Sistemska korupcija, rasprodaja imovine Fonda PIO

Sistemska korupcija i rasprodaja imovine Fonda PIO jesu odlike upravljanja ovim fondom u poslednjem periodu. Ovo je zaključak izveštaja Saveta Vlade Srbije za borbu protiv korupcije.

Savet Vlade Srbije za borbu protiv korupcije ukazao je na sumnju da postoje elementi sistemske organizovane korupcije u raspolaganju imovinom Fonda PIO. Ovo je posebno uočljivo kada je u pitanju prodaja objekata specijalnih bolnica za rehabilitaciju.

Savet je izveštaj o raspolaganju imovinom Fonda PIO dostavio Vladi 1. decembra 2020. godine. U izveštaju se navodi da „postoji sumnja da ima elemenata sistemski organizovane korupcije širokih razmera, usmerenih, s jedne strane, na svesno pričinjavanje materijalne štete Fondu i Republici Srbiji, a s druge, za svesno omogućavanje trećim licima da se činjenjem ili nečinjenjem od strane Fonda i pojedinih državnih organa svesno obogate na račun njihove imovine putem kupovine nepokretnosti po cenama nižim od tržišnih.“

Upravljanje Fondom PIO – svesno pričinjavanje velike štete

Savet je analizirao rad Fonda od 2009. do 2019. godine. Utvrđeno je da postoje dva, odnosno tri dijametralno suprotna perioda.

Kao prvi period je označen period do 2014. godine. Fond je tada, zajedno sa svim organima upravljanja i stručnom službom, sprovodio politiku ukrupnjavanja imovine Fonda, njeno definisanje, zaštitu i stavljanje u funkciju radi sticanja prihoda, a u cilju smanjenja dotacija i rasterećenja republičkog budžeta, naveo je Savet.

U drugom periodu, do 2018. godine, Fond koji je i formalnopravno postao vlasnik nepokretnosti, ponašao se suprotno ovlašćenjima vlasnika. Ovlašćenja vlasnika su da se o svojoj nepokretnosti stara, pribira prihode od nje i upravlja njome u duhu dobrog domaćina.

Od 2018. godine – otvorena rasprodaja imovine Fonda PIO

„U trećem periodu Fond se ne samo ponašao nedomaćinski u pogledu svoje imovine, već je svesno preduzimao radnje u cilju njenog umanjenja, prouzrokujući pritom veliku materijalnu štetu.“

Savet smatra da su prodaja i privatizacija centara za rehabilitaciju koji koriste termalne izvore i gašenje takvih zdravstvenih ustanova „nedopustivi i suprotni interesima građana Srbije i suprotni interesima očuvanja narodnog zdravlja, na čije čuvanje je država obavezana Ustavom“.

Preporuke Saveta za borbu protiv korupcije

Savet je preporučio Državnoj revizorskoj instituciji (DRI) da uradi reviziju procene tržišne vrednosti prilikom prodaje nepokretnosti banjskog kompleksa „Žubor“ u Кuršumlijskoj banji.

Savet je ocenio da su te nepokretnosti procenjene, a zatim prodate, za višestruko niži iznos od njihove prvobitno procenjene tržišne vrednosti.

Preporuka Saveta je i da DRI obavi reviziju procene tržišne vrednosti prilikom prodaje zemljišta bez objekta od 16.000 kvadratnih metara Specijalne bolnice u Vranjskoj banji. Ta nepokretnost je procenjena, a zatim prodata „za deset puta nižu cenu od provobitno procenjene tržišne vrednosti“.

Vlada Srbije bi, po nalazima Saveta, trebalo da nadležne za organizovani kriminal, pre svega Tužilalštvo, zaduži da preduzmu zakonske mere za otkrivanje počinilaca i za njihovo procesuiranje u vezi sa prodajom nepokretnosti banjskog kompleksa „Žubor“ u Kuršumlijskoj banji i nepokretnosti u Vranjskoj banji „zbog svesnog umanjenja njihove tržišne vrednosti u cilju pribavljanja protivpravne imovinske koristi trećim licima“.

Izvor: N1/Beta
Ilustracija: Penzin.rs

Podsećamo: