Početna Magazin Godine Penzija Zakon o centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja (CROSO)

Zakon o centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja (CROSO)

Zakon o centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja (CROSO)

Ovim zakonom uređuju se odnosi između Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja (CROSO) i organizacija obaveznog socijalnog osiguranja, organa nadležnog za poslove javnih prihoda, organa i organizacija nadležnih za registraciju pravnih i fizičkih lica i podataka koji su od značaja za obveznike uplate doprinosa…

I. OPŠTE ODREDBE

Član 1.

Ovim zakonom uređuju se: osnivanje, organi i delatnost Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja, odnosi između Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja i organizacija obaveznog socijalnog osiguranja, organa nadležnog za poslove javnih prihoda, organa i organizacija nadležnih za registraciju pravnih i fizičkih lica i podataka koji su od značaja za obveznike uplate doprinosa, odnosi Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja sa drugim pravnim subjektima, kao i druga pitanja od značaja za rad Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja.

II. ZNAČENjE POJEDINIH IZRAZA

Član 2.

Pojedini izrazi upotrebljeni u ovom zakonu imaju sledeće značenje:

1) Jedinstvena baza, u smislu ovog zakona, jeste elektronski vođena baza podataka o obveznicima doprinosa za obavezno socijalno osiguranje i osiguranim licima u koju se podaci unose i čuvaju u skladu sa zakonom;

2) organizacije obaveznog socijalnog osiguranja jesu organizacije za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje i osiguranje za slučaj nezaposlenosti;

3) korisnicima podataka smatraju se organizacije obaveznog socijalnog osiguranja, organ nadležan za poslove javnih prihoda (u daljem tekstu: Poreska uprava), Republički zavod za statistiku i drugi organi koji su u tom svojstvu označeni ovim ili posebnim zakonom;

4) obveznikom doprinosa smatraju se osiguranik i poslodavac ili isplatilac prihoda na čiji teret se plaća doprinos;

5) osiguranik jeste fizičko lice obavezno osigurano prema zakonima koji uređuju sistem obaveznog socijalnog osiguranja;

6) osiguranim licem smatraju se osiguranici i članovi porodica osiguranika koji ostvaruju prava iz obaveznog socijalnog osiguranja u skladu sa zakonima koji uređuju zdravstveno osiguranje, penzijsko i invalidsko osiguranje i osiguranje za slučaj nezaposlenosti;

7) osnovica doprinosa jeste iznos na koji se obračunavaju i plaćaju doprinosi za obavezno socijalno osiguranje;

8) doprinos za obavezno socijalno osiguranje jeste doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje, doprinos za zdravstveno osiguranje i doprinos za osiguranje za slučaj nezaposlenosti;

9) jedinstvena prijava jeste propisani obrazac u koji podnosilac unosi odgovarajuće podatke radi registracije početka obaveznog socijalnog osiguranja, promena u toku osiguranja i odjave sa osiguranja;

10) podnosilac jedinstvene prijave jeste fizičko ili pravno lice koje je u tom svojstvu označeno u jedinstvenoj prijavi;

11) poreska prijava o obračunatim i plaćenim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje po odbitku jeste propisani obrazac u koji poslodavac, odnosno isplatilac prihoda unosi podatke u skladu sa zakonom koji uređuje poreski postupak i poresku administraciju, zbirno na nivou poslodavca i pojedinačno za svakog osiguranika prilikom svake isplate po svim osnovama;

12) jedinstven broj jeste jedinstveni, slučajno izabrani broj koji dodeljuje Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja za potrebe obaveznog socijalnog osiguranja obveznicima doprinosa i osiguranim licima;

13) organi i organizacije nadležni za registraciju pravnih i fizičkih lica jesu: Agencija za privredne registre, Privredni sud, advokatska komora i drugi organi ili organizacije nadležni za upis u odgovarajući registar lica koja obavljaju određenu delatnost;

14) informacioni sistem jeste skup programa i informacionih i telekomunikacionih uređaja primenjenih u postupcima izrade, slanja, prijema, provere i čuvanja elektronskih dokumenata.

III. NAČELA

Član 3.

U obavljanju poslova registracije i vođenja Jedinstvene baze, Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja rukovodi se sledećim načelima:

1) nezavisnosti, prema kojem je Centralni registar u svom radu nezavistan, u okviru ovlašćenja utvrđenih ovim zakonom, odnosno drugim propisom;

2) efikasnosti, prema kojem se svi prijavljeni podaci bez odlaganja prenose u Jedinstvenu bazu;

3) ekonomičnosti, prema kojem se postupak registracije i prenosa podataka organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja obavlja bez odugovlačenja i uz što manje troškova.

IV. OSNIVANjE

Status

Član 4.

Za uspostavljanje i vođenje Jedinstvene baze i drugih poslova utvrđenih ovim zakonom, Vlada osniva Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja (u daljem tekstu: Centralni registar).

Na osnivanje i rad Centralnog registra primenjuje se zakon koji uređuje javne službe.

Sredstva za osnivanje i rad

Član 5.

Sredstva za obavljanje delatnosti Centralnog registra obezbeđuju se u budžetu Republike Srbije, na razdelu ministarstva nadležnog za poslove finansija.

Sredstva za obavljanje delatnosti Centralnog registra mogu se obezbediti i od poklona, donacija, priloga i iz drugih izvora.

V. ORGANI CENTRALNOG REGISTRA

Član 6.

Organi Centralnog registra su: upravni odbor i direktor.

Upravni odbor

Član 7.

Upravni odbor ima pet članova i to po jednog predstavnika Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje, Nacionalne službe za zapošljavanje, Poreske uprave i Agencije za privredne registre.

Članove upravnog odbora imenuje i razrešava Vlada.

Članovi upravnog odbora imenuju se na period od četiri godine.

Članovi upravnog odbora tu dužnost obavljaju bez naknade.

Način rada, kao i druga pitanja od značaja za rad upravnog odbora uređuje se statutom.

Član 8.

Upravni odbor obavlja sledeće poslove:

1) donosi statut i druge opšte akte;

2) odlučuje o poslovanju i korišćenju sredstava, u skladu sa zakonom;

3) usvaja izveštaj o poslovanju i godišnji obračun;

4) donosi godišnji program rada;

5) donosi finansijski plan i završni račun, u skladu sa zakonom;

6) obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i statutom.

Na statut, godišnji program rada i godišnji finansijski plan saglasnost daje Vlada.

Direktor

Član 9.

Direktora Centralnog registra imenuje i razrešava Vlada, na pet godina.

Direktor rukovodi Centralnim registrom.

Direktor Centralnog registra obavlja sledeće poslove:

1) organizuje rad i poslovanje Centralnog registra;

2) predstavlja i zastupa Centralni registar;

3) izvršava odluke upravnog odbora;

4) donosi akt o organizaciji i sistematizaciji poslova u Centralnom registru;

5) rukovodi radom zaposlenih u Centralnom registru;

6) vrši i druge poslove utvrđene zakonom i statutom.

VI. DELATNOST CENTRALNOG REGISTRA

Član 10.

Centralni registar obavlja poslove iz oblasti obaveznog socijalnog osiguranja koji se odnose na:

1) uspostavljanje i vođenje Jedinstvene baze;

2) registraciju osiguranika i osiguranih lica;

3) dodeljivanje jedinstvenog broja;

4) evidenciju registrovanih obveznika doprinosa, na osnovu podataka preuzetih od organa i organizacija nadležnih za registraciju;

5) evidenciju o osnovicama doprinosa i uplaćenim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje po svim osnovama i periodima na koje se te uplate odnose;

6) evidentiranje obrađenih podataka o obračunatim i naplaćenim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje po poslodavcu, odnosno isplatiocu prihoda na mesečnom nivou;

7) kontrolu podataka o obračunatim i naplaćenim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje po osiguraniku po svim osnovama prilikom svake isplate;

8) evidentiranje obrađenih podataka o obračunatim i naplaćenim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje po osiguraniku na mesečnom nivou;

9) usaglašavanje podataka o obveznicima doprinosa i osiguranim licima kojima raspolažu Poreska uprava, organizacije za obavezno socijalno osiguranje i drugi organi i organizacije;

10) kompleksnu i sveobuhvatnu analizu unetih i obrađenih podataka u rokovima predviđenim zakonom i ukazivanje nadležnim organima na uočene nepravilnosti;

11) obezbeđivanje tehničkih uslova za međusobno povezivanje i usklađivanje rada subjekata povezanih u sistem Centralnog registra u vezi sa dostavljanjem podataka;

12) obezbeđivanje elektronske povezanosti sa drugim registrima i bazama podataka koje se vode u Republici Srbiji, a imaju značaja za obveznike doprinosa i osigurana lica.

Centralni registar obavlja i druge poslove vezane za uspostavljanje i vođenjeJedinstvene baze.

Prilikom obavljanja poslova utvrđenih ovim zakonom Centralni registar koristi baze podataka adresnih kodova, u skladu sa zakonom kojim se uređuju poštanske usluge.

VII. POSTUPAK REGISTRACIJE

Član 11.

Registracija osiguranika i osiguranih lica u Centralni registar vrši se podnošenjem jedinstvene prijave u elektronskom obliku od strane podnosioca jedinstvene prijave.

Jedinstvena prijava podnosi se u roku od tri radna dana od dana zaposlenja, odnosno od dana zaključenja ugovora o radu, odnosno drugog ugovora o obavljanju poslova ili od dana početka obavljanja delatnosti, odnosno od dana prestanka zaposlenja, prestanka obavljanja poslova ili obavljanja delatnosti, odnosno od dana nastale promene u toku osiguranja.

Jedinstvena prijava sadrži podatke koji su potrebni za ostvarivanje prava iz obaveznog socijalnog osiguranja, a koji su utvrđeni propisima koji uređuju penzijsko i invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje i osiguranje za slučaj nezaposlenosti.

Bližu sadržinu i obrazac jedinstvene prijave, način podnošenja jedinstvene prijave, dokaze koji se uz prijavu dostavljaju, kao i jedinstvene metodološke principe i jedinstven kodeks šifara za unos podataka u Jedinstvenu bazu propisuje Vlada.

Dan prijema jedinstvene prijave u Centralnom registru smatra se danom prijema jedinstvene prijave u svim organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja.

Član 12.

Za podnosioca jedinstvene prijave – fizičko lice koji nema tehničke mogućnosti za dostavljanje prijave u elektronskom obliku, jedinstvenu prijavu podnosi organizaciona jedinica organizacije za obavezno socijalno osiguranje kojoj se obrati, a na osnovu dokaza koje podnese na uvid.

Član 13.

O podnetoj jedinstvenoj prijavi izdaje se potvrda.

Potvrda sadrži vreme podnošenja jedinstvene prijave, broj pod kojim je jedinstvena prijava zavedena i spisak primljenih dokumenata.

Potvrda se, bez odlaganja, dostavlja na elektronsku adresu naznačenu u jedinstvenoj prijavi i predstavlja dokaz da je jedinstvena prijava primljena u Centralnom registru.

Na zahtev podnosioca jedinstvene prijave, potvrda se može izdati i u pismenom obliku u organizacionoj jedinici organizacije za obavezno socijalno osiguranje kojoj se obrati.

Član 14.

U jedinstvenu prijavu podaci se unose na osnovu odgovarajućih dokaza, odnosno javnih isprava i evidencija propisanih zakonom i propisima donetim za sprovođenje zakona.

Za tačnost podataka unetih u prijavu podataka odgovara podnosilac prijave.

Član 15.

Podaci o obveznicima doprinosa – poslodavcima i isplatiocima prihoda evidentiraju se preuzimanjem iz registara koje vode organi i organizacije nadležni za registraciju lica koja obavljaju određenu delatnost.

Organi i organizacije iz stava 1. ovog člana dužni su da podatke iz registara koje vode, dnevno, elektronskim putem prenose u Jedinstvenu bazu.

Sadržinu i način prenosa podataka iz st. 1. i 2. ovog člana sporazumno propisuju ministar nadležan za socijalnu politiku i ministar nadležan za telekomunikacije i informaciono društvo.

Član 16.

Poreska uprava je dužna da Centralnom registru dostavlja obrađene podatke iz zbirne poreske prijave o obračunatim i naplaćenim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje po odbitku po poslodavcu, odnosno isplatiocu prihoda, na mesečnom nivou, do kraja tekućeg meseca za prethodni mesec za koji je izvršena isplata.

Poreska uprava je dužna da Centralnom registru dostavlja podatke iz donetih rešenja o utvrđenim osnovicama za plaćanje doprinosa i plaćenim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje za obveznike samostalnih delatnosti, obveznike koji obavljaju poljoprivrednu delatnost i posebne kategorije obveznika doprinosa.

Poreska uprava je dužna da deo zbirne poreske prijave o obračunatim i naplaćenim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje po odbitku, koji sadrži pojedinačne podatke za svakog osiguranika, a koji se odnose na osnovicu doprinosa po svim osnovama, podatke o obračunatim i naplaćenim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, kao i periode na koje se te uplate odnose, radi kontrole, dostavi Centralnom registru istog dana kada je poslodavac, odnosno isplatilac prihoda dostavi.

Bližu sadržinu i obrazac poreske prijave o obračunatim i naplaćenim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje po odbitku propisuje ministar nadležan za finansije.

Član 17.

Za potrebe socijalnog osiguranja, Centralni registar svakom obvezniku doprinosa i osiguranom licu dodeljuje jedinstveni broj.

Jedinstveni broj se koristi u razmeni podataka između Centralnog registra i korisnika podataka.

Sadržinu, način određivanja i dodeljivanja jedinstvenog broja propisuje ministar nadležan za socijalnu politiku a uspostavljanje veze jedinstvenog broja sa jedinstvenim matičnim brojem građana i poreskim identifikacionim brojem saglasno propisuju ministar za socijalnu politiku, ministar za unutrašnje poslove i ministar za finansije.

VIII. KORIŠĆENjE PODATAKA

Član 18.

Podaci uneti u Jedinstvenu bazu dnevno se elektronski obrađuju, objedinjuju, selektuju, ažuriraju, čuvaju i dostupni su korisnicima podataka.

Organizacije obaveznog socijalnog osiguranja preuzimaju iz Jedinstvene baze podatke neophodne za vođenje matične evidencije, odnosno druge evidencije propisane zakonom koji uređuje penzijsko i invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje i osiguranje za slučaj nezaposlenosti.

Član 19.

Podaci iz Jedinstvene baze koriste se radi obavljanja poslova iz delatnosti organizacija povezanih u sistem Centralnog registra.

Član 20.

Po izvršenoj kontroli i usaglašavanju sa podacima iz Jedinstvene baze, podatke iz člana 16. stav 3. ovog zakona Centralni registar dostavlja Poreskoj upravi, najkasnije do kraja meseca u kojem je prijava primljena.

Podatke koji se odnose na osnovicu doprinosa, visinu uplaćenog doprinosa i periode na koje se te uplate odnose Centralni registar zbirno prikazuje za svakog osiguranika na godišnjem nivou i te podatke dostavlja Republičkom fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje do kraja februara tekuće godine za prethodnu godinu.

Član 21.

O izvršenoj analizi evidentiranih, obrađenih i usaglašenih podataka iz Jedinstvene baze u pogledu uplate doprinosa za obavezno socijalno osiguranje i uočenim nepravilnostima, Centralni registar jednom mesečno obaveštava Poresku upravu, radi daljeg postupanja.

O uočenim neusaglašenostima evidentiranih i obrađenih podataka, Centralni registar po potrebi, obaveštava i druge nadležne organe, radi preduzimanja mera iz njihove nadležnosti.

Član 22.

Podaci iz Jedinstvene baze mogu se koristiti u statističke svrhe, na način propisan zakonom koji uređuje oblast statistike.

Član 23.

Lični podaci o obveznicima doprinosa mogu se koristiti samo u skladu sa zakonom koji uređuju zaštitu podataka o ličnosti.

Član 24.

Uverenje o podacima iz Jedinstvene baze na zahtev osiguranika, izdaje Centralni registar u elektronskom obliku.

Na zahtev osiguranika, uverenje o podacima iz Jedinstvene baze može se izdati i u pismenom obliku u organizacionoj jedinici organizacije obaveznog socijalnog osiguranja kojoj se obrati.

Član 25.

Podaci uneti u Jedinstvenu bazu ne mogu se brisati i čuvaju se trajno.

Ako je u Jedinstvenu bazu pogrešno unet podatak iz jedinstvene prijave, ovlašćeno lice u Centralnom registru dužno je da po saznanju za tu činjenicu, izvrši ispravku tog podatka u bazi, uz beleženje vremena ispravke i teksta pre ispravke.

Svaka ispravka tehničke greške u Jedinstvenoj bazi vrši se odmah po saznanju za tu grešku, bez odlaganja, uz beleženje vremena ispravke i teksta pre ispravke.

Svaka promena podatka unetog u Jedinstvenu bazu vrši se na osnovu podnete jedinstvene prijave promene, uz beleženje vremena izvršene promene i teksta pre izvršene promene podatka.

Član 26.

Centralni registar je odgovoran za sigurnost, zaštitu i obezbeđenje tajnosti podataka.

Centralni registar preduzima mere protiv neovlašćenog ili slučajnog pristupa Jedinstvenoj bazi, menjanja, uništavanja ili gubitka podataka, neovlašćenog prenosa, drugih oblika nezakonite obrade podataka, kao i mere protiv zloupotrebe ličnih podataka, u skladu sa propisima koji uređuju zaštitu elektronskog dokumenta.

Centralni registar je dužan da obezbedi neprekidno funkcionisanje informacionog sistema formiranjem sekundarne baze podataka i sekundarnog računarskog sistema, koji mora biti udaljen od mesta na kome se nalazi primarni informacioni sistem, čime se obezbeđuje kontinuitet njegovog rada u slučaju poplave, požara i drugog vida uništavanja.

Procedure čuvanja, zaštite i sigurnosti podataka u okviru informacionog sistema bliže uređuje ministar nadležan za socijalnu politiku.

IX. ODNOS CENTRALNOG REGISTRA SA KORISNICIMA PODATAKA I DRUGIM REGISTRIMA

Član 27.

Centralni registar i korisnici podataka dužni su da međusobno sarađuju i razmenjuju podatke kojima raspolažu, radi obavljanja poslova iz svog delokruga.

Centralni registar obezbeđuje tehničke uslove za međusobno povezivanje korisnika podataka.

Član 28.

Centralni registar obezbeđuje elektronsku povezanost sa drugim registrima i bazama podataka, koji se vode u Republici Srbiji, a imaju značaja za obveznike doprinosa i osigurana lica, u skladu sa zakonom i drugim propisima.

Član 29.

Centralni registar je dužan da korisnicima podataka omogući stalan i nesmetan pristup Jedinstvenoj bazi, a prenos i korišćenje podataka samo iz njihove nadležnosti.

Metodologiju unosa i ažuriranje podataka, način dodeljivanja korisničkih dozvola, kao i pristup i korišćenje podataka iz Jedinstvene baze bliže uređuje Vlada.

IXa JEDINSTVENA BAZA PODATAKA

Član 29a

Centralni registar vodi jedinstvenu bazu podataka osiguranika, osiguranih lica i evidenciju obveznika doprinosa.

Jedinstvena baza podataka iz stava 1. ovog člana uspostavljena je na osnovu postojećih baza podataka koje vode organizacije obaveznog socijalnog osiguranja i Poreska uprava.

Podaci o osiguranicima, osiguranim licima i obveznicima uplate doprinosa unose se u jedinstvenu bazu Centralnog registra registracijom osiguranika i osiguranih lica podnošenjem jedinstvene prijave u elektronskom obliku i ažuriranjem podataka iz postojećih nadležnih registara, baza podataka i službenih evidencija, koje se vode u Republici Srbiji.

Registar osiguranika, odnosno osiguranih lica, kao i evidencija obveznika doprinosa u jedinstvenoj bazi podataka sadrži sledeće podatke:

a) za osiguranike:

– jedinstveni matični broj građana – lični broj osiguranika;

– prezime i ime;

– pol;

– ime jednog roditelja;

– evidencioni broj za strane državljane;

– jedinstveni broj dodeljen od strane Centralnog registra;

– dan, mesec i godinu rođenja;

– opštinu, mesto i adresu prebivališta;

– državljanstvo;

– zanimanje, prema klasifikaciji zanimanja, koje se zahteva za radno angažovanje na određenim poslovima, odnosno radnom mestu;

– vrstu i stepen stručne spreme, odnosno obrazovanja koji su uslovi za radno angažovanje na određenim poslovima, odnosno radnom mestu;

– vrstu i stepen stručne spreme, odnosno obrazovanja koje lice ima;

– datum početka osiguranja;

– osnov osiguranja;

– radno vreme (puno, nepuno ili skraćeno);

– broj časova provedenih na radu nedeljno;

– vrstu radnog angažovanja (radni odnos i rad van radnog odnosa);

– podatak o zaposlenju kod više poslodavaca;

– podatke o stažu osiguranja sa uvećanim trajanjem, o vremenu provedenom na tim poslovima i stepenu uvećanja staža;

– datum i osnov promene u toku osiguranja;

– datum i osnov prestanka osiguranja;

– posebne podatke o osiguraniku;

– da li je osiguranik korisnik prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja;

– prekid osiguranja zbog mirovanja;

– osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, visinu uplaćenih doprinosa za obavezno socijalno osiguranje i period na koji se ta uplata odnosi;

– podatke o uplati doprinosa po osnovu ugovorene naknade;

b) za osigurana lica:

– prezime i ime;

– jedinstveni matični broj građana – lični broj osiguranika;

– pol;

– dan, mesec i godinu rođenja;

– srodstvo sa osiguranikom;

– adresu prebivališta;

v) za obveznike doprinosa:

– naziv i sedište obveznika plaćanja doprinosa;

– JMBG preduzetnika/fizičkog lica;

– opštinu sedišta pravnog lica, preduzetnika, adresu fizičkog lica;

– sedište i adresu mesta rada;

– šifru delatnosti;

– matični broj registra i poreski identifikacioni broj poslodavca;

– opštinu u kojoj se nalazi nepokretnost;

– jedinstveni broj dodeljen od strane Centralnog registra;

– adresu elektronske pošte obveznika podnošenja prijave (imejl);

– datum početka, prestanka i promene u poslovanju.

Jedinstvena baza podataka Centralnog registra vodi se po propisanim jedinstvenim metodološkim principima, a podaci se unose u bazu prema propisima o jedinstvenom kodeksu šifara.

IXb VRŠENjE NADZORA

Član 29b

Nadzor nad sprovođenjem ovog zakona i propisa donetih za njegovo sprovođenje, kao i nadzor nad radom Centralnog registra vrši ministarstvo nadležno za poslove finansija.

X. brisana

Član 30.

Brisan („Službeni glasnik RS“, broj 44/14)

XI. KAZNENE ODREDBE

Član 31.

Novčanom kaznom od 300.000,00 do 1.500.000,00 dinara kazniće se za prekršaj podnosilac jedinstvene prijave – poslodavac sa svojstvom pravnog lica ako ne podnese jedinstvenu prijavu ili ako jedinstvenu prijavu podnese po proteku roka iz člana 11. ovog zakona.

Novčanom kaznom od 50.000,00 do 500.000,00 dinara kazniće se za prekršaj podnosilac jedinstvene prijave – poslodavac fizičko lice ako ne podnese jedinstvenu prijavu ili ako jedinstvenu prijavu podnese po proteku roka iz člana 11. ovog zakona.

Novčanom kaznom od 300.000,00 do 1.500.000,00 dinara kazniće se za prekršaj podnosilac jedinstvene prijave – poslodavac sa svojstvom pravnog lica ako unese netačne podatke u jedinstvenu prijavu.

Novčanom kaznom od 50.000,00 do 500.000,00 dinara kazniće se za prekršaj podnosilac jedinstvene prijave – poslodavac fizičko lice ako unese netačne podatke u jedinstvenu prijavu.

Novčanom kaznom od 300.000,00 do 1.000.000,00 dinara kazniće se za prekršaj korisnik podataka Centralnog registra koji ne izvrši prenos podataka u Jedinstvenu bazu, u skladu sa ovim zakonom i članom 17. Zakona o prekršajima („Službeni glasnik RS“, br. 101/05, 116/08 i 111/09).

Novčanom kaznom od 300.000,00 do 1.500.000,00 dinara kazniće se za prekršaj korisnici podataka Centralnog registra koji, u skladu sa ovim zakonom, ne sarađuju i ne razmenjuju podatke kojima raspolažu, a imajući u vidu član 17. Zakona o prekršajima.

Za radnje iz st. 1, 3, 5. i 6. ovog člana novčanom kaznom od 30.000,00 do 80.000,00 dinara kazniće se za prekršaj i odgovorno lice u pravnom licu.

Član 32.

Novčanom kaznom od 300.000,00 do 1.500.000,00 dinara kazniće se Centralni registar ukoliko korisnicima podataka ne omogući nesmetan pristup i korišćenje podataka iz Jedinstvene baze predviđen članom 29. ovog zakona.

Novčanom kaznom od 300.000,00 do 1.500.000,00 dinara kazniće se Centralni registar ukoliko ne preduzme mere zaštite podataka iz člana 26. ovog zakona.

Novčanom kaznom od 300.000,00 do 1.000.000,00 dinara kazniće se Centralni registar ukoliko podnosiocu jedinstvene prijave ne izda potvrdu o podnetoj jedinstvenoj prijavi iz člana 13. ovog zakona.

Novčanom kaznom od 300.000,00 do 1.500.000,00 dinara kazniće se Centralni registar ukoliko Republičkom fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje ne dostavi podatke iz člana 20. stav 2. ovog zakona.

Za radnje iz st. 1-4. ovog člana novčanom kaznom od 30.000,00 do 50.000,00 dinara kazniće se za prekršaj i odgovorno lice u Centralnom registru.

XII. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 33.

Akt o osnivanju Centralnog registra Vlada će doneti u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Centralni registar je pravni sledbenik Centralnog registra obveznika doprinosa za socijalno osiguranje – poslodavaca i osiguranika.

Danom početka rada Centralni registar preuzima prava i obaveze, poslove, opremu, sredstva za rad kao i zaposlene u Centralnom registru obveznika doprinosa za socijalno osiguranje – poslodavaca i osiguranika.

Centralni registar obveznika doprinosa za socijalno osiguranje – poslodavaca i osiguranika osnovan Uredbom o Centralnom registru obveznika doprinosa za socijalno osiguranje („Službeni glasnik RS“, broj 45/08), nastavlja sa radom po propisima po kojima je osnovan, a prestaje sa radom danom početka rada Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja.

Član 34.

Jedinstvena baza se uspostavlja na osnovu postojećih baza podataka koje vode organizacije obaveznog socijalnog osiguranja i Poreska uprava.

Organizacije i organ iz stava 1. ovog člana obavezni su da podatke iz svojih baza učine dostupnim radi prenosa u Jedinstvenu bazu, u skladu sa ovim zakonom.

Bližu sadržinu podataka iz stava 2. ovog člana koji su neophodni za uspostavljanje Jedinstvene baze, rok i način preuzimanja tih podataka, kao i rokove u kojima će organizacije i organ iz stava 1. ovog člana usaglasiti podatke iz svojih baza, propisaće Vlada.

Član 35.

Do ispunjenja tehničkih uslova za uspostavljanje i vođenje Jedinstvene baze, jedinstvena prijava podnosiće se Republičkom fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje ili Republičkom zavodu za zdravstveno osiguranje, u rokovima, na način i pod uslovima za podnošenje prijave na osiguranje, promene i odjave sa osiguranja koji su propisani zakonima koji uređuju penzijsko i invalidsko osiguranje, odnosno zdravstveno osiguranje.

Organizacija iz stava 1. ovog člana koja primi jedinstvenu prijavu dužna je, u roku od jednog dana od dana prijema, da tu prijavu dostavi ostalim organizacijama za obavezno socijalno osiguranje.

Organizacija iz stava 1. ovog člana dužna je da sve primljene jedinstvene prijave prenese u Jedinstvenu bazu po ispunjenju tehničkih uslova i uspostavljanju Jedinstvene baze.

Član 36.

Podnosioci jedinstvene prijave – pravna lica, koji ne obezbede tehničke uslove za podnošenje jedinstvene prijave u elektronskom obliku do roka utvrđenog u članu 35. stav 1. ovog zakona, jedinstvenu prijavu mogu podnositi Centralnom registru u papirnom obliku posredstvom organizacija iz člana 35. stav 1. ovog zakona najkasnije do 31. decembra 2012. godine.

Član 37.

Odredbe člana 16. stav 3. i člana 20. stav 2. ovog zakona primenjuju se počev od 1. januara 2013. godine, do kada će ministar nadležan za finansije doneti akt iz člana 16. stav 4. ovog zakona.

Član 38.

Podzakonski akti za sprovođenje ovog zakona, izuzev akta iz člana 16. stav 4. ovog zakona, doneće se u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Propis kojim se uređuje bliža sadržina i obrazac jedinstvene prijave, način podnošenja jedinstvene prijave, dokazi koji se uz prijavu dostavljaju, kao i jedinstveni metodološki principi i jedinstveni kodeks šifara za unos podataka u Jedinstvenu bazu Vlada će doneti u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 39.

Odredbe Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju („Službeni glasnik RS“, br. 34/03, 64/04 – US, 84/04 – dr. zakon, 85/05, 101/05 – dr. zakon, 63/06 – US, 5/09 i 107/09), Zakona o zdravstvenom osiguranju („Službeni glasnik RS“, br. 107/05 i 109/05 – ispravka) i Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti („Službeni glasnik RS“, broj 36/09), koje se odnose na podnošenja prijave na obavezno socijalno osiguranje prestaju da se primenjuju danom stupanja na snagu propisa iz člana 38. stav 2. ovog zakona.

Član 40.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

ODREDBE KOJE NISU UŠLE U PREČIŠĆEN TEKST

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o Centralnom registru obaveznog socijalnogosiguranja („Službeni glasnik RS“, broj 116/14)

Član 3.

Oprema i sredstva za rad koje koristi Centralni registar su u državnoj svojini i koriste se u skladu sa zakonom kojim se uređuje javna svojina.

Ministarstvo nadležno za socijalnu politiku je dužno da u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona isknjiži opremu i sredstva za rad iz stava 1. ovog člana iz svojih poslovnih knjiga.

Ministarstvo nadležno za poslove finansija će opremu i sredstva za rad iz stava 1. ovog člana evidentirati u svojim poslovnim knjigama, po ispunjenju uslova iz stava 2. ovog člana.