USPVLS: Evropski sud za ljudska prava nije odlučivao o povredi prava penzionera Srbije zbog smanjenja penzija

U vezi sa saopštenjem Sindikata penzionera Srbije Nezavisnost da je Evropski sud za ljudska prava u Strazburu odbacio njihovu predstavku zbog povređenih prava penzionera smanjenjem penzija, Udruženje sindikata penzionisanih vojnih lica Srbije (USPVLS) dostavilo je medijima saopštenje u kome se, uz prevod odluke suda, objašnjava kako sud u Strazburu nije ni odlučivao o povredi prava penzionera Srbije usled neispunjenosti proceduralnog uslova. Prenosimo Saopšenje USPVLS-a

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!

Sindikat penzionera Nezavisnost je medijima 26. februara 2019. godine dostavio saopštenje da je Evropski sud za ljudska prava u Strazburu odbacio njihovu predstavku zbog povređenih prava penzionera smanjenjem penzija od 1.novembra 2014. godine.

Zbog opasnosti da dostavljeno saopštenje stvori utisak u javnosti da je pravno neosnovana borba oštećenih penzionera za naknadu štete koja im je naneta smanjenjem penzija, došli smo u posed originalnih dokumenta i na osnovu komunikacije sa advokatskom kancelarijom koja je bila zastupnik pred sudom tvrdimo da Evropski sud za ljudska prava u Strazburu se nije izjašnjavao o povredi pojedinačanih prava oštećenih penzionera garantovanih Evropskom konvencijom o ljudskim pravima i osnovnim slobodama.

Prevod odluke:

Evropski sud za ljudska prava, koji je zasedao 10. januara 2019. u veću od jednog sudije u skladu sa članom 24 stav 2 i 27 Konvencije, ocenio je Navode kao neprihvatljive.

Sud je našao da podnosilac predstavke nije bio dovoljno ugrožen navodnim kršenjem Konvencije ili dopunskih protokola da bi tvrdio da je bio žrtva povrede prava zagarantovanih u članu 34 Konvencije. Najzad, ovi prigovori ne odgovaraju uslovu ratione personae u skladu sa značenjem Člana 35 stav 3a. Konvencije.

Sud je proglasio ove navode kao neosnovane.

Ispitujući uslove prihvatljivosti u smislu Čl. 35 Konvencije, Evropski sud za ljudska prava je 10. januara 2019. godine predstavku proglasio neprihvatljivom budući da nije ispunjen proceduralni uslov koji se odnosi na to da predstavka može biti podneta od strane lica čija su pojedinačna prava i slobode zagarantovana Konvencijom, povređena u postupku u kome je podnosilac predstavke pojavljuje stranka (tzv. uslov ratione personae).

S obzirom da je predstavka podneta od strane sindikata penzionera kao udruženja koje štiti prava svojih članova, u pogledu postupka kojim je tražena apstraktna kontrola ustavnosti Zakona, koja se odnosi na neodređeni broj slučajeva, Evropski sud je doneo ovakvu odluku. Međutim, ovakva odluka nikako ne znači da konkretno lice u konkretnom postupku ne može štititi svoja prava.

Ukoliko zaštita prava pred nacionalnim institucijama izostane, svakako postoji mogućnost obraćanja Evropskom sudu za ljudska prava radi zaštite povređenih prava pojedinca.

Navedenom odlukom nije uskraćena mogućnost da se oštećeni penzioneri posle korištenja svih pravnih mogućnosti u zaštiti svojih prava u Srbiji obrate Evropskom sudu za ljudska prava u Strazburu.

Podsećamo da je Udruženje sindikata penzionisanih vojnih lica Srbije organizovalo izradu, potpisivanje od strane 31 poslanika Narodne skupštine Republike Srbije, akt o pokretanju postupka za ocenu ustavnosti Zakona o privremenom uređivanju načina isplate penzija po kojem je Ustavni sud dužan da postupi.

Zbog ignorisanja ove obaveze, Udruženje je sa predstavnicima poslanika koji su potpisali akt zatražilo razgovor sa predsednicom Ustavnog suda Srbije posle koga će odlučiti o narednim akcijama u zaštiti naših prava.

Istovremeno, pred sudovima u Srbiji se vodi preko 20.000 postupaka za zahtevom za naknadu štete zbog smanjenja penzija koji se, za sada, odbaciju zbog toga što još uvek Zakon nije ocenjen neustavnim.

Zbog opasnosti od trogodišnjeg zastarevanja pričinjene štete, pozivamo sve oštećene da pokrenu sudske i druge postupke radi sprečavanja zastarevanja prava na naknadu štete.

Molimo medije da, prema mogućnosti, organizuju i razgovore na tu temu sa predstavnicima Ustavnog suda Srbije, poslanika i predstavnika USPVLS.

Jovan Tamburić,
Predsednik Udruženja sindikata penzionisanih vojnih lica Srbije