Početna Magazin Godine Penzija Pravilnik o raspolaganju nepokretnostima Fonda PIO

Pravilnik o raspolaganju nepokretnostima Fonda PIO

Pravilnik o raspolaganju nepokretnostima Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!

Na osnovu člana 160. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju („Službeni glasnik RS”, br. 34/03, 64/04 – US, 84/04 – dr. zakon, 85/05, 101/05 – dr. zakon, 63/06 – US, 5/09, 107/09, 101/10, 93/12, 62/13 i 108/13) i člana 14. Statuta Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje („Službeni glasnik RS”, br. 31/08 i 37/08 – ispravka),

Upravni odbor Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, na sednici održanoj 19. marta 2014. godine, doneo je

Pravilnik o raspolaganju nepokretnostima Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje

I. OPŠTE ODREDBE

Član 1.

Ovim pravilnikom utvrđuju se vrste nepokretnosti Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje (u daljem tekstu: Fond), uslovi, način i postupak raspolaganja nepokretnostima u cilju očuvanja i uvećanja njihove vrednosti, kao i sticanja i uvećanja prihoda.

O raspolaganju nepokretnostima Fonda odlučuje Upravni odbor Fonda.

Član 2.

Nepokretnostima u smislu ovog pravilnika smatraju se: poslovne zgrade i prostorije, stambene zgrade i stanovi, garaže i garažna mesta i drugi objekti izgrađeni, kupljeni i na drugi način pribavljeni od strane Fonda.

Stanovi izgrađeni i pribavljeni za rešavanje stambenih potreba korisnika penzija koriste se pod uslovima i na način uređen opštim aktom Fonda.

Stambeni i drugi prostor izgrađen za smeštaj penzionera koristi se u skladu sa svojom namenom pod uslovima utvrđenim ovim pravilnikom.

Poslovni prostor izgrađen i pribavljen sredstvima za društveni standard korisnika penzija koristi reprezentativno udruženje korisnika prava za obavljanje svojih aktivnosti pod uslovima utvrđenim ovim pravilnikom.

O nepokretnostima Fonda vodi se evidencija u skladu sa zakonom.

Član 3.

Pravo svojine i druga prava na nepokretnostima upisuju se u javne knjige o nepokretnostima i pravima na njima.

Član 4.

Raspolaganjem nepokretnostima smatra se:

– davanje nepokretnosti u zakup,

– davanje nepokretnosti na korišćenje,

– razmena nepokretnosti,

– otuđenje nepokretnosti.

Član 5.

Nepokretnosti koje Fond ne koristi u obavljanju svojih poslovnih aktivnosti, mogu se dati u zakup, na korišćenje, razmeniti, odnosno otuđiti.

II. DAVANjE NEPOKRETNOSTI U ZAKUP I NA KORIŠĆENjE

Član 6.

Nepokretnosti Fonda mogu se dati u zakup u postupku javnog nadmetanja ili prikupljanja pismenih ponuda putem javnog oglašavanja.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, nepokretnosti Fonda daju se u zakup neposrednom pogodbom, u slučajevima:

– kada se u zakup daje nepokretnost veličine do 100 m²;

– kada se u zakup daje nepokretnost na zahtev državnog organa, organa jedinice lokalne samouprave, odnosno reprezentativnog udruženja osiguranika i poslodavaca čiji predstavnici upravljaju Fondom;

– kada se u zakup daje nepokretnost na zahtev organizacije koju je osnovao državni organ ili organ jedinice lokalne samouprave;

– kada zakupac koji je uredno izmirio obavezu plaćanja zakupnine traži produženje ugovora o zakupu, zaključenog na određeno vreme, najranije tri meseca, a najkasnije mesec dana pre isteka ugovora o zakupu;

– kada se nepokretnost ne izda u zakup posle sprovedenog postupka javnog oglašavanja, ali ne ispod tržišne visine zakupnine za tu nepokretnost, odnosno visine zakupnine propisane opštim aktom jedinice lokalne samouprave;

– kada jedan od suzakupaca nepokretnosti traži prestanak zakupodavnog odnosa, a drugi suzakupci traže zaključenje ugovora o zakupu;

– kada zakup traži pravno lice koje obavlja svoju delatnost u okviru imovine koju je Fond stekao pravnosnažnom sudskom presudom.

Član 7.

Na osnovu odluke Upravnog odbora Fonda o pokretanju postupka davanja nepokretnosti u zakup, putem javnog nadmetanja ili prikupljanjem pismenih ponuda javnim oglašavanjem ili neposrednom pogodbom, direktor Fonda sprovodi postupak u skladu sa aktom Vlade o uslovima pribavljanja i otuđenja nepokretnosti neposrednom pogodbom, davanja u zakup stvari u javnoj svojini i postupcima javnog nadmetanja i prikupljanja pismenih ponuda.

Odluku o davanju u zakup nepokretnosti, nakon sprovedenog postupka, donosi Upravni odbor Fonda na predlog direktora Fonda.

Na osnovu odluke iz stava 2. ovog člana direktor Fonda zaključuje ugovor o zakupu.

Član 8.

Visina zakupnine utvrđuje se u mesečnom iznosu prema m², i ne može biti niža od procenjene tržišne vrednosti visine zakupnine utvrđene na osnovu opštih akata jedinice lokalne samouprave (opština, gradova i grada Beograda), kojim se uređuje zakupnina za nepokretnosti, a prema lokaciji nepokretnosti.

U slučaju da nije donet opšti akt jedinice lokalne samouprave iz stava 1. ovog člana, procena tržišne visine zakupnine utvrdiće se na osnovu podataka nadležnog poreskog organa.

Ukoliko se procena ne može utvrditi u skladu sa stavom 2. ovog člana, Fond će proceniti tržišnu visinu zakupnine na pravno prihvatljiv način.

Član 9.

Nepokretnosti Fonda mogu se dati na korišćenje bez naknade državnim organima, odnosno reprezentativnim udruženjima osiguranika i poslodavaca čiji predstavnici upravljaju Fondom, radi poboljšanja uslova njihovog delovanja u cilju ostvarivanja opštih društvenih interesa.

Stambeni i drugi prostor izgrađen za smeštaj penzionera daje se na korišćenje bez naknade ustanovama socijalne zaštite.

Poslovni prostor izgrađen i pribavljen sredstvima za društveni standard korisnika penzija daje se na korišćenje bez naknade reprezentativnom udruženju korisnika prava radi obavljanja svojih aktivnosti.

Član 10.

Zakupac, odnosno korisnik nepokretnosti iz člana 9. stav 1. ovog pravilnika snosi sve javne i komunalne obaveze, kao i troškove tekućeg održavanja koji se odnose na korišćenje nepokretnosti.

Zakupac odnosno korisnik nepokretnosti može koristiti nepokretnost samo za obavljanje svoje delatnosti, ne može je davati u podzakup i ne može vršiti adaptaciju bez prethodne saglasnosti direktora Fonda.

Svi troškovi adaptacije izvršene u skladu sa stavom 2. ovog člana, padaju na teret zakupca, odnosno korisnika.

Član 11.

Korisnik iz člana 9. stav 2. ovog pravilnika snosi sve javne i komunalne obaveze, kao i troškove tekućeg održavanja koji se odnose na korišćenje nepokretnosti.

Korisnik može koristiti nepokretnost samo za obavljanje svoje delatnosti, ne može je dati u zakup i ne može vršiti adaptaciju bez prethodne saglasnosti direktora Fonda.

Svi troškovi adaptacije izvršene u skladu sa stavom 2. ovog člana, padaju na teret korisnika.

Korisnik je dužan da o izvršenju ugovornih obaveza izveštava Fond na kraju godine.

Član 12.

Korisnik poslovnog prostora iz člana 9. stav 3. ovog pravilnika snosi sve javne i komunalne obaveze, kao i troškove tekućeg održavanja koji se odnose na korišćenje poslovnog prostora i ne može vršiti adaptaciju bez prethodne saglasnosti direktora Fonda.

Svi troškovi adaptacije izvršene u skladu sa stavom 1. ovog člana, padaju na teret korisnika.

