Početna Magazin Godine Mirno rešavanje radnih sporova pet puta češće

Mirno rešavanje radnih sporova pet puta češće

Mirno rešavanje radnih sporova pet puta češće

Broj radnih sporova koji su okončani „mirnim putem“ uz posredovanje miritelja ili arbitara Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova povećan je čak pet puta u odnosu prethodni period.

Prema podacima Agencije, u koje je Tanjug imao uvid, tokom 2014. godine Agenciji je podneto 199 predloga za rešavanje individualnih ili kolektivnih radnih sporova, 2015. taj broj je povećan na 322, a 2016. godine na čak 956.

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!

Direktor Agencije Mile Radivojević rekao je Tanjugu da poslodavci sve češće prihvataju ovakvo rešavanje sporova sa zaposlenim jer im smanjuje troškove, prilagođava se nesmetanom poslovanju i daleko je efikasnije od sudskog.

U pitanju su sporovi između poslodavaca i zaposlenih koji se tiču mobinga, otkaza ugovora o radu, ugovaranja i isplate minimalne zarade, naknade troškova koji se odnose na ishranu u toku rada, dolazak i odlazak sa rada, isplatu jubilarne nagrade, regresa za korišćenje godišnjeg odmora, izmena kolektivnnih ugovora, štrajka…

Od ukupnog broja podnetih predloga u toku prošle godine meritorno je rešeno 331 predmeta, 410 je u toku, dok je 215 njih rešeno u upravnom postupku.

Najviše predloga za pokretanje postupka odnosilo se na isplatu regresa za korišćenje godišnjeg odnora – 421, zatim za isplatu jubilarne nagrade 147, naknade za ishranu u toku rada – 141, i zlostavljanja na radu (mobing) 63 predloga.

U prva dva meseca ove godine Agencija je dobila još 111 novih predloga za mirno rešavanje radnih sporova.

Ipak, iako su poslodavci i zaposleni, bilo u javnom, bilo u privatnom sektoru počeli da prepoznaju prednosti ovog vida rešavanja spojih sporova mimo suda, među kojima je i očuvanje dobrih radnih odnosa, pred sudovima u Srbiji se i dalje vodi veliki broj radnih sporova.

Prema podacima Ministarstva pravde, u Srbiji su u toku prošle godine viši i osnovni sudovi primili ukupno 33.389 predmeta koji se tiču radnih sporova.

Prema rečima direktora Agencije, ovaj broj sudskih postupaka pokazuje da je teško uticati na svest građana da sporove rešavaju mirnim putem.

Međutim, da radni spor ne mora da se rešava u sudskom postupku, prema njegovim rečima, dokazuju zadovoljni radnici koji su se obratili Republičkoj agenciji za mirno rešavanje radnih sporova.

Sudski postupci naime zahtevaju sudske troškove za tužbe i žalbe, angažovanje advokata i plaćanje njegovih troškova, nisu oročeni u trajanju…

Za razliku od njih, postupci pred Agencijom su potpuno besplatni za stranke, ne zahtevaju angažovanje advokata, a arbitražno rešenje je pravosnažno i izvršno, odnosno ima istu pravnu snagu kao pravosnažna sudska presuda u radnom sporu.

Takođe, odlikuje ih načelo dobrovoljnosti, kao i efikasnost jer je vreme trajanja postupka oročeno na 30 dana za razliku od sudskog postupka.

Ovaj vansudski, alternativni vid rešavanja radnih sporova, predviđen je Zakonom o mirnom rešavanju radnih sporova i u pravnom sistemu Republike Srbije postoji već 11 godina, a u toku je rad na izmenama Zakona koje će unaprediti njegovu primenu i proširiti određene nadležnosti Agencije.

Tokom 2016. godine pred Agencijom je pokrenuto 956 radnih sporova, od kojih su 928 bili individualni, a 28 kolektivni radni sporovi.

Interesantno je i poređenje ovih podataka sa statistikom medijacije – drugog vida mirnog rešavanja svih vrsta sporova, a ne samo iz radnih odnosa.

Osnovna razlika u ovim postupcima je što se prvi sprovode prema Zakonu o mirnom rešavanju radnih sporova, a drugi prema Zakonu o posredovanju.

Prema podacima Ministarstva pravde koji nisu potpuni, medijacijom je prošle godine rešavano između 350 i 400 predmeta u vezi sa naplatom dugovanja, stvarno-pravnih odnosa, radno-pravnih odnosa i privrednih odnosa.

Od tog broja 79 licenciranih medijatora postupalo je u 254 slučaja medijacije. Sudovi su na medijaciju uputili 30 predmeta, od kojih je 21 rešen sporazumno. Pred Centrom za rešavanje sporova Narodne banke Srbije rešeno je više od 60 sporova.