Stavovi USPS o prodaji banja i RH centara

Udruženje sindikata penzionera Srbije USPS objavilo je saopštenje u kome iznosi svoje stavove o prodaji banja i RH centara.

Povodom prodaje banja i rehabilitacionih centara, poslednjih sedam godina, dakle od svog osnivanja, USPS je bio veoma angažovan, predlažući drugačija rešenja od ponuđenih načina privatizacije.

Tako su organizovane dve Tribine – Okrugla stola, decembra 2016. i decembra 2017. godine. Na njima su učestvovali kompetentni poznavaoci problema banja i rehabilitacionih centara, stručnjaci, profesori univerziteta i aktivisti.

Organizatori poslednjeTribine bili su: Sindikat penzionera Srbije, Sindikat penzionera „Nezavisnost“, Udruženje banja Srbije, Udruženje specijalizovanih zdravstvenih ustanova za prevenciju invalidnosti i rehabilitaciju i Savez samostalnih sindikata Srbije.

Nažalost, na predloge, stavove i zaključke sa tih skupova nadležni organi nisu javno reagovali, mada je u jednom periodu bila obustavljena prodaja banja i RH centara.

S obzirom da je prodaja nastavljena u 2020. godini i da se povodom nje oglasio i Savet za borbu protiv korupcije svojim „Izveštajem o raspolaganju objektima specijalnih bolnica za rehabilitaciju u svojini Republičkog fonda za PIO i državnoj odnosno javnoj svojini“, smatrali smo potrebnim da podsetimo na naše stavove i opredeljenja. Utoliko pre što je Savet uglavnom potvrdio te stavove i što smatramo da do navedenih propusta i anomalija navedenih u Izveštaju ne bi dolazilo da su uvažavani naši predlozi.

U skladu sa tim smatramo da treba odmah obustaviti započete privatizacije i poništiti one koje su sprovedene na nezakonit način.

Smatramo da se ne može dozvoliti prodaja kojom se gubi namena i cilj zbog čega su takvi objekti izgrađeni, niti dozvoliti prodaju na takav način i u bescenje, imovine koja nije ni državna ni javna svojina, već onih koji su je stvarali izdvajanjem iz doprinosa za PIO, dakle – svojina penzionera.

1.

Shodno zaključcima sa pomenute tribine, ponovo predlažemo Vladi Republike Srbije da donese dugoročni sveobuhvatni Program – strategiju razvoja banja i RH centara.

Treba imati u vidu da se radi o velikom prirodnom i društvenom bogatstvu, koje treba koristiti za razvoj kako regiona u kome se nalazi, tako i celokupne zajednice, o bogatstvu za čije korišćenje je zainteresovan veliki broj građana.

Prema nekim procenama, vrednost nepokretne imovine u banjama je preko pet milijardi evra. Prodaja banjsko-lečilišnog kompleksa nije isto što i prodaja jednog preduzeća, jer ima šire društvene implikacije.

Pri izradi Programa, treba uzeti u obziri „Polazne osnove za restruktuiranje Fonda PIO“ koje je sačinila kompletna radna grupa Fonda PIO 2012. i 2013. godine.

2.

Predlažemo nadležnim organima da odustanu od dosadašnjeg načina rešavanja problema banja i RH centara prodajom i otuđenjem imovine penzionera stečenom izdvajanjem sredstava iz doprinosa za PIO radi izgradnje objekata u banjama i RH centrima.

Smatramo da je pitanje vlasništva nad ovom imovinom konačno rešeno brojnim sudskim presudama kojima je osporena namera države da se po automatizmu uknjiži kao vlasnik banja i RH centara a posebno Odlukom Vrhovnog kasacionog suda kojom je zauzet obavezujući pravni stav da Fondu PIO pripada pravo svojine na nepokretnostima koje je izgradio sredstvima penzionera.

Smatramo da treba prestati sa pokušajima da se obezbedi formalni legalitet za rasprodaju banja i RH centara, Odlukama Upravnog odbora Fonda čiji je sastav i sa tim ciljem izmenjen.

3.

Potrebno je promeniti strukturu Upravnog odbora Fonda PIO i vratiti upravljačka prava vlasnicima kapitala kako bi sa Fondom celishodno i racionalno upravljalo.

Izmenama Zakona o PIO od 2014. godine broj članova UO Fonda od 21 sveden je na sedam, od kojih četiri praktično imenuje Vlada, čime je obezbeđena većina pri odlučivanju. Predstavnici korisnika prava osiguranika i poslodavaca svedeni su na po jednog predstavnika. Tako je omogućeno da UO donosi Odluke koje su u suprotnosti sa njegovim dugoročnim interesom.

Na osnovu Odluka donošenih nekoliko godina unazad, moglo bi se zaključiti da je tako koncipiran UO da bi se lakše rasprodale banje i RH centri. Tako su donošene Odluke o ustupanju nekih objekata Direkciji za imovinu u cilju prodaje i to na osnovu Pravilnika o raspolaganju imovinom koju je isti UO usvojio.

Izmenama Zakona o PIO ukinut je Nadzorni odbor, koga treba vratiti jer je onemogućen nadzor i kontrola rada Fonda.

Podržavljenje UO i Fonda PIO ima dalekosežne posledice. Oko 1.700.000 penzionera je zainteresovano za sudbinu imovine Fonda PIO i kako se raspoređuju sredstva namenjena za penzije. Oko 2.300.000 zaposlenih zaniteresovano je za sudbinu sredstava koja izdvajaju za PIO. U sadašnjoj situaciji, oko četiri miliona građana je lišeno mogućnosti da makar i posredno utiču na sudbinu sredstava koja su izdvajali i saznanja kako se njima raspolaže.

4.

U cilju racionalnog upravljanja imovinom Fonda PIO i dovođenja u funkciju da ostvaruje dobit i očuvanja većinskog vlasništva, potrebno je formirati Direkciju za upravljanje imovinom, koju bi vodio kompetentan, sposoban menadžment.

Dosadašnja praksa je pokazala da to ne može UO, a pogotovu od kako je podržavljen. U situaciji smo da UO umesto da donosi Odluke u skladu sa Zakonom i Statutom Fonda i da se stara o uvećanju imovine, on donosi Odluke kojima se lišava iste ili je umanjuje.

Takođe je pokazao neodgovornost za staranje o imovini posle vraćanja u vlasništvo Fonda PIO nakon sudskih odluka, čime je njena vrednost umanjivana a fiksni troškovi plaćeni sredstvima penzionera.

Postoje brojni primeri kod evropskih država kako se takvi fondovi konstituišu i kako ostvaruju profit i uvećavaju sredstva namenjena za penzije, pa ta iskustva treba koristiti.

5.

Potrebno je ukinuti Pravilnik UO o raspolaganju imovinom Fonda PIO kojim je omogućeno prenošenje imovine na druge organe u cilju prodaje ispod tržišne vrednosti.

6.

Prodaju specijalizovanih bolnica za rehabilitaciju treba obustaviti, imajući u vidu zdravstveni aspekt jer bi bio ugrožen zdravstveni sistem Republike Srbije, a lečenje i rehabilitacija onemogućena ili znatno otežana.

Potrebno je poništiti Odluke o izuzimanju zdravstvenih objekata iz zdravstvenog sistema RS, kao što je učinjeno sa Vranjskom banjom, kojom je izbrisana iz mreže zdravstvenih ustanova RS, a na osnovu Uredbe Vlade RS od 18. juna 2020. godine.

Karakteristično je da se sve to događa u vreme pandemije korone, kada ubedljivo naš zdravstveni sistem pokazuje svu svoju vitalnost i nadmoć nad zdravstvenim sistemima na zapadu, u cilju da novi vlasnik može da odustane od zdravstvene namene ako mu ista donosi manji profit.

Karakteristično je i da se Vranjska banja sa zemljištem i svim svojim objektima prodaje u trenutku kada je bolnica prepuna kovid bolesnika. Prodaje se bolnica koja je pod zaštitom države, kao građevinsko kulturno dobro izuzetne vrednosti, koje se po Zakonu ne može prodavati.

Karakteristično je da zdravstvena struka i nauka ćuti na sve ovo, što se može opravdati natčovečanskim naporom u borbi sa koronom. Pa ipak, zdravstvo mora dati svoj sud o rasprodaji svojih objekata, sa stanovišta zdravstvene zaštite, ali i sa socijalnog i ekonomskog aspekta.

***

Pozivamo Vladu RS da odustane od dosadašnjeg načina rešenja problema banja i RH centara i da se jasno, precizno i transparentno izjasni o sadašnjem sistemu PIO i u kom pravcu i kako će se ubuduće razvijati i za kakva rešenja će se zalagati. To nam je u ovom trenutku nepoznato i to se nije moglo dokučiti ni iz ekspozea predsednice Vlade prilikom inaguracije a ni u izjavama odgovornih političara.

Preduzimane mere u poslednje vreme, kao što je povećanje penzija tzv. švajcarskom formulom, kazneni penali za prevremeni odlazak u penziju pa i umanjenje penzije radi ekonomske stabilizacije, samo su segmenti sistema, ali bez vizije kakva je budućnost sistema.

Treba imati u vidu da ni jedan sistemski Zakon kao Zakon o PIO za poslednjih 20 godina nije toliko menjan dopunjavan, krpljen, tako da je izgubio svoju konzistentnost, pa je potrebno doneti novi i celovit.

Parcijalne mere koje su preduzimane poslednjih godina, uključujući razvlašćivanje Fonda od svoje imovine, upućuju na pomisao da se želi napustiti postojeći sistem PIO i svesti na administrativnu službu, koja izdaje rešenja i isplaćuje penzije, koji je neko drugi utvrdio. Penzioneri se pretvaraju u socijalnu kategoriju o kojima brine država prema svojim mogućnostima.

Ujedno, organizacija Udruženja sindikata penzionera Srbije podržava aktivnost i napore Saveta za borbu protiv korupcije u cilju otklanjanja anomalija u raspolaganju i gazdovanju imovinom Fonda PIO, konstantovane u izveštaju, i da se izmene neki sistemski propisi i odluke koje su omogućile da do njih dođe, pa poziva nadležne organe da u tom cilju preduzmu neodložne i potrebne mere koje je Savet predložio.

Milan Grujić, predsednik
Udruženja sindikata penzionera Srbije – USPS

FotografijaMicki, Kuršumlijska banja

Podsećamo i na tekstove: