E-šalter Fonda PIO tokom vanrednog stanja

Budući da je merama Vlade Republike Srbije zabranjen neposredni prijem stranaka u službenim prostorijama javnih službi, Fond PIO je „otvorio“ E-šalter. Prenosimo saopštenje sa sajta Fonda PIO.

Za vreme trajanja vanrednog stanja, uvedenog u cilju sprečavanja pojave, širenja i suzbijanja koronavirusa (COVID-19), omogućeno je da:

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!
 1. zahteve za ostvarivanje prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja (zahtev za starosnu penziju, zahtev za prevremenu starosnu penziju, zahtev za invalidsku penziju, zahtev za porodičnu penziju, zahtev za novčanu naknadu za pomoć i negu drugog lica, zahtev za novčanu naknadu za telesno oštećenje, zahtev za utvrđivanje svojstva osiguranika, zahtev za novčanu naknadu za pogrebne troškove)
 2. zahteve za izdavanje uverenja o podacima registrovanim u matičnoj evidenciji
 3. zahteve za izdavanje potvrde (uverenja) o životu
 4. zahteve za izdavanje potvrde o toku postupka za ostvarivanje prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja
 5. zahtev za izdavanje uverenja o visini isplaćene penzije/novčane naknade ili potvrde o visini obustava iz penzije
 6. žalbe
 7. ostale zahteve (zahtev za utvrđivanje perioda mirovanja osiguranja poljoprivrednika, zahtev za mirovanje svojstva osiguranika poljoprivrednika, zahtev za donošenje rešenja po članu 142. Zakona o PIO, zahtev za podnošenje prijave na osiguranje i odjave sa osiguranja preko Portala CROSO)

možete dostaviti i na mejl adresu: e-salter@pio.rs

Obrasci i podaci

Svi obrasci zahteva nalaze na sajtu Fonda.
(Napomena Penzina: Linkove ka potrebnim obrascima ćete naći klikom na jedan od tri linka: Republički fond, Pokrajinski fond ili Matična evidencija)

Ukoliko ste u mogućnosti, možete ih odšampati, popuniti, i skenirane dostaviti na mejl adresu Fonda. Takođe, na isti način možete dostaviti i dokaze koji su potrebni za odlučivanje, a koji su navedeni u obrascu zahteva.

Ukoliko niste u mogućnosti da postupite na navedeni način, dovoljno je da potrebne podatke navedete u mejlu. Da bi se pokrenuo postupak po Vašem zahtevu, mejl treba da sadrži sledeće podatke:

 • Vrstu zahteva
 • Ime i prezime
 • Adresu prebivališta, odnosno boravišta
 • Jedinstveni matični broj građana – JMBG (ukoliko se podnosi zahtev za porodičnu penziju i JMBG umrlog lica)
 • Broj lične karte
 • Broj kontakt telefona
 • Mejl adresu
 • Način dostavljanja potvrde (uverenja) po zahtevu iz tačke 2, 3, 4 i 5. (putem mejla skenirano ili/i putem pošte) .

Pored napred navedenih podataka, ako podnosite žalbu, ona bi trebalo da sadrži i podatak o broju i datumu prvostepenog rešenja protiv kojeg se izjavljuje žalba.

Tako primljeni zahtevi, žalbe ili ostali zahtevi biće evidentirani i zavedeni sa danom kada su primljeni u Fondu i po istima će se postupati od strane Fonda.

Navedeni mejl može se poslati sa bilo koje mejl adrese.

Ukoliko je podnet zahtev:

 • iz tačke 1. potrebno je navesti i naziv države ako je lice ostvarilo staž osiguranja u inostranstvu,
 • iz tačke 3. potrebno je navesti i naziv države u kojoj je ostvareno pravo iz penzijskog i invalidskog osiguranja,
 • iz tačke 5. potrebno je navesti period za koji je potrebno izdavanje uverenja/potvrde i svrhu izdavanja uverenja /potvrde

Podnošenje zahteva i žalbi putem pošte

Ukoliko niste u mogućnosti da navedene zahteve podnosite putem mejla, isti se mogu podneti i putem pošte.

Dostavljanje uverenja (potvrde) u vezi sa zahtevom iz tačke 2, 3, 4 i 5. izvršiće se shodno traženom, a za zahteve iz tačke 1, 6. i 7. izvršiće se putem pošte.

DOPUNA 6. MAJ 2020: Za slanje, prijem i praćenje zahteva korisnika pokrenut je portal e-Šalter Fonda PIO. V. Veb portal e-Šalter Fonda PIO

Izvor: Fond PIO
Fotografija: Blic