slučaju da je došlo do neovlašćenog korišćenja platne kartice, odnosno podataka s platne kartice – korisnik je dužan da, odmah posle tog saznanja, a najkasnije u roku od 45 dana od datuma zaduženja, prijavi banci transakciju izvršenu neovlašćenim korišćenjem platne kartice, odnosno podataka s platne kartice, u kom slučaju može snositi gubitke koji su posledica neovlašćenog korišćenja najviše do iznosa od 15.000 dinara.
Korisnik snosi sve gubitke u vezi sa svakom transakcijom izvršenom zloupotrebom koju sam učini, a snosi i gubitke nastale zbog toga što nije ispunio svoje obaveze koje proizlaze iz propisanih uslova o izdavanju i korišćenju platne kartice, obavezu da bez odlaganja obavesti banku o gubitku, krađi i zloupotrebi platne kartice i obavezu da na adekvatan način čuva lični identifikacioni broj.
Korisnik ne snosi gubitke nastale po osnovu transakcija izvršenih posle prijave banci gubitka, krađe ili neovlašćenog korišćenja platne kartice, odnosno podataka s platne kartice, osim ako je sam izvršio zloupotrebu ili učestvovao u zloupotrebi ili delovao s namerom prevare.
Korisnik ima pravo na besplatno gašenje platne kartice.
7. Ustupanje potraživanja 
 
 
Član 39 
U slučaju ustupanja potraživanja banke iz ugovora o kreditu drugoj banci, korisnik zadržava sva prava koja su ugovorena, kao i pravo isticanja prigovora prema drugoj banci koje je imao i prema prvoj banci, a druga banka ne može korisnika dovesti u nepovoljniji položaj od položaja koji bi imao da to potraživanje nije preneto i korisnik zbog toga ne može biti izložen dodatnim troškovima.
Banka potraživanje iz jednog ugovora može ustupiti samo jednoj banci.
Banka je dužna da obavesti korisnika o ustupanju potraživanja iz stava 1. ovog člana.
Odredbe ovog člana shodno se primenjuju na potraživanja iz ugovora o lizingu, ugovora o dozvoljenom prekoračenju računa, ugovora o izdavanju i korišćenju platne kartice i ugovora o otvaranju i vođenju računa.
Odeljak 5. 
 
 
POVEZANI UGOVORI O KREDITU 
 
 
Član 40 
Ako korisnik svoje pravo na odustanak od ugovora o kupovini robe, odnosno pružanju usluge ostvaruje u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita potrošača – ne obavezuje ga povezani ugovor o kreditu.
U slučaju iz stava 1. ovog člana, prodavac je dužan da o odustanku od ugovora o kupovini robe, odnosno pružanju usluge obavesti banku u roku od osam dana a banka je dužna da otplaćeni iznos kredita, s kamatom, koji je korisnik otplatio do momenta odustanka od tog ugovora vrati korisniku bez odlaganja, a najkasnije u roku od 30 dana od dana kad je obaveštena o odustanku.
Ako se zaključi ugovor o kupovini robe, odnosno pružanju usluge a kredit na osnovu povezanog ugovora o kreditu ne bude odobren – ugovor o kupovini robe, odnosno pružanju usluge se raskida, osim ako lice kome nije odobren kredit odluči da taj ugovor ostane na snazi.
Odredbe ovog člana shodno se primenjuju na ugovor o lizingu.
Odeljak 6. 
 
 
NEPRAVIČNE UGOVORNE ODREDBE I NEPOŠTENO POSLOVANJE 
 
 
Član 41 
Na nepravične ugovorne odredbe i nepošteno poslovanje, kao i na postupak njihove zabrane, shodno se primenjuju odredbe zakona kojim se uređuje zaštita potrošača.
Odeljak 7. 
 
 
OSTVARIVANJE ZAŠTITE PRAVA I INTERESA KORISNIKA 
 
 
1. Pravo na prigovor i obaveštenje o prigovoru 
 
 
Član 42 
Korisnik bankarskih usluga i usluga lizinga ima pravo na prigovor u pisanoj formi davaocu ovih usluga ako smatra da se davalac ne pridržava odredaba zakona, opštih uslova poslovanja, dobre poslovne prakse i obaveza iz ugovora zaključenog s korisnikom.
Ako nije zadovoljan odgovorom davaoca usluge iz stava 1. ovog člana ili taj davalac nije odgovorio u roku od 30 dana – korisnik može u pisanoj formi obavestiti Narodnu banku Srbije o svom prigovoru.
Narodna banka Srbije propisuje način ulaganja prigovora iz stava 1. ovog člana, način postupanja davalaca bankarskih usluga i usluga lizinga po tom prigovoru, kao i način postupanja Narodne banke Srbije po obaveštenju iz stava 2. tog člana.
Član 43
Narodna banka Srbije, nakon dobijanja obaveštenja iz člana 42. stav 2. ovog zakona, zatražiće od davaoca usluge iz stava 1. tog člana da se izjasni o navodima korisnika iz tog obaveštenja – u roku od osam dana od dana prijema ovog zahteva.
Ako se davalac usluge iz stava 1. ovog člana ne izjasni u ostavljenom roku ili se izjasni a Narodna banka Srbije oceni da nisu u pitanju povrede iz člana 50. ovog zakona – korisnik ili davalac usluge mogu staviti predlog za posredovanje Narodne banke Srbije radi vansudskog rešavanja spornog odnosa.
Po prigovorima korisnika usluga osiguranja i usluga društava za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima, Narodna banka Srbije postupa u skladu s posebnim zakonima kojima se uređuje poslovanje davalaca ovih usluga.
2. Vansudsko rešavanje spornog odnosa 
 
 
Član 44 
Sporni odnos nastao iz ugovora zaključenog između korisnika i davaoca iz člana 42. stav 1. ovog zakona može se rešiti u vansudskom postupku – postupku posredovanja.
Postupak posredovanja ne sprovodi se ako je sporni odnos nastao zbog povreda iz člana 50. ovog zakona.
Postupak posredovanja se pokreće prihvatanjem predloga za pokretanje tog postupka.
Postupak posredovanja je poverljiv i hitan.
Postupak posredovanja sprovode zaposleni u Narodnoj banci Srbije – posrednici, koji su za posrednike imenovani odlukom ovlašćenog organa u Republici Srbiji, odnosno koji imaju licencu posrednika i nalaze se na spisku posrednika.
Strane u spornom odnosu mogu odlučiti da se postupak posredovanja sprovede pred drugim organom nadležnim za posredovanje.
Postupak posredovanja pred Narodnom bankom Srbije besplatan je za strane u tom postupku.
Postupak posredovanja može biti okončan sporazumom strana, obustavom ili odustankom.
Sporazum postignut u postupku posredovanja nema snagu izvršnog naslova.
Na postupak posredovanja shodno se primenjuju odredbe zakona i drugih propisa kojima se uređuje posredovanje.
3. Postupanje Narodne banke Srbije 
 
 
Član 45 
Ako Narodna banka Srbije, na osnovu činjenica iz obaveštenja iz člana 42. stav 2. ovog zakona, a nakon izjašnjenja davaoca usluge o tim činjenicama, oceni da su u pitanju povrede iz člana 50. ovog zakona – doneće rešenje kojim će tom davaocu naložiti da otkloni nezakonitosti i o tome dostavi dokaz u roku određenom ovim rešenjem. Istim rešenjem Narodna banka Srbije izriče i novčanu kaznu iz člana 50. ovog zakona, a to rešenje je, nakon dostavljanja davaocu usluge, konačno i predstavlja izvršnu ispravu.
Ako davalac usluge ni nakon izricanja novčane kazne iz stava 1. ovog člana ne dostavi dokaz da je otklonio nezakonitosti iz tog stava u roku određenom rešenjem o izricanju te kazne – Narodna banka Srbije će mu izreći novčanu kaznu u dvostrukom iznosu, a to rešenje je, nakon dostavljanja davaocu usluge, konačno i predstavlja izvršnu ispravu.
Narodna banka Srbije će o merama koje je preduzela obavestiti korisnika.
Novčana kazna iz ovog člana uplaćuje se na račun Narodne banke Srbije.
Narodna banka Srbije javno će saopštiti informacije o davaocima kod kojih je utvrđeno da nisu postupali u skladu sa ovim zakonom – na svojoj Internet stranici ili na drugi način.
4. Pravo na sudsku zaštitu 
 
 
Član 46 
Pokretanje i vođenje postupka posredovanja između korisnika i davaoca usluge ne isključuje niti utiče na ostvarivanje prava na sudsku zaštitu, u skladu sa zakonom.
Glava III 
 
 
FINANSIJSKE POGODBE KOJE NUDI TRGOVAC 
 
 
Oglašavanje i ponuda 
 
 
Član 47 
Pri oglašavanju i ponudi finansijskih pogodbi koje nudi trgovac (u daljem tekstu: finansijske pogodbe), a naročito prodaje sa obročnim otplatama cene – trgovac mora naročito da navede podatke o robi ili usluzi, gotovinsku cenu, kao i iznos koji se plaća unapred na ime učešća ili prve rate.
Ako se oglašava finansijska pogodba za kupovinu robe čija je kamatna stopa 0%, naznačavaju se i sve povoljnosti koje ima korisnik koji cenu robe plaća gotovinski.
Ako se oglašava prodaja sa obročnim otplatama cene koja se u smislu ovog zakona smatra kreditiranjem korisnika – razlika između cene za kupovinu na odloženo plaćanje i za kupovinu za gotovinu mora biti procentualno iskazana.
Ministar nadležan za poslove zaštite potrošača bliže propisuje oblik i sadržinu obrasca ponude finansijske pogodbe.
Shodna primena 
 
 
Član 48 
Na finansijske pogodbe shodno se primenjuju odredbe glave II ovog zakona, izuzev odredaba odeljka 7. te glave.
Glava IV 
 
 
NADZOR 
 
 
Član 49 
Narodna banka Srbije vrši nadzor nad davaocima finansijskih usluga, osim nad davaocima finansijskih pogodbi, u skladu sa ovim zakonom, zakonom kojim se uređuje Narodna banka Srbije, kao i zakonima kojima se uređuju banke, davaoci lizinga, društva za osiguranje, odnosno društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima.
Ministarstvo nadležno za zaštitu potrošača vrši nadzor nad davaocima finansijskih pogodbi, u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita potrošača.
Glava V 
 
 
NOVČANE KAZNE 
 
 
Član 50 
Novčanom kaznom od 500.000 do 800.000 dinara kazniće se banka, odnosno davalac lizinga:
1) ako ugovori sadrže upućujuću normu na poslovnu politiku kad su u pitanju oni elementi koji su ovim zakonom predviđeni kao obavezni elementi ugovora (član 8. stav 5. ovog zakona);
2) ako postupa suprotno odredbi člana 8. stav 6. ovog zakona;
3) ako ugovor o kreditu ne sadrži obavezne elemente iz člana 19. stav 1. ovog zakona;
4) ako ugovor o dozvoljenom prekoračenju računa ne sadrži obavezne elemente iz člana 20. stav 1. ovog zakona;
5) ako ugovor o lizingu ne sadrži obavezne elemente iz člana 21. stav 1. ovog zakona;
6) ako ugovor o izdavanju i korišćenju platne kartice ne sadrži obavezne elemente iz člana 22. stav 1. ovog zakona;
7) ako ugovor o depozitu ne sadrži obavezne elemente iz člana 23. stav 1. ovog zakona;
8) ako ugovor o otvaranju i vođenju računa ne sadrži obavezne elemente iz člana 24. stav 1. ovog zakona;
9) ako ugovori promenljivu nominalnu kamatnu stopu suprotno članu 26. st. od 1. do 3. ovog zakona ili se ne pridržava ugovorenih uslova;
10) ako ne pribavi pismenu saglasnost za izmenu obaveznih elemenata ugovora, odnosno jednostrano izmeni uslove iz ugovora ili jednostrano raskine, odnosno otkaže ugovor (član 28. ovog zakona);
11) ako korisnika ne obavesti o izmeni ugovorene promenljive nominalne kamatne stope i promenljivih elemenata koji utiču na visinu drugih novčanih obaveza pre početka njihove primene, odnosno periodično u skladu sa ugovorom i ne navede datum od kada se ti elementi primenjuju (član 29. st. 1. i 4. ovog zakona);
12) ako uz obaveštenje o izmeni promenljive nominalne kamatne stope besplatno ne dostavi izmenjeni plan otplate kredita/lizing naknade (član 29. st. 2. i 3. ovog zakona);
13) ako ne primeni zvanični srednji kurs pri odobravanju kredita/lizinga indeksiranog u stranoj valuti, odnosno pri njihovoj otplati (član 34. ovog zakona);
14) ako ne primeni isti metod obračuna kamate na položeni namenski depozit koji je primenjen i na obračun kamate na iznos odobrenog kredita (član 35. ovog zakona);
15) ako naplati naknadu za prevremenu otplatu suprotno članu 36. ovog zakona;
16) ako korisniku ne omogući da podigne sredstva sa svog računa u gotovini, odnosno efektivnom stranom novcu bez naplate posebne naknade (član 37. stav 1. ovog zakona);
17) ako korisniku ne omogući da bez naplate posebne naknade podigne sredstva sa svog računa odmah posle evidentiranog priliva sredstava (član 37. stav 2. ovog zakona);
18) ako korisniku ne omogući da iznos veći od 600.000 dinara podigne bez naknade najkasnije u roku od dva dana (član 37. stav 3. ovog zakona);
19) ako korisniku ne omogući da devizna sredstva čiji je iznos u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu Narodne banke Srbije veći od 600.000 dinara podigne bez naknade najkasnije u roku od dva dana (član 37. stav 4. ovog zakona);
20) ako korisniku naplati naknadu za gašenje računa (član 37. stav 5. ovog zakona);
21) ako korisniku naplati naknadu za gašenje platne kartice (član 38. stav 8. ovog zakona);
22) ako ustupi potraživanje suprotno članu 39. ovog zakona;
23) ako ne postupi na način iz člana 54. ovog zakona.
Glava VI 
 
 
KAZNENE ODREDBE 
 
 
Član 51 
Novčanom kaznom od 500.000 do 2.000.000 dinara kazniće se za prekršaj banka, odnosno davalac lizinga, odnosno trgovac koji je pravno lice:
1) ako finansijske usluge ne oglašava na jasan i razumljiv način, odnosno ako oglašavanje sadrži netačne informacije, odnosno informacije koje mogu stvoriti pogrešnu predstavu o uslovima pod kojima korisnik koristi ove usluge (član 6. ovog zakona);
2) ako ugovor nije sačinjen u pismenoj formi ili na drugom trajnom nosaču podataka (član 7. stav 1. ovog zakona);
3) ako svaka ugovorna strana ne dobije primerak ugovora (član 7. stav 2. ovog zakona);
4) ako opštim uslovima poslovanja ne obezbedi primenu dobrih poslovnih običaja, dobru poslovnu praksu i fer odnos prema korisniku, kao i usklađenost ovih uslova s propisima (član 9. stav 2. ovog zakona);
5) ako korisniku ne obezbedi da se u poslovnim prostorijama banke, odnosno davaoca lizinga, odnosno trgovca, i to najkasnije 15 dana pre njihove primene, upozna sa opštim uslovima poslovanja na srpskom jeziku, odnosno ne pruži mu odgovarajuća objašnjenja i instrukcije koji se odnose na primenu ovih uslova u vezi sa određenom finansijskom uslugom i ne dostavi mu, na njegov zahtev, te uslove u pismenoj formi ili na drugom trajnom nosaču podataka (član 10. ovog zakona);
6) ako efektivnu kamatnu stopu ne obračunava na propisani način (član 11. ovog zakona);
7) ako od korisnika zahteva i drugu naknadu, osim glavnice i kamate, u slučaju odustanka korisnika od ugovora o kreditu (član 12. stav 4. ovog zakona);
8) ako od korisnika zahteva i drugu naknadu, osim predmeta lizinga, kamate i pretrpljene štete, u slučaju odustanka korisnika od ugovora o lizingu (član 12. stav 5. ovog zakona);
9) ako od korisnika zahteva drugu naknadu, osim predmeta kupoprodaje, kamate i pretrpljene štete, u slučaju odustanka korisnika od finansijske pogodbe (član 12. stav 6. ovog zakona);
10) ako korisniku ne daje na propisani način informacije, podatke i instrukcije koji su u vezi s njegovim ugovornim odnosom s davaocem finansijske usluge (član 13. ovog zakona);
11) ako ne obezbedi obuku zaposlenih koji su angažovani na poslovima prodaje finansijskih usluga ili pružanju saveta (član 14. stav 2. ovog zakona);
12) ako pri oglašavanju depozitnih i kreditnih usluga i poslova lizinga ne navede precizno i jasno na reprezentativnom primeru podatke iz člana 15. ovog zakona (član 15. st. 1. i 2. ovog zakona);
13) ako pri oglašavanju efektivne kamatne stope njen iznos nije naznačen, odnosno napisan tako da je uočljiviji od ostalih elemenata (član 15. stav 3. ovog zakona);
14) ako postojanje obaveze za zaključenje ugovora o sporednim uslugama ne iskaže jasno, sažeto i na vidljiv način, zajedno sa iskazivanjem efektivne kamatne stope (član 16. stav 1. ovog zakona);
15) ako pri oglašavanju kredita, odnosno lizinga čija je nominalna kamatna stopa 0% ne naznači i sve uslove pod kojima se odobrava taj kredit, odnosno lizing (član 16. stav 2. ovog zakona);
16) ako pri oglašavanju koristi izraze kojima se kredit/lizing označavaju besplatnim ili slične izraze a ne oglasi dodatne troškove po osnovu zaključenja drugih ugovora ili po osnovu bilo čega što predstavlja trošak za korisnika ili stvara drugu obavezu (član 16. stav 3. ovog zakona);
17) ako ponuda ne sadrži podatke iz člana 17. st. od 4. do 6. ovog zakona;
18) ako korisnika bez naknade odmah ne obavesti o rezultatima uvida u bazu podataka i o podacima iz te baze (član 18. stav 3. ovog zakona);
19) ako pri zaključivanju ugovora o kreditu, o dozvoljenom prekoračenju računa, o lizingu, odnosno o depozitu ne uruči pregled obaveznih elemenata kredita/lizinga/depozita, plan otplate kredita/lizing naknade, odnosno plan isplate depozita (član 19. stav 4, član 20. stav 3, član 21. stav 3. i član 23. stav 3. ovog zakona);
20) ako ne ispuni obaveze iz člana 24. st. 2. i 3. ovog zakona;
21) ako u svojim poslovnim prostorijama ne drži istaknuto obaveštenje iz člana 26. stav 4. ovog zakona;
22) ako ugovori o drugim bankarskim uslugama ne sadrže vrstu i visinu svih naknada i drugih troškova koji padaju na teret korisnika (član 27. ovog zakona);
23) ako korisnika na ugovoreni način blagovremeno ne obavesti o promeni podataka koji nisu obavezni elementi ugovora u smislu ovog zakona (član 30. ovog zakona);
24) ako na dospelu a neizmirenu obavezu ne primenjuje pravila o kamati koja se primenjuje u slučaju dužničke docnje propisana zakonom kojim se uređuju obligacioni odnosi (član 32. stav 1. ovog zakona);
25) ako ne postupi u skladu članom 33. ovog zakona;
26) ako korisniku u svakom trenutku ne omogući da prijavi gubitak, krađu ili transakciju izvršenu neovlašćenim korišćenjem platne kartice, odnosno podataka s platne kartice i ako mu ne omogući da zahteva blokadu njene dalje upotrebe (član 38. st. 3. i 4. ovog zakona);
27) ako korisniku ne nadoknadi gubitke nastale neovlašćenim korišćenjem platne kartice (član 38. st. 5. i 7. ovog zakona).
Za radnje iz stava 1. ovog člana kazniće se za prekršaj trgovac koji je preduzetnik novčanom kaznom od 100.000 do 500.000 dinara.
Za radnje iz stava 1. ovog člana kazniće se za prekršaj i odgovorno lice u banci, odnosno davaocu lizinga novčanom kaznom od 50.000 do 150.000 dinara.
Glava VII 
 
 
PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 
 
 
Član 52
Propisi za izvršavanje ovog zakona doneće se najkasnije u roku od tri meseca od dana njegovog stupanja na snagu.
Član 53
Davaoci finansijskih usluga su dužni da svoje opšte akte usklade sa odredbama ovog zakona i propisima iz člana 52. tog zakona najkasnije u roku od tri meseca od donošenja tih propisa.
Član 54 
Odredbe člana 8. i člana 26. st. od 1. do 3. ovog zakona primenjivaće se na sve obaveze po osnovu ugovora koje dospevaju posle dana početka primene tog zakona.
Davaoci finansijskih usluga su dužni da do dana primene ovog zakona, ugovore koji su zaključeni do tog dana usklade sa odredbama člana 8. i člana 26. st. od 1. do 3. tog zakona na taj način da visina ugovorene promenljive a neodredive nominalne kamatne stope, odnosno promenljivog neodredivog elementa te stope ne može biti veća od njihove inicijalne visine (visine u momentu zaključenja ugovora).
Davaoci finansijskih usluga, od dana stupanja na snagu ovog zakona do dana njegove primene, ne mogu uvećavati visinu kamatnih stopa koristeći ugovorene neodredive elemente.
Davaoci finansijskih usluga nemaju pravo da korisnicima ugovora naplaćuju posebnu naknadu za usklađivanje ugovora na način predviđen stavom 2. ovog člana, niti da radi toga od njih potražuju naknadnu dokumentaciju.
Član 55 
Narodna banka Srbije, odnosno ministarstvo nadležno za zaštitu potrošača preduzeće prema davaocima finansijskih usluga koji ne postupe na način iz člana 53. ovog zakona mere u skladu s propisima kojima se uređuje njihovo poslovanje.
Član 56 
Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku RS“ i primenjuje se posle isteka šest meseci od dana njegovog stupanja na snagu, osim odredbe člana 38. stav 5. tog zakona, koja se primenjuje od 1. januara 2012. godine.