Početna Magazin Godine Penzija Zakon o izmeni Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju Republike Srbije

Zakon o izmeni Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju Republike Srbije

(„Sl. glasnik RS“, br. 108/2013)

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!

Član 1.

U Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju („Službeni glasnik RS”, br. 34/03, 64/04 – US, 84/04 – dr. zakon, 85/05, 101/05 – dr. zakon, 63/06 – US, 5/09, 107/09, 101/10 i 93/12), član 80a menja se i glasi:

Član 80a

Izuzetno od člana 80. st. 1. do 3. ovog zakona, penzija se usklađuje:

  • – u oktobru 2013. godine, tako što će se povećati za 0,5%;
  • – u aprilu 2014. godine, tako što će se povećati za 0,5%;
  • – u oktobru 2014. godine, tako što će se povećati za 1%;
  • – u aprilu 2015. godine, sa stopom rasta potrošačkih cena u prethodnih šest meseci;
  • – u oktobru 2015. godine, zbirom stope rasta potrošačkih cena u prethodnih šest meseci i dela stope realnog rasta bruto domaćeg proizvoda u prethodnoj godini iznad 4%.
  • Počev od 2016. godine, penzija se usklađuje:
  • – u aprilu, zbirom stope rasta potrošačkih cena u prethodnih šest meseci i dela stope realnog rasta bruto domaćeg proizvoda u prethodnoj godini iznad 4%;
  • – u oktobru, sa stopom rasta potrošačkih cena u prethodnih šest meseci.

Na način iz stava 2. ovog člana, penzija se nadalje usklađuje sve dok učešće penzija u bruto domaćem proizvodu ne dostigne 10%.”

Član 2.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Obrazloženje

I. Ustavni osnov

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u članu 70. stav 1. Ustava Republike Srbije, kojim je propisano da se penzijsko osiguranje uređuje zakonom i u članu 97. tačka 8. Ustava Republike Srbije, kojim je propisano da Republika Srbija uređuje i obezbeđuje sistem u oblasti socijalnog osiguranja i drugih oblika socijalne sigurnosti.

II. Razlozi za donošenje

Razlozi za donošenje ovog zakona proizlaze iz potrebe usklađivanja odredaba Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju („Službeni glasnik RS”, br. 34/03, 64/04-US, 84/04-dr.zakon, 85/05, 101/05-dr.zakon, 63/06-US, 5/09, 107/09, 101/10 i 93/12), sa odredbama propisa o budžetskom sistemu. Kako su tim propisima predložene izmene i do pune i u delu koji se odnosi na usklađivanje penzije, potrebno je u tom delu uskladiti Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju, pa je predloženo da se penzije usklađuju: u oktobru 2013. i u aprilu 2014. godine tako što će se povećati za po 0,5%; u oktobru 2014. godine tako što će se povećati za 1%; u aprilu 2015. godine, sa stopom rasta potrošačkih cena u prethodnih šest meseci; u oktobru 2015. godine, zbirom stope rasta potrošačkih cena u prethodnih šest meseci i dela stope realnog rasta bruto domaćeg proizvoda u prethodnoj godini iznad 4%. Takođe, počev od 2016. godine, penzija se usklađuje: u aprilu, zbirom stope rasta potrošačkih cena u prethodnih šest meseci i dela stope realnog rasta bruto domaćeg proizvoda u prethodnoj godini iznad 4%; u oktobru, sa stopom rasta potrošačkih cena u prethodnih šest meseci, s tim da će se na ovaj način penzije nadalje usklađivati sve dok učešće penzija u bruto domaćem proizvodu ne dostigne 10%.

III. Objašnjenje osnovnih pravnih instituta i pojedinačnih rešenja

Članom 1. predloženo je da se u članu 80a utvrdi da se, izuzetno od člana 80. Zakona, penzija usklađuje: u oktobru 2013. i u aprilu 2014. godine tako što će se povećati za po 0,5%, u oktobru 2014. godine tako što će se povećati za 1%, u aprilu 2015. godine, stopom rasta potrošačkih cena u prethodnih šest meseci, u oktobru 2015. godine, zbirom stope rasta potrošačkih cena u prethodnih šest meseci i dela stope realnog rasta bruto domaćeg proizvoda u prethodnoj godini iznad 4%. Počev od 2016. godine, penzija se usklađuje: u aprilu, zbirom stope rasta potrošačkih cena u prethodnih šest meseci i dela stope realnog rasta bruto domaćeg proizvoda u prethodnoj godini iznad 4%; u oktobru, sa stopom rasta potrošačkih cena u prethodnih šest meseci, s tim da će se na ovaj način penzije nadalje usklađivati sve dok učešće penzija u bruto domaćem proizvodu ne dostigne 10%.

Članom 2. predlaže se da ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u ,,Službenom glasniku Republike Srbije”.

IV. Finansijska sredstva potrebna za sprovođenje Zakona

Za sprovođenje ovog zakona nisu potrebna dodatna finansijska sredstava.

V. Razlozi za donošenje Zakona po hitnom postupku

Ukupna društveno ekonomska situacija posebno je aktuelizovala pitanje načina usklađivanja penzija. S obzirom na potrebe usklađivanja odredaba ovog zakona sa odredbama zakona kojim se uređuje budžetski sistem, a posebno imajući u vidu činjenicu da bi njegova primena imala efekte, ne samo u oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja, već i u oblasti ukupnih javnih finansija, predlaže se da se ovaj zakon donese po hitnom postupku u skladu sa odredbom člana 167. Poslovnika Narodne skupštine („Službeni glasnik RS”, broj 20/12-prečišćen tekst).

VI. Razlozi za stupanje na snagu Zakona pre osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“

Predlaže se da ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u ,,Službenom glasniku Republike Srbije”, kako bi se obezbedilo nesmetano funkcionisanje sistema penzijskog i invalidskog osiguranja.

VII. Analiza efekata Zakona

S obzirom da se predložena izmena Zakona odnosi samo na odredbu koja uređuje usklađivanje penzija, smatramo da nema potrebnih elemenata za analizu efekata, a posebno imajući u vidu da su predložene dopune u cilju usklađivanja sa Predlogom zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu.