Početna Magazin Godine Penzija Pravilnik o društvenom standardu korisnika penzija Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje

Pravilnik o društvenom standardu korisnika penzija Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje

Pravilnik o društvenom standardu korisnika penzija Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje

Ovim pravilnikom uređuje se namena, uslovi i način korišćenja i pravdanja sredstava društvenog standarda korisnika penzija Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje…

(„Sl. glasnik RS“, br. 33/2016)

Ĉlan 1

Ovim pravilnikom uređuje se namena, uslovi i način korišćenja i pravdanja sredstava društvenog standarda korisnika penzija Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje (u daljem tekstu: Fond), koji imaju prebivalište na teritoriji Republike Srbije.

Korisnicima penzije u smislu stava 1. ovog člana ne smatraju se korisnici prava na privremenu naknadu po osnovu II. i III. kategorije invalidnosti, kod kojih je izvršeno prevođenje privremene naknade u invalidsku penziju, u smislu odredbe člana 223. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju.

Član 2

Društvenim standardom korisnika penzija u smislu ovog pravilnika smatra se:

1) rehabilitacija korisnika penzija u zdravstveno-stacionarnim ustanovama i banjsko-klimatskim lečilištima (u daljem tekstu: ustanova);

2) kulturne i sportsko rekreativne manifestacije čiji je cilj podsticanje integracije starih lica u društvo;

3) solidarna pomoć korisnicima penzija u hrani, lekovima, medicinskom materijalu, ogrevu i sredstvima za higijenu.

Upravni odbor Fonda donosi odluku o visini i rasporedu sredstava za rehabilitaciju korisnika penzija u ustanovama po kategorijama korisnika penzija, o troškovima rehabilitacije korisnika penzije po danu boravka i ceni smeštaja pratioca deteta po ustanovama.

Član 3

Od ukupnih sredstava za društveni standard korisnika penzija, planiranih Finansijskim planom Fonda izdvajaju se sredstva:

1) za finansiranje troškova rehabilitacije korisnika penzija u ustanovama iz člana 2. stav 1. tačka 1) u visini od 93,3%;

2) za finansiranje društvenog standarda korisnika penzija iz člana 2. stav 1. tač. 2) i 3) i za naknadu troškova učešća reprezentativnih udruženja i asocijacija korisnika penzija registrovanih u Agenciji za privredne registre (u daljem tekstu: Organizacija korisnika penzija), u sprovođenju postupka upućivanja korisnika penzija na rehabilitaciju i za organizaciju i koordinaciju rada opštinskih organizacija i odbora u sprovođenju aktivnosti na poboljšanju društvenog standarda, u visini od 6,7%.

Pod troškovima sprovođenja postupka upućivanja korisnika penzija na rehabilitaciju,
smatraju se troškovi za prijem zahteva na obrascu Prijava i za rad u komisiji (kontrola podnete dokumentacije, sačinjavanje rang liste, razmatranje eventualnih prigovora, sačinjavanje konačne rang liste, davanje obaveštenja, objašnjenja korisnicima i drugo).

Pod organizacijom i koordinacijom rada opštinskih organizacija i odbora u sprovođenju aktivnosti na poboljšanju društvenog standarda, smatraju se i poslovi na instruktaži na sastancima i na terenu, nadzor, izrada akata u skladu sa ovim pravilnikom, saradnja sa radnom grupom Fonda iz člana 17. ovog pravilnika i drugi poslovi instruktaže, pomoći i kontrole u sprovođenju postupka.

Rehabilitacija korisnika penzija

Član 4

Fond snosi troškove rehabilitacije za korisnika penzije pod uslovom da:

  • penzija iznosi do visine prosečne penzije;
  • nema druga lična primanja;
  • u prethodnih pet godina nije koristio pravo na rehabilitaciju u Fondu.

Član 5

Fond snosi troškove rehabilitacije korisnika penzije u trajanju do 10 dana u toku kalendarske godine, u odreĎenoj ustanovi kao i putne troškove u visini cene autobuske, odnosno vozne karte II. razreda.

Fond snosi troškove pratioca deteta koje je ostvarilo porodičnu penziju, a nesposobno je za samostalni život i rad, u trajanju do 10 dana u toku kalendarske godine, u određenoj ustanovi kao i putne troškove u visini cene autobuske, odnosno vozne karte II. razreda.

Troškove rehabilitacije korisnika penzije i troškove za pratioca deteta koje je ostvarilo porodičnu penziju po osnovu nesposobnosti za samostalan život i rad, Fond finansira prema cenama koje utvrdi Upravni odbor Fonda.

Ĉlan 6

Korisnik penzije upućuje se na rehabilitaciju u sledeće ustanove:

1) Institut za lečenje i rehabilitaciju „Niška Banja“, Niš;

2) Specijalna bolnica za bolesti štitaste žlezde i bolesti metabolizma „Zlatibor“, Čajetina;

3) Institut za rehabilitaciju Beograd „Selters“, Mladenovac;