Društvo Magazin Godine Porodica Srbija

Nacionalni preventivni mehanizam (NPM) o privatnim domovima za stare

Privatni domovi akcenat stavljaju na profit, pa se često prava korisnika zanemaruju i krše, a pažnja se posvećuje licu koje plaća boravak starije osobe u domu.

“Nacionalni preventivni mehanizam je konstatovao da se u pojedinim domovima za stare ne poštuju ni osnovna ljudska prava korisnika, te je neophodno hitno angažovanje svih društvenih činilaca na rešavanju ovog problema” – navodi se na sajtu Pokrajinskog zaštitnika građana – ombudsmana

Veoma je važno voditi računa o tome da korisnik pre smeštaja u privatni dom prođe opservaciju centra za socijalni rad, jer država mora obezbediti minimum ostvarenja ljudskih prava starijih i spreči bilo kakvo nehumano ili nečovečno postupanje.

Uzimajući u obzir da privatni domovi akcenat stavljaju na redovno plaćanje usluge i profit, često se prava korisnika (starijih) zanemaruju i krše, a više pažnje se posvećuje srodniku ili licu koje smešta stariju osobu u dom.

Smeštaj dementnih osoba i osoba obolelih od Alchajmerove bolesti, pre svega u oblasti smeštaja u zatvorena odeljenja ustanova socijalne zaštite neophodno je zakonski mnogo bolje urediti. Rešenje o smeštaju mora da sadrži početni vremenski period zadržavanja, sa utvrđenim terminima preispitivanja dalje potrebe za takav vid smeštaja.

Neki od nalaza Nacionalnog preventivnog mehanizma (NPM) i Pokrajinskog zaštitnika građana – ombudsmana: 

  • ljudska prava starijih sistemski se krše po više osnova
  • slučajevi prisilnog smeštaja
  • postupak prijema je potpuno neujednačen, netransparentan, i van kontrole i nadzora
  • starija lica su često smeštena u neodgovarajuće objekte
  • korisnici usluga su doslovno lišeni slobode.

Država putem nadležnih institucija ne sprovodi adekvatnu kontrolu domova koji su osnovani od strane fizičkih lica, a Pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman retko može da postupa po pojedinačnim predstavkama korisnika, jer se pokazalo da se iz straha i nemoći starija lica ne usuđuju da se obrate.

Nacionalni preventivni mehanizam je konstatovao da se u pojedinim domovima ne poštuju ni osnovna ljudska prava korisnika, te je neophodno hitno angažovanje svih društvenih činilaca na rešavanju ovog problema.

Pregledajte na Penzinu ponudu domova za stare u Srbiji!
Pregledajte na Penzinu ponudu domova za stare u Srbiji!

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, kao i Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju moraju mnogo efikasnije i aktivnije pratiti rad privatnih domova, a odluke o zatvaranju domova koji nemaju dozvole za rad se moraju dosledno sprovoditi.

Dosadašnja praksa je, nažalost, pokazala da se za prava starijih, odnosno njihov boravak u domovima, javnost interesuje tek nakon što se dese incidente situacije, kao što su slučajevi zlostavljanja, neuhranjenosti, požara ili drugih incidenata koji ugrožavaju živote starijih lica.


About the author

Penzin

Penzin je portal posvećen pitanjima starenja i poznih godina, kao i posledica koje će ovaj trend imati na pojedinca i društvo. Penzin edukuje, informiše i podseća na važne probleme i moguća rešenja za one koji se pripremaju ili su već u poznijim godinama, za one koji žele na vreme da razmotre sve mogućnosti, za one koji se staraju o ostarelim roditeljima, bakama i dekama. Za sve nas...

Tefter

Tefter

Draganova nagrada

Draganova nagrada - nagradni konkurs za najbolje putopisne priče i pesme starijih

Isplata penzija