Za penzionere, besplatna rehabilitacija u banjama 2022.

Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje (Fond PIO) objavio je konkurs za besplatan odlazak u banje. Besplatna rehabilitacija u banjama zapravo je rehabilitacija u RH centrima Srbije čije troškove pokriva Fond PIO.

Fond PIO objašnjava šta podrazumeva i kome je namenjena besplatna rehabilitacija u banjama.

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!

Besplatna rehabilitacija u zdravstveno-stacionarnim ustanovama i banjsko-klimatskim lečilištima traje 10 dana. Pravo da konkurišu imaju korisnici starosnih, invalidskih i porodičnih penzija, koji imaju prebivalište na teritoriji Republike Srbije i čija penzija iznosi do 30.978 dinara. Važno je da oni koji konkurišu, pored penzije do navedenog iznosa, nemaju druga lična primanja.

Pored korisnika penzija koji su to pravo ostvarili primenom domaćih propisa, mogu da konkuršu i oni koji primaju penziju iz inostranstva. Zbir njihovih penzija ne sme da prelazi iznos od 30.978 dinara. (Računa se po srednjem kursu NBS na dan 1.4.2022. godine 1€ = 117,7507 dinara.)

Potrebna dokumentacija za konkurisanje za besplatan odlazak u banju

  • penzijski ček
  • dokaz o visini penzije iz inostranstva (izvod banke, potvrda inostranog nosioca socijalnog osiguranja i drugo)
  • popunjena prijavu sa izjavom, na propisanom obrascu, gde korisnik želi da koristi rehabilitaciju, da osim penzije korisnik nema drugih ličnih primanja, da nije koristio rehabilitaciju u 2020. i 2021. godini i da ovlašćuje Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje da u njegovo ime i za njegov račun zaključi ugovor o poslovnoj saradnji sa ustanovom u kojoj će koristiti pravo na rehabilitaciju
  • raspoloživa medicinska dokumentacija – ukoliko je korisnik poseduje.

PRIJAVA ZA UPUĆIVANJE NA REHABILITACIJU (PDF obrazac Fonda PIO)

Prijave se podnose udruženjima, odnosno odborima korisnika penzija sa područja filijale Fonda na kojoj korisnik ima prebivalište. Korisnici sa teritorije AP Kosovo i Metohija sa prebivalištem, odnosno boravištem van teritorije AP Kosovo i Metohija, prijave podnose najbližoj filijali Fonda prema mestu prebivališta, odnosno boravišta.

Prijave se mogu podneti i u najbližoj organizacionoj jedinici Fonda, ukoliko penzioner u vreme podnošenja prijave boravi van svog mesta stanovanja.

Članstvo u penzionerskim organizacijama nije uslov za korišćenje ovog prava.

Prijave na oglas se podnose počev od 5. aprila, a zaključno sa 21. aprilom 2022. godine.

Rang liste

Rang lista korisnika penzija koji ispunjavaju uslove za upućivanje na rehabilitaciju se objavljuje dvadeset prvog radnog dana od dana isteka oglasa.

Prigovor nadležnoj komisiji na rang listu može se podneti u roku od pet radnih dana od dana objavljivanja rang liste na oglasnoj tabli.

Komisija je dužna da u roku od pet dana razmotri podnete prigovore i obavesti podnosioce prigovora. Nakon toga se utvrđuje konačna rang lista korisnika penzija koji su ostvarili pravo na rehabilitaciju. Rang lista će biti objavljena na oglasnim tablama organizacija korisnika penzija /Saveza penzionera Srbije i Udruženja penzionera Srbije „Nezavisnost“/, Direkcije Fonda, Pokrajinskog fonda i filijala Fonda.

Izvor: Fond PIO