Veće osnovice za obavezno socijalno osiguranje

Od uplate za januar 2020. važe nove, veće osnovice za obavezno socijalno osiguranje. One su za 5,79 odsto više u odnosu na prethodnu godinu.

Podsećamo, socijalno osiguranje obuhvata: zdravstveno osiguranje, penzijsko osiguranje, invalidsko osiguranje i osiguranje za slučaj nezaposlenosti.

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!

Pravo na samostalnu uplatu doprinosa imaju svi građani koji su van osiguranja (nezaposleni, studenti, domaćice, đaci…). Oni moraju da ispune sledeće uslove:

  • da imaju više od 15 godina
  • da imaju prebivalište u Srbiji
  • da nisu korisnici penzije ostvarene u Srbiji ili u državi sa kojom je zaključen međunarodni ugovor o socijalnom osiguranju
  • da nije nastupio neki od slučajeva po osnovu kojih se ostvaruje pravo
    (npr. navršenje godina života propisanih za sticanje prava na starosnu penziju, invalidnost), odnosno, ukoliko je nastupio neki od tih slučajeva, svojstvo osiguranika se može steći samo za slučaj koji nije nastupio.

Građani mogu, nezavisno od stručne spreme, da se opredele za jednu od 13 osnovica osiguranja.

Najniža osnovica osiguranja, prema Zakonu o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, iznosi 35 odsto prosečne republičke zarade za prethodnih 12 meseci. Od januara 2020. godine to je 25.801 dinara.

Najviša može iznositi pet prosečnih plata, odnosno 368.590 dinara.

Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje je 25,5 odsto. To znači da će se mesečni izdatak za samostalnu uplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje kretati u rasponu od 6.579,26 do 93.990,45 dinara.

Iznosi osnovica osiguranja i doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje važe za celu 2020. godinu i dostupni su građanima na sajtu Fonda i na oglasnim tablama u filijalama.

Jednom izabrana osnovica može promeniti samo pod uslovom da se podnese novi zahtev. Građani koji ne žele više samostalno da uplaćuju doprinose imaju obavezu da podnesu zahtev za prestanak uplate.

Izvor: Fond PIO

Podsećamo na tekstove: