Završena prijava za banju – 15.500 penzionera besplatno u banju 2021.

Nakon što je 31. maja završena prijava za banju, biće napravljene preliminarne liste. Liste će biti objavljene 16. radnog dana od isteka oglasa. Pet radnih dana se zatim ostavlja za prigovore. Nakon razmatranja prigovora, formiraju se konačne rang-liste. Oko 15.500 penzionera će ove godine dobiti pravo da borave u nekoj od banja o trošku Fonda PIO.

Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje (Fond PIO) zatvorio je oglas za prijavu za besplatan boravak u banji 31. maja. Nakon što je završena prijava za banju, prave se preliminarne rang liste.

Kako piše „Glas osiguranika“, preliminarne liste korisnika penzija koji ispunjavaju uslove biće objavljene šesnaestog radnog dana od dana isteka oglasa.

Direktor Sektora za medicinsko veštačenje Fonda PIO i predsednik Radne grupe za praćenje i sprovođenje postupka rehabilitacije dr Dika Kajević govorio je za „Glas osiguranika“ o proceduri i o uslovima boravka penzionera.

„U roku od pet radnih dana može se podneti prigovor nadležnoj komisiji, koja je u obavezi da pregleda sve žalbe.“

Fond PIO je opredelio je 473,63 miliona dinara za troškove rehabilitacije penzionera u 2021. godini. Taj iznos čini 85 odsto ukupnih sredstava koja su planirana na ime društvenog standarda korisnika penzija za ovu godinu.

Besplatan boravak u banji 2021. godine

Oko 15.500 penzionera boraviće o trošku Fonda u nekom od 24 rehabilitaciona centra tokom 2021. Ovo podrazumeva desetodnevnu rehabilitaciju.

Penzioneri koji dobiju pravo na rehabilitaciju, imaće obezbeđen prevoz, smeštaj i pun pansion. Fond PIO snosi i troškove za pratioca slepog lica, kao i deteta koje je ostvarilo pravo na porodičnu penziju a nesposobno je za samostalan život i rad.

Ugovorom sa svakom banjom preciziran je obim terapija koji svaki penzioner mora da dobije. Kako je objasnio dr Dika Kajević:

„Rehabilitacija je prilagođena potrebama penzionera u svakom pojedinačnom slučaju i obuhvata lekarski pregled, EKG, laboratorijske analize, specijalističke preglede i vizite odeljenjskih lekara, kao i najmanje tri vrste terapija u zavisnosti od ocene lekara i oblasti za koju je određena banja specijalizovana.“

Ističe da su RH centri su u obavezi da se pridržavaju svih preporuka Kriznog štaba i drugih nadležnih organa prilikom prijema i tokom boravka korisnika.

„Situaciju u vezi sa epidemijom pratimo kontinuirano. Ukoliko bude neophodno, vršiće se eventualne izmene u vezi sa upućivanjem penzionera na besplatan oporavak“, kaže dr Kajević.

Neiskorišćeno pravo na banju od prošle godine

Prošle godine je, zbog epidemiološke situacije i vanrednog stanja, oglas raspisan tek 20. avgusta. Konačne rang liste su bile su objavljene tek 14. oktobra 2020.

Od 14.229 korisnika penzija koji su dobili pravo na banju, to pravo je do 17. marta 2021. iskoristilo njih 8.708.

„Fond je preduzeo i sve korake da RH centri obezbede penzionerima da svoje pravo po prošlogodišnjem oglasu realizuju u tekućoj godini“, naveo je dr Kajević.

Pravilnik za banjsko lečenje preko Fonda PIO izmenjen 2020. godine

Prošle godine usvojen je novi Pravilnik o društvenom standardu korisnika penzija. Neke od promena odnosile su se i na besplatnu rehabilitaciju.

„Tri su ključne izmene u Pravilniku o društvenom standardu korisnika penzija koje se odnose na besplatnu rehabilitaciju“, kaže dr Dika Kajević.

1) Jedna izmena podrazumeva da korisnici imaju pravo na rehabilitaciju o trošku Fonda samo ukoliko to pravo nisu već iskoristili prema odredbama ovog pravilnika. Prethodno je bilo propisano da se pravo može ponovo ostvariti pet godina nakon korišćenja.

2) Rang lista za besplatan boravak u banji, prema novom pravilniku, ustanovljava prema vrsti penzije – starosna, invalidska, porodična. Ranije je rang lista bila utvrđivana po kategorijama osiguranika i po vrsti prava u svakoj kategoriji.

3) Od 2020. godine sredstva za rehabilitaciju raspoređuju se po filijalama i opštinama prema broju korisnika čija penzija ne prelazi iznos prosečne penzije. Ranije su sredstva bila srazmerna ukupnom broju korisnika.

Dr Dika Kajević zaključuje da su od 2020. godine, „sredstva za društveni standard celishodnije usmerena ka korisnicima čije su penzije najniže“,

Izvor: Glas osiguranika (PDF)
Fotografija: Sokobanja