USPVLS o uvođenju švajcarske formule

Jovan Tamburić, predsednik Udruženja sindikata penzionisanih vojnih lica Srbije – USPVLS, objašnjava šta švajcarska formula za usklađivanje penzija jeste i šta nikako, bez obzira na pompu u medijima, ne može da bude.

Ovih dana je u toku medijska histerija oko zakonskog uvođenja redovnog usklađivanja penzija zbog rasta cena-inflacije i rasta plata. Nameće se radovanje penzionera nečemu što je samo lepo upakovano.

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!

Švajcarska formula ili usklađivanje penzija sa po 50 odsto rasta cena i zarada na osnovu statističkih podataka uvedena je u Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju (Zakon o PIO) 2003. godine. Od nje se već 2005. godine, po nalogu Međunarodnog monetarnog fonda (MMF), odstupilo. MMF je insistirao na smanjenju javne potrošnje. U javnu potrošnju su neosnovano ubrojili i ukupnu potrošnju za penzije iako se ona pretežno finansira doprinosima PIO a manjim delom dotacijama iz budžeta.

Ekonomski je razumljivo bilo ograničavanje dotacija Fondu PIO iz budžeta, ali ne i ukupne potrošnje za penzije.

Kada otpakujemo švajcarsku formulu, u njoj nalazimo ime jedne ekonomski razvijene i pravne države koja asocira na sigurnost koja u Srbiji ne postoji. Usklađivanje samo sa polovinom rasta cena i polovinom rasta zarada je nedovoljno jer će dovesti do pada realne vrednosti penzija i do smanjenja odnosa prosečne penzije i prosečne plate.

Učešće rasta zarada u usklađivanju penzija je marketinško jer je za realan rast penzija potrebno da polovina rasta zarada bude veća od polovine rasta cena da bi penzije bile uvećane za tu malu razliku, ako postoji. Ukoliko je rast zarada manji od rasta cena, tada penzije neće biti usklađene ni za ukupni rast cena što će dovesti do njihovog obezvređivanja.

Samo usklađivanje penzija sa punim rastom cena, odnosno inflacije. obezbeđuje očuvanje njihove realne vrednosti.

Redovno usklađivanje penzija treba da bude vraćanje penzionerima dela prihoda budžeta koji je uvećan povećanjem poreza i akciza na povećane cene roba i usluga da bi se sačuvala realna vrednost stečenih penzija. Ukoliko nema usklađivanja, ti uvećani prihodi budžeta se raspodeljuju na druge korisnike budžeta. Penzije se tako obezvređuju jer im se smanjuje kupovna moć.

Za redovno usklađivanje penzija sa rastom cena nisu potrebna dodatna finansijska sredstva jer ona već postoje usled uvećanja prihoda budžeta od poreza na uvećane cene. Isto tako, zbog povećanih plata, dolazi i do uvećanja prihoda Fonda PIO od uvećanih doprinosa PIO.

Očigledan je kontinuitet politike smanjivanja realne vrednosti penzija njihovim postepenim topljenjem zbog rasta cena odnosno inflacije od 2012. godine do sada.

Najavljenim predlogom zakonskog rešenja redovnog usklađivanja penzija, Vlada Srbije ne odustaje od arbitriranja o tome, suprotno potrebi da to pitanje bude nedvosmisleno definisano Zakonom o PIO. Primena švajcarske formule nije automatska, odnosno, po odluci direktora Fonda PIO kao ranije. O tome odlučuje Vlada Srbije na osnovu stava 31. iz člana 27e Zakona o budžetskom sistemu što ostavlja prostor za arbitriranje i zloupotrebe što je trebalo izbeći usvajanjem formule.

Može li se govoriti o „darežljivosti“ prema penzionerima dok se ne izvrši povraćaj neisplaćenih delova penzija zbog njihovog umanjivanja od novembra 2014. godine i vanrednog usklađivanje penzija zbog njihovog nedovoljnog usklađivanja sa rastom cena od 2012 godine do 2019. godine za najmanje 20 odsto?

Na „zaostajanje“ penzija upućuju i statistički podaci o inflaciji, rastu zarada, BDP i odnosu prosečne penzije prema prosečnoj plati. O tome govori i velika razlika u procentu usklađivanja plata u javnom sektoru i procentu usklađivanja penzija a koji su oduvek bio približni.

Prikrivanje Predloga Zakona o izmenama i dopunama Zakona o PIO i sprovođenje javne rasprave o njemu u samo nekoliko opštinskih odbora PUPS-a dovoljno govori o transparentnosti i stvarnim namerama njegovog predlagača.

Vlada Srbije je ponovo propustila priliku da otvori javnu raspravu o reformi penzijskog sistema Srbije.

Udruženje će zajedno sa drugim sindikatima i udruženjima penzionera i sindikatima zaposlenih u narednom periodu pokrenuti narodnu inicijativu. U ovoj inicijativi biće predložena temeljna reforma penzijskog sistema Srbije. Posle ovakve reforme, Fond PIO treba da postane finansijski održiv i nezavisan od Vlade Srbije.

Jovan Tamburić, predsednik USPVLS

Podsećamo i na prethodni tekst g. Tamburića u vezi sa švajcarskom formulom: