Početna Magazin Godine Ekonomija PIO fond Federacije BiH: Topli obrok zaposlenih skoro jednak najnižoj penziji

PIO fond Federacije BiH: Topli obrok zaposlenih skoro jednak najnižoj penziji

PIO fond Federacije BiH: Topli obrok zaposlenih skoro jednak najnižoj penziji

U Izveštaju Ureda za reviziju institucija BiH, navodi se da je prosečna plata u ovoj instituciji Federacije 2015. godine bila 1.422 KM, dok je najniža penzija u ovoj zemlji – 326 KM. Toliko zaposleni, otprilike, dobijaju samo za topli obrok. Neprimereno, smatraju revizori, za instituciju čija je finansijska stabilnost godinama narušena.

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!

Revizori su u Izveštaju o finansijskoj reviziji Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2015. godinu naveli da je finansijska stabilnost Federalnog zavoda značajno narušena već dugi niz godina i da ima tendenciju daljnjeg narušavanja, prenosi N1.

Budući da je do kraja 2015. godine došlo do značajnog povećanja broja podnesenih zahteva za prevremenu penziju, prestankom primene člana 137. Zakona o PIO, evidentan je značajan broj nerešenih zahteva do kraja 2015. godine, što će dovesti do stvaranja dodatnih troškova usled retroaktivnih isplata penzija od momenta podnošenja zahteva za ostvarivanje prava na penziju, navode revizori.

Sredstva za rad Federalnog zavoda obezbeđuju se iz doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje, a ista predstavljaju javna sredstva, zbog čega bi bilo primereno da se plate i naknade zaposlenih u Federalnom zavodu kreću u visini plata i naknada budžetskih korisnika u FBiH, posebno imajući u vidu narušenu finansijsku stabilnost Federalnog zavoda i kontinuirano prisutne poteškoće u isplati penzija.

Izdaci za bruto plate i naknade iskazani su u iznosu od 25.037.580 KM i predstavljaju 83,08% ukupnih rashoda i izdataka Stručne službe Federalnog zavoda. Najniža isplaćena neto plata u Federalnom zavodu iznosila je 501 KM, a najviša 4.015 KM, dok je prosečna plata za 2015. godinu bila 1.422 KM, a u prethodnoj godini 1.434 KM.

U skladu sa Planom pripravnika za 2015. godinu, 40 pripravnika je obavljalo pripravnički staž u 2015. godini.

Iskazane naknade troškova zaposlenih najvećim delom se odnose na naknadu za topli obrok u iznosu od 2.357.660 KM, čija je visina utvrđena Zaključkom direktora od 22. 10. 2010. godine i isplaćuje se u iznosu od 14 KM dnevno. Navedeni Zaključak je donesen u godini kada je Federalni zavod pozitivno poslovao, a već u narednoj, 2011. godini, beleži negativno poslovanje koje je evidentno u svim narednim godinama.

„Napominjemo da je isplaćeni mjesečni iznos naknade za topli obrok za puni fond sati neznatno manji od iznosa minimalne penzije koja se isplaćuje na teret Federalnog zavoda (326 KM). Regres za godišnji odmor iskazan je u iznosu od 315.600 KM, i isplaćen je u visini od 400 KM po zaposlenom, u skladu sa Odlukom direktora Federalnog zavoda. Kada su plaće i naknade u pitanju, posebno naknada za topli obrok, smatramo da su iste neprimjerene u uslovima narušene finansijske stabilnosti Federalnog zavoda i otežanih uslova isplata penzija. Također, smatramo da bi Federalni zavod, kao javna ustanova koja ima javne ovlasti u rješavanju o pravima iz penzijskog i invalidskog osiguranja i čiji se rad finansira iz doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje, koji predstavljaju javni novac, trebao urediti da plaće i naknade zaposlenih budu u visini plaća i naknada budžetskih korisnika u FBiH. Istovremeno bi ostvarivanjem ušteda po ovom osnovu, Federalni zavod dao svoj doprinos na stabilizaciji penzijskog sistema, a što je definisano i Planom aktivnosti i konkretnih mjera u cilju stabilizacije penzijskog sistema utvrđenim od strane Upravnog odbora u februaru 2016. godine“, navode iz Ureda za reviziju institucija u FBiH.