Korisnik poslovnog prostora može dati deo poslovnog prostora u zakup radi sticanja prihoda za obavljanje svoje delatnosti pod sledećim uslovima:

– na osnovu javnog oglašavanja,

– prikupljanjem ponuda i izborom najpovoljnijeg ponuđača,

– obaveštavanjem Fonda uz dostavljanje zapisnika o izboru najpovoljnijeg ponuđača.

Korisnik poslovnog prostora je dužan da novčana sredstva dobijena od korišćenja poslovnog prostora radi sticanja prihoda koristi za troškove održavanja prostora i za obavljanje svojih aktivnosti.

O namenskom korišćenju sredstava iz stava 4. ovog člana, korisnik izveštava Fond na kraju godine.

III. RAZMENA NEPOKRETNOSTI

Član 13.

Nepokretnosti Fonda mogu se pribaviti i otuđiti razmenom, putem neposredne pogodbe, ako je takva razmena u interesu Fonda i ako se nepokretnosti razmenjuju pod tržišnim uslovima.

Na osnovu odluke Upravnog odbora Fonda, ugovor o razmeni nepokretnosti, putem neposredne pogodbe, zaključuje direktor Fonda.

IV. OTUĐENjE NEPOKRETNOSTI

Član 14.

Nepokretnosti Fonda mogu se otuđiti u postupku javnog nadmetanja ili prikupljanja pismenih ponuda, a izuzetno neposrednom pogodbom.

Na osnovu odluke Upravnog odbora Fonda o pokretanju postupka za otuđenje nepokretnosti, u postupku javnog nadmetanja ili prikupljanja pismenih ponuda putem javnog oglašavanja, direktor Fonda sprovodi postupak u skladu sa aktom Vlade o uslovima pribavljanja i otuđenja nepokretnosti neposrednom pogodbom, davanja u zakup stvari u javnoj svojini i postupcima javnog nadmetanja i prikupljanja pismenih ponuda.

Početna prodajna cena nepokretnosti koja se otuđuje utvrđuje se na osnovu akta poreskog ili drugog nadležnog organa u visini tržišne vrednosti, izražena u evrima, a isplata se vrši u dinarskoj protivvrednosti po srednjem zvaničnom kursu Narodne banke Srbije na dan uplate.

Član 15.

Odluku o otuđenju nepokretnosti, nakon sprovedenog postupka, donosi Upravni odbor Fonda na predlog direktora Fonda.

Na osnovu odluke iz stava 1. ovog člana direktor Fonda zaključuje ugovor o kupoprodaji nepokretnosti.

Član 16.

Nepokretnosti Fonda mogu se otuđiti neposrednom pogodbom u slučaju kada to predstavlja jedino moguće rešenje jer se postupak nije mogao realizovati javnim nadmetanjem, odnosno prikupljanjem pismenih ponuda.

Nepokretnosti Fonda mogu se otuđiti neposrednom pogodbom, ali ne ispod tržišne vrednosti koju procenjuje poreski ili drugi nadležni organ, ako u konkretnom slučaju to predstavlja jedino moguće rešenje, uz posebno obrazloženje razloga opravdanosti i celishodnosti otuđenja i razloga zbog kojih se otuđenje ne bi moglo realizovati javnim nadmetanjem, odnosno prikupljanjem pismenih ponuda.

Na osnovu odluke Upravnog odbora Fonda o otuđenju nepokretnosti neposrednom pogodbom, direktor Fonda sprovodi postupak u skladu sa aktom Vlade o uslovima pribavljanja i otuđenja nepokretnosti neposrednom pogodbom, davanja u zakup stvari u javnoj svojini i postupcima javnog nadmetanja i prikupljanja pismenih ponuda.

Odluku o otuđenju nepokretnosti, nakon sprovedenog postupka, donosi Upravni odbor Fonda na predlog direktora Fonda.

Na osnovu odluke iz stava 4. ovog člana direktor Fonda zaključuje kupoprodajni ugovor.

Član 17.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

08/2 broj 022.2-11/11

U Beogradu, 19. marta 2014. godine

Upravni odbor
Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje

Predsednik,

Ivana Lekić, s.r.