Naknada pogrebnih troškova u poslednjem tromesečju 2019.

Fond PIO je objavio visinu iznosa koja će se isplaćivati na ime naknade pogrebnih troškova u oktobru, novembru i decembru 2019. godine.

Naknada pogrebnih troškova u oktobru, novembru i decembru 2019. godine iznosiće 39.516 dinara za korisnike penzija svih kategorija. Ova naknada se isplaćuje porodicama preminulih penzionera ili onome ko je platio sahranu.

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!

Visina naknade se određuje na osnovu prosečne penzije isplaćene u prethodnom tromesečju u odnosu na dan smrti korisnika. Isplaćuje se jedna i po prosečna penzija.

Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje u svakom kvartalu obaveštava o visini naknade. U prethodnom tromesečju, naknada pogrebnih troškova iznosila je 39.530 dinara.

Dokumenti potrebni za osiguravanje prava:

  • Izvod iz matične knjige umrlih u originalu ili overenoj fotokopiji
  • Račun o troškovima sahrane u originalu
  • Dokaz kojim se potvrđuje identitet (lična karta na uvid ili uverenje o prebivalištu)
  • Izveštaj korisniku, odnosno ček od penzije umrlog korisnika, ukoliko ga podnosilac zahteva poseduje
  • Kopija kartice tekućeg računa podnosioca zahteva sa upisanim imenom, prezimenom i brojem partije tekućeg računa
  • Izjava o davanju saglasnosti za isplatu naknade pogrebnih troškova posredniku (opciono)
  • Izjava lica po čijem su zahtevu pružene pogrebne usluge o saglasnosti da se refundacija izvrši pravnom licu sa kojim Fond ima zaključen ugovor o poslovnoj saradnji u punom iznosu pripadajućem po Zakonu (opciono)

Obrazac Zahteva za naknadu pogrebnih troškova možete naći na sajtu Fonda PIO (Obrasci).

Izvor: Fond PIO
Fotografija: Groblje San Pjer, Marsej, Francuska

Podsećamo na članke u vezi sa zakidanjem naknade za pogrebne troškove poljoprivrednim penzionerima: