Savet za borbu protiv korupcije: Zakon o eksproprijaciji na štetu građana

Zakon o eksproprijaciji sadrži rešenja koja su na štetu građana, saopštio je Savet za borbu protiv korupcije. Predmet eksproprijacije je naša imovina. Korisnik eksproprijacije bi mogao biti svaki strani privredni subjekat.

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o eksproprijaciji sadrži niz rešenja na štetu građana Srbije, saopštio je 6. decembra Savet Vlade Srbije za borbu protiv korupcije . Predložene izmene, navodi se, izvršene su isključivo u korist krupnog kapitala kao korisnika eksproprijacije.

Prema mišljenju Saveta, odredbe tog zakona suštinski zadiru u osnovna ljudska prava, kao što je pravo na mirno uživanje svojine i njenu pravnu sigurnost. Sa druge strane,, on obezbeđuje mogućnost sistemske korupcije širokih razmera.

Izmene izvršene na brzinu i na uštrb građana

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o eksproprijaciji koji je usvojila Skupština Srbije, nakon reagovanja javnosti, predsednik Srbije Aleksandar Vučić nije potpisao. Kako je najavio ministar finansija Siniša Mali, sada se priprema novi zakon.

Savet Vlade Srbije navodi da je pre usvajanja predloga izmena i dopuna Zakona o eksproprijaciji „izostala javna rasprava, koja bi na širokoj naučno-pravnoj osnovi mogla dati odgovore na pitanja, da li nam je u ovom trenutku uopšte potrebna izmena postojećeg Zakona o eksproprijaciji, u čijem je interesu donošenje ovakvog Zakona po hitnom postupku, kao i na pitanja uskraćivanja i ugroženosti ljudskih prava predloženim izmenama“.

To ukazuje na to da su predložene izmene izvršene na brzinu i na uštrb osnovnih ljudskih prava građana. Pri tom, kako se navodi, nije se vodilo računa o Ustavom zagarantovanim pravima.

„Tim Zakonom je hitnost postupka eksproprijacije postala pravilo, a ne izuzetak, bez navođenja činjenica i zakonskih razloga kojima bi se ta hitnost opravdala“.

Predmet eksproprijacije – naša imovina
Korisnik eksproprijacije – svaki strani privredni subjekat

Privremeno zauzimanje imovine za koju je utvrđen javni interes na tri ili šest godina pre donošenja konačnog rešenja o eksproprijaciji predstavlja kršenje Ustava i ne daje odgovor da li vlasnik za to vreme ima pravo na naknadu.

„Savet smatra da je tim Zakonom bila omogućena prevaga privatnog interesa nad opštim jer je bilo propisano da Vlada Srbije može utvrditi javni interes za eksproprijaciju nepokretnosti, između ostalog i radi realizacije projekata za izgradnju objekata od značaja ili od posebnog značaja za Srbiju, a da se projekat realizuje na osnovu zaključenog međunarodnog ugovora u kojem je jedan od potpisnika Srbija.“

Dodaje se da je „predloženo zakonsko rešenje de facto podrazumevalo da svaki strani privredni subjekat, odnosno preduzeće sa čijom državom Srbija ima zaključen međudržavni ugovor, može postati korisnikom eksproprijacije, ako Vlada prethodno utvrdi da za takav projekat postoji javni interes“.

Zakon je predvideo i da se javni interes za eksproprijaciju može utvrditi, osim za izgradnju objekata u oblasti obrazovanja, zdravstva, socijalne zaštite, kulture, vodoprivrede, sporta, saobraćajne, energetske i komunalne infrastrukture, i za rekonstrukciju i adaptaciju objekata. Ovim se povećava imovinska i pravna nesigurnost.

Pravna sigurnost građana bila bi ugrožena i činjenicom da je naknada za nelegalni oduzeti objekat bila predviđena u visini procenjene građevinske vrednosti tog objekta, nezavisno od činjenice što postupak ozakonjenja takvog objekta nije pravosnažno okončan.

„U predlogu izmena Zakona ima još niz odredbi koje su nedovoljno jasne, neodređene i nedorečene u pogledu proširenja kruga korisnika eksproprijacije.“

Predloženim izmenama Zakona o eksproprijaciji predviđeno je da predmet eksproprijacje može biti javna svojina, prirodna bogatstva, dobra od opšteg interesa i dobra u opštoj upotrebi, za koje je zakonom utvrđeno da su u javnoj svojini, stvari koje koriste organi i organizacije Srbije, autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave, ustanove, javne agencije i druge organizacije čiji je osnivač Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave.

Izvor: Beta
FotografijaMatt Lutton, Vetrom pocepana srpska zastava, Zvečan

Podnaslove unela redakcija portala Penzin radi veće preglednosti

Moglo bi vas zanimati: