Početna Magazin Godine Poljoprivredne penzije – Najmanje zbog najniže osnovice

Poljoprivredne penzije – Najmanje zbog najniže osnovice

Poljoprivredne penzije – Najmanje zbog najniže osnovice

Naj­ni­ža po­ljo­pri­vred­na pen­zi­ja u Srbiji trenutno (maj 2017) iz­no­si 10.735 di­na­ra. Taj mi­ni­mal­ni me­seč­ni iz­nos u Sr­bi­ji prima 191.704 gra­đa­ni­na. Od tog bro­ja, 155.622 su sta­ro­sni pen­zi­o­ne­ri, 13.827 in­va­lid­ski, dok su 22.255 ko­ri­sni­ci po­ro­dič­ne pen­zi­je, piše Politika.

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!

Fotografija: Tanjug

Mno­gi ko­ri­sni­ci se če­sto pi­ta­ju za­što su baš po­ljo­pri­vred­ne pen­zi­je naj­ni­že u Sr­bi­ji, a u Fon­du za pen­zij­sko i in­va­lid­sko osi­gu­ra­nje na­po­mi­nju da osi­gu­ra­ni­ci po­ljo­pri­vred­ni­ci upla­ću­ju do­pri­nos na naj­ni­žu osno­vi­cu osi­gu­ra­nja, a to se di­rekt­no od­ra­ža­va na vi­si­nu nji­ho­vog pen­zi­o­nog če­ka u mo­men­tu ostva­ri­va­nja pra­va.

„Iz­nos pen­zi­je za sve osi­gu­ra­ni­ke, pa i za po­ljo­pri­vred­ne, ne za­vi­si sa­mo od osno­vi­ce na ko­ju se upla­ću­je do­pri­nos. Za­vi­si i od bro­ja go­di­na osi­gu­ra­nja za ko­ji se do­pri­nos upla­ću­je“, na­po­mi­nju u Fon­du PIO i pod­se­ća­ju na pra­vi­lo da što je ve­ća osno­vi­ca, od­no­sno du­ži pe­ri­od go­di­na za ko­ji se upla­ću­je do­pri­nos, pen­zi­ja će bi­ti ve­ća.

Nad­le­žni na­po­mi­nju da naj­ve­ći broj po­ljo­pri­vred­nih osi­gu­ra­ni­ka obič­no upla­ću­je naj­ni­žu osno­vi­cu ko­ja je pro­pi­sa­na za­ko­nom.

„Po Za­ko­nu o do­pri­no­si­ma za oba­ve­zno so­ci­jal­no osi­gu­ra­nje, naj­ni­ža osno­vi­ca iz­no­si 35 od­sto pro­seč­ne re­pu­blič­ke za­ra­de iz pret­hod­nog tro­me­seč­ja, a naj­vi­ša pet pro­seč­nih pla­ta. Mi­ni­mal­na osno­vi­ca osi­gu­ra­nja za upla­tu do­pri­no­sa me­nja se sva­ke go­di­ne. Za po­ljo­pri­vred­ne osi­gu­ra­ni­ke naj­ni­ža osno­vi­ca za ce­lu 2017. iz­no­si 23.229 di­na­ra, od­no­sno 6.039 di­na­ra do­pri­no­sa me­seč­no“, do­da­ju u razgovoru za Politiku u Fon­du PIO.

Naj­ve­ći pro­blem kod po­ljo­pri­vred­ni­ka je­ste to što je ma­li broj tih lju­di sa pu­nim pen­zij­skim sta­žom sa 40 ili 45 go­di­na. Ta­kvih je tre­nut­no u ze­mlji 96.

„Bu­du­ći da je 15 go­di­na sta­ža osi­gu­ra­nja uslov za ostva­ri­va­nje pra­va na sta­ro­snu pen­zi­ju, naj­ve­ći broj po­ljo­pri­vred­nih pen­zi­o­ne­ra ima staž iz­me­đu 15 i 19 go­di­na. Ta­kvih ima 129.443. Po­ljo­pri­vred­nih pen­zi­o­ne­ra ko­ji ima­ju staž iz­me­đu 20 i 24 go­di­ne ima 23.820“,  na­vode u RF PIO.

Pro­se­čan staž po­ljo­pri­vred­nog pen­zi­o­ne­ra u go­di­ni u ko­joj ostva­ru­je pra­vo na sta­ro­snu pen­zi­ju iz­no­si 23 go­di­ne za mu­škar­ce i 19 go­di­na za že­ne, a po­ljo­pri­vred­ni pen­zi­o­ner mu­ška­rac ko­ji ostva­ru­je pra­vo na in­va­lid­sku pen­zi­ju pro­seč­no ima 18 go­di­na sta­ža, dok že­ne ima­ju 14 go­di­na sta­ža.

„Pro­seč­na sta­rost po­ljo­pri­vred­nog pen­zi­o­ne­ra u go­di­ni ostva­ri­va­nja pra­va na sta­ro­snu pen­zi­ju za mu­škar­ce je 65, a za že­ne 61 go­di­na ži­vo­ta, a pro­seč­na sta­rost po­ljo­pri­vred­nog in­va­lid­skog ko­ri­sni­ka u go­di­ni ostva­ri­va­nja pra­va je 57 go­di­na ži­vo­ta za mu­škar­ca i 54 go­di­ne za že­ne“, pre­ci­zi­ra­ju u Fon­du PIO.

Pre nešto manje od godinu dana, preneli smo tekst B92, sa istom temom. Ako želite da uporedite ili utvrdite poznato: