Početna Magazin Godine Penzija Zakon o komunalnoj policiji grad Beograd

Zakon o komunalnoj policiji grad Beograd

Komunalna policija na teritoriji grada i grada Beograda obrazuje se za ovim zakonom određene komunalno-policijske i druge poslove…

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!
(„Sl. glasnik RS“, br. 51/2009)
I OSNOVNE ODREDBE 
 
 
Svrha komunalne policije 
 
 
Član 1 
Komunalna policija na teritoriji grada i grada Beograda (u daljem tekstu: grad) obrazuje se za ovim zakonom određene komunalno-policijske i druge poslove čijim obavljanjem se obezbeđuje izvršavanje nadležnosti grada u oblastima, odnosno pitanjima komunalne delatnosti, zaštite životne sredine, ljudi i dobara i obezbeđuje zaštita i održava red u korišćenju zemljišta, prostora, lokalnih puteva, ulica i drugih javnih objekata, kao i obezbeđuje nesmetano obavljanje zakonom određenih poslova iz nadležnosti grada (u daljem tekstu: poslovi komunalne policije).
Komunalna policija na teritoriji grada Beograda, pored poslova iz stava 1. ovog člana, obavlja i određene poslove komunalne policije kojima se obezbeđuje izvršavanje nadležnosti utvrđenih Zakonom o glavnom gradu.
Obrazovanje i unutrašnje uređenje komunalne policije 
 
 
Član 2 
Komunalnu policiju grad obrazuje kao unutrašnju organizacionu jedinicu u sastavu jedinstvenog organa gradske uprave, odnosno uprave obrazovane za pojedinu oblast.
U skladu s načelom ekonomičnosti i radi ujednačenog ostvarivanja svrhe komunalne policije iz člana 1. ovog zakona u svim gradovima, pri obrazovanju i uređenju komunalne policije grad obezbeđuje da broj komunalnih policajaca odgovara broju stanovnika grada prema poslednjem popisu, tako da na svakih pet hiljada stanovnika ne može imati više od jednog komunalnog policajca.
Ljudstvo komunalne policije 
 
 
Član 3 
Komunalnom policijom rukovodi načelnik komunalne policije.
Poslove komunalne policije obavljaju komunalni policajci.
Načelnik komunalne policije i komunalni policajci u obavljanju poslova iz delokruga komunalne policije imaju posebna ovlašćenja utvrđena ovim zakonom, uključujući i ovlašćenja za upotrebu određenih sredstava prinude.
Pomoć u izvršenjima (asistencija) 
 
 
Član 4 
Komunalna policija pruža pomoć nadležnim organima grada, kao i preduzećima, organizacijama i ustanovama koje na osnovu odluke skupštine grada odlučuju o pojedinim pravima građana, pravnih lica ili drugih stranaka (u daljem tekstu: ovlašćene organizacije), kada po oceni nadležnog organa grada ili ovlašćene organizacije postoje pretpostavke da sprovođenje njihove izvršne odluke neće biti moguće bez prisustva komunalnih policajaca ili upotrebe sredstava prinude.
O angažovanju komunalne policije i o obimu i načinu pružanja pomoći odlučuje načelnik komunalne policije u roku od 48 časova od podnošenja zahteva nadležnog organa grada, odnosno ovlašćene organizacije, shodno odredbama Zakona o policiji o postupku pružanja pomoći u izvršenjima i podzakonskog propisa o načinu obavljanja policijskih poslova kojima se bliže uređuje pružanje ove pomoći.
Ako zbog fizičkog otpora sprovođenje izvršenja ne bude moguće ili ne uspe i pored angažovanja komunalne policije, nadležni organ grada, odnosno ovlašćena organizacija podnosi zahtev policiji da pruži pomoć u sprovođenju izvršenja, u skladu sa Zakonom o policiji.
Hitne mere i spasilačka funkcija 
 
 
Član 5 
Komunalna policija preduzima hitne mere zaštite životne sredine, zaštite od elementarnih i drugih nepogoda, zaštite od požara i druge zaštite iz nadležnosti grada, kad te mere ne mogu pravovremeno da preduzmu drugi nadležni organi grada i ovlašćene organizacije, o čemu odmah obaveštava te organe odnosno organizacije.
U slučaju opasnosti izazvane elementarnim nepogodama i drugim oblicima ugrožavanja iz stava 1. ovog člana komunalna policija učestvuje u vršenju spasilačke funkcije i pruža pomoć drugim organima, pravnim i fizičkim licima na otklanjanju posledica.
Saradnja sa građanima 
 
 
Član 6 
Komunalna policija u obavljanju poslova sarađuje sa građanima u skladu sa ovim zakonom i drugim propisima kojima se uređuje obavljanje komunalnih i drugih poslova iz nadležnosti grada.
Građani mogu komunalnoj policiji podnositi prijave, peticije i predloge u vezi sa komunalnim redom pismenim putem, elektronskom poštom, a u hitnim slučajevima telefonom i neposrednim usmenim obraćanjem, o čemu komunalna policija pravi službenu zabelešku.
Komunalna policija je dužna da građane, na njihov zahtev, obavesti o ishodu postupanja.
Saradnja sa gradskim inspekcijskim službama 
 
 
Član 7 
Komunalna policija u obavljanju poslova sarađuje sa gradskim inspekcijskim službama, u skladu sa ovim zakonom i zakonima i propisima grada kojima se uređuje obavljanje inspekcijskih poslova.
Saradnja iz stava 1. ovog člana obuhvata naročito: međusobno obaveštavanje, razmenu informacija, pružanje neposredne pomoći i preduzimanje zajedničkih mera i aktivnosti od značaja za obavljanje poslova komunalne policije i gradskih inspekcijskih službi.
Oblike i način ostvarivanja saradnje komunalne policije i gradskih inspekcijskih službi bliže propisuje skupština grada.
Saradnja sa policijom 
 
 
Član 8 
U obavljanju poslova i primeni ovlašćenja komunalni policajci sarađuju sa policijom.
Kada je to potrebno radi izvršavanja poslova iz nadležnosti komunalne policije, na obrazloženi zahtev, policija će dostaviti lične podatke za građane, podatke za vozila i druge podatke iz evidencija koje vodi u skladu sa zakonom.
Radi razvijanja međusobne saradnje komunalne policije i policije, gradonačelnik može sporazumno sa ministrom nadležnim za unutrašnje poslove da donosi odgovarajuće akte o saradnji i osniva koordinaciona tela od značaja za ostvarivanje zajedničkih ciljeva.
II POSLOVI KOMUNALNE POLICIJE 
 
 
Pojam i obavljanje poslova 
 
 
Član 9 
Poslovi komunalne policije, u smislu ovog zakona, jesu:
1) održavanje komunalnog i drugog zakonom uređenog reda od značaja za komunalnu delatnost;
2) vršenje kontrole nad primenom zakona i drugih propisa i opštih akata iz oblasti  komunalne i drugih delatnosti iz nadležnosti grada;
3) ostvarivanje nadzora u javnom gradskom, prigradskom i drugom lokalnom saobraćaju, u skladu sa zakonom i propisima grada;
4) zaštita životne sredine, kulturnih dobara, lokalnih puteva, ulica i drugih javnih objekata od značaja za grad;
5) podrška sprovođenju propisa kojima se obezbeđuje nesmetano odvijanje života u gradu, očuvanje gradskih dobara i izvršavanje drugih zadataka iz nadležnosti grada (u daljem tekstu: održavanje gradskog reda).
Održavanjem komunalnog reda iz stava 1. tačka 1) ovog člana smatra se održavanje reda u oblastima, odnosno pitanjima: snabdevanja vodom; odvođenja otpadnih i atmosferskih voda; javne čistoće; prevoza i deponovanja komunalnog i drugog otpada; lokalnih puteva i ulica; saobraćajnih oznaka i signalizacije; parkiranja; prevoza putnika u gradskom i prigradskom saobraćaju; auto-taksi prevoza; postavljanja privremenih poslovnih objekata; protivpožarne zaštite; zaštite od buke u životnoj sredini; kontrole radnog vremena subjekata nadzora; održavanja komunalnih objekata, pijaca, grobalja, parkova, zelenih i drugih javnih površina, javne rasvete, stambenih i drugih objekata.
Način obavljanja poslova 
 
 
Član 10 
Poslovi komunalne policije obavljaju se organizovanim prisustvom komunalnih policajaca na mestima održavanja reda, preduzimanjem drugih preventivnih mera i primenom ovim zakonom predviđenih ovlašćenja komunalne policije.
Poslovi komunalne policije obavljaju se a ovlašćenja primenjuju u skladu sa načelima zakonitosti, profesionalizma, saradnje i srazmernosti.
U svom radu komunalni policajci rukovode se i principom rada sa najmanjim štetnim posledicama, a sredstva prinude primenjuju samo kad je to apsolutno nužno i u meri koja je neophodna za izvršenje zadataka bez nepotrebnih štetnih posledica.
U skladu sa zakonom i drugim propisima, načelnik komunalne policije daje obavezne instrukcije komunalnim policajcima za obavljanje poslova komunalne policije.
Planiranje poslova 
 
 
Član 11 
Gradsko veće, na predlog načelnika komunalne policije, donosi strateški plan komunalne policije kojim, na osnovu procene postojećeg stanja, utvrđuje prioritete u obavljanju poslova komunalne policije i, s tim u vezi, daje joj razvojne, organizacione, kadrovske i druge osnovne smernice za dalji rad.
U skladu sa strateškim planom, komunalna policija sačinjava godišnje planove rada i dostavlja ih gradskom veću na usvajanje.
Uz predlog plana iz st. 1. i 2. ovog člana, komunalna policija dostavlja i prethodno pribavljeno mišljenje načelnika jedinstvenog organa uprave, odnosno uprave obrazovane za pojedinu oblast u čijem je sastavu.
Prilikom razmatranja godišnjeg plana rada komunalne policije gradsko veće, po potrebi, odlučuje i o izmenama i dopunama strateškog plana komunalne policije.
Na strateške planove, i godišnje planove rada komunalne policije saglasnost daje skupština grada.
Usklađivanje poslova 
 
 
Član 12 
Strateški plan i godišnji plan rada komunalne policije usklađuju se pre donošenja sa propisima i odgovarajućim planskim aktima policije, kao i sa stavovima o prioritetima za bezbednost ljudi i imovine u gradu.
Stručnu pomoć u pripremi strateškog plana i godišnjeg plana rada komunalne policije pruža policija, uz podršku ministarstva nadležnog za unutrašnje poslove.
III UNUTRAŠNJE UREĐENJE KOMUNALNE POLICIJE 
 
 
Unutrašnje organizacione jedinice 
 
 
Član 13 
U komunalnoj policiji mogu se obrazovati područne organizacione jedinice za gradsku opštinu ili više njih ili za područje grada određeno aktom o unutrašnjem uređenju komunalne policije (u daljem tekstu: organizacione jedinice).
Organizacionim jedinicama rukovode šefovi tih jedinica, koji za svoj rad i rad organizacione jedinice kojom rukovode odgovaraju načelniku komunalne policije.
Uslovi za rukovođenje 
 
 
Član 14 
Za rad na poslovima načelnika komunalne policije zaposleni mora da ima stečeno visoko obrazovanje na studijama drugog stepena (diplomske akademske studije-master, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije), odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine i najmanje pet godina radnog iskustva u struci, kao i da ispunjava opšte uslove propisane za rad u organima grada.
Pored rukovođenja komunalnom policijom, načelnik komunalne policije može neposredno da obavlja poslove komunalne policije.
Za rad na poslovima šefa organizacione jedinice zaposleni mora da ima stečeno visoko obrazovanje na studijama drugog stepena (diplomske akademske studije-master, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije), odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine i najmanje tri godine radnog iskustva u struci, kao i da ispunjava opšte uslove propisane za rad u organima grada.
Pored rukovođenja organizacionom jedinicom, šef te jedinice može neposredno da obavlja poslove komunalne policije.
Raspoređivanje načelnika i šefa organizacione jedinice 
 
 
Član 15 
Načelnika komunalne policije raspoređuje načelnik jedinstvenog organa gradske uprave, odnosno uprave obrazovane za pojedinu oblast u čijem je sastavu komunalna policija.
Šefa organizacione jedinice raspoređuje načelnik jedinstvenog organa gradske uprave, odnosno uprave obrazovane za pojedinu oblast u čijem je sastavu komunalna policija, na predlog načelnika komunalne policije.
IV OVLAŠĆENJA KOMUNALNE POLICIJE 
 
 
Vrste ovlašćenja 
 
 
Član 16 
U obavljanju poslova komunalne policije, komunalni policajac ima sledeća ovlašćenja:
1) upozorenje;
2) usmeno naređenje;
3) provera identiteta;
4) dovođenje;
5) pregledanje lica i predmeta;
6) privremeno oduzimanje predmeta;
7) video nadzor;
8) upotreba sredstava prinude, i to fizičke snage, službene palice i sredstava za vezivanje.
Pored ovlašćenja iz stava 1. ovog člana, komunalni policajac može, kada je za to ovlašćen zakonom, drugim propisom i opštim aktom grada, izreći mandatnu kaznu, podneti prijavu nadležnom organu za učinjeno krivično delo, podneti zahtev za vođenje prekršajnog postupka i obavestiti drugi nadležni organ da preduzme mere iz svoje nadležnosti.
Upozorenje 
 
 
Član 17 
Komunalni policajac upozoriće lice koje svojim ponašanjem, delovanjem ili propuštanjem određene radnje može da naruši zakonom i drugim propisima uređeni komunalni ili drugi red iz nadležnosti grada.
Upozorenje se daje usmeno, pisano ili putem sredstava javnog informisanja.
Usmeno naređenje 
 
 
Član 18 
Komunalni policajac usmenim naređenjem izdaje obavezna uputstva i zabrane i nalaže mere i radnje od kojih neposredno zavisi uspešno obavljanje poslova iz delokruga komunalne policije.
Kad komunalna policija preduzima hitne mere i vrši spasilačku funkciju u smislu člana 5. ovog zakona, komunalni policajci usmena naređenja izdaju samo dok te poslove ne preuzmu nadležni organi grada i ovlašćene organizacije, i to radi otklanjanja neposredne opasnosti za ljude i imovinu, kao i neodložne zaštite životne sredine i druge zaštite iz delokruga grada.
Provera identiteta 
 
 
Član 19 
Komunalni policajac izvršiće proveru identiteta lica čije ponašanje ili delovanje predstavlja kršenje propisa iz delokruga komunalne policije.
Pod uslovima iz stava 1. ovog člana, komunalni policajac proveriće na licu mesta identitet lica i na opravdan usmeni zahtev službenog lica nadležnog organa grada, odnosno ovlašćene organizacije.
Pre provere identiteta komunalni policajac dužan je da upozna lice sa razlozima provere njegovog identiteta.
Provera identiteta vrši se uvidom u ličnu ispravu ili na osnovu izjave lica čiji je identitet proveren.
Dovođenje 
 
 
Član 20 
Ako komunalni policajac ne može da utvrdi identitet lica proverom iz člana 19. ovog zakona, to lice će bez odlaganja dovesti nadležnom organu radi utvrđivanja identiteta.
Pregledanje lica i predmeta 
 
 
Član 21 
Prilikom obavljanja zakonom utvrđenih poslova komunalni policajac može izvršiti pregled lica zatečenog u kršenju propisa iz delokruga komunalne policije, vozila i predmeta koji su u neposrednoj blizini ili pod nadzorom lica koje pregleda.
Pregled lica i predmeta vrši se neposredno ili uz korišćenje tehničkog sredstva. Pre vršenja pregleda predmeta komunalni policajac pozvaće lice da omogući uvid u sadržaj predmeta, a ako lice to odbije sam će proveriti sadržaj predmeta. Prilikom prinudnog otvaranja predmeta komunalni policajac nastojaće da prouzrokuje što manju štetu, a ukoliko do štete dođe, obezbediće da se nastala oštećenja posle otvaranja predmeta fiksiraju fotografijom ili na drugi pogodan način.
Pregled lica mora vršiti lice istog pola.
Ako komunalni policajac pri pregledu nađe predmete za koje se osnovano može pretpostaviti da su predmet krivičnog dela ili prekršaja o tome će odmah obavestiti policiju i postupiti po dobijenim uputstvima.
Privremeno oduzimanje predmeta 
 
 
Član 22 
Komunalni policajac privremeno će oduzeti predmet koji je pribavljen, upotrebljen ili nastao kršenjem propisa iz delokruga komunalne policije.
Privremeno oduzete predmete komunalni policajci dužni su da predaju nadležnom organu ili da postupaju sa tim predmetima u skladu sa nalogom tog organa. U slučaju kad se protiv lica od koga je predmet oduzet ne pokrene postupak pred nadležnim organom, predmeti će se odmah vratiti licu od koga su oduzeti.
Prilikom oduzimanja predmeta komunalni policajac dužan je da izda potvrdu o privremeno oduzetim predmetima.
Video nadzor 
 
 
Član 23 
Kada je to potrebno radi sprečavanja kršenja propisa iz delokruga komunalne policije, određeni prostor i objekat može se obezbediti video nadzorom.
Uređaji za video nadzor moraju biti vidljivi, sa istaknutim natpisom da je prostor ili objekat obezbeđen video nadzorom.
Upotreba sredstava prinude 
 
 
Član 24 
Fizičku snagu i službenu palicu komunalni policajac može da upotrebi samo ako u obavljanju poslova na drugi način od sebe ili drugog ne može da odbije istovremeni protivpravni napad.
Službena palica ima tehnička obeležja utvrđena podzakonskim propisima policije o sredstvima prinude, odnosno o posebnoj opremi za obavljanje policijskih poslova.
Sredstva za vezivanje komunalni policajac može, u skladu sa zakonom, da upotrebi protiv lica koje pruža otpor ili pokušava da pobegne.
Sredstvima za vezivanje smatraju se službene lisice, plastične zatege i druga za to namenjena sredstva prema Zakonu o policiji i sa tehničkim i drugim karakteristikama utvrđenim podzakonskim propisom o sredstvima prinude.
Način primene ovlašćenja komunalne policije 
 
 
Član 25 
Ovlašćenja komunalne policije utvrđena odredbama čl. 17. do 24. ovog zakona primenjuju se pod uslovima i na način utvrđen Zakonom o policiji i podzakonskim propisima o policijskim ovlašćenjima i načinu obavljanja policijskih poslova.
Evidencije 
 
 
Član 26 
Komunalna policija vodi evidencije podnetih prijava, peticija i predloga građana, podnetih pritužbi na rad komunalnih policajaca, upotrebljenih sredstava prinude i drugih primenjenih ovlašćenja prema licima, privremeno oduzetih predmeta, službenih legitimacija, opreme i sredstava.
Na podatke o ličnosti sadržane u evidencijama iz stava 1. ovog člana primenjuju se propisi o zaštiti podataka o ličnosti.
V KONTROLA KOMUNALNE POLICIJE 
 
 
Kontrola upotrebe sredstava prinude 
 
 
Član 27 
O upotrebi sredstava prinude komunalni policajac podnosi pisani izveštaj načelniku komunalne policije, odnosno licu koje načelnik ovlasti da ocenjuje opravdanost i pravilnost upotrebe sredstava prinude.
Izveštaj se podnosi najkasnije 24 časa od upotrebe sredstava prinude, a sadrži podatke o licu, vremenu i mestu upotrebe sredstava prinude, vrsti upotrebljenog sredstva prinude i drugim činjenicama i okolnostima od značaja za ocenu opravdanosti i pravilnosti upotrebe sredstva prinude.
U slučaju neopravdane i nepravilne upotrebe sredstava prinude, načelnik komunalne policije preduzima zakonom predviđene mere radi utvrđivanja disciplinske, prekršajne, odnosno krivične odgovornosti komunalnog policajca i odmah o tome obaveštava načelnika jedinstvenog organa gradske uprave, odnosno uprave obrazovane za pojedinu oblast u čijem je sastavu komunalna policija.
Ocena iz stava 1. ovog člana daje se i mere iz stava 3. ovog člana preduzimaju se bez odlaganja, a najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenja izveštaja o upotrebi sredstava prinude.
Podnošenje izveštaja policiji 
 
 
Član 28 
O upotrebi sredstava prinude načelnik komunalne policije obaveštava nadležnu policijsku upravu najkasnije u roku od 48 časova od upotrebe sredstava prinude.
Ako prilikom upotrebe sredstava prinude nastane telesna povreda ili nastupi smrt lica, načelnik komunalne policije podnosi o tome pisani izveštaj nadležnoj policijskoj upravi.
Izveštaj iz stava 2. ovog člana sadrži: ime i prezime i broj legitimacije komunalnog policajca koji je upotrebio sredstva prinude; datum, vreme i mesto upotrebe; podatke o licu prema kome su sredstva prinude upotrebljena; vrstu upotrebljenog sredstva prinude; razlog upotrebe; opis događaja i povreda nanetih licu ili komunalnom policajcu; podatke o vremenu i mestu pružanju medicinske pomoći; podatke o šteti nastaloj usled upotrebe sredstava prinude; podatke o svedocima događaja i materijalnim dokazima.
Kontrola rešavanjem pritužbi 
 
 
Član 29 
Komunalnoj policiji svako može podneti pritužbu ako smatra da su mu nezakonitom ili nepravilnom primenom ovlašćenja komunalnog policajca iz čl. 17. do 24. ovog zakona povređena prava.
Pritužba se podnosi u roku od 30 dana od dana kada je do povrede došlo, a razmatra je i sve okolnosti u vezi sa njom utvrđuje načelnik komunalne policije ili lice koje načelnik ovlasti da rešava pritužbe (u daljem tekstu: ovlašćeno lice).
Načelnik komunalne policije, odnosno ovlašćeno lice, o svom stavu i eventualnim merama koje je preduzeo mora podnosioca pritužbe da obavesti dostavljanjem pisanog odgovora u roku od 15 dana od dana prijema pritužbe, čime je postupak po pritužbi zaključen.
U slučajevima kad iz pritužbe ili podataka prikupljenih u postupku kod načelnika, odnosno ovlašćenog lica proizlazi sumnja da je komunalni policajac primenom ovlašćenja iz stava 1. ovog člana učinio krivično delo za koje se goni po službenoj dužnosti, načelnik komunalne policije spise predmeta mora da ustupi Komisiji za rešavanje pritužbi, koja vodi dalji postupak rešavanja pritužbe.
Komisiju za rešavanje pritužbi obrazuje skupština grada. U Komisiju, koja se sastoji od predsednika i četiri člana, obavezno se imenuju tri odbornika skupštine grada, načelnik komunalne policije i predstavnik policije.
U postupku razmatranja pritužbe Komisija je ovlašćena da od podnosioca pritužbe i drugih lica prikuplja potrebna obaveštenja i dokaze o činjenicama i okolnostima na koje se pritužba odnosi, kao i da od gradske uprave i policije traži potrebnu pomoć i saradnju. Komisija postupak rešavanja pritužbe zaključuje dostavljanjem odgovora podnosiocu pritužbe u roku od 30 dana od dana isteka roka za vođenje postupka kod načelnika komunalne policije, odnosno ovlašćenog lica.
Nezavisno od ishoda rešavanja pritužbe, podnosilac pritužbe ima na raspolaganju sva pravna i druga sredstva za zaštitu svojih prava i sloboda.
Podzakonski propis o kontroli komunalne policije 
 
 
Član 30
Način i postupak vršenja kontrole komunalne policije bliže propisuje ministar nadležan za lokalnu samoupravu.
VI KOMUNALNI POLICAJCI 
 
 
Primena propisa 
 
 
Član 31 
Na položaj, dužnosti, prava i odgovornosti komunalnih policajaca primenjuju se propisi o radnim odnosima koji važe za zaposlene u organima grada, ako ovim zakonom i propisima donetim na osnovu ovog zakona nije drukčije određeno.
Uslovi za obavljanje poslova 
 
 
Član 32 
Načelnik komunalne policije, odnosno komunalni policajac, pored uslova predviđenih propisima iz člana 31. ovog zakona, mora da ispunjava i posebne uslove, i to da:
1) ima psihofizičke sposobnosti potrebne za obavljanje poslova komunalne policije, koje se dokazuju lekarskim uverenjem ovlašćene zdravstvene ustanove;
2) ima položen ispit za obavljanje poslova i primenu ovlašćenja komunalnog policajca (u daljem tekstu: ispit);
3) nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci;
4) nije mu ranije prestao radni odnos u državnom ili drugom organu zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa.
Komunalni policajci moraju da imaju stečeno najmanje srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju.
Ministar nadležan za lokalnu samoupravu donosi propis o načinu utvrđivanja potrebne psihofizičke sposobnosti iz stava 1. tačka 1) ovog člana i rešenjem ovlašćuje zdravstvenu ustanovu za utvrđivanje ove sposobnosti i izdavanje lekarskih uverenja o tome.
Stručno osposobljavanje 
 
 
Član 33 
Komunalni policajac – pripravnik može poslove samostalno da obavlja posle stručnog osposobljavanja i položenog ispita iz člana 32. stav 1. tačka 2) ovog zakona.
Komunalni policajac – pripravnik dužan je da ispit iz stava 1. ovog člana položi najkasnije u roku od godinu dana od dana zasnivanja radnog odnosa u komunalnoj policiji.
Stručno usavršavanje 
 
 
Član 34
Održavanje i unapređenje stručnosti komunalnih policajaca obezbeđuje se stručnim usavršavanjem, kao i periodičnim proverama stručne osposobljenosti – redovnim i vanrednim, koje sprovodi ministarstvo nadležno za lokalnu samoupravu.
Komunalni policajac obavezan je da se podvrgne stručnom usavršavanju, kao i proveri stručne osposobljenosti iz stava 1. ovog člana u vreme određeno za usavršavanje, odnosno proveru, o čemu mora biti obavešten pismenim pozivom najkasnije osam dana pre dana za koji je zakazan oblik stručnog usavršavanja ili provera stručne osposobljenosti.
Ispitna komisija, podzakonski propis i troškovi 
 
 
Član 35 
Ispit iz člana 32. stav 1. tačka 2), ispit iz člana 33. i provera stručne osposobljenosti iz člana 34. ovog zakona obavljaju se pred Ispitnom komisijom, koju obrazuje ministar nadležan za lokalnu samoupravu, uz prethodno pribavljeno mišljenje ministra nadležnog za unutrašnje poslove.
Program, vreme i način stručnog osposobljavanja i stručnog usavršavanja, sadržaj i način polaganja ispita i provere stručne osposobljenosti, sadržaj i način vođenja evidencije osposobljavanja i usavršavanja, položenih ispita i izdatih uverenja o položenim ispitima i utvrđenoj osposobljenosti propisuje ministar nadležan za lokalnu samoupravu, uz prethodno pribavljeno mišljenje ministra nadležnog za unutrašnje poslove.
Stručno osposobljavanje i usavršavanje, ispiti i provere osposobljenosti obavljaju se o trošku grada.
Provera psihofizičke sposobnosti 
 
 
Član 36 
Po nalogu gradonačelnika, načelnik komunalne policije, a po nalogu načelnika komunalne policije, komunalni policajac dužan je da se podvrgne proveri psihofizičke sposobnosti potrebne za obavljanje poslova komunalne policije i da u roku od 15 dana od dana prijema naloga dostavi gradonačelniku, odnosno načelniku komunalne policije lekarsko uverenje ovlašćene zdravstvene ustanove kao dokaz da ima psihofizičke sposobnosti potrebne za dalje obavljanje poslova komunalne policije iz člana 32. stav 1. tačka 1) ovog zakona.
Nalog iz stava 1. ovog člana izdaje se u pismenom obliku i mora da sadrži naziv i adresu ovlašćene zdravstvene ustanove, razlog, mesto i vreme lekarskog pregleda radi utvrđivanja psihofizičke sposobnosti za dalje obavljanje poslova komunalne policije.
Lekarski pregled iz stava 2. ovog člana obavlja se o trošku grada.
Raspoređivanje van komunalne policije 
 
 
Član 37 
Van komunalne policije, na radno mesto koje odgovara njegovoj stručnoj spremi, raspoređuje se komunalni policajac koji:
1) ne dobije pozitivnu ocenu na proveri stručne osposobljenosti iz člana 34. ovog zakona;
2) prestane da ispunjava uslove u pogledu psihofizičkih sposobnosti potrebnih za obavljanje poslova komunalne policije iz člana 36. stav 1. ovog zakona.
Pod uslovima iz stava 1. ovog člana van komunalne policije, na radno mesto koje odgovara njegovoj stručnoj spremi, raspoređuje se i načelnik komunalne policije.
Prestanak radnog odnosa po sili zakona 
 
 
Član 38 
Ako odgovarajuće radno mesto za raspoređivanje iz člana 37. ovog zakona ne postoji ili se komunalni policajac, odnosno načelnik komunalne policije ne saglasi sa raspoređivanjem – prestaje mu radni odnos.
Uniforma i oznake na uniformi 
 
 
Član 39 
Kad obavlja poslove komunalni policajac nosi službenu uniformu sa oznakama.
Oznake na uniformi sastoje se od naziva komunalne policije i grada, prezimena, identifikacionog broja i oznake položaja komunalnog policajca i od grba grada postavljenog na odgovarajućoj podlozi.
Izgled uniforme i oznaka na uniformi komunalnih policajaca i način nošenja uniforme propisuje skupština grada, po prethodno pribavljenoj saglasnosti ministra nadležnog za lokalnu samoupravu.
Službena legitimacija 
 
 
Član 40 
Komunalni policajac ima službenu legitimaciju kojom se predstavlja, pokazujući je pre primene ovlašćenja na zahtev lica prema kome ovlašćenje primenjuje.
Službenu legitimaciju izdaje gradonačelnik, kada komunalni policajac stekne pravo da samostalno obavlja svoje poslove. U slučaju prestanka radnog odnosa u komunalnoj policiji komunalni policajac dužan je službenu legitimaciju da preda gradonačelniku.
Službena legitimacija mora da sadrži podatke o službenom svojstvu i ovlašćenjima komunalnog policajca i njegove identifikacione podatke.
Boju, oblik, sastavne delove, obrasce službenih legitimacija, kao i tekst ovlašćenja komunalnih policajaca, propisuje ministar nadležan za lokalnu samoupravu.
Vozila, plovila i oprema 
 
 
Član 41 
Radi obavljanja poslova iz svoje nadležnosti komunalni policajci upotrebljavaju službena vozila i posebnu opremu, a na vodnom području koje je u nadležnosti grada mogu upotrebljavati i službena plovila.
Oznake na službenim vozilima i plovilima sastoje se od naziva komunalne policije i grada i od grba grada, nanetog u propisanim dimenzijama.
Boju i način označavanja vozila i plovila, kao i opremu komunalne policije, propisuje skupština grada, po prethodno pribavljenoj saglasnosti ministra nadležnog za lokalnu samoupravu.
Zaštita uniforme i oznaka 
 
 
Član 42 
Državni organi, privredna društva, preduzetnici, udruženja i druga pravna i fizička lica ne smeju da reprodukuju ili upotrebljavaju uniforme i oznake koje su po boji, kroju i oznakama iste ili slične uniformi i oznakama komunalne policije, odnosno koje mogu da izazovu zabunu da se radi o uniformi ili oznakama komunalne policije, kao ni da reprodukuju i upotrebljavaju vozila i plovila koja su označena isto ili slično kao vozila i plovila komunalne policije, odnosno koja mogu da izazovu zabunu da se radi o vozilu i plovilu komunalne policije.
Za postupanje protivno stavu 1. ovog člana kazniće se za prekršaj:
1) pravno lice, odnosno preduzetnik – novčanom kaznom u iznosu od 100.000 do 500.000 dinara;
2) odgovorno lice u pravnom licu – novčanom kaznom u iznosu od 10.000 do 50.000 dinara;
3) fizičko lice – novčanom kaznom u iznosu od 10.000 do 50.000 dinara.
Uz kaznu za ponovljeni prekršaj iz stava 2. ovog člana učiniocu će se izreći i zaštitna mera zabrane obavljanja delatnosti u vezi sa kojom je izvršio prekršaj.
VII ZAŠTITA KOMUNALNIH POLICAJACA 
 
 
Prekršaj 
 
 
Član 43 
Ko ometa ili sprečava komunalnog policajca u obavljanju poslova komunalne policije, kazniće se za prekršaj novčanom kaznom od 10.000 do 50.000 dinara.
Krivičnopravna zaštita 
 
 
Član 44 
Komunalni policajac u obavljanju službene dužnosti ima status službenog lica i uživa krivičnopravnu zaštitu propisanu zakonom.
VIII PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 
 
 
Rok za donošenje propisa 
 
 
Član 45
Propise iz člana 30, člana 32. stav 3, člana 35. stav 2. i člana 40. stav 4. ovog zakona, ministar nadležan za lokalnu samoupravu doneće u roku od tri meseca od dana stupanja na snagu ovog zakona, a propise iz člana 7. stav 3, člana 39. stav 3. i člana 41. stav 3. ovog zakona, u istom roku doneće skupština grada.
Rok za obrazovanje i unutrašnje uređenje komunalne policije 
 
 
Član 46 
Akta o obrazovanju i unutrašnjem uređenju komunalne policije u skladu sa ovim zakonom gradovi će doneti u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.
Rok za obrazovanje komisije 
 
 
Član 47 
Ispitnu komisiju iz člana 35. stav 1. ovog zakona ministar nadležan za lokalnu samoupravu obrazovaće u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.
Rok za polaganje ispita 
 
 
Član 48 
Zaposleni u komunalnoj policiji dužni su da polažu ispit za obavljanje poslova i primenu ovlašćenja komunalnog policajca najkasnije u roku od godinu dana od dana donošenja propisa iz člana 35. stav 2. ovog zakona.
Rok za donošenje strateškog plana 
 
 
Član 49 
Gradsko veće, na predlog načelnika komunalne policije, doneće prvi strateški plan komunalne policije najkasnije u roku od dve godine od dana stupanja na snagu ovog zakona.
Stupanje na snagu ovog zakona 
 
 
Član 50 
Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“, a počinje da se primenjuje po isteku šest meseci od dana stupanju na snagu, izuzev odredaba čl. 45, 46. i 47. koje se primenjuju od dana stupanja na snagu ovog zakona.