Početna Magazin Godine Ekonomija Obaveštenje Fonda PIO o usklađivanju penzija profesionalnih vojnih lica

Obaveštenje Fonda PIO o usklađivanju penzija profesionalnih vojnih lica

Obaveštenje Fonda PIO o usklađivanju penzija profesionalnih vojnih lica

Prenosimo obaveštenje Fonda PIO o usklađivanju vojnih penzija, linkove ka obrascima Zahteva za isplatu penzija po osnovu vanrednog usklađivanja penzija i spisak dokumenata koje treba da dostave lica sa prebivalištem van teritorije Srbije.

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!

Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje obaveštava korisnike vojnih penzija da će, u skladu sa Zaključkom Vlade Republike Srbije od 30. oktobra 2015. godine, uskladiti penzije profesionalnih vojnih lica ostvarene do 31.12.2007. godine, tako što će na penzije uvećane od 1. januara 2008. godine za procenat usklađivanja od 4,21 odsto utvrđen Odlukom o usklađivanju vojnih penzija za 2007. godinu primeniti procenat usklađivanja od 6,57 odsto, čime se obezbeđuje da ukupno usklađivanje penzije na mesec decembar 2007. godine iznosi 11,06 odsto, što je uvećanje u skladu sa članom 75 Zakona o izmenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju. Isplata usklađenog iznosa penzije vršiće se počev od isplate penzije za mesec novembar 2015. godine.

Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje utvrđuje iznos obaveze nastale po ovom osnovu za period od 1. januara 2008. godine do 31. oktobra 2015. godine uvećane za indeks cena na malo, odnosno indeks potrošačkih cena, od meseca u kome je trebalo da bude izvršena svaka pojedinačna isplata ovako usklađenog iznosa penzije, koji će, na osnovu zaključenih ugovora o vansudskom poravnanju, isplatiti jednokratno u januaru 2016. godine. Samo za ugovore o vansudskom poravnanju koji se zaključe najkasnije do 10. decembra 2015. godine, izvršiće se isplata po ovom osnovu, u januaru 2016. godine.

Svim korisnicima vojnih penzija, odnosno članovima njihovih porodica, Fond će dostaviti obaveštenje sa utvrđenim iznosom obaveze. Izuzetno, iznos obaveze neće biti utvrđen u slučaju kada je u toku korišćenja prava na penziju bilo promena u delu koji se odnosi na visinu penzije, odnosno obustavu isplate.

Korisnici vojnih penzija, odnosno članovi njihovih porodica koji ne prime navedeno obaveštenje treba da se, u najkraćem roku, obrate nadležnoj filijali Fonda radi podnošenja Zahteva za isplatu razlike penzije po osnovu vanrednog usklađivanja penzija, na osnovu koga će biti zaključen ugovor o vansudskom poravnanju. Obrazac navedenog zahteva kao i spisak potrebne dokumantacije može se preuzeti sa zvaničnog sajta Fonda www.pio.rs, u svakoj filijali Fonda ili na linkovima:

Korisnici vojnih penzija, odnosno članovi njihovih porodica sa prebivalištem van teritorije Republike Srbije, mogu radi smanjenja troškova i brzine vođenja postupka ovlastiti drugo lice da u njihovo ime preduzmu sve pravne radnje potrebne za isplatu po ovom osnovu.

Uz zahtev je potrebno dostaviti:

  • izveštaj korisniku, odnosno „ček od penzije“
  • fotokopiju lične karte podnosioca zahteva, odnosno za biometrijsku ličnu kartu sa čipom – odštampani izvod iz čitača
  • kopiju kartice tekućeg računa podnosioca zahteva sa upisanim podacima o imenu, prezimenu i broju partije tekućeg računa, odnosnokopiju kartice deviznog računa sa upisanim podacimao imenu, prezimenu i IBAN podnosica zahteva sa prebivalištem van teritorije Republike Srbije
  • u slučaju smrti korisnika penzije, overenu kopiju pravosnažnog rešenja o nasleđivanju kojim je utvrđen zakonski naslednik dospelih, neisplaćenih iznosa po osnovu vanrednog usklađivanja penzija, odnosno dokaz o pokretanju ostavinskog postupka radi donošenja rešenja o nasleđivanju ili dopunskog rešenja o nasleđivanju kojim se utvrđuje zakonski naslednik po ovom osnovu
  • ukoliko je pokrenut parnični postupak za naknadu štete po ovom osnovu, dokaz o okončanju parničnog postupka, odnosno podnesak o povlačenju tužbe i odricanju od tužbenog zahteva sa prijemnim štambiljem suda.