Samostalna uplata doprinosa za penzijsko osiguranje

Samostalna uplata doprinosa za penzijsko osiguranje je moguća i određeni broj građana koristi ovu mogućnost. Ko sve može da samostalno uplaćuje doprinose za PIO i koliko oni trenutno iznose?

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!

Fotografija: Penzin.rs

Neophodno je ima­ti najmanje 15 go­di­na rad­nog sta­ža bi se ostva­ri­lo pra­vo za od­la­zak u sta­ro­snu pen­zi­ju. Građani Republike Sr­bi­je ko­ji su ra­di­li ma­nje od 15 go­di­na ili uop­šte ni­su ra­di­li, pra­vo na starosnu penziju mo­gu ostva­ri­ti tako što će sa­mi uplaćivati no­vac Republičkom fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje (Fond PIO). Već dve de­ce­ni­je postoji ova mogućnost. Nju trenutno koristi više od 20.000 građana koji, dakle, samostalno uplaćuju u dr­žav­ni pen­zij­ski fond.

Visina iznosa samostalnog doprinosa za PIO

Vla­di­mir Stan­ko­vić, di­rek­tor sek­to­ra za ostva­ri­va­nje pra­va Fonda PIO objašnjava da je pro­pi­sa­no 13 osno­vi­ca za upla­tu. Ove osnovice se sva­ke go­di­ne ko­ri­gu­ju. Osno­vi­ca za 2023. go­di­nu po­ve­ća­na je za 13,4 od­sto. Odav­no se ni­je de­si­lo da postotak povećanja bude dvocifren. Razlog većem povećanju leži u tome što su u pret­hod­noj go­di­ni plate znat­ni­je po­ra­sle.

Trenutno je naj­ni­ži iz­nos upla­te sa­mo­stal­nog do­pri­no­sa 8.406 di­na­ra. Naj­vi­ša osnovica iznosi 120.086,40 di­na­ra.

Sto­pa do­pri­no­sa za pen­zij­sko i in­va­lid­sko osi­gu­ra­nje je 24 od­sto. Tako za najnižu osnovicu od 35.025 di­na­ra, uz sto­pu od 24 od­sto, naj­ni­ža moguća me­seč­na upla­ta doprinosa za PIO iznosi 8.406 di­na­ra. Naj­vi­ša osno­vi­ca je 500.360, te je za nju me­seč­na upla­ta 120.086,40 di­na­ra.

Kako objašnjava Stanković, da bi se upla­ći­va­lo u Fond PIO, potrebno je ima­ti pre­bi­va­li­šte u Sr­bi­ji. No­vac se upla­ću­je na ime ko­ri­sni­ka. Na­i­me, mno­go je ro­di­te­lja ko­ji se od­lu­ču­ju da svo­joj de­ci, i pre ne­go što se zaposle, upla­ću­ju staž. Stan­ko­vić s tim u vezi ukazuje da se novac upla­ću­je na ime korisnika. Dakle, ako ro­di­telj obez­be­đu­je no­vac za de­te, ta uplata, odnosno staž, evidentira se na ime deteta.

Ipak, na sa­mo­stal­no upla­ći­va­nje sta­ža uglav­nom se od­lu­ču­ju građani ko­ji ne že­le da po pre­stan­ku rad­nog od­no­sa ima­ju pe­riod bez rad­nog staža.

„Oni se naj­če­šće opre­de­lju­ju za ova­kvu upla­tu do­pri­no­sa. Na nji­ma je se opre­de­le po ko­joj osno­vi­ci će, od mo­gu­ćih 13, to ra­di­ti. To, ma­hom či­ne oni ko­ji­ma ne­do­sta­je staž, u smi­slu ostva­ri­va­nja uslo­va za pen­zi­o­ni­sa­nje, pa on­da upla­ću­ju go­di­nu ili dve ka­ko bi ste­kli uslov za osi­gu­ra­nje i ostva­ri­li uslov za pen­zi­ju“, objašnjava.

Staž mo­ra da se upla­ću­je sva­kog me­se­ca. Pred­vi­đe­no je da se do 15. dana u me­se­cu upla­te do­pri­no­si za pret­hod­ni me­sec.

Retroaktivna uplata staža i uplata doprinosa na duži period – nisu moguće

Međutim, ka­da se ne­ko pri­ja­vi za staž, on mo­že da ga upla­ti za naj­vi­še 30 da­na una­zad od da­na pod­ne­tog zah­te­va. Retroaktivna kupovina staža za starosnu penziju nije moguća.

Ni­je mo­gu­će ni od­jed­nom upla­titi no­vac za du­ži pe­riod. Kako objašnjava Stan­ko­vić, kao i za pla­te i do­pri­no­se u ve­zi s pla­ta­ma ko­je se is­pla­ću­ju na me­seč­nom ni­vou, pred­vi­đe­no je da se upla­ta do­pri­no­sa oba­vlja na me­seč­nom ni­vou. Naj­vi­ša osno­vi­ca za upla­tu je pet pro­seč­nih pla­ta, a to va­ži za one ko­ji­ma po­slo­dav­ci upla­ću­ju do­pri­no­se.

„Fond PIO ne vra­ća iz­nos iz­nad tih pet pro­seč­nih pla­ta. Vra­ća ga Po­re­ska upra­va od­go­va­ra­ju­ćim ak­tom. Mi iz­da­je­mo od­go­va­ra­ju­ću po­tvr­du ko­ja go­vo­ri o ve­ćim iz­no­si­ma pre­ko pe­to­stru­kog iz­no­sa. Na­po­mi­njem da to ni­je ve­li­ki broj, mo­že da se ka­že da je na 10.000 lju­di – 100 lju­di ko­ji su u ta­kvoj po­zi­ci­ji“, napominje Stanković.

Izvor: Dnevnik