Besplatna rehabilitacija u banji 2021.

Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje (Fond PIO) raspisao je oglas za rehabilitaciju penzionera u banjama. Besplatna rehabilitacija u banji, odnosno rehabilitacija o trošku Fonda, organizuje se svake godine. Menjaju se samo uslovi. Evo koji važe ove, 2021. godine

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!

Besplatna rehabilitacija u banji ostvaruje se putem prijave na oglas. Prijave se 2021. godine primaju od 14. do 31. maja. Fond PIO podseća da udruženja penzionera i penzioneri treba da se pridržavaju svih propisanih mera bezbednosno-zdravstvene zaštite tokom prijavljivanja.

Ko ima pravo na besplatni boravak u banji 2021.

Fond PIO organizuje 10-dnevnu besplatnu rehabilitaciju u zdravstveno-stacionarnim ustanovama i banjsko-klimatskim lečilištima za određeni broj penzionera. Uslovi se donekle menjaju od godine do godine. Pre svega kada je u pitanju visina penzije.

Ove, 2021. godine, da bi ostvarili pravo na besplatni boravak u nekoj od banja, osoba treba da ispunjava sledeće uslove:

  • da je korisnik starosne, invalidske ili porodične penzije*
  • da ima prebivalište na teritoriji Republike Srbije
  • da joj penzija nije veća od 29,378,00 dinara
  • da nema druga lična primanja

* Pravo da se jave na oglas imaju i korisnici penzija koji su to pravo ostvarili primenom domaćih propisa i koji primaju penziju iz inostranstva. Uslov je da zbir penzija koje primaju iznosi do 29,378,00 dinara (preračunato po srednjem kursu NBS na dan 11.5.2021. godine 1 evro = 117,5749 dinara).

Procedura i potrebna dokumenta za prijavu

Prema uputstvima Fonda PIO, potrebno je predati prijavu i određena dokumenta uz nju.

Prijavu (u PDF-u) možete naći na ovom linku: Prijava za upućivanje na rehabilitaciju Deo prijave popunjava korisnik koji se prijavljuje, a deo lice koje je obradilo prijavu. Ovde se popunjava i izjava:

  • koja je željena ustanova za rehabilitaciju (3 opcije)
  • da osim penzije, nema drugih ličnih primanja
  • da ovlašćuje Fond PIO da u njegovo ime i za njegov račun zaključi ugovor o poslovnoj saradnji sa ustanovom u kojoj će koristiti pravo na rehabilitaciju.

Uz prijavu, potrebno je dostaviti i sledeće:

  • penzijski ček
  • dokaz o visini penzije iz inostranstva (izvod banke, potvrda inostranog nosioca socijalnog osiguranja i drugo)
  • raspoloživu medicinsku dokumentaciju, ukoliko je korisnik poseduje.

Prijave se podnose udruženjima, odnosno odborima korisnika penzija sa područja filijale Fonda na kojoj korisnik ima prebivalište. Korisnici sa teritorije AP Kosovo i Metohija sa prebivalištem, odnosno boravištem van teritorije AP Kosovo i Metohija, prijave podnose najbližoj filijali Fonda prema mestu prebivališta, odnosno boravišta.

Prijave se mogu podneti i u najbližoj organizacionoj jedinici Fonda, ukoliko penzioner u vreme podnošenja prijave boravi van svog mesta stanovanja.

Članstvo u penzionerskim organizacijama nije uslov za korišćenje ovog prava.

Objavljivanje rang liste

Šesnaestog radnog dana od dana isteka oglasa objavljuje se rang lista korisnika penzija koji ispunjavaju uslove za upućivanje na rehabilitaciju.

Prigovor na ovu rang listu može se podneti prigovor nadležnoj komisiji u roku od pet radnih dana od dana njenog objavljivanja na oglasnoj tabli. Kako se navodi u oglasu Fonda PIO, komisija je dužna da u roku od pet dana razmotri podnete prigovore. Dakle, nakon pet dana komisija je u obavezi da utvrdi konačnu rang listu korisnika penzija koji su ostvarili pravo na rehabilitaciju.

Ta rang lista se objavljuje na oglasnoj tabli organizacije korisnika penzija, odnosno Saveza penzionera Srbije i Udruženja penzionera Srbije „Nezavisnost“, i oglasnoj tabli Direkcije Fonda, Direkcije Pokrajinskog fonda, filijala Fonda, odnosno službi filijala i ispostava.

Izvor: Fond PIO
Fotografijask sa Unsplash

DOPUNA 2. JUN 2021: 

Podsećamo: