Veb portal e-Šalter Fonda PIO

Pokrenut je veb portal e-Šalter Fonda PIO. Putem njega će moći da se preuzmu, popune i pošalju obrasci sa pratećom dokumentacijom. Omogućeno je i praćenje obrade zahteva.

Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje (Fond PIO) omogućio je građanima da elektronskim putem, preko portala e-Šalter Fonda PIO, podnose zahteve za ostvarivanje i korišćenje prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja, zahteve za izdavanje uverenja, odnosno potvrda, kao i dokaza koji se uz zahtev prilažu.

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!

Putem ovog portala korisniku je omogućeno da preuzme željeni obrazac zahteva, da ga elektronski popuni i da ga pošalje nadležnoj jedinici Fonda zajedno sa skeniranim prilozima dokaza. Takođe, korisnik će biti u mogućnosti i da se informiše u kojoj se fazi trenutno nalazi postupak odlučivanja po podnetom elektronskom zahtevu.

Preduslov za korišćenje portala e-Šalter Fonda PIO jeste da podnosilac zahteva ima pristup internetu i instaliran program Adobe Acrobat Reader.

Adresa portala e-Šalter Fonda PIO je: https://esalter.pio.rs/

Uputstvo za korišćenje portala e-Šalter možete pogledati ovde: Uputstvo za korišćenje portala e-Šalter Fonda PIO (PDF format)

Podnošenje zahteva preko portala e-Šalter Fonda PIO

Zahtev se može podneti:

1. u svoje ime − zahtev podnosi lice čiji su podaci upisani u obrazac zahteva. Uz zahtev prilaže i dokaz o identitetu

2. u ime drugog lica − zahtev se podnosi u ime lica čiji su podaci upisani u obrazac zahteva. Uz zahtev se, osim dokaza o identitetu lica za koje se podnosi zahtev, prilaže i dokaz o osnovu za podnošenje zahteva:

  • punomoćnik prilaže overeno punomoćje lica u čije ime podnosi zahtev
  • zakonski zastupnik prilaže akt nadležnog organa: rešenje o starateljstvu nad licem u čije ime podnosi zahtev, roditelj uz zahtev prilaže izvod iz matične knjige rođenih za maloletno dete
  • ukoliko podnesak za lice zaposleno kod poslodavca u okviru zakonskog ovlašćenja podnosi zakonski zastupnik poslodavca, odnosno lice ovlašćeno od strane poslodavca za podnošenje zahteva, uz zahtev prilaže rešenje APR-a o upisu njega kao zastupnika poslodavca u Registar, odnosno overeno punomoćje poslodavca za podnošenje zahteva.

Šta treba da uradi podnosilac zahteva

Obrazac zahteva se elektronski popunjava pomoću programa Adobe Acrobat Reader i digitalno potpisuje kvalifikovanim elektronskim sertifikatom. Ukoliko podnosilac ne poseduje kvalifikovani elektronski sertifikat, treba da na zahtev Fonda PIO naknadno dostavi potpisan zahtev u papirnom formatu. U suprotnom, takav zahtev se neće uzeti u dalje razmatranje.

Podnosilac zahteva je u obavezi da na zahtev ovlašćenog službenog lica koje odlučuje po zahtevu dostavi originale, odnosno overene fotokopije dokaza koji su neophodni za odlučivanje, a koji se ne mogu pribaviti po službenoj dužnosti, uključujući i dokaze koje je priložio elektronskim putem. Od podnosioca zahteva mogu biti traženi originali ili overene kopije i drugih dokaza kojima raspolaže, čije bi pribavljanje po službenoj dužnosti uticalo na dužinu trajanja postupka.

Obaveze Fonda PIO po primljenom elektronskom zahtevu

Po primljenom elektronskom zahtevu, Fond PIO dostavlja potvrdni e-mail o uspešno podnetom zahtevu. Ovaj mejl sadrži ID broj zahteva, kao i datum i vreme njegovog prijema.

Elektronski zahtev se zavodi sa datumom prijema elektronskog zahteva. Dalji postupak po zahtevu sprovodi se na isti način kao da je zahtev podnet neposredno u službenim prostorijama Fonda PIO ili poštom.

Podnošenje elektronskog zahteva moguće je samo uz prethodnu saglasnost podnosioca sa uslovima korišćenja portala e-Šalter.

Izvor: Fond PIO

Podsećamo:

Fond PIO je sredinom marta 2020. godine omogućio elektronsko slanje dokumenata, ali samo putem mejla. V. E-šalter Fonda PIO tokom vanrednog stanja Sada je za slanje, prijem i praćenje zahteva korisnika pokrenut portal.