Porodična penzija za dete preminulog osiguranika

Budući da je mnogo dilema građana Srbije po pitanju prava iz Zakona o penzijskog i invalidskog osiguranja, dnevni list Politika je ponovo pisao o jednoj od njih. U pitanju je porodična penzija za dete preminulog osiguranika.

Da li maloletna deca u slučaju gubitka jednog roditelja imaju po automatizmu pravo na porodičnu penziju? Da li je uslov za to da je taj roditelj ima minimum 15 godina radnog staža? Da li bi majka maloletnog deteta mogla da nastavi s samostalnim uplatama doprinosa do napunjenih 15 godina staža kako prethodne uplate ne bi propale?

***

Čitateljka dnevnog lista „Politika“ iz Crne Trave iznenada je ostala sama s dvogodišnjom ćerkom. Njena primanja su nedovoljna da bi mogla detetu da priušti sve što je imala dok je otac deteta bio živ. Njegova plata bi bila neuporedivo veća.

Problem je, međutim, što otac ima tek sedam godina uplaćenog staža. Mlada majka nije mogla ni da pretpostavi da će dete imati potrebu za porodičnom penzijom. Ne zna šta sada da radi.

Porodična penzija za dete

Drugi roditelj treba da zna da i mala deca imaju pravo na porodičnu penziju. Uslov je da je preminuli roditelj imao najmanje pet godina radnog staža.

Samo u slučaju kad je smrt posledica povrede na radu ili profesionalne bolesti, članovi porodice osiguranika stiču pravo na porodičnu penziju bez obzira na dužinu njegovog penzijskog staža.

U Fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje kažu da je porodična penzija vrsta prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja koje se izvodi iz prava korisnika penzije, to jest prava na penziju koju bi imao osiguranik u momentu smrti.

Prema članu 27 Zakona o PIO, pravo na porodičnu penziju mogu ostvariti članovi porodice umrlog osiguranika koji je navršio najmanje pet godina staža osiguranja ili je ispunio uslove za starosnu, prevremenu starosnu penziju ili invalidsku penziju. Ili umrlog korisnika starosne, prevremene starosne penzije ili invalidske penzije.

Ono što, međutim, ne može ni u jednom slučaju, to je da se sabiraju godine staža supružnika ili da se doplati staž na ime preminulog do minimum 15 godina, koliko je potrebno za penziju kako prethodne uplate ne bi propale. Takvu mogućnost srpsko zakonodavstvo ne poznaje i staž koji je uplaćen, a trajao je kraće od pet godina – propada.

Do kada dete ima pravo na porodičnu penziju?

Prema zakonu, svakom detetu porodična penzija pripada do navršenih 15 godina. Ukoliko dete nastavlja srednju školu, najviše do navršenih 20 godina života, a ako studira do 26. godine.

Detetu kome je školovanje prekinuto zbog bolesti, pravo na porodičnu penziju pripada za vreme bolesti do propisanih godina života, kao i iznad tih godina, ali najviše za onoliko vremena koliko je zbog bolesti izgubilo od školovanja.

Detetu kome je školovanje prekinuto zbog služenja vojnog roka pripada pravo na porodičnu penziju i za vreme služenja vojnog roka. U tom slučaju je najduže može primati do navršene 27. godine.

Dete nesposobno za samostalan život i rad stiče pravo na porodičnu penziju i ona mu pripada dok traje ta nesposobnost. Uslov je da je ta nesposobnost nastala do uzrasta do koga se deci obezbeđuje pravo na porodičnu penziju.

Jasna Petrović-Stojanović, Politika

Izvor: Politika