Porez i na pomoćne objekte

Od 2021. godine, fizička i pravna lica u Srbiji će plaćati porez i na pomoćne objekte. Ovo je novina u novom zakonu o porezima na imovinu koji je predložilo Ministarstvo finansija.

Ministarstvo finansija je 27. oktobra objavilo Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu. Novi zakon će građanima Srbije od 2021. godine nametnuti i obavezu plaćanja poreza na „pomoćne objekte“.

Promenjen je Član 6a Zakona o porezima na imovinu, u kome se nepokretnosti razvrstavaju kako bi se utvrdila osnovica poreza na imovinu. Umesto dosadašnjeg „garaže i garažna mesta“, u Zakonu će pisati „garaže i pomoćni objekti“.

Šta su „pomoćni objekti“ koji će se oporezovati?

U Članu 6b objašnjava se značenje pojmova iz Člana 6a. Pomoćne objekte Ministarstvo finansija je razvrstalo u tri grupe.

U prvoj grupi su dve vrste objekata. U jednoj su oni koji nisu zgrade – bunari, bazeni, rezervoari, cisterne… Druga grupa podrazumeva pomoćne zgrade (prizemne zgrade i zgrade čija je površina ispod površine zemlje) koje su u funkciji stambenog odnosno poslovnog objekta, koji je izgrađen na istom zemljištu (kotlarnice, podrumi, šupe za smeštaj ogreva i sl).

Druga grupa pomoćnih objekata obuhvata ekonomske objekte u skladu sa zakonom kojim se uređuje planiranje i izgradnja. U Zakonu o planiranju i izgradnji se navodi:

„Ekonomski objekti jesu objekti za gajenje životinja (staje za gajenje konja, štale za gajenje goveda, objekti za gajenje živine, koza, ovaca i svinja, kao i objekti za gajenje golubova, kunića, ukrasne živine i ptica); prateći objekti za gajenje domaćih životinja (ispusti za stoku, betonske piste za odlaganje čvrstog stajnjaka, objekti za skladištenje osoke); objekti za skladištenje stočne hrane (senici, magacini za skladištenje koncentrovane stočne hrane, betonirane silo jame i silo trenčevi), objekti za skladištenje poljoprivrednih proizvoda (ambari, koševi), ribnjaci, krečane, ćumurane i drugi slični objekti na poljoprivrednom gazdinstvu (objekti za mašine i vozila, pušnice, sušionice i sl.)“

Treća grupa su nadstrešnice osnove preko deset kvadrata koje su samostalni objekti.

Utvrđivanje visine novog poreza

„Kod utvrđivanja poreza na imovinu za 2021. godinu, za pomoćne objekte primenjivaće se prosečne cene kvadratnog metra garaža i garažnih mesta u zonama koje su utvrđene na osnovu cena u prometu tih nepokretnosti u zonama ili graničnim zonama u skladu sa članom 6. Zakona o porezima na imovinu, odnosno prosečne cene garaža i garažnih mesta u najopremljenijoj zoni, ako su objavljene do 30. novembra 2020. godine.“

Porez na imovinu utvrđivaće se i plaćati u skladu sa novim zakonom počev od 2021. godine.

Nacrt izmena Zakona o porezima na imovinu dat je na raspravu koja će trajati do 4. novembra 2020. godine.

„Sugestije i primedbe mogu da se dostave Sektoru za fiskalni sistem putem elektronske pošte na adresu fiskalni.sektor@mfin.gov.rs najkasnije do 4. novembra 2020. godine, do 15:30 sati“, navodi se na sajtu Ministarstva finansija.

Izvor: Nova
Link ka Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu
Fotografija: sohel yousuf sa Unsplash

Podsećamo na tekstove: