Zakon o lekovima i medicinskim sredstvima

Zakon o lekovima i medicinskim sredstvima Republike Srbije

Zakonom o lekovima i medicinskim sredstvima Republike Srbije uređuju se uslovi i postupak izdavanja dozvole za stavljanje leka u promet, odnosno upis lekova u registre koje vodi Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS), proizvodnja i promet lekova i medicinskih sredstava i nadzor u ovim oblastima, rad ALIMS-a i druga pitanja značajna za oblast lekova i medicinskih sredstava.