Komitet za eliminaciju diskriminacije žena – 28 dodatnih smernica

Komitet za eliminisanje diskriminacije žena dao je 28 preporuka Srbiji. Posebno je ukazano na problem višestruke diskriminacije.

Komitet za eliminaciju diskriminacije žena Srbiji je dao 28 dodatnih smernica šta bi trebalo uraditi u toj oblasti do 2021.

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!

O ovome je za RTS govorila Suzana Paunović, direktorka Kancelarije za ljudska i manjinska prava.

Potrebno je povećati broj žena koje učestvuju u političkom životu, posebno na lokalnom nivou, rekla je Paunović za RTS.

Državna delegacija Republike Srbije predstavila je, 28. februara 2019. godine, na 72. zasedanju Komiteta za eliminisanje diskriminacije žena u Ženevi, Četvrti periodični izveštaj o primeni Konvencije o eliminisanju svih oblika diskriminacije žena (2013-2018).

Suzana Paunović je rekla da je Komitet pozdravio sve što je urađeno, ali i da je posebno ukazao na probleme višestruke diskriminacije i neophodnost da se na tom planu pojačaju aktivnosti.

Višestruku diskriminaciju direktorka Kancelarije za ljudska i manjinska prava objasnila je pomoću primera žena sa invaliditetom. Pored činjenice da su pripadnice ženskog pola, one imaju invaliditet, te se suočavaju sa raznim vidovima diskriminacije po više osnova, imaju problem u zapošljavanju, obrazovanju, obezbeđivanju zdravstvene zaštite itd.

Preporučeno je da se urade dodatna istraživanja položaja žena na selu – ova preporuka se sada prvi put daje.

Komitet je ukazao da treba nastaviti sa aktivnostima na unapređenju položaja žena sa invaliditetom, Romkinja, ekonomskog osnaživanja žena… Takođe je ukazano na to da je potrebno povećati broj žena koje učestvuju u političkom životu, posebno na lokalnom nivou.

Suzana Paunović je naglasila da je broj preporuka nešto manji u odnosu na zemlje u regionu.

„Oblasti su slične, slične su teme, ali ono po čemu se razlikujemo je da smo jedini uspostavili mehanizam kroz koji pratimo kako se sve sprovodi u praksi“, rekla je Paunović za RTS. Septembra meseca 2019. u Ujedinjenim nacijama biće predstavljen taj mehanizam koji je Srbija uspostavila i kroz koji prati sprovođenje preporuka.

Počeo rad na preporukama

Suzana Paunović kaže da je počeo rad na preporukama tako što se resori u Vladi postepeno zadužuju za sprovođenje svake od ovih preporuka. Vrlo jasno će seutvrditi i rok koji je potreban da svaka pojedinačna preporuka bude sprovedena.

Objasnila je da se najčešće u sprovođenju Konvencije kao problem javlja nedovoljni ljudski profesionalni kapacitet. U pojedinim resorima – kao što je
sistem socijalne zaštite, zaista je potrebno dodatno zapošljavanje. Sistem socijalne zaštite treba da odgovori na brojne izazove, kao na primer kad je u pitanju prevencija nasilja u porodici.

Zatim je neophodno kontinuirano podizanje znanja ljudi koji primenjuju zakon, ali i lična odgovornost.

Suzana Paunović smatra da je potrebno raditi i na jačanju svesti.

Izvori: RTS, Kancelarija za ljudska i manjinska prava
Fotografija: Suzana Paunović, snimak sa RTS-a

Šta je Komitet za eliminaciju diskriminacije žena?

Komitet za eliminaciju diskriminacije žena (Committee on the Elimination of Discrimination against Women – CEDAW) je telo nezavisnih stručnjaka. Ovo telo prati primenu Konvenciji o eliminaciji svih oblika diskriminacije žena.

Komitet, osnovan 1982. godine, sastoji se od 23 stručnjaka za pitanja ženskih prava iz celog sveta.

Zemlje potpisnice Konvencije dužne su da podnose redovne izveštaje ovom komitetu. Na taj način Komitet prati kako se primenjuje ono što je određeno Konvencijom.

Podsećamo na neke članke: