Nov način usklađivanja penzija – od 2023.

Narodna skupština Republike Srbije usvojila je Zakon o izmeni Zakona o PIO. Ovom izmenom menja se, donekle, način usklađivanja penzija. Zakon će se primenjivati od 1. januara 2023. godine.

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!

Fotografija: Penzin.rs

Ukratko, nov način usklađivanja penzija, zavisiće od toga koji procenat BDP-a odlazi na isplatu penzija. Od ovoga će zavisiti, kako prenosi BizPortal i januarska „povišica“ penzija.

Udeo penzija u bruto domaćem proizvodu trenutno iznosi 9,3 odsto. Dakle, najavljeno usklađivanje penzija u januaru 2023. godine zasniva se isključivo na usklađivanju penzija sa rastom zarada.

U situaciji kada je taj udeo između 10 i 10,5 odsto, na snazi će biti sadašnja švajcarska formula. Po ovoj formuli plate i cene podjednako utiču na usklađivanje penzija. Međutim, ako rashodi premaše 10,5 odsto, penzije će se usklađivati isključivo s kretanjem cena.

Kako je objasnio član Fiskalnog saveta Nikola Altiparmakov, ova tzv. nadograđena švajcarska formula zamišljena je tako da može da izdrži ne samo sledeću godinu, već i par sledećih decenija.

Koji procenat BDP-a se izdvaja za penzije?

Budžet penzijskog fonda za iduću godinu težak je blizu 900 milijardi dinara. Od početka 2022. godine, Fond PIO je naplatio više od planiranog – 13,5 milijadi dinara doprinosa. Zbog toga mu je rebalansom smanjena dotacija.

Kako se ističe, pre deset godina, dotacija za penzije iz budžeta bila je 48 odsto, a sada je 11 procenata.

Fond PIO od maja nije povlačio sredstva za isplatu penzija za kategoriju zaposlenih. To je jako važno napomenuti, jer oni čine 85 odsto korisnika penzija“, naglašava Relja Ognjenović, zamenik direktora Fonda PIO.

Kako pak naglašava Saša Stevanović, državni sekretar u Ministarstvu finasija, u ovogodišnjem rebalansu budžeta je za 11,5 milijardi smanjen transfer ka penzijsko-invalidskom osiguranju, odnosno ka Fondu PIO.

„I ono što je jako bitno, ovih 4,8 milijardi dinara, koliko je neto efekat uvećane penzije od 9 odsto, u potpunosti će biti pokriven iz doprinosa“, napominje Stevanović.

Uz ovakvo stanje finansija Fonda PIO usvojena je i izmena Zakona o PIO. Ovom izmenom se utvrđuju, uz švajcarsku formulu, još dva modela usklađivanja penzija.

Zakon o izmeni zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju

(Izvor: Narodna skupština Republike Srbije – PDF)

Član 1

U Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju („Službeni glasnik RS“, br. 34/03, 64/04 – US, 84/04 – dr. zakon, 85/05, 101/05 – dr. zakon, 63/06 – US, 5/09, 107/09, 101/10, 93/12, 62/13, 108/13, 75/14, 142/14, 73/18, 46/19 – US, 86/19, 62/21 i 125/22), član 80. menja se i glasi:

„Član 80.

Počev od penzije za mesec januar tekuće godine, penzija se usklađuje u zavisnosti od procentualnog učešća iznosa penzija i novčanog iznosa kao uvećanja uz penziju, isplaćenih u periodu koji obuhvata prvi i drugi kvartal prethodne godine i treći i četvrti kvartal godine koja prethodi toj godini, u prvom objavljenom iznosu bruto domaćeg proizvoda za navedeni period.
Obračun procentualnog učešća u smislu stava 1. ovog člana, vrši i objavljuje Fond, na osnovu podataka Fonda o isplaćenim penzijama i novčanim iznosom kao uvećanjem uz penziju i prvog objavljenog podatka o iznosu bruto domaćeg proizvoda od strane organa nadležnog za poslove statistike, i smatra se konačnim.
Penzija se usklađuje, ako procentualno učešće iz stava 2. ovog člana iznosi:
1) manje od 10% – u procentu promene prosečne zarade bez poreza i doprinosa;
2) 10% ili više od 10% a manje od 10,5% – u procentu koji predstavlja zbir polovine procenta promene potrošačkih cena i polovine procenta promene prosečne zarade bez poreza i doprinosa;
3) 10,5% ili više – u procentu promene potrošačkih cena.
Usklađivanje penzije u smislu st. 1-3. ovog člana vrši se na osnovu podataka organa nadležnog za poslove statistike o promeni prosečne zarade bez poreza i doprinosa zaposlenih na teritoriji Republike Srbije i promeni potrošačkih cena za period od 12 meseci računajući unazad počev od meseca juna prethodne kalendarske godine, u odnosu na period od 12 meseci koji prethodi navedenom periodu.“

Član 2.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“, a primenjuje se od 1. januara 2023. godine.