Naknada pogrebnih troškova jul, avgust, septembar 2019.

Fond PIO saopštio je koliki je iznos koji će se isplaćivati na ime naknade pogrebnih troškova u julu, avgustu i septembru 2019. godine

Naknada pogrebnih troškova koja se isplaćuje familijama preminulih penzionera (ili onome ko je platio sahranu) u julu, avgustu i septembru 2019. godine iznosiće 39.530 dinara za korisnike penzija svih kategorija, saopštio je 11. jula Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje (Fond PIO).

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!

Pravo na naknadu pogrebnih troškova pripada licu koje je snosilo troškove sahrane, u slučaju smrti korisnika penzije.

Naknada se isplaćuje u visini jedne i po prosečne penzije isplaćene u prethodnom kvartalu, u odnosu na dan smrti korisnika.

Visina naknade utvrđuje se kvartalno.

Dokumenti potrebni za osiguravanje prava:

  • Izvod iz matične knjige umrlih u originalu ili overenoj fotokopiji
  • Račun o troškovima sahrane u originalu
  • Dokaz kojim se potvrđuje identitet (lična karta na uvid ili uverenje o prebivalištu)
  • Izveštaj korisniku, odnosno ček od penzije umrlog korisnika, ukoliko ga podnosilac zahteva poseduje
  • Kopija kartice tekućeg računa podnosioca zahteva sa upisanim imenom, prezimenom i brojem partije tekućeg računa
  • Izjava o davanju saglasnosti za isplatu naknade pogrebnih troškova posredniku
  • Izjava lica po čijem su zahtevu pružene pogrebne usluge o saglasnosti da se refundacija izvrši pravnom licu sa kojim Fond ima zaključen ugovor o poslovnoj saradnji u punom iznosu pripadajućem po Zakonu

Obrazac Zahteva za naknadu pogrebnih troškova možete naći na sajtu Fonda PIO (Obrasci)

Pojedini gradovi i opštine u Srbiji pružaju novčanu pomoć porodicama preminulog.

Neka osiguravajuća društva takođe pružaju mogućnost naplate pogrebnih troškova za pokojnika.

Određeni broj građana se odlučuje da brigu o svom pogrebu (bilo da je u pitanju kremacija ili sahrana), obezbedi tako što će plaćati članarinu udruženjima koja se obavezuju da će preuzeti troškove kada za to dođe vreme. (Vidi Udruženje Oganj)

Izvor: Fond PIO

Podsećamo na članke u vezi sa zakidanjem naknade za pogrebne troškove poljoprivrednim penzionerima: