Početna Magazin Godine Penzija Stavimo tačku na pljačku penzionera – Pokretanje sudskih parnica za naknadu štete zbog smanjenja penzija od novembra 2014.

Stavimo tačku na pljačku penzionera – Pokretanje sudskih parnica za naknadu štete zbog smanjenja penzija od novembra 2014.

Stavimo tačku na pljačku penzionera – Pokretanje sudskih parnica za naknadu štete zbog smanjenja penzija od novembra 2014.

Udruženje sindikata penzionisanih vojnih lica Srbije (USPVLS) početkom novembra 2017. godine pokrenulo je kampanju „Stavimo tačku na pljačku penzionera“ sa ciljem da se oštećeni penzioneri upoznaju sa visinom štete koja im je naneta smanjenjem peznija i pokrenu sudske postupke radi zaštite stečenih prava odnosno penzije kao imovine.

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!

Kampanja je pokrenuta i zbog opasnosti da se najavljenom reformom penzionog sistema i izmenama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju neustavno privremeno smanjenje penzija utvrdi kao trajno.

Planom kampanje predviđeno je neposredno obraćanje oštećenih penzionera Fondu PIO sa zahtevom za dostavljanje Uverenja o načinu isplate penzija u periodu smanjenja i Državnom pravobranilaštvu sa predlogom za mirno rešenje spora i zahtevom da država umesto Fonda PIO nadoknadi neisplaćene delove penzije sa kamatom.

Posle obraćanja državnom pravobranilaštvu penzioneri sklapaju sporazum sa jednom od predloženih advokatskih kancelarija o zastupanju pred domaćim sudovima, Evropskim sudom za ljudska prava u Strazburu i Komitetom za socijalna prava Saveta Evrope. Udruženje sa advokatskim kancelarijama koje podržavaju kampanju ima sporazume o saradnji kojima su prava oštećenih penzionera u zastupanju posebno utvrđena.

U kampanji koja još uvek traje, Fondu PIO se obratilo preko 150.000 a Državnom pravobranilaštvu preko 20.000 oštećenih penzionera. Filijale Fonda PIO na početku podnošenja zahteva oštećenih penzionera nisu odmah dostavljale tražene potvrde da bi posle perioda urednog dostavljanja istih od 12.3.2018. godine, „po nalogu centrale“, smanjile broj potvrda koje dnevno dostavljaju oštećenim penzionerima.

Prema nezvaničnim informacijama, po nalogu finansijskog direktora Fonda PIO, težište rada finansijske službe je preneto na izdavanje penzionerskih kartica. I na ovom primeru je očigledna neodgovornost rukovodstava Fonda PIO koje ne poštuje Zakon o opštem upravnom postupku i obavezu da oštećenim penzionerima dostave tražena dokumenta u propisanom roku. Ovakav neodgovoran odnos će imati i svoje posledice u plaćanju naknada po presudama Upravnog suda zbog nepoštovanja Zakona o OUP.

Od početka smanjenja penzija, preminulo je preko 100.000 oštećenih penzionera čiji naslednici sa pravom očekuju nadoknadu pričinjene štete. Da aktuelna vlast na privremeno smanjenje penzija računa i u periodu posle javno proklamovane finansijske stabilizacije države, govori usvojena ekonomska politika i Zakon o budžetu za 2018. godinu u kojima nema ni naznake o prekidu primene Zakona o privremenom uređivanju načina isplate penzija i vraćanju neisplaćenih delova penzije.

Posle stručnog usaglašavanja advokatskih kancelarija koje podržavaju kampanju, zaključeno je da se samo parničnom tužbom može tražiti naknada nanete štete smanjenjem penzija, o kojim će se u konačnom izjašnjavati Ustavni sud Srbije i Evropski sud za ljudska prava u Strazburu. U presudama sudova sve do Ustavnog suda očekujemo negativne presude.

U kampanji je osmišljeno i obraćanje Komitetu za socijalna prava Saveta Evrope u Strazburu zbog čega se oštećeni penzioneri obraćaju Državnom pravobranilaštvu. Naslednici preko 100.000 oštećenih penzionera koji su u međuvremenu preminuli imaju pravo na nadoknadu štete ukoliko je to pravo uneto u rešenje sa ostavinske rasprave.

Udruženje savetuje pokretanje parnične tužbe za pričinjenu štetu samo za dvanaest meseci. Posle raspleta na Ustavnom sudu Srbije ili Evropskom sudu za ljudska prava u Strazburu, odštetni zahtev se može proširiti ili pokrenuti nova tužba.

Rukovodstva nekih udruženja penzionera pod kontrolom PUPS opstruišu kampanju u medijima koje kontroliše vlast.

Potrebna dokumenta koja klijent treba da donese u advokatsku kancelariju:

  • Kopija ili iščitana lična karta – dva primerka
  • Rešenje o penzionisanju – dve kopije
  • Penzioni ček iz poslednjeg meseca – dve kopije
  • Uverenje potvrda o načinu isplate penzije dosavljena od Fonda PIO – dve kopije
  • Predlog mirnog rešenja spora dostavljeno Državnom pravobranilaštvu – dve kopije, za kancelarije koje će raditi obraćanje Komitetu za socijalna prava SE,
  • Odgovor Državnog pravobranilaštva – dve kopije, za kancelarije koje će raditi obraćanje Komitetu za socijalna prava SE.

Posle dostavljanja potpisanog Ugovora i punomoćja elektronskom poštom od strane advokata, oštećeni će moći svoja dokumenta dostavljati i preporučenom poštom.

Pozivamo oštećene penzionere da koriste samo dokumenta i uputstva USPVLS koja se nalaze na sajtovima Penzin.rs, KVP Admiral i FB stranici Penzioneri Srbije, da objašnjenja traže na tel: 064 061 85 42, 064 235 41 13, E-mail: uspvls.beograd@gmail.com ili na adresi USPVLS Savski trg 9, treći sprat u Beogradu.

Na zahtev, sva dokumenta kampanje i spisak advokatskih kancelarija dostavljamo elektronskom poštom.

Učešće u kampanji ne uslovljavamo članstvom u udruženju, nama je cilj poništenje nemoralnog i neustavnog zakona i povraćaj neisplaćenih delova penzije sa kamatom.

Jovan Tamburić, predsednik

Izvod iz Zakona o sudskim taksama –
Takse na parničnu tužbu

(1) Za tužbu i protivtužbu podnetu pred sudom opšte nadležnosti plaća se prema vrednosti predmeta spora:

  • do 10.000 dinara vrednosti – 1.900 dinara;
  • preko 10.000 do 100.000 dinara vrednosti – 1.900 dinara uvećano za 4% od vrednosti predmeta spora;
  • preko 100.000 do 500.000 dinara vrednosti – 9.800 dinara uvećano za 2% od vrednosti predmeta spora;
  • preko 500.000 do 1.000.000 dinara vrednosti – 29.300 dinara uvećano za 1% od vrednosti predmeta spora;

(4) Za žalbu protiv presude ili rešenja i za žalbu protiv rešenja u sporovima zbog smetanja poseda plaća se taksa iz stava (1) ovog tarifnog broja, a u postupku pred privrednim sudom plaća se taksa iz stava (2) ovog tarifnog broja.
(10) Za odluke drugostepenog suda po žalbama na prvostepene odluke navedene u st. (1) – (8) ovog tarifnog broja plaća se taksa kao za prvostepenu odluku, izuzev ako se odlukom drugostepenog suda žalba odbacuje ili ako se prvostepena odluka ukida, u kom slučaju se ne plaća taksa.

Za dopunsku presudu ili rešenje neće se plaćati taksa ako je za odluku koja je dopunjena plaćena taksa prema punoj vrednosti spora. Takođe se neće plaćati taksa za donošenje odluke kojom se vrši naknadna ispravka ranije donete odluke.

Predlog USPVLS da se pokrene tužba samo za godinu dana ili nekoliko meseci tako da taksa bude na sumu manju od 100.000 dinara.

Advokat na zahtev klijenta može tražiti da se taksa plati u više rata.