Ističe rok za pokretanje postupka za naknadu štete zbog smanjenja penzija

Udruženje sindikata penzionisanih vojnih lica Srbije upozorava penzionere i naslednike preminulih penzionera da rok za pokretanje postupka, kad je u pitanju naknada štete zbog smanjenja penzija, ističe 1. oktobra 2021. godine. U saopštenju Udruženja koje prenosimo, informišite se o već pokrenutim postupcima i šta je potrebno da i vi, ako ste oštećeni, pokrenete postupak.

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!

Oštećenim penzionerima i naslednicima penzionera koji su u međuvremenu preminuli, 1. oktobra ističe rok za pokretanje postupka radi naknade štete koju su pretrpeli zbog smanjenja penzije u periodu od 1. novembra 2014. godine do 30. septembra 2018. godine.

Zakon o privremenom uređivanju načina isplate penzija usvojen je u oktobru 2014. godine („Službeni glasnik RS“ br. 116/14 i 99/16), a prestao je da važi 30. septembra 2018. godine, stupanjem na snagu Zakona o izmenama i dopunama Zakona o PIO („Službeni glasnik RS“ br. 73/18).

Primenom Zakona je na početku oštećeno oko 710.000 penzionera. Svake naredne godine preminulo bi oko 34.000 oštećenih penzionera, ali je pravo na penziju sticalo novih oko 30.000 penzionera kojima su smanjivane penzije. Tako je smanjenjem penzija oštećeno oko 840.000 penzionera i naslednika penzionera koji su preminuli. Prema podacima koje je država dostavila Evropskom sudu za ljudska prava u Strazburu, ostvarena ušteda odnosno ukupna šteta penzionerima je 98,9 milijardi dinara ili oko 840 miliona evra.

Pokrenuti postupci

U ovom trenutku, pred sudovima u Republici Srbiji vodi se preko deset hiljada parničnih i drugih postupaka oštećenih penzionera i njihovih naslednika kad je u pitanju naknada štete zbog smanjenja penzija.

Evropskom sudu za ljudska prava (ESLJP) u Strazburu, od strane oštećenih, do sada je dostavljeno i od suda prihvaćeno, nekoliko desetina predstavki od kojih je jedanaest već objedinjeno u predmet „Žegarac i drugi protiv Srbije“ koji se nalazi u postupku rešavanja. Sud je stranama u postupku ostavio rok do 9. februara 2021. godine za sklapanje poravnanja. Kako država Srbija, kao tužena, nije ponudila poravnanje, sud joj je dao rok do 4. juna 2021. godine da podnese svoja pisana Zapažanja o prihvatljivosti i osnovanosti predstavki. To je i učinjeno podneskom Zapažanja zastupnika Republike Srbije pred ESLJP. Procenjujemo da će odluka suda u ovom predmetu biti doneta u roku do dve godine.

Ustavni sud Srbije nije, što bi bilo u skladu sa Ustavom RS i Zakonom o Ustavnom sudu, prihvatio nekoliko stotina inicijativa za ocenu ustavnosti Zakona i njegove usklađenosti sa prihvaćenim pojedinačnim međunarodnim ugovorima. Ovaj sud nije ni sproveo postupke ocene ustavnosti Zakona koje su dva puta, u skladu sa Ustavom RS, pokrenuli poslanici Narodne skuopštine Republike Srbije. Zbog toga su penzioneri pokrenuli sudske postupke pred sudovima u Srbiji i ESLJP u Strazburu.

Odugovlačenjem do zastarevanja

Namera aktuelne vlasti je da ignorisanjem obaveze ocene ustavnosti Zakona i odugovlačenjem postupaka koji se vode pred redovnim sudovima i Ustavnim Sudom Srbije, vremenski odloži obraćanje oštećenih penzionera Evropskom sudu za ljudska prava u Strazburu i tako dovede do zastarevanja nastale štete penzionerima.

Zastarevanje, po Zakonu o obligacionim odnosima, nastupa posle tri godine od ukidanja Zakona o privremenom uređivanju načina isplate penzija, odnosno 1. oktobra 2021. godine. U takvoj situaciji, i ako ESLjP donese pozitivnu presudu, penzioneri koji do tog datuma ne pokrenu postupke za naknadu štete, zbog zastarevanja bi to pravo izgubili. Napominjemo da je ESLjP u Strazburu 2014. godine, u predmetima ostvarivanja prava na penziju građana Kosova i Metohije, ocenio stav Vrhovnog kasacionog suda Srbije o zastarevanju potraživanja u periodu od tri godine kao prihvatljiv.

Poziv penzionerima da pokrenu postupke

Postupak se može pokrenuti pred parničnim sudom ili upravnim putem pred Fondom PIO podnošenjem zahteva za donošenje Rešenja o isplati neisplaćenih delova penzije u periodu primene Zakona o privremenom uređivanju načina isplate penzija.

Advokatske kancelarije sa kojima USPVLS ima sporazum o saradnji, zastupaju oštećene penzionere pred Fondom PiO i sudovima. Uslov je da oštećeni plaćaju sudsku taksu, a da kancelarije, kao naknadu za zastupanje, dobiju dosuđene advokatske naknade i do 10 odsto dosuđene naknade štete.

Pokretanje upravnog postupka pred Fondom PIO i postupka pred Upravnim sudom ne iziskuje sudske takse, tako da je povoljniji. U slučaju pozitivne presude ESLjP, naknada štete će moći da se ostvari pred parničnim sudom na kojem će pokrenuti upravni postupak biti dokaz njegovog pravovremenog pokretanja. Isto tako će svi sudski postupci pred parničnim sudovima koji su završeni odbijajućim presudama moći da se obnove.

Pozivamo oštećene penzionere koji nisu pokrenuli postupke za naknadu štete da to urade do 1.oktobra 2021. godine i tako obezbede pravo da posle pozitivne presude ESLjP pokrenu i sudski postupak za naknadu štete. Oštećeni i naslednici oštećenih penzionera koji su preminuli o detaljima mogu da se obaveste na sajtu penzionervojni.rs.

Jovan Tamburić, predsednik
Udružanja sindikata penzionisanih vojnih lica Srbije

FotografijaSrđan Škoro za Penzin