Udruženja potrošača objavila crnu listu internet trgovaca

Crna lista internet trgovaca koji prodaju robu u Srbiji putem društvene mreže Facebook, a koju su objavile udruženja potrošača nije ni konačna, niti reprezentativna.

Promet u elektronskoj trgovini u Srbiji značajno je porasla poslednjih nekoliko godina. V: Kupovina putem interneta u Srbiji u porastu (2016)

Ovaj rast je dodatno uvećan usled pandemije koronavirusa ove 2020. godine. Istovremeno je došlo i do povećanog broja zloupotreba. Na rast prometa svakako je uticao i porast broja trgovaca koji se bave internet trgovinom. Ima i onih koji ovakav vid trgovine ne obavljaju u skladu sa zakonima, dobrom trgovinskom praksom, pa čak ni etičkim normama.

Rast trgovaca koji posluju na crno, posebno je primećen na društvenim mrežama.

Broj potrošača koji se javljaju potrošačkim organizacijama – Nacionalnoj organizaciji potrošača Srbije (NOPS) i Udruženju za zaštitu potrošača Vojvodine (UZPV) svakodnevno raste. Naročito je u porastu broj onih koji imaju pritužbe u vezi sa kupovinom putem društvenih mreža od neregistrovanih prodavaca.

Nažalost, u ovakvoj situaciji, odredbe Zakona o zaštiti potrošača nisu primenjive (ne važe) i potrošačke organizacije nisu u mogućnosti da postupaju, niti da pruže adekvatne pravne savete, izuzev da potrošače upute na samostalni sudski postupak.

Obavezne informacije koje prodavac mora da pruži

Obavezne informacije koje je pružalac usluge elektronske trgovine dužan da poseduje pruži jasno su propisane. U Zakonu o elektronskoj trgovini u članu 6. navodi se:

Pružalac usluga dužan je da, u obliku i na način koji je neposredno i stalno dostupan, korisnicima usluga pruži sledeće informacije:

  • ime i prezime ili naziv pružaoca usluga,
  • sedište pružaoca usluga,
  • ostale podatke o pružaocu usluga na osnovu kojih korisnik usluga može sa njim brzo i nesmetano da ostvari komunikaciju, uključujući i elektronsku adresu,
  • podatke o upisu u Registar privrednih subjekata, odnosno drugi javni registar,
  • pojedinosti o nadležnom organu, ako delatnost pružaoca usluga podleže službenom nadzoru,
  • u slučaju da se radi o posebno regulisanoj delatnosti – profesionalno ili stručno strukovno udruženje kod koga je pružalac usluga registrovan, profesionalni naziv i državu koja ga je odobrila i uputstva o profesionalnim pravilima,
  • poreski identifikacioni broj (PIB), kao i broj obveznika poreza na dodatu vrednost ako je pružalac usluga obveznik poreza na dodatu vrednost.

U navedenom članu takođe se navodi da:

Ako pružalac usluga navodi cene, one moraju biti jasno i nedvosmisleno naznačene, a posebno mora naznačiti da li su u te cene uključeni troškovi dostave, ostali manipulativni troškovi, porez i drugi troškovi koji na njih utiču.

Crna lista internet trgovaca

Udruženje za zaštitu potrošača Vojvodine je, u saradnji sa potrošačkim organizacijama članicama (NOPS), izvršilo proveru određenog broja trgovaca na društvenoj mreži Fejsbuk. Posmatrajući navode u čl. 6. Zakona o elektronskoj trgovini utvrdilo je spisak onih za koje se sumnja da ne posluju u skladu sa propisima.

Lista je data u nastavku. Ova lista nije konačna, napominju u udruženjima potrošača. Takođe, ona ne predstavlja reprezentativni uzorak po pitanju broja trgovaca na crno, niti predstavlja listu trgovaca na koje potrošači najčešće izjavljuju prigovore.

Izvor: Potrosac.info