Krivična prijava vojnih penzionera protiv direktorke Fonda

Dva člana Udruženja sindikata penzionisanih vojnih lica Srbije su, uz podršku Udruženja i Fejzbuk grupe Vojni penzioneri Srbije, 29. juna 2021. podnela krivičnu prijavu Višem tužilaštvu u Beogradu protiv Dragane Kalinović, direktorke Fonda PIO.

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!

Razlog podnošenja prijava je uskraćivanja stečenog i korištenog prava na usklađivanje penzija od 4,21 odsto. Udruženje je, zbog vođenja postupka i do Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu, odlučilo da krivičnu prijavu podnesu pojedinci zbog ograničenja koja postoje u grupnom obraćanju tom sudu.

Ukidanje vanrednog usklađivanja vojnim penzionerima

Usvajanjem Zakona o Vojsci Srbije, 1. januara 2008. godine, 55.000 vojnih penzionera normativno je izbačeno iz Ministarstva odbrane bez garantovanja do tada stečenih zakonskih prava.

Postupcima direktorke Fonda PIO i Zaključkom Vlade Republike Srbije, vojnim penzionerima je uskraćeno pravo na zakonski stečeno i korišteno usklađivanje penzija u visini 4,21% počev od 1. januara 2008. godine. Fond PIO je takva prava korisnicima civilnih penzija odmah i u punom iznosu isplatio, dok to, do danas, odbija da izvrši korisnicima vojnih penzija.

Umesto da postupi po zakonu i po nekoliko odluka Ustavnog suda Srbije, Fond PIO, odnosno njegov zakonski zastupnik (direktorka) se obratila Vladi Republike Srbije i, tendeciozno prikazujući činjenice i pravnu situaciju, 30. oktobra 2015. godine izdejstvovala Zaključak Vlade, te je po tom zaključku, umesto po Odlukama Ustavnog suda Srbije, i postupila. Takvim načinom postupanja korisnici vojnih penzija su smišljeno oštećeni za navedenu visinu usklađivanja penzije, a za Fond PIO je pribavljena i protivpravna imovinska korist.

U navedenom postupanju direktorke RF PIO su se stekla sva obeležja krivičnog dela iz člana 243, stav 3, u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakonika, zbog čega ćemo protiv imenovane nadležnom tužilaštvu podneti krivičnu prijavu.

„Ispravljena“ nepravda, oštećeni vojni penzioneri

Sprovođenje navedenog Zaključka Vlade, tadašnji ministar rada i drugi zvaničnici Vlade Srbije su medijski prikazali kao ispravljanje velike nepravde prema vojnim penzionerima od strane prethodne vlasti. Nepravda je „ispravljena“ tako što su vojni penzioneri obmanuti i što im je stečeno i korišteno pravo na usklađivanje penzija u drugoj polovini 2007. godine od 4,21 odsto uračunato u vanredno usklađivanje od 11,06 odsto i na takav način ukinuto.

Fond za socijalno osiguranje vojnih osiguranika (Fond za SOVO) je, u periodu od 1. januara 2008. do 31. decembra 2011. godine, odbijao da korisnicima vojnih penzija izvrši isplatu vanrednog usklađivanja penzije iz januara 2008. godine u visini od 11,06 odsto.

Odluke Ustavnog suda

Zbog navedenog je pokrenuto više hiljada upravnih postupaka i upravnih sporova, koji su rezultirali obavezujućim odlukama Ustavnog suda Republike Srbije (Už.br.2666/11, Už.br.5287/11, Už.br.8405/12 i Už.br.2806/14), kojima je nedvosmisleno utvrđeno da se penzije korisnika vojnih penzija moraju uskladiti na isti način, pod istim uslovima i u istoj visini, kao i penzije korisnika civilnih penzija, odnosno da i korisnicima vojnih penzija pripada pravo na vanredno usklađivanje penzije od 11,06 odsto počev od 1. janura 2008. godine.

Navedene odluke Ustavnog suda donete su posle 1. januara 2012. godine od kada su poslovi penzijskog i invalidskog osiguranja vojnih osiguranika, u skladu sa Zakonom, bili preuzeti od strane Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje.

Imajući to u vidu, direktorka RF PIO je bila u obavezi da organizuje rad Fonda na način da se korisnicima vojnih penzija izvrši vanredno usklađivanje penzije u visini od 11,06 odsto na zatečeni iznos penzije posle poslednjeg redovnog usklađivanja penzije za 2007. godinu, kako je to RF PIO uradio kod korisnika civilnih penzija. Međutim, direktorka Fonda nije postupila po obavezujućim odlukama Ustavnog suda Republike Srbije i imperativnim zakonskim propisima, te je Fond, po njenom nalogu, odbio da izvrši navedeno usklađivanje. To je za posledicu imalo pokretanje preko 35 hiljada parničnih postupaka, počev od 2013. godine pa nadalje.

Inicijativa direktorke Fonda PIO

Kada je bilo očigledno da će korisnici vojnih penzija kroz parnične postupke uspeti da zaštite svoje pravo, direktorka RF PIO, prekoračujući svoja ovlašćenja, pokreće inicijativu kod organa izvršne vlasti, koja rezultira Zaključkom Vlade RS, 05 broj 181-1168972015 od 30. oktobra 2015. godine, kojim Vlada RS daje saglasnost za isplatu, na način kako je to RF PIO, odnosno njegova direktorka, predložila.

Na takav način Vlada Republike Srbije je, iako od inicijatora (RF PIO), nije dobila relevantne pravne informacije o problemu vanrednog usklađivanja vojnih penzija za 11,06%, usvojila navedeni Zaključak kojim je izvršena prevara i diskriminacija vojnih penzionera, a dajući poverenje inicijatoru, kao stručnoj organizaciji, da je njegov predlog ustavan, zakonit, i ujednačen sa postupanjem, po istim pravima, sa načinom postupanja kod ostalih kategorija penzionera u Fondu PIO.

Zaključkom Vlade su povređene odredbe člana 4, 20, 21, 36, 51, 58, 70, 123, 195. i 197. Ustava Republike Srbije. On nije saglasan ni sa članovima 14. i 17. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i sloboda, kao ni članom 1. Protokola broj 12 uz Konvenciju, zbog toga što je Vlada Srbije ukidajući već stečena prava izašla iz svog Ustavom utvrđenog okvira.

Ustavni sud Republike Srbije je, svojim Zaključkom IUo-317/2015, od 01.12.2016. godine, ocenio da navedeni Zaključak Vlade RS ne predstavlja opšti pravni akt na osnovu kojeg se stiču ili gube pojedinačna prava. Taj akt od Ustavnog suda nije ocenjen ni kao akt tehničko-sprovedbenog karaktera koji služi za izvršenje zakonom stečenih prava.

Umanjeno usklađivanje vojnih penzija

U navedenim okolnostima, predmetnim zaključkom Vlade RS nisu se mogla izmeniti, ukinuti niti umanjiti prava stečena na osnovu zakona – drugo redovno usklađivanje penzije za 2007. godinu (za koje su se zakonski uslovi stekli 1. septembra 2007. godine – na osnovu člana 190. Zakona o Vojsci Srbije, člana 261. Zakona o Vojsci Jugoslavije i odluke ministra odbrane od 31. avgusta 2007. godine) i vanredno usklađivanje penzije iz januara 2008. godine (za koje su se zakonski uslovi stekli 1. janura 2008. godine – na osnovu člana 73. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o PIO).

Uprkos tome, RF PIO je, umesto po Odlukama Ustavnog suda Srbije i imperativnim zakonskim odredbama, postupio po navedenom Zaključku Vlade RS prilikom isplate vanrednog usklađivanja penzije korisnicima vojnih penzija, pa to usklađivanje izvršio prilikom isplate penzije za novembar 2015. godine, ali ne na način kako je postupio kod istog usklađivanja penzije civilnim penzionerima, već je visinu tog vanrednog usklađivanja (11,06%) umanjio za visinu poslednjeg izvršenog redovnog usklađivanja za 2007. godinu (4,21%), i isplatio je samo razliku od 6,57%, za ubuduće.

Na ovaj način je od 1. novembra 2015. godine uspostavljena isplata vanrednog usklađivanja penzije korisnika vojnih penzija od 11,06 odsto (4,21% + 6,57%), ali im je prekinuta isplata do tada isplaćivanog drugog redovnog usklađivanja penzije za 2007. godinu od 4,21%. Na takav način su umanjena i sva izvršena usklađivanja penzija posle 1. novembra 2015. godine.

Nametanje revalorizovanog duga

Pored svega navedenog, Fond PIO je isplatu vanrednog usklađivanja penzije korisnicima vojnih penzija retroaktivno, za period od 1. januara 2008. godine do 31. oktobra 2015.godine, izvršio kroz ugovore o vansudskom poravnanju. Te ugovore je RF PIO, iskoristio da korisnike vojnih penzija dodatno ošteti, a sebi pribavi protivpravnu imovinsku korist, koristeći se pravnom neukosti i nuždom korisnika vojnih penzija, dovodeći ih i održavajući ih u zabludi, umesto obavezne zakonske kamate, nametnuo im je revalorizaciju glavnice duga, iako je to zakonski nedozvoljeno, odnosno da se na novčana potraživanja ipso iure obračunava zakonska zatezna kamata, u visini propisanoj zakonom.

Čak ni navedenu revalorizaciju RF PIO, nije obračunavao od dospelosti do dana isplate, već je revalorizacija obračunata do 30. oktobra 2015. godine, bez obzira na to kada je izvršena isplata. Na navedeni način su svi korisnici vojne penzije kao i naslednici oko 30.000 preminulih, oštećeni su za razliku između obračunate i isplaćene revalorizacije i pripadajuće zakonske zatezne kamate, za glavnice dugovanja u periodu od 1. januara 2008. godine do 31. oktobra 2015. godine.

Ovakvim postupanjem Fonda PIO i Vlade Srbije vojni penzioneri su diskriminisani i oštećeni, na šta ne pristajemo!

Podnošenjem krivične prijave protiv direktorke Fonda PIO Dragane Kalinović, kao odgovornog lica za zakonit rad Fonda, pokrenut je postupak pred pravosudnim organima radi obezbeđenja poštovanja zakona i Ustava Republike Srbije i zaštite zakonski stečenih prava vojnih penzionera.

Jovan Tamburić,
Predsednik Udruženja sindikata penzionisanih vojnih lica Srbije

Fotografija: USPVLS

Podsećamo: