Početna Magazin Godine Podnošenje Žalbe zbog ćutanja uprave i Predloga za mirno rešenje spora u kampanji „Stavimo tačku na pljačku“

Podnošenje Žalbe zbog ćutanja uprave i Predloga za mirno rešenje spora u kampanji „Stavimo tačku na pljačku“

Podnošenje Žalbe zbog ćutanja uprave i Predloga za mirno rešenje spora u kampanji „Stavimo tačku na pljačku“

website creator

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!

Za sve koje interesuje kako se odvija kampanja „Stavimo tačku na pljačku“ i šta su sledeći koraci, prenosimo Saopštenje Udruženja sindikata penzionisanih vojnih lica Srbije (USPVLS). Napominjemo da ova kampanja obuhvata sve penzionere, kako vojne, tako i civilne, i da nije kasno da se priključite i sada. Oni čitaoci koji su već podneli zahteve za izdavanje Uverenja/potvrde, ovde mogu naći objašnjenje šta mogu dalje preduzeti, kao i adekvatne obrasce.

Kampanja se uspešno odvija i u nju se uključio Savez penzionera Vojvodine, veliki broj opštinskih udruženja penzionera, jedan broj političkih pokreta i slobodni mediji. Prema informacijama i našim procenama do sada je podneto više od 90 hiljada zahteva filijalama Fonda PIO za izdavanje Uverenja o visini i načinu povraćaja neisplaćenih delova penzija i Uverenja/potvrde o načinu isplate penzije u periodu primene Zakona o privremenom uređivanju načina isplate penzija.

Jedan deo filijala Fonda PIO je, u skladu sa zahtevima, počeo da na adrese oštećenih penzionera dostavlja Potvrde o načinu isplate penzija u periodu primene Zakona do poslednje isplaćene penzije. Uverenja o visini i načinu povraćaja neisplaćenih delova penzije, u skladu sa članom 30. Zakona o PIO, ne dostavljaju, čekaju instrukcije.

Kada prođe osam odnosno 30 dana od dana podnošenja Zahteva nadležnoj filijali Fonda PIO za izdavanje Uverenja po članu 29. i 30. Zakona o opštem upravnom postupku, stiču se uslovi za podnošenje Žalbe zbog ćutanja uprave. Žalba se za teritoriju Srbije bez AP Vojvodina dostavlja Direkciji Fonda PIO, a za teritoriju AP Vojvodina, Pokrajinskom fondu PIO. Žalba se može neposredno predati na pisarnicama ili dostaviti preporukom sa povratnicom koja se spaja sa primerkom žalbe koju ostavljamo kod sebe. Obrasce možete naći na kraju ovog članka, pa koristite odgovarajući.

Kolegice i kolege penzioneri koji su od filijale dobili Uverenje/Potvrdu o načinu isplate penzije u periodu smanjenja penzije po osnovu Zakona o privremenom urećivanju načina isplate penzije u Žalbi treba da posle reči „Kako mi“ obrišu „Uverenje na osnovu člana 29. tačka 4. Zakona nije dostavljeno u roku od 8 dana i“ tako da ostane “ Kako mi Uverenje na osnovu člana 30. tačka 2. Zakona nije dostavljeno u roku od 30 dana, podnoseći ovu žalbu…“

Oštećeni koji su dobili Uverenje/ potvrdu od Fonda PIO o isplati penzije u periodu primene Zakona o privremenom uređivanju načina isplate penzija na osnovu koje se može utvrditi ukupan iznos neisplaćene penzije za tri godine, mogu Državnom pravobranilaštvu Srbije uputiti Predlog za mirno rešenje spora. Predlog se može predati na pisarnici s tim da se overi prijem na primerku koji zadržavamo ili dostaviti preporukom sa povratnicom, koju po dobijanju spajamo sa našim primerkom Predloga.

Deo teksta u uvodnom delu Predloga „člana 98. Zakona, koji ovlašćuje Fond PIO da donosi rešenje o pravima iz penzijskog osiguranja, doneto je Rešenje Fonda PIO broj”, za vojne penzionere koji su u penziju otišli pre 1.1.2012. godine, treba zameniti sa: „člana 278. Zakona o Vojsci Jugoslavije („Službeni list SRJ“, br. 43/94, 28/96, 22/99, 44/99, 74/99, 3/02 i 37/02; „Službeni list SCG“, br. 7/05 i 44/05; „Sl. glasnik RS“, br. 116/2007) i Uredbe o nadležnosti, delokrugu rada, organizaciji i načinu poslovanja Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika, Savezne vlade SRJ ( SL SRJ 36/94), koji ovalašćuju Fond SOVO da donosi rešenje o pravima iz penzijskog osiguranja PVL, doneto je rešenje Fonda SOVO broj…

Predlogom se sprečava zastara za 60 dana, ali dostavljanje predloga ne košta mnogo a masovnošću obraćanja obavezujemo još jednu instituciju da radi svoj posao. Mirnim rešenjem spora država bi izbegla ogromne troškove koje bi imala na sudovima, što je obaveza i nadležnost Državnog pravobranilaštva. Zakonom o parničnom postupku, koji je na snazi od 1. februara 2012.godine – Svi koji tuže državu mogu, a praktično moraju, odnosno obavezni su prvo da pokušaju sa njom da se nagode, i tako uštede novac i vreme i sebi i državi izbegavajući dugotrajne sudske sporove.

Navedena mogućnost je propisana u članu 193. Zakona o parničnom postupku, na način da: Lice koja namerava da podnese tužbu protiv Republike Srbije, može da pre podnošenja tužbe Republičkom javnom pravobranilaštvu dostavi predlog za mirno rešavanje spora, osim ako je posebnim propisom predviđen rok za podnošenje tužbe. Predlog za mirno rešavanje spora mora da sadrži sve podatke koje inače mora da sadrži tužba, a koji su propisani u članu 192. ZPP.

„Tužba mora da sadrži određeni zahtev u pogledu glavne stvari i sporednih traženja, činjenice na kojima tužilac zasniva zahtev, dokaze kojima se utvrđuju ove činjenice, vrednost predmeta spora, kao i druge podatke koje mora imati svaki podnesak (član 98).

Molimo vas da obavestite vaše poznanike i komšije, od masovosti zavisi ishod naše borbe.

Obrasci se mogu naći i na FB stranici Penzioneri Srbije i sajtu KVP Admiral ili ih možete zatražiti na email: uspvls.beograd@gmail.com ili preuzeti na linku ovde.

Obrasci se mogu dobiti u Ul. Savski trg 9/3, Beograd.

Do pobede prava i pravde!

Jovan Tamburić, predsednik

Odgovarajuće obrasce možete preuzeti i ispod.
Stanite mišem na sliku. Pritisnite desni taster miša. Pojaviće vam se nekoliko opcija, jedna od njih je “Sačuvaj sliku kao” ili na eng. “Save image as”. Izaberite ovu opciju i zatim i mesto gde želite da vam računar sačuva ovaj dokument. Najlakše je da ga sačuvate na Radnoj površini tj. Desktopu.
Pošto ga sačuvate, nađite ga i odštampajte.
Ili, zamolite nekog ko se “bolje razume” da sve ovo uradi za vas.

Prva dva jpg-a predstavljaju jedan obrazac.

Od naredna dva jpg-a treba da izaberete i odštampate jedan – za Republički PIO fond ili za Pokrajinski PIO fond, prema tome kom fondu pripadate.