Veb portal e-Šalter Fonda PIO

Pokrenut je veb portal e-Šalter Fonda PIO. Putem njega će moći da se preuzmu, popune i pošalju obrasci sa pratećom dokumentacijom. Omogućeno je i praćenje obrade zahteva.

Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje (Fond PIO) omogućio je građanima da elektronskim putem, preko portala e-Šalter Fonda PIO, podnose zahteve za ostvarivanje i korišćenje prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja, zahteve za izdavanje uverenja, odnosno potvrda, kao i dokaza koji se uz zahtev prilažu.

Putem ovog portala korisniku je omogućeno da preuzme željeni obrazac zahteva, da ga elektronski popuni i da ga pošalje nadležnoj jedinici Fonda zajedno sa skeniranim prilozima dokaza. Takođe, korisnik će biti u mogućnosti i da se informiše u kojoj se fazi trenutno nalazi postupak odlučivanja po podnetom elektronskom zahtevu.

Preduslov za korišćenje portala e-Šalter Fonda PIO jeste da podnosilac zahteva ima pristup internetu i instaliran program Adobe Acrobat Reader.

Adresa portala e-Šalter Fonda PIO je: https://esalter.pio.rs/

Uputstvo za korišćenje portala e-Šalter možete pogledati ovde: Uputstvo za korišćenje portala e-Šalter Fonda PIO (PDF format)

Podnošenje zahteva preko portala e-Šalter Fonda PIO

Zahtev se može podneti:

1. u svoje ime − zahtev podnosi lice čiji su podaci upisani u obrazac zahteva. Uz zahtev prilaže i dokaz o identitetu

2. u ime drugog lica − zahtev se podnosi u ime lica čiji su podaci upisani u obrazac zahteva. Uz zahtev se, osim dokaza o identitetu lica za koje se podnosi zahtev, prilaže i dokaz o osnovu za podnošenje zahteva:

  • punomoćnik prilaže overeno punomoćje lica u čije ime podnosi zahtev
  • zakonski zastupnik prilaže akt nadležnog organa: rešenje o starateljstvu nad licem u čije ime podnosi zahtev, roditelj uz zahtev prilaže izvod iz matične knjige rođenih za maloletno dete
  • ukoliko podnesak za lice zaposleno kod poslodavca u okviru zakonskog ovlašćenja podnosi zakonski zastupnik poslodavca, odnosno lice ovlašćeno od strane poslodavca za podnošenje zahteva, uz zahtev prilaže rešenje APR-a o upisu njega kao zastupnika poslodavca u Registar, odnosno overeno punomoćje poslodavca za podnošenje zahteva.

Šta treba da uradi podnosilac zahteva

Obrazac zahteva se elektronski popunjava pomoću programa Adobe Acrobat Reader i digitalno potpisuje kvalifikovanim elektronskim sertifikatom. Ukoliko podnosilac ne poseduje kvalifikovani elektronski sertifikat, treba da na zahtev Fonda PIO naknadno dostavi potpisan zahtev u papirnom formatu. U suprotnom, takav zahtev se neće uzeti u dalje razmatranje.

Podnosilac zahteva je u obavezi da na zahtev ovlašćenog službenog lica koje odlučuje po zahtevu dostavi originale, odnosno overene fotokopije dokaza koji su neophodni za odlučivanje, a koji se ne mogu pribaviti po službenoj dužnosti, uključujući i dokaze koje je priložio elektronskim putem. Od podnosioca zahteva mogu biti traženi originali ili overene kopije i drugih dokaza kojima raspolaže, čije bi pribavljanje po službenoj dužnosti uticalo na dužinu trajanja postupka.

Obaveze Fonda PIO po primljenom elektronskom zahtevu

Po primljenom elektronskom zahtevu, Fond PIO dostavlja potvrdni e-mail o uspešno podnetom zahtevu. Ovaj mejl sadrži ID broj zahteva, kao i datum i vreme njegovog prijema.

Elektronski zahtev se zavodi sa datumom prijema elektronskog zahteva. Dalji postupak po zahtevu sprovodi se na isti način kao da je zahtev podnet neposredno u službenim prostorijama Fonda PIO ili poštom.

Podnošenje elektronskog zahteva moguće je samo uz prethodnu saglasnost podnosioca sa uslovima korišćenja portala e-Šalter.

Izvor: Fond PIO

Podsećamo:

Fond PIO je sredinom marta 2020. godine omogućio elektronsko slanje dokumenata, ali samo putem mejla. V. E-šalter Fonda PIO tokom vanrednog stanja Sada je za slanje, prijem i praćenje zahteva korisnika pokrenut portal.