Početna Magazin Godine Penzija Statut Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje Republike Srbije

Statut Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje Republike Srbije

Republički fond za zdravstveno osiguranje osnovan je Zakonom o zdravstvenom osiguranju radi obezbeđivanja i sprovođenja zdravstvenog osiguranja i nastavlja sa radom u skladu sa Zakonom o zdravstvenom osiguranju 

(„Sl. glasnik RS“, br. 81/2011, 57/2012, 89/2012, 1/2013 i 32/2013)

I OSNOVNE ODREDBE

Član 1

Republički fond za zdravstveno osiguranje (u daljem tekstu: Republički fond) osnovan je Zakonom o zdravstvenom osiguranju („Službeni glasnik RS“, br. 18/92, 26/93, 53/93, 67/93, 48/94, 25/96, 46/98, 54/99, 29/01, 18/02, 80/02, 84/04 i 45/05) radi obezbeđivanja i sprovođenja zdravstvenog osiguranja i nastavlja sa radom u skladu sa Zakonom o zdravstvenom osiguranju („Službeni glasnik RS“, br. 107/05, 109/05 – ispravka, 57/11, 110/12 – US i 119/12) (u daljem tekstu: Zakon).

Pokrajinski fond za zdravstveno osiguranje (u daljem tekstu: Pokrajinski fond) je organizaciona jedinica Republičkog fonda osnovana u skladu sa zakonom.

Organizacione jedinice Republičkog fonda jesu i filijale organizovane na teritoriji Republike Srbije (u daljem tekstu: Republika) u skladu sa zakonom.

Član 2

Ovim statutom bliže se uređuje delatnost Republičkog fonda, upravljanje, unutrašnja organizacija, poslovanje, finansiranje, uslovi za imenovanje direktora i zamenika direktora, zastupanje i predstavljanje Republičkog fonda, kao i druga pitanja od značaja za rad Republičkog fonda.

Član 3

Republički fond je pravno lice sa statusom organizacije za obavezno socijalno osiguranje u kojem se ostvaruju prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja i obezbeđuju sredstva za obavezno zdravstveno osiguranje u skladu sa zakonom.

Republički fond je nosilac svih prava, obaveza i odgovornosti u pravnom prometu u odnosu na sredstva kojima raspolaže i upisuje se u sudski registar.

Član 4

U Republičkom fondu i filijalama obezbeđuje se i sprovodi obavezno zdravstveno osiguranje.

Određeni poslovi obaveznog zdravstvenog osiguranja sprovode se i u Pokrajinskom fondu u skladu sa zakonom i statutom Republičkog fonda.

Republički fond u skladu sa zakonom i podzakonskim aktima donetim za sprovođenje zakona, organizuje i sprovodi dobrovoljno zdravstveno osiguranje.

Član 5

Naziv Republičkog fonda je: Republički fond za zdravstveno osiguranje.

U pravnom prometu Republički fond koristi pun naziv: Republički fond za zdravstveno osiguranje.

U označavanju Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje koristi se skraćenica RFZO.

Republički fond u poslovanju sa inostranstvom, pored naziva na srpskom jeziku može upotrebljavati i naziv na engleskom jeziku: „Republic Fund Of Health Insurance“.

Sedište Republičkog fonda je u Beogradu, ul. Jovana Marinovića broj 2.

Član 6

Republički fond ima pečat i štambilj.

Član 7

Pečat Republičkog fonda ima oblik kruga, prečnika 32 mm.

Pečat Republičkog fonda sadrži tekst: „Republika Srbija, Republički fond za zdravstveno osiguranje“, u sredini pečata je grb Republike Srbije.

Tekst pečata ispisan je na srpskom jeziku, ćiriličkim pismom.

Pokrajinski fond koristi pečat koji pored teksta iz stava 2. ovog člana sadrži i naziv i sedište Pokrajinskog fonda.

Filijala koristi pečat koji pored teksta iz stava 2. ovog člana sadrži i naziv i sedište filijale.

Ispostava filijale, kao organizaciona jedinica filijale koristi pečat koji sadrži naziv i sedište te ispostave filijale.

Način upotrebe pečata iz ovog člana utvrđuje se aktom koji donosi direktor Republičkog fonda.

Član 8

Štambilj Republičkog fonda je pravougaonog oblika i sadrži naziv i sedište Republičkog fonda i rubrike za upis: datum prijema, broj pod kojim se akt zavodi i broj priloga uz akt.

Štambilj koji se koristi u organizacionim jedinicama Republičkog fonda, pored teksta iz stava 1. ovog člana, sadrži i naziv i sedište organizacione jedinice.

Tekst štambilja ispisuje se na srpskom jeziku, ćiriličkim pismom.

Na području organizacione jedinice, na kome je u skladu sa zakonom u službenoj upotrebi jezik nacionalnih manjina, tekst štambilja pored teksta iz stava 1. ovog člana, sadrži i tekst ispisan na jeziku i pismu nacionalnih manjina.

Član 9

Republički fond ima logotip.

Logotip je stilizovanog kvadratnog oblika sa stranicama u boji, i to:

– gornja vodoravna zelena,

– donja vodoravna tamnoplava,

– leva uspravna crvena,

– desna uspravna svetloplava.

Ispod kvadratnog oblika ispisan je pun naziv Republičkog fonda.

Grafičko rešenje logotipa odštampano je uz ovaj statut i čini njegov sastavni deo.

II DELATNOST REPUBLIČKOG FONDA

Član 10

Republički fond obavlja delatnost koja obuhvata: sprovođenje obaveznog zdravstvenog osiguranja, kao i dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja, zaključivanje ugovora sa davaocima zdravstvenih usluga, sprovođenje međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju, finansijsko poslovanje, obavljanje drugih stručnih, kontrolnih i administrativnih poslova, kao i davanje pravne i druge stručne pomoći osiguranim licima u skladu sa zakonom i ovim statutom.

Član 11

Republički fond obavlja sledeće poslove:

1) donosi statut;

2) donosi opšte akte na osnovu ovlašćenja iz zakona, kojima se bliže uređuje sprovođenje obaveznog zdravstvenog osiguranja;

3) planira i obezbeđuje finansijska sredstva za sprovođenje obaveznog zdravstvenog osiguranja;

4) u okviru raspoloživih finansijskih sredstava planira i obezbeđuje uslove za ravnomerno sprovođenje obaveznog zdravstvenog osiguranja na teritoriji Republike i obezbeđuje sredstva solidarnosti za ujednačavanje uslova za obezbeđivanje prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja na području filijala;

5) obezbeđuje finansijske i druge uslove za ostvarivanje prava na korišćenje zdravstvene zaštite u inostranstvu, odnosno za upućivanje osiguranih lica na lečenje u inostranstvo;

6) donosi plan rada za obezbeđivanje prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja u skladu sa planovima rada filijala;

7) donosi finansijski plan i završni račun Republičkog fonda, u skladu sa zakonom;

8) zaključuje ugovore sa davaocima zdravstvenih usluga u skladu sa zakonom i obezbeđuje sredstva za sprovođenje zdravstvene zaštite na osnovu tih ugovora;

9) prenosi sredstva za sprovođenje obaveznog zdravstvenog osiguranja filijalama u skladu sa Zakonom;

10) obezbeđuje zakonito, namensko i ekonomično korišćenje sredstava i stara se o uvećanju sredstava na ekonomskim osnovama;

11) obezbeđuje neposredno, efikasno, racionalno i zakonito ostvarivanje prava iz zdravstvenog osiguranja i organizuje obavljanje poslova za sprovođenje osiguranja;

12) organizuje obavljanje poslova za sprovođenje zdravstvenog osiguranja koje se neposredno sprovodi u Republičkom fondu;

13) koordinira rad filijala i Pokrajinskog fonda;

14) organizuje i vrši kontrolu rada filijala, zakonitog i namenskog korišćenja sredstava koja se filijalama prenose za ostvarivanje prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja;

15) vrši kontrolu sprovođenja zaključenih ugovora između filijala i davalaca zdravstvenih usluga, odnosno vrši kontrolu ostvarivanja prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja;

16) ustrojava i organizuje matičnu evidenciju i vrši kontrolu poslova matične evidencije;

17) organizuje i vrši kontrolu i ujednačavanje rada prvostepenih i drugostepenih lekarskih komisija;

18) obezbeđuje sprovođenje međunarodnih ugovora o obaveznom zdravstvenom osiguranju;

19) vodi evidenciju i prati naplatu doprinosa, sa nadležnim organima, razmenjuje podatke sa nadležnim organima o obveznicima doprinosa za zdravstveno osiguranje, kao i druge podatke vezane za doprinos;

20) obavlja poslove koji se odnose na farmako-ekonomske pokazatelje u postupku stavljanja lekova na Listu lekova, njene izmene i dopune, kao i skidanje lekova sa Liste lekova;

21) pruža potrebnu stručnu pomoć osiguranim licima u vezi sa ostvarivanjem prava iz zdravstvenog osiguranja i zaštitu njihovih interesa po osnovu osiguranja;

22) donosi druge akte u skladu sa Zakonom i ovim statutom;

23) obavlja poslove u vezi sa upravljanjem i raspolaganjem pokretnom i nepokretnom imovinom;

24) obavlja poslove u vezi sa naknadom štete u sprovođenju zdravstvenog osiguranja;

25) sprovodi dobrovoljno zdravstveno osiguranje u skladu sa zakonom;

26) obavlja poslove centralizovanih javnih nabavki u ime i za račun zdravstvenih ustanova iz Plana mreže zdravstvenih ustanova u skladu sa zakonom i prati izvršenje zaključenih ugovora;

27) vrši izdavanje isprava o zdravstvenom osiguranju i odgovarajućih obrazaca za ostvarivanje prava osiguranih lica iz obaveznog zdravstvenog osiguranja uz naknadu za troškove štampanja;

28) poslove interne revizije;

29) obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, ovim statutom i aktima Republičkog fonda.

Član 12

Radi sprovođenja i unapređenja zdravstvenog osiguranja Republički fond ostvaruje saradnju sa Ministarstvom zdravlja, ostalim ministarstvima, drugim organima i organizacijama, drugim pravnim i fizičkim licima, kao i sa nosiocima zdravstvenog osiguranja u inostranstvu.

III ORGANI

Ćlan 13

Organi Republičkog fonda jesu: Upravni odbor, Nadzorni odbor i direktor.

Članovi Upravnog odbora, članovi Nadzornog odbora, direktor odnosno zamenik direktora, ne smeju, direktno ili preko trećeg fizičkog ili pravnog lica, imati učešće kao vlasnici udela, akcionari, zaposleni ili lica pod ugovorom, kod pravnog, odnosno fizičkog lica koja su davaoci zdravstvenih usluga sa kojima se zaključuju ugovori za obezbeđivanje prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja, odnosno u osiguravajućim društvima koja obavljaju poslove dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja, radi sprečavanja sukoba javnog i privatnog interesa.

Izuzetno, od stava 2. ovog člana, članovi Upravnog odbora, članovi Nadzornog odbora, direktor, odnosno zamenik direktora mogu pored poslova u organima Republičkog fonda da se bave i naučno – istraživačkim radom, nastavom, radom u kulturno-umetničkim, humanitarnim i sportskim organizacijama, bez saglasnosti Agencije za borbu protiv korupcije, ako time ne ugrožavaju nepristrasno vršenje poslova i ugled organa Republičkog fonda.

Na obavljanje javne funkcije lica iz stava 3. ovog člana, u pogledu sprečavanja sukoba privatnog i javnog interesa, primenjuju se odredbe zakona kojim se uređuje rad Agencije za borbu protiv korupcije.

Organi Republičkog fonda po isteku mandata nastavljaju da obavljaju poslove u skladu sa zakonom i ovim statutom do dana imenovanja novih organa Republičkog fonda na način propisan Zakonom.

Lica iz stava 2. ovog člana potpisuju izjavu o nepostojanju sukoba javnog i privatnog interesa.

Lica iz stava 2. ovog člana ne mogu biti lica izabrana, postavljena ili imenovana na funkciju u državnom organu, organu teritorijalne autonomije, lokalne samouprave ili organu reprezentativnog sindikata, udruženja penzionera, udruženja poljoprivrednika, Privredne komore Srbije i udruženja invalida.

Lica iz stava 2. ovog člana mogu biti imenovana na javnu funkciju u Republičkom fondu najviše dva puta.

a) Upravni odbor

Član 14

Upravni odbor Republičkog fonda ima 21-og člana, od kojih 14 predstavnika osiguranika zaposlenih, po dva predstavnika osiguranika penzionera, osiguranika zemljoradnika i osiguranika koji obavljaju samostalnu delatnost i jednog predstavnika udruženja invalida koji ima svojstvo osiguranika utvrđenog zakonom.

Članove Upravnog odbora imenuje i razrešava Vlada na način propisan zakonom.

Vlada imenuje i razrešava predsednika i zamenika predsednika Upravnog odbora, iz reda članova Upravnog odbora.

Mandat članova Upravnog odbora, predsednika i zamenika predsednika Upravnog odbora traje četiri godine.

Član 15

Upravni odbor:

1) donosi statut i druge opšte akte Republičkog fonda;

2) odlučuje o poslovanju Republičkog fonda kao i o drugim pitanjima od značaja za rad Republičkog fonda;

3) donosi finansijski plan i završni račun Republičkog fonda;

4) razmatra i usvaja izveštaj o radu;

5) sprovodi javni konkurs za imenovanje direktora Republičkog fonda i imenuje direktora Republičkog fonda, uz prethodnu saglasnost Vlade;

6) sprovodi javni konkurs za izbor zamenika direktora Republičkog fonda i imenuje zamenika direktora Republičkog fonda, uz prethodnu saglasnost Vlade;

7) sprovodi javni konkurs za imenovanje direktora Pokrajinskog fonda, i imenuje direktora Pokrajinskog fonda, na predlog nadležnog organa autonomne pokrajine;

8) obrazuje stalne Komisije i to: Centralnu komisiju za lekove i stručne potkomisije za lekove za oblasti definisane ATC klasifikacijom lekova, Komisiju za farmakoekonomiju, Komisiju za korišćenje zdravstvene zaštite u inostranstvu i upućivanje na lečenje u inostranstvo i imenuje njihove članove;

9) obrazuje i druge komisije po potrebi i imenuje njihove članove;

10) utvrđuje visinu nadoknade za rad članovima komisija u skladu sa zakonom;

11) donosi odluke o upravljanju i korišćenju pokretne i nepokretne imovine Republičkog fonda;

12) obavlja i druge poslove, u skladu sa zakonom i ovim statutom.

Vlada daje saglasnost na Statut Republičkog fonda.

Upravni odbor podnosi izveštaj o radu Vladi, najkasnije do 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu.

Član 16

Upravni odbor odlukom o obrazovanju imenuje članove i bliže uređuje nadležnost komisija iz člana 15. stav 1. tač. 8) i 9) ovog statuta.

Stalne komisije koje obrazuje Upravni odbor donose Poslovnik o svom radu.

Član 17

Upravni odbor radi i odlučuje na sednicama.

Upravni odbor odlučuje ako je prisutno više od polovine ukupnog broja članova Upravnog odbora i donosi odluke većinom glasova od ukupnog broja članova Upravnog odbora.

Sednice Upravnog odbora saziva i rukovodi njihovim radom predsednik Upravnog odbora, a u slučaju njegove sprečenosti – zamenik predsednika.

Predsednik saziva sednice Upravnog odbora po sopstvenoj inicijativi, na zahtev direktora Republičkog fonda, a može sazvati sednicu i na predlog jedne trećine članova Upravnog odbora.

Poslovnikom o radu Upravnog odbora bliže se uređuje način rada Upravnog odbora.

Član 18

Predsednik Upravnog odbora Republičkog fonda:

1) predstavlja Upravni odbor;

2) saziva sednice Upravnog odbora, predlaže dnevni red i predsedava tim sednicama;

3) pokreće raspravu o određenim pitanjima iz delokruga Upravnog odbora;

4) potpisuje akte koje donosi Upravni odbor;

5) zaključuje ugovor o radu sa direktorom i zamenikom direktora Republičkog fonda i direktorom Pokrajinskog fonda;

6) obavlja i druge poslove kada je to određeno zakonom i ovim statutom.

U slučaju odsutnosti ili sprečenosti predsednika Upravnog odbora Republičkog fonda, poslove predsednika Upravnog odbora vrši zamenik predsednika Upravnog odbora.

b) Nadzorni odbor

Član 19

Nadzorni odbor ima sedam članova, od kojih su tri predstavnici osiguranika zaposlenih, po jedan predstavnik osiguranika penzionera, osiguranika zemljoradnika i osiguranika koji obavljaju samostalnu delatnost i jedan zaposleni u Republičkom fondu, odnosno u filijali ili u Pokrajinskom fondu.

Vlada imenuje i razrešava predsednika Nadzornog odbora iz reda članova Nadzornog odbora.

Članove Nadzornog odbora imenuje i razrešava Vlada na način propisan zakonom.

Predsednik i članovi Nadzornog odbora imenuju se na period od četiri godine.

Član 20

Nadzorni odbor:

1) vrši nadzor nad finansijskim poslovanjem Republičkog fonda;

2) vrši nadzor nad finansijskim poslovanjem filijala;

3) vrši uvid u sprovođenje zakonskih obaveza Republičkog fonda, filijala i Pokrajinskog fonda;

4) vrši uvid u sprovođenje odluka Upravnog odbora;

5) obavlja i druge poslove, u skladu sa zakonom i ovim statutom.

Nadzorni odbor, najmanje jednom godišnje, podnosi izveštaj o izvršenom nadzoru nad finansijskim poslovanjem Republičkog fonda, Upravnom odboru i Vladi.

Članovi Nadzornog odbora iz reda svojih članova određuju zamenika predsednika Nadzornog odbora.

Organi i zaposleni u Republičkom fondu dužni su da članovima Nadzornog odbora stave na uvid dokumentaciju i podatke i da pruže obaveštenja od značaja za vršenje nadzora.

Član 21

Nadzorni odbor radi i odlučuje na sednicama.

Nadzorni odbor odlučuje ako je prisutno više od polovine ukupnog broja članova Nadzornog odbora i donosi odluke većinom glasova od ukupnog broja članova Nadzornog odbora.

Sednice Nadzornog odbora saziva i rukovodi njihovim radom predsednik, a u slučaju njegove sprečenosti – zamenik predsednika Nadzornog odbora.

Predsednik saziva sednice Nadzornog odbora po svojoj inicijativi, na zahtev predsednika Upravnog odbora i direktora, a može sazvati sednicu i na predlog jedne trećine članova Nadzornog odbora.

Poslovnikom o radu bliže se uređuje način rada Nadzornog odbora.

v) Direktor

Član 22

Radom Republičkog fonda rukovodi direktor.

Direktora, po sprovedenom javnom konkursu imenuje Upravni odbor, uz prethodnu saglasnost Vlade.

Za direktora može biti imenovano lice koje ima stečeno visoko obrazovanje na studijama drugog stepena (diplomske akademske studije – master, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije), odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine i pet godina radnog iskustva.

Mandat direktora traje četiri godine.

Direktor može biti razrešen dužnosti i pre isteka vremena na koje je imenovan ako: funkciju direktora ne vrši u skladu sa zakonom, ovim statutom i aktima Republičkog fonda; ako mu prestane radni odnos u skladu sa zakonom i ako sam podnese zahtev za razrešenje.

Po prestanku mandata direktor ima prava koja mu pripadaju u skladu sa zakonom.

Član 23

Direktor:

1) organizuje rad i poslovanje u Republičkom fondu;

2) predstavlja i zastupa Republički fond;

3) stara se o zakonitosti rada i odgovara za zakonitost rada Republičkog fonda;

4) predlaže opšte akte koje donosi Upravni odbor;

5) izvršava odluke Upravnog odbora;

6) donosi opšte akte u skladu sa zakonom i ovim statutom;

7) zaključuje ugovore u ime i za račun Republičkog fonda;

8) vrši funkciju naredbodavca za izvršavanje finansijskog plana Republičkog fonda;

9) donosi akt o organizaciji i sistematizaciji poslova u Republičkom fondu i druge akte kojima se uređuju prava, obaveze i odgovornosti zaposlenih;

10) propisuje obrazac službene legitimacije nadzornika osiguranja, njen izgled i sadržaj;

11) imenuje i razrešava direktora filijale Republičkog fonda po sprovedenom javnom konkursu, osim direktora filijale na teritoriji autonomne pokrajine Vojvodine;

12) imenuje članove Saveta filijale na osnovu predloga direktora matične filijale;

13) donosi rešenja u drugom stepenu o pravima iz zdravstvenog osiguranja u skladu sa Zakonom;

14) imenuje i razrešava predsednika i članove prvostepene i drugostepene lekarske komisije;

15) obrazuje i imenuje članove stalnih i povremenih stručnih komisija;

16) odlučuje u drugom stepenu u vezi sa ostvarivanjem zdravstvene zaštite u inostranstvu i o upućivanju na lečenje u inostranstvo;

17) rukovodi radom zaposlenih u Republičkom fondu;

18) stara se o ostvarivanju javnosti rada Republičkog fonda;

19) odlučuje o pravima, obavezama i odgovornostima zaposlenih iz radnog odnosa u Republičkom fondu;

20) vrši i druge poslove u skladu sa zakonom i ovim statutom.

Direktor u skladu sa zakonom i ovim statutom može preneti ovlašćenje za određene poslove iz nadležnosti direktora Republičkog fonda na direktora Pokrajinskog fonda, izvršnog direktora, direktora sektora u Direkciji i direktora filijale.

Direktor prisustvuje sednicama Upravnog odbora i Nadzornog odbora i učestvuje u njihovom radu, bez prava odlučivanja.

Direktor je odgovoran Upravnom odboru Republičkog fonda.

Član 24

Zamenik direktora zamenjuje direktora za vreme njegove odsutnosti ili sprečenosti i obavlja poslove koje mu on poveri.

Zamenika direktora, po sprovedenom javnom konkursu imenuje Upravni odbor, uz prethodnu saglasnost Vlade.

Za zamenika direktora može biti imenovano lice koje ima stečeno visoko obrazovanje na studijama drugog stepena (diplomske akademske studije – master, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije), odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine i pet godina radnog iskustva.

Zamenik direktora može biti razrešen dužnosti i pre isteka vremena na koje je imenovan ako: funkciju zamenika direktora ne vrši u skladu sa zakonom, ovim statutom i aktima Republičkog fonda; ako mu prestane radni odnos u skladu sa zakonom; ako sam podnese zahtev za razrešenje.

Mandat zamenika direktora traje četiri godine.

Član 25

Direktor Pokrajinskog fonda obavlja poslove u skladu sa zakonom, ovim statutom i aktom o organizaciji i sistematizaciji poslova u Republičkom fondu.

Direktora Pokrajinskog fonda, po sprovedenom javnom konkursu koji raspisuje Republički fond, imenuje Upravni odbor, na predlog nadležnog organa autonomne pokrajine.

Za direktora Pokrajinskog fonda može biti imenovano lice koje ima stečeno visoko obrazovanje na studijama drugog stepena (diplomske akademske studije – master, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije), odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine i pet godina radnog iskustva.

Direktor Pokrajinskog fonda učestvuje u radu Upravnog odbora, bez prava odlučivanja.

Direktor Pokrajinskog fonda, po sprovedenom javnom konkursu imenuje direktore filijala koje su obrazovane na teritoriji autonomne pokrajine Vojvodine.

Direktor Pokrajinskog fonda može biti razrešen dužnosti i pre vremena na koje je imenovan ako: funkciju ne vrši u skladu sa zakonom, ovim statutom i aktima Republičkog fonda; ako mu prestane radni odnos u skladu sa zakonom; na predlog nadležnog organa autonomne pokrajine; ako sam podnese zahtev za razrešenje.

Mandat direktora Pokrajinskog fonda traje četiri godine.

U slučaju odlaska u penziju, smrti ili imenovanja direktora Pokrajinskog fonda na drugu javnu funkciju, Upravni odbor može imenovati vršioca dužnosti direktora Pokrajinskog fonda, do dana imenovanja direktora Pokrajinskog fonda, ali ne duže od šest meseci, na način koji je propisan Zakonom.

Direktor Pokrajinskog fonda po isteku mandata nastavlja da obavlja poslove u skladu sa zakonom i ovim statutom do dana imenovanja direktora Pokrajinskog fonda na način propisan Zakonom.

Na Direktora Pokrajinskog fonda primenjuju se odredbe člana 13. st. 2 – 4. ovog statuta.

Član 26

Direktor filijale obavlja poslove u skladu sa zakonom i izvršava odluke organa Republičkog fonda.

Direktor filijale odgovoran je za zakonitost rada filijale i namensko korišćenje prenetih sredstava za sprovođenje zdravstvenog osiguranja.

Za direktora filijale može biti imenovano lice koje ima stečeno visoko obrazovanje na studijama drugog stepena (diplomske akademske studije – master, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije), odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine i pet godina radnog iskustva.

Mandat direktora filijale traje četiri godine.

Direktor filijale po isteku mandata nastavlja da obavlja poslove u skladu sa zakonom i ovim statutom do dana imenovanja direktora filijale na način propisan Zakonom.

U slučaju odlaska u penziju, smrti ili imenovanja direktora filijale na drugu javnu funkciju, direktor, odnosno direktor Pokrajinskog fonda može imenovati vršioca dužnosti direktora filijale, do dana imenovanja direktora filijale, ali ne duže od šest meseci, na način koji je propisan Zakonom.

Direktor filijale u obavljanju poslova vrši javnu funkciju.

Na Direktora filijale primenjuju se odredbe člana 13. st. 2 – 4. ovog statuta.

IV UNUTRAŠNJA ORGANIZACIJA

Član 27

Stručne, administrativne, finansijske i druge poslove u vezi sa radom i poslovanjem Republičkog fonda i sprovođenjem zdravstvenog osiguranja vrše zaposleni u okviru unutrašnje organizacije Republičkog fonda utvrđene Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji poslova i to u: Direkciji, Pokrajinskom fondu, filijalama i ispostavama filijala obrazovanim u skladu sa Zakonom.

Pod Direkcijom Republičkog fonda iz stava 1. ovog člana (u daljem tekstu: Direkcija) podrazumeva se sedište Republičkog fonda iz člana 5. stav 4. ovog statuta.

Član 28

U Direkciji se:

1) obavljaju poslovi pripreme predloga akata iz delatnosti Republičkog fonda u skladu sa zakonom i ovim statutom;

2) pripremaju i izrađuju analize i programi iz oblasti poslovanja Republičkog fonda;

3) ustrojava i organizuje matična evidencija o osiguranim licima i korišćenju prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja, jedinstveno za teritoriju Republike;

4) vrše poslovi javnih nabavki za potrebe Republičkog fonda;

5) sprovodi postupak javnih nabavki i u ime i za račun davalaca zdravstvenih usluga u skladu sa zakonom;

6) obavljaju poslovi iz oblasti obaveznog i dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja;

7) rešava u drugom stepenu o pravima iz zdravstvenog osiguranja u skladu sa Zakonom;

8) organizuje rad komisije koju imenuje Upravni odbor Republičkog fonda koja odlučuje u prvom stepenu u vezi sa ostvarivanjem zdravstvene zaštite u inostranstvu i o upućivanju na lečenje u inostranstvo u skladu sa Zakonom;

9) prati realizacija zaključenih ugovora i pripremaju informacije za organe Republičkog fonda;

10) vrši kontrola sprovođenja zaključenih ugovora između filijala i davalaca zdravstvenih usluga;

11) vrši kontrola ostvarivanja prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja;

12) organizuje i vrši kontrola rada filijala, zakonitog i namenskog korišćenja sredstava koja se filijalama prenose za ostvarivanje prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja;

13) organizuje i vrši kontrola i ujednačavanje rada prvostepenih i drugostepenih lekarskih komisija;

14) obavljaju poslovi zastupanja Republičkog Fonda;

15) obavljaju poslovi u vezi sa radom Komisije za korišćenje zdravstvene zaštite u inostranstvu i upućivanje na lečenje u inostranstvo i drugih stručnih komisija koje organizuje Republički fond;

16) priprema i prati realizacija finansijskog plana i izrađuju analize i izveštaji u vezi sa ostvarivanjem finansijskog plana;

17) vode finansijsko-računovodstveni poslovi Republičkog fonda;

18) izrađuju zbirni, konsolidovani izveštaji za Republički fond i zdravstvene ustanove;

19) izrađuje kontni plan Republičkog fonda;

20) vode evidencije o zaposlenima u Republičkom fondu;

21) vode centralne baze podataka od značaja za poslovanje Republičkog fonda;

22) obavljaju određeni poslovi prikupljanja i objedinjavanja statističkih i drugih podataka iz oblasti zdravstvenog osiguranja i zdravstvene zaštite na nivou Republičkog fonda;

23) obavljaju poslovi ustrojavanja, razvoja, korišćenja i održavanja informacionog sistema zdravstvenog osiguranja kao dela integrisanog informacionog sistema Republike;

24) koordinira rad filijala i Pokrajinskog fonda;

25) izrađuju stručno-metodološka uputstva od značaja za obavljanje delatnosti Republičkog fonda;

26) uređuju međusobni odnosi sa fondovima penzijskog i invalidskog osiguranja;

27) poslovi interne revizije i

28) obavljaju i drugi poslovi utvrđeni zakonom i aktima Republičkog fonda.

Član 29

Sedište Pokrajinskog fonda je u Novom Sadu, ul. Žitni trg br. 1.

Pokrajinski fond kao organizaciona jedinica Republičkog fonda vrši sledeće poslove:

1) koordinaciju rada filijala obrazovanih na teritoriji autonomne pokrajine, u saradnji sa Republičkim fondom, u skladu sa zakonom;

2) kontrolu rada filijala i namenskog korišćenja sredstava koja Republički fond prenosi filijalama za ostvarivanje prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja, na području autonomne pokrajine;

3) kontrolu zaključenih ugovora između filijala i davalaca zdravstvenih usluga, na području autonomne pokrajine;

4) rešava u drugom stepenu o pravima iz zdravstvenog osiguranja u skladu sa zakonom;

5) pruža potrebnu stručnu pomoć osiguranim licima u vezi sa ostvarivanjem prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja i zaštitom njihovih interesa u osiguranju;

6) obezbeđuje uslove za rad lekarskih komisija obrazovanih na teritoriji autonomne pokrajine, u skladu sa zakonom;

7) obezbeđuje informacioni podsistem, kao deo integrisanog informacionog sistema Republike za oblast zdravstvenog osiguranja, u skladu sa zakonom;

8) vrši statistička i druga istraživanja u oblasti zdravstvenog osiguranja;

9) ostvaruje saradnju sa nadležnim pokrajinskim organima;

10) obavlja i druge poslove utvrđene ovim statutom;

11) podnosi izveštaje o radu za šest i 12 meseci Upravnom i Nadzornom odboru Republičkog fonda.

Član 30

Radi sprovođenja zdravstvenog osiguranja u skladu sa Zakonom, obrazovane su filijale i to:

1) Filijala za Severnobački okrug. Sedište filijale je u Subotici, sa ispostavama u: Bačkoj Topoli i Malom Iđošu;

2) Filijala za Srednjobanatski okrug. Sedište filijale je u Zrenjaninu, sa ispostavama u: Novom Bečeju, Novoj Crnji, Žitištu i Sečnju;

3) Filijala za Severnobanatski okrug. Sedište filijale je u Kikindi sa ispostavama u: Kanjiži, Senti, Adi, Čoki i Novom Kneževcu;

4) Filijala za Južnobanatski okrug. Sedište filijale je u Pančevu sa ispostavama u: Plandištu, Opovu, Kovačici, Alibunaru, Vršcu, Beloj Crkvi i Kovinu;

5) Filijala za Zapadnobački okrug. Sedište filijale je u Somboru sa ispostavama u: Apatinu, Odžacima i Kuli;

6) Filijala za Južnobački okrug. Sedište filijale je u Novom Sadu sa ispostavama u: Srbobranu, Bečeju, Vrbasu, Bačkoj Palanci, Bačkom Petrovcu, Žablju, Titelu, Temerinu, Beočinu, Baču i Sremskim Karlovcima;

7) Filijala za Sremski okrug. Sedište filijale je u Sremskoj Mitrovici sa ispostavama u: Šidu, Inđiji, Irigu, Rumi, Staroj Pazovi i Pećincima;

8) Filijala za Mačvanski okrug. Sedište filijale je u Šapcu sa ispostavama u: Bogatiću, Loznici, Vladimircima, Koceljevi, Malom Zvorniku, Krupnju i Ljuboviji;

9) Filijala za Kolubarski okrug. Sedište filijale je u Valjevu sa ispostavama u: Osečini, Ubu, Lajkovcu, Mionici i Ljigu;

10) Filijala za Podunavski okrug. Sedište filijale je u Smederevu sa ispostavama u: Smederevskoj Palanci i Velikoj Plani;

11) Filijala za Braničevski okrug. Sedište filijale je u Požarevcu sa ispostavama u: Velikom Gradištu, Golupcu, Malom Crniću, Žabarima, Petrovcu, Kučevu i Žagubici;

12) Filijala za Šumadijski okrug. Sedište filijale je u Kragujevcu sa ispostavama u: Aranđelovcu, Topoli, Rači, Batočini, Kniću i Lapovu;

13) Filijala za Pomoravski okrug. Sedište filijale je u Jagodini sa ispostavama u: Ćupriji, Paraćinu, Svilajncu, Despotovcu i Rekovcu;

14) Filijala za Borski okrug. Sedište filijale je u Boru sa ispostavama u: Kladovu, Majdanpeku i Negotinu;

15) Filijala za Zaječarski okrug. Sedište filijale je u Zaječaru sa ispostavama u: Boljevcu i Knjaževcu;

16) Filijala za Zlatiborski okrug. Sedište filijale je u Užicu sa ispostavama u: Bajinoj Bašti, Kosjeriću, Arilju, Novoj Varoši, Požegi, Priboju, Prijepolju, Čajetini i Sjenici;

17) Filijala za Moravički okrug. Sedište filijale je u Čačku sa ispostavama u: Gornjem Milanovcu, Lučanima i Ivanjici;

18) Filijala za Raški okrug. Sedište filijale je u Kraljevu sa ispostavama u: Vrnjačkoj Banji i Raškoj;

19) Filijala za Rasinski okrug. Sedište filijale je u Kruševcu sa ispostavama u: Varvarinu, Trsteniku, Ćićevcu, Aleksandrovcu i Brusu;

20) Filijala za Nišavski okrug. Sedište filijale je u Nišu sa ispostavama u: Aleksincu, Svrljigu, Merošini, Doljevcu, Gadžinom Hanu, Sokobanji i Ražnju;

21) Filijala za Toplički okrug. Sedište filijale je u Prokuplju sa ispostavama u: Blacu, Kuršumliji i Žitorađi;

22) Filijala za Pirotski okrug. Sedište filijale je u Pirotu sa ispostavama u: Beloj Palanci, Babušnici i Dimitrovgradu;

23) Filijala za Jablanički okrug. Sedište filijale je u Leskovcu sa ispostavama u: Bojniku, Lebanu, Medveđi, Vlasotincu i Crnoj Travi;

24) Filijala za Pčinjski okrug. Sedište filijale je u Vranju sa ispostavama u: Vladičinom Hanu, Surdulici, Bosilegradu, Trgovištu, Bujanovcu, Preševu i Vranjskoj Banji;

25) Filijala za Kosovski okrug. Sedište filijale je u Prištini sa ispostavama u: Podujevu, Obiliću, Kosovu Polju, Glogovcu, Štimlju, Uroševcu, Kačaniku, Lipljanu i Štrpcu;

26) Filijala za Pećki okrug. Sedište filijale je u Peći sa ispostavama u: Istoku, Klini, Dečanu i Đakovici;

27) Filijala za Prizrenski okrug. Sedište filijale je u Prizrenu sa ispostavama u: Suvoj Reci, Orahovcu, Gori i Opolju;

28) Filijala za Kosovsko-mitrovački okrug. Sedište filijale je u Kosovskoj Mitrovici sa ispostavama u: Zubinom Potoku, Leposaviću, Zvečanu, Srbici i Vučitrnu;

29) Filijala za Kosovsko-pomoravski okrug. Sedište filijale je u Gnjilanu sa ispostavama u: Kosovskoj Kamenici, Novom Brdu i Vitini;

30) Filijala za grad Beograd. Sedište filijale je u Beogradu sa ispostavama u: Voždovcu, Vračaru, Zvezdari, Grockoj, Zemunu, Lazarevcu, Mladenovcu, Novom Beogradu, Obrenovcu, Paliluli, Rakovici, Savskom vencu, Sopotu, Starom gradu, Čukarici, Barajevu i Surčinu;

31) Filijala Novi Pazar. Sedište filijale je u Novom Pazaru sa ispostavom u Tutinu.

Član 31

U filijali se:

1) sprovodi obavezno zdravstveno osiguranje na svom području;

2) planiraju potrebe osiguranih lica sa svog područja i prave planovi rada u skladu sa raspoloživim finansijskim sredstvima, odnosno sa finansijskim planom Republičkog fonda;

3) raspolaže prenetim sredstvima za sprovođenje obaveznog zdravstvenog osiguranja za osigurana lica sa svog područja, u skladu sa ovim zakonom;

4) obezbeđuje ostvarivanje prava iz zdravstvenog osiguranja za osigurana lica sa svog područja, u skladu sa zakonom i propisima donetim za sprovođenje zakona;

5) zaključuju ugovori sa davaocima zdravstvenih usluga;

6) organizuje i vrši kontrola izvršavanja ugovornih obaveza davalaca zdravstvenih usluga sa kojima je zaključen ugovor, radi zaštite prava osiguranih lica;

7) obezbeđuje zakonito, namensko i ekonomično trošenje prenetih sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja na svom području;

8) vodi matična evidencija osiguranih lica sa podacima potrebnim za sprovođenje obaveznog zdravstvenog osiguranja i za obezbeđivanje i kontrolu ostvarivanja prava iz tog osiguranja;

9) vrši kontrola prijavljivanja na osiguranje, odjavljivanja sa osiguranja i prijavljivanje promene u osiguranju, kao i kontrola svih podataka od značaja za sticanje, korišćenje i prestanak prava;

10) vodi evidencija i prati naplata doprinosa, sa nadležnim organima, razmenjuju podaci sa nadležnim organima o obveznicima doprinosa za zdravstveno osiguranje, kao i drugi podaci vezani za doprinos;

11) pruža potrebna stručna pomoć osiguranim licima u vezi sa ostvarivanjem prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja i zaštitom njihovih interesa u osiguranju;

12) vrše određeni poslovi u sprovođenju međunarodnih ugovora o zdravstvenom osiguranju;

13) obezbeđuju uslovi za rad prvostepenih i drugostepenih lekarskih komisija na svom području, u skladu sa aktima Republičkog fonda;

14) obavljaju poslovi u vezi sa naknadom štete u sprovođenju obaveznog zdravstvenog osiguranja;

15) obavljaju određeni poslovi dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja koje organizuje i sprovodi Republički fond;

16) vrši obračun, kontrola i isplata naknada zarada i drugih novčanih naknada iz zdravstvenog osiguranja i vode odgovarajuće evidencije;

17) vrši kontrola ostvarivanja prava iz zdravstvenog osiguranja;

18) obavljaju poslovi u vezi sa ostvarivanjem prava na medicinsko-tehnička pomagala, indikacije za njihovo korišćenje, standarde materijala, rokove trajanja, kao i način i postupak ostvarivanja prava na medicinsko-tehnička pomagala;

19) zaključuju ugovori sa izabranim lekarom;

20) obavljaju poslovi planiranja, analize i statistike;

21) obavljaju računovodstveno-finansijski poslovi i pripremaju podaci za izradu tromesečnih izveštaja, obračuna i završnog računa;

22) vrši likvidacija i kontrola računa za pružene zdravstvene usluge i blagajnički poslovi;

23) obavljaju poslovi korišćenja i održavanja informacionog sistema zdravstvenog osiguranja;

24) obavljaju poslovi zastupanja pred sudovima i drugim organima na području filijale, po ovlašćenju direktora;

25) obavljaju i drugi poslovi u skladu sa zakonom i ovim statutom.

Član 32

U filijali se obrazuje Savet filijale, kao savetodavno telo direktora filijale.

Savet filijale može imati najviše devet članova.

Savet filijale imenuje direktor Republičkog fonda, na period od dve godine, a na osnovu predloga direktora matične filijale.

Savet filijale:

1) predlaže mere za sprovođenje i unapređivanje zdravstvenog osiguranja na području filijale;

2) daje mišljenje o planu rada filijale;

3) daje mišljenje na odluke koje donosi filijala u pogledu obezbeđivanja prava iz zdravstvenog osiguranja i zaključivanja ugovora sa davaocima zdravstvenih usluga;

4) daje predloge za racionalno raspolaganje i trošenje sredstava zdravstvenog osiguranja;

5) daje mišljenje o izveštaju koji filijala podnosi Upravnom odboru Republičkog fonda;

6) razmatra informacije iz nadležnosti filijale koje mu dostavlja direktor filijale.

Način rada Saveta filijale uređuje se Poslovnikom o radu.

Član 33

U ispostavi filijale se:

1) obavljaju poslovi zdravstvenog osiguranja za osigurana lica sa područja ispostave filijale;

2) obavljaju poslovi u vezi sa radom lekarskih komisija prilikom odlučivanja u prvom stepenu;

3) vode propisane evidencije i statistika iz zdravstvenog osiguranja;

4) obavljaju poslovi primene međunarodnih sporazuma iz oblasti zdravstvