I bez doprinosa, pravo na dodatak za tuđu negu i pomoć

Ubuduće, iako podnosilac zahteva nije ostvario pravo na penziju, neće biti automatski odbijan njegov zahtev za dodatak za tuđu negu i pomoć. Usvajanjem preporuke Zaštitnika građana, ispravljaju se dugogodišnji propusti u radu organa uprave na štetu građana.

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja usvojilo je preporuku Zaštitnika građana u vezi sa ostvarivanjem prava na dodatak za tuđu negu i pomoć. Ova preporuka odnosi se na ostvarivanje prava na dodatak za pomoć i negu drugog lica osobama kojima nisu uplaćeni doprinosi za Fond PIO iako su u jednom periodu bili prijavljeni na osiguranje.

Ministarstvo je obavestilo Zaštitnika građana da je svim centrima za socijalni rad prosledilo uputstvo o postupanju. Ubuduće će centri za socijalni rad odlučivati po zahtevima za dodatak za pomoć i negu drugog lica, u slučaju da podnosilac zahteva ima godine života za ostvarivanje prava na starosnu penziju i najmanje 15 godina staža osiguranja, ali pravo na penziju ne može da ostvari zbog neuplaćenih doprinosa ili iz bilo kog drugog razloga.

Ubuduće u takvim situacijama nadležni centri neće odbijati zahteve za priznanje prava na dodatak za pomoć i negu drugog lica. Kako je saopšteno iz kancelarije Zaštitnika građana, ranije su centri odbijali ovakve zahteve zbog postojanja drugog pravnog osnova. Od sada će, navodi se, odluku o pravu na dodatak za tuđu negu i pomoć doneti nakon sprovedenog postupka u skladu sa Zakonom o socijalnoj zaštiti.

Novim uputstvom u postupanju centara za socijalni rad u navedenim slučajevima ispravljeni su dugogodišnji propusti u radu organa uprave. Ovi propusti su, kako je navedeno, činjeni na štetu građana nepravilnim tumačenjem zakona.

Izvor: Ombudsman
Fotografijarawpixel.com

Podsećamo: