Početna Magazin Godine Penzija Pravilnik o licenciranju organizacija socijalne zaštite

Pravilnik o licenciranju organizacija socijalne zaštite

Pravilnik o licenciranju organizacija socijalne zaštite

Ovim pravilnikom uređuju se bliži uslovi za izdavanje licence, obrazac licence i način izdavanja i obnavljanja, odnosno suspenzije i oduzimanja licence organizacijama socijalne zaštite, odnosno pružaocima usluga socijalne zaštite, kao i način vođenja i sadržina Registra licenciranih pružalaca usluga socijalne zaštite.

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!

Fotografija: Gerontološki centar, dom za stare „Bežanijska kosa“

Na osnovu člana 184. stav 3. i člana 190. stav 4. Zakona o socijalnoj zaštiti (“Službeni glasnik RS”, broj 24/11),

Ministar rada, zapošljavanja i socijalne politike donosi

Pravilnik o licenciranju organizacija socijalne zaštite

Pravilnik je objavljen u “Službenom glasniku RS”, br. 42/2013 od 14.5.2013. godine, a stupio je na snagu 22.5.2013.

SADRŽINA PRAVILNIKA

Član 1.

Ovim pravilnikom uređuju se bliži uslovi za izdavanje licence, obrazac licence i način izdavanja i obnavljanja, odnosno suspenzije i oduzimanja licence organizacijama socijalne zaštite, odnosno pružaocima usluga socijalne zaštite (u daljem tekstu: organizacije socijalne zaštite), kao i način vođenja i sadržina Registra licenciranih pružalaca usluga socijalne zaštite.

Licenca

Član 2.

Licencu organizacijama socijalne zaštite za pružanje određenih usluga u oblasti socijalne zaštite izdaje ministarstvo nadležno za socijalnu zaštitu, u skladu sa Zakonom o socijalnoj zaštiti (u daljem tekstu: Zakon).

Izdavanje licence

Zahtev za izdavanje licence

Član 3.

Zahtev za izdavanje licence organizacijama socijalne zaštite podnosi se ministarstvu nadležnom za poslove socijalne zaštite na obrascu (ZA1), koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.
Zahtev iz stava 1. ovog člana podnosi se poštom ili elektronskim putem.

Dokazi o ispunjenosti uslova za izdavanje licence

Član 4.

Organizacija socijalne zaštite, uz zahtev za izdavanje licence, prilaže dokaze o ispunjavanju propisanih uslova i standarda za pružanje određenih usluga u oblasti socijalne zaštite, za koje traži izdavanje licence, u skladu sa propisom kojim su uređeni minimalni standardi usluga socijalne zaštite, i to:
1) dokaz da je registrovana u skladu sa zakonom, o čemu organizacija socijalne zaštite podnosi dokument o upisu u odgovarajući registar kod Agencije za privredne registre, odnosno kod drugog nadležnog organa;
2) dokaz da ispunjava standarde za pružanje usluge za koju traži izdavanje licence, a koji se tiču lokacije, prostora, opreme, organizacije, broja i stručnosti angažovanog osoblja, procene, planiranja i aktivnosti za pružanje konkretne usluge socijalne zaštite;
3) dokaz da usluge socijalne zaštite pruža najmanje dve godine, o čemu organizacija socijalne zaštite prilaže rešenje nadležnog organa ili drugi odgovarajući dokaz (o projektnom pružanju usluge, ugovornom pružanju usluge po ugovoru zaključenom sa nadležnim organom jedinice lokalne samouprave, donatorskom organizacijom i dr.).

Dokazi o ispunjenosti standarda za izdavanje licence

Član 5.

Kao dokaz da ispunjava standarde za pružanje usluge za koju traži izdavanje licence, a koji se tiču lokacije, prostora, opreme, organizacije, broja i stručnosti angažovanog osoblja, procene, planiranja i aktivnosti za pružanje konkretne usluge socijalne zaštite, organizacija socijalne zaštite podnosi:
1) osnovni program organizacije koji sadrži podatke propisane pravilnikom kojim su uređeni standardi usluga socijalne zaštite;
2) elaborat o ispunjenosti uslova za početak rada i pružanje usluga usluge socijalne zaštite, koji sadrži:
(1) skicu prostora u kome se pruža usluga, iz koje se vidi organizacija prostora, i to:
– skicu parcele sa ucrtanim objektom i prilazima,
– skicu poprečnog preseka objekta,
– skicu osnove prizemlja i svih etaža sa ucrtanim elementima enterijera koji su od značaja za pružanje usluge za koju se traži licenca. (npr. raspored prostorija, raspored kreveta, prostorije za obedovanje i dnevne aktivnosti, raspored kupatila, rampe, liftovi, priprema hrane i sl.);
(2) dokaze o ispunjenosti uslova u pogledu prostora i opreme, u skladu sa posebnim propisima, a s obzirom na uslugu za čije se pružanje traži licenca, i to:
– sertifikat o energetskim svojstvima objekta koji izdaje ovlašćena organizacija, u skladu sa zakonom kojim su uređeni planiranje i izgradnja,
– sanitarnu saglasnost nadležnog organa, u skladu sa zakonom kojim je uređen sanitarni nadzor,
– saglasnost nadležnog ministarstva na Plan zaštite od požara, u skladu sa zakonom kojim je uređena zaštita od požara,
– ugovor o isporuci električne energije,
– dokaz o priključku na vodovodnu i kanalizacionu mrežu,
– rešenje o ispunjenosti propisanih uslova u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu u skladu sa zakonom kojim je uređena bezbednost i zdravlje na radu,
– dokaz da su obezbeđeni uslovi za odlaganje otrovnih i drugih materija, u skladu sa odgovarajućim propisom;
(3) dokaz o osnovu prava korišćenja objekta za period na koji se izdaje licenca;
(4) akt o načinu organizacije rada koja obezbeđuje strukturisan ali fleksibilan način pružanja usluge, a koji se odnosi na radno vreme, načine komunikacije i donošenja odluka u organizaciji koja pruža uslugu, realizaciju programskih aktivnost i sl.;
(5) potvrdu da se protiv direktora, odnosno zakonskog zastupnika organizacije ne vodi krivični postupak, kao i da nije pravnosnažno osuđen za krivično delo iz grupe krivičnih dela protiv života i tela, protiv slobode i prava čoveka i građanina, protiv prava po osnovu rada, protiv časti i ugleda, protiv polne slobode, protiv braka i porodice, protiv službene dužnosti, kao i protiv ustavnog uređenja i bezbednosti Republike Srbije;
(6) potvrdu nadležnog organa da direktoru, odnosno zakonskom zastupniku organizacije nije izrečena pravnosnažna mera zabrane vršenja poziva, delatnosti i dužnosti koja je predmet zahteva za licenciranje, odnosno koja je od uticaja na predmet zahteva za licenciranje;
(7) opis aktivnosti i način njihovog pružanja konkretnim grupama korisnika i, ako je to relevantno, podatke o uzrastu korisnika, načinu grupisanja korisnika u skladu sa uzrastom, interesovanjima, ponašanjima, kao i o drugim karakteristikama korisnika kojima se usluga pruža;
(8) dokaz o ispunjenosti uslova za pružanje zdravstvenih usluga, odnosno obavljanje određenih poslova iz oblasti zdravstvene delatnosti, ako je to relevantno s obzirom na uslugu za čije se pružanje traži licenca;
(9) proceduru o načinima obezbeđivanja prava korisnika u skladu sa potrebama, odnosno karakteristikama korisničke grupe, posebno kod izbora programskih aktivnosti;
(10) opis postupka i metodologiju procene potreba i izrade individualnih planova usluga, što uključuje i postupke ponovnog pregleda i načina reagovanja na promene u stanju i potrebama korisnika;
(11) proceduru i kriterijume za prijem i završetak korišćenja usluge;
(12) proceduru o načinu zaštite podataka o ličnosti korisnika, u skladu sa zakonom kojim je uređena zaštita podataka o ličnost;
(13) proceduru postupanja po pritužbama korisnika;
(14) proceduru o posebnim merama radi osiguranja bezbednosti korisnika koji su pogođeni demencijom, duševnim bolestima, mentalnom ometenošću ili poremećajem ponašanja ili nekih drugih problema upravljanja ponašanjem, ako je to relevantno s obzirom na uslugu za čije se pružanje traži licenca;
(15) dokument o načinima saradnje sa drugim službama, prilikom pružanja usluge (sporazum o saradnji, protokol i sl.);
(16) plan obuke zaposlenih, odnosno angažovanih lica, u skladu sa potrebama korisničke grupe;
(17) odluku o načinu formiranja cene usluge, ugovaranja i naplaćivanja dodatnih troškova i naknada za posebne servise koji su dostupni korisnicima usluge, ako je to relevantno za uslugu za čije se pružanje traži licenca.

Dokaze iz člana 5. stav 1. tač. 1) i 2) uz zahtev za izdavanje licence dostavlja organizacija socijalne zaštite koja pruža uslugu domskog smeštaja.
Dokaze iz člana 5. stav 1. tač. 1) i 2) podtač. (1) – (7) i (9) – (17) uz zahtev za izdavanje licence dostavlja organizacija socijalne zaštite koja pruža uslugu dnevnog boravka, svratišta, male domske zajednice, prihvatilišta, predah smeštaja i stanovanja uz podršku.
Dokaze iz člana 5. stav 1. tačka 2) podtač. (3) – (7) i (9) – (17) uz zahtev za izdavanje licence dostavlja organizacija socijalne zaštite koja pruža uslugu pomoći u kući, personalne asistencije, ličnog pratioca deteta.
Dokaze iz člana 5. stav 1. tačka 2) podtač. (3) – (6) i (9) – (17) uz zahtev za izdavanje licence dostavlja organizacija socijalne zaštite koja pruža uslugu smeštaja u srodničku, hraniteljsku ili drugu porodicu.
Zapisnik inspektora socijalne zaštite, sastavni je deo dokumentacije u postupku licenciranja organizacije socijalne zaštite.
Organizacija socijalne zaštite uz zahtev za izdavanje licence prilaže i pismenu izjavu da je saglasna da redovno izveštava ministarstvo nadležno za poslove socijalne zaštite o pružanju usluge za koju joj je izdata licenca, najmanje jedanput godišnje i češće na zahtev ministarstva, radi praćenja.

Izdavanje ograničene licence

Član 6.

Ukoliko organizacija socijalne zaštite, uz zahtev za izdavanje licence ne priloži dokaz da usluge socijalne zaštite pruža najmanje dve godine ili ne priloži dokaz da ispunjava standarde usluge za koju traži izdavanje licence u pogledu prostora, opreme, organizacije i broja angažovanog osoblja u meri koja omogućava celovito pružanje usluge i preduzimanje svih aktivnosti u okviru pružanja usluge organizacija socijalne zaštite, niti to učini u naknadno određenom roku, a postoji potreba za tom uslugom, organ nadležan za izdavanje licence može odlučiti da organizaciji izda ograničenu licencu, u skladu sa Zakonom.

Obrazac licence

Član 7.

Licenca se izdaje na obrascu, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo, i sadrži:
1) vrstu licence (licenca ili ograničena licenca);
2) naziv organizacije socijalne zaštite;
3) sedište organizacije socijalne zaštite, odnosno adresa radne jedinice u kojoj se pruža usluga socijalne zaštite;
4) naziv usluge za čije se pružanje izdaje licenca;
5) korisničku grupu i broj korisnika, odnosno kapacitet;
6) rok važenja licence, sa datumom početka i datumom prestanka važenja;
7) broj licence i datum izdavanja.

Obnavljanje licence

Član 8.

Zahtev za obnavljanje licence podnosi organizacija socijalne zaštite najranije u roku od 90, a najkasnije 60 dana pre isteka važnosti licence.
Zahtev za obnavljanje licence organizacija socijalne zaštite podnosi se ministarstvu nadležnom za poslove socijalne zaštite na obrascu (ZO3), koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.
Zahtev za obnavljanje licence podnosi se poštom ili elektronskim putem.
Uz zahtev iz stava 1. ovog člana organizacija socijalne zaštite prilaže podatke i dokaze iz člana 4. ovog pravilnika.
Prilikom postupanja za obnavljanje licence shodno se primenjuju odredbe člana 5. o utvrđivanju uslova za izdavanje licence.

Suspenzija i oduzimanje licence

Član 9.

Ministarstvo nadležno za poslove socijalne zaštite može pokrenuti postupak za suspenziju licence na osnovu zapisnika inspektora socijalne zaštite koji je konstatovao da organizacija socijalne zaštite ne pruža usluge za koje je dobila licencu u skladu sa zakonom, utvrđenim standardima i uslovima ili pruža uslugu na koju se ne odnosi licenca izdata toj organizaciji.
Ministarstvo nadležno za poslove socijalne zaštite može pokrenuti postupak za suspenziju licence i na osnovu nalaza drugog nadležnog organa, koji je u skladu sa zakonom utvrdio nepravilnosti u radu licencirane organizacije socijalne zaštite.
Ako organizacija socijalne zaštite, u roku predviđenom rešenjem o suspenziji licence, ne otkloni nedostatke, organ nadležan za izdavanje licence donosi odluku o oduzimanju licence.

Registar licenciranih pružalaca usluga socijalne zaštite

Član 10.

Registar se odnosi na izdate, obnovljene i oduzete licence i sadrži:
1) podatke o organizaciji socijalne zaštite (naziv, broj odluke/rešenja nadležnog organa o upisu u odgovarajući registar, datum osnivanja, matični broj, sedište, PIB, telefon, imejl adresu);
2) podatke o zakonskom zastupniku organizacije (ime i prezime, jedinstveni matični broj građana, adresa – opština, ulica i broj, zanimanje, kontakt telefon i imejl adresa);
3) podatke o osobama za kontakt (ime i prezime, kontakt telefon i imejl adresa);
4) podatke o uslugama koje pruža podnosilac zahteva (naziv usluge, datum početka pružanja usluge i osnov pružanja usluge);
5) podatke o uslugama socijalne zaštite koje pruža podnosilac zahteva, odnosno organizacija socijalne zaštite:
– broj i datum rešenja o izdavanju licence i naziv organa koji ga je doneo;
– broj, datum, vrsta licence i naziv organa koji je izdao licencu (licenca ili ograničena licenca, razlog izdavanja ograničene licence);
– naziv i kratak opis usluge za koju je izdata licenca (podatke o korisnicima, odnosno korisničkoj grupi kojoj je usluga namenjena, broj korisnika, odnosno kapacitet);
– rok važenja licence sa datumom početka primene i prestanka važenja licence;
– vreme pružanja usluge;
– podatke o obnavljanju licence (broj i datum odluke o obnavljanju licence i naziv organa);
6) podatke o suspenziji i oduzimanju licence (broj i datum odluke o suspenziji i oduzimanju licence i naziv organa koji je doneo, razloge, odnosno nedostatke suspenzije i oduzimanja licence i rok na koji je suspendovana ili oduzeta); 7) napomene.
Izvod iz Registra objavljuje se na internet prezentaciji ministarstva nadležnog za poslove socijalne zaštite i sadrži:
1) naziv organizacije socijalne zaštite;
2) broj licence;
3) naziv usluge za koju je izdata licenca;
4) datum početka primene i prestanka važenja licence.

Stupanje na snagu

Član 11.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srbije”. Broj 110-00-90/2013-09

U Beogradu, 9. maja 2013. godine

Ministar, dr Jovan Krkobabić, s.r.