Početna Magazin Godine Penzija Usklađivanje penzija u 2014, 2015. i 2016. godini

Usklađivanje penzija u 2014, 2015. i 2016. godini

Zakon o izmeni Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, koji se primenjuje od 7. decembra 2013. godine, predviđa izuzetak od redovnog usklađivanja penzija u 2014, 2015. i 2016. godini.

Izuzetno od člana 80. st. 1. do 3. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, penzija se usklađuje (ceo član vidite niže u ovom tekstu):

  • u aprilu 2014. godine, tako što će se povećati za 0,5%
  • u oktobru 2014. godine, tako što će se povećati za 1%
  • u aprilu 2015. godine, tako što će se povećati za 0,5%
  • u oktobru 2015. godine, tako što će se povećati za 0,5%
  • u aprilu 2016. godine, tako što će se povećati za 0,5%
  • u oktobru 2016. godine, tako što će se povećati za 0,5%.

Ako, u skladu sa zakonom kojim se uređuje budžetski sistem, do 1. jula 2014. godine ne bude donet propis kojim će se urediti ujednačavanje nivoa plata, odnosno zarada zaposlenih u javnom sektoru, usklađivanje penzije u oktobru 2014. godine neće se vršiti na gore opisan način, već će se vršiti u skladu sa propisima kojima se uređuje budžetski sistem.

Deo Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju o kome je reč

IX USKLAĐIVANJE PENZIJE I NOVČANE NAKNADE

Član 80

Penzija se od 1. aprila tekuće godine usklađuje sa kretanjem potrošačkih cena na teritoriji Republike Srbije u prethodnih šest meseci.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, ako bruto domaći proizvod u prethodnoj kalendarskoj godini realno poraste iznad 4%, penzija se usklađuje od 1. aprila tekuće godine u procentu koji predstavlja zbir procenta rasta, odnosno pada potrošačkih cena na teritoriji Republike Srbije u prethodnih šest meseci i procenta koji predstavlja razliku između realne stope rasta bruto domaćeg proizvoda u prethodnoj kalendarskoj godini i stope od 4%.

Penzija se od 1. oktobra tekuće godine usklađuje sa kretanjem potrošačkih cena na teritoriji Republike Srbije u prethodnih šest meseci.

Isplata usklađene penzije teče od isplate aprilske odnosno oktobarske penzije.

Usklađivanje penzije vrši se na osnovu podataka republičkog organa nadležnog za poslove statistike o kretanju potrošačkih cena za period oktobar prethodne godine – mart tekuće godine, odnosno za period april – septembar tekuće godine, kao i o kretanju bruto domaćeg proizvoda.

Član 80a

Izuzetno od člana 80. st. 1 – 3. ovog zakona, penzija se usklađuje u periodu:

  • oktobar 2012. godine, tako što će se povećati za 2%
  • april 2013. godine, tako što će se povećati za 2%.