Iznos naknade pogrebnih troškova u 2024.

Od 1. januara 2024. godine, uvećan je Iznos naknade pogrebnih troškova koju isplaćuje Fond PIO za sahrane penzionera.

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!

Kako je saopštio Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje (Fond PIO), naknada pogrebnih troškova sahrane penzionera preminulih u 2024. godini iznosiće 68.863,00 dinara. Ovo važi za sve kategorije korisnika penzija.

Naknada pogrebnih troškova isplaćuje se osobi koja je snosila troškove sahrane umrlog korisnika penzije.

Tokom 2023. godine naknada pogrebnih troškova iznosila je 56.858 dinara, da bi od 1. oktobra 2023. godine iznos bio povećan na 59.985 dinara.

Procedura za isplatu naknade troškova za sahranu/kremaciju

Zahtev za isplatu naknade podnosi se Fondu PIO putem obrasca, uz koji treba priložiti potrebnu dokumentaciju  Obrazac Zahteva za naknadu pogrebnih troškova možete naći na sajtu Fonda PIO ovde.

Uz obrazac se dostavljaju i sledeći dokumenti potrebni za osiguravanje prava:

  • Izvod iz matične knjige umrlih u originalu ili overenoj fotokopiji
  • Račun o troškovima sahrane u originalu*
  • Dokaz kojim se potvrđuje identitet (lična karta na uvid ili uverenje o prebivalištu)
  • Izveštaj korisniku, odnosno ček od penzije umrlog korisnika, ukoliko ga podnosilac zahteva poseduje
  • Kopija kartice tekućeg računa podnosioca zahteva sa upisanim imenom, prezimenom i brojem partije tekućeg računa
  • Opciono, izjava o davanju saglasnosti za isplatu naknade pogrebnih troškova posredniku
  • Opciono, izjava lica po čijem su zahtevu pružene pogrebne usluge o saglasnosti da se refundacija izvrši pravnom licu sa kojim Fond ima zaključen ugovor o poslovnoj saradnji u punom iznosu pripadajućem po Zakonu

* Račun koji se dostavlja Fondu trebalo bi da sadrži naziv i adresu onoga ko ga izdaje, ime i prezime osobe koja je platila, kao i umrlog korisnika, vrstu i količinu plaćenih usluga, kao i visinu PDV. On je osnov za isplatu naknade pogrebnih troškova.