Poverenik za zaštitu podataka o ličnosti podneo krivičnu prijavu protiv NN lica iz Fonda PIO povodom Pisma

Rodoljub Šabić, poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti podneo je krivičnu prijavu protiv NN službenog lica u Fondu PIO zbog neovlašćenog davanja podataka penzionera Srpskoj naprednoj stranci.

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti podneo je krivičnu prijavu Prvom osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu protiv NN službenog lica u Republičkom fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje, zbog toga što je neovlašćeno saopštilo Srpskoj naprednoj stranci podatke o ličnosti korisnika starosnih, invalidskih i porodičnih penzija u Republici Srbiji, što sve ukazuje na sumnju da je počinjeno krivično delo iz člana 146 Krivičnog zakonika Republike Srbije.


Član 146 KZS

  1. Ko podatke o ličnosti koji se prikupljaju, obrađuju i koriste na osnovu zakona neovlašćeno pribavi, saopšti drugom ili upotrebi u svrhu za koju nisu namenjeni, kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do jedne godine.
  2. Kaznom iz stava 1. ovog člana kazniće se i ko protivno zakonu prikuplja podatke o ličnosti građana ili tako prikupljene podatke koristi.
  3. Ako delo iz stava 1. ovog člana učini službeno lice u vršenju službe, kazniće se zatvorom do tri godine.

Izvor: Paragraf


Povereniku se obratilo više građana Republike Srbije, navodeći da su korisnici penzija, te da im je poštom pristiglo pismo adresirano na njih, iz čije sadržine se zaključuje da je upućeno korisniku penzije, potpisano od strane predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića, sa oznakom Srpske napredne stranke na koverti.

Ovim povodom, Poverenik je pokrenuo postupak nadzora prema Republičkom fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje, predsedniku Republike Srbije i Srpskoj naprednoj stranci.

Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje na zahtev Poverenika da se izjasni da li je učinio dostupnim Srpskoj naprednoj stranci, predsedniku Republike Srbije ili trećem licu podatke o imenima, prezimenima i adresama korisnika penzija u Republici Srbiji, te koji je pravni osnov i svrha činjenja dostupnim ovih podataka, nije odgovorio. Nije to učinio ni nakon urgencije, sve do dana podnošenja ove krivične prijave, zbog čega će protiv odgovornih lica u Fondu Poverenik podneti zahtev za pokretanje prekršajnog postupka.

Generalni sekretarijat predsednika Republike odgovorio je Povereniku da uopšte nije obrađivao, odnosno pribavljao predmetne podatke.

Srpska napredna stranka na pitanja da li je, na koji način i kada pribavila podatke o imenima, prezimenima i adresama korisnika penzija koji su dobili predmetno pismo, te po kom pravnom osnovu su predmetni podaci pribavljeni, odgovorila je Povereniku da isti podaci: „…dobijeni iz baze članstva Srpske napredne stranke, kao i kroz akcije VDV i štandove koje smo sprovodili poslednjih deset godina. Podaci su pribavljani u skladu sa članom 10. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti. Lica od kojih su uzeti podaci su dala punovažan pristanak za obradu ličnih podataka Stranci kao rukovaocu prikupljenih podataka“.

Poverenik je radi provere autentičnosti sadržine dokumenta dostavljenog od pošiljaoca koji je želeo da ostane anoniman, zatražio izjašnjenje od JP „Pošte Srbije“ koja je potvrdila autentičnost dokumenta, odnosno činjenicu da je Srpska napredna stranka obavestila Poštu o planiranoj otpremi oko milion i sedamsto hiljada pošiljaka adresovane direktne pošte.

Budući da navedeni broj potpuno korespondira sa ukupnim stvarnim brojem korisnika penzija u Republici Srbiji, a da se lični podaci tolikog broja lica ne mogu pribaviti na način opisan u izjašnjenju Srpske napredne stranke, Poverenik je podneo krivičnu prijavu nadležnom tužilaštvu.

Izvor: Sajt Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podatataka o ličnosti
FotografijaInsajder.net

U vezi sa pomenutim pismom, mogli bi vas zanimati članci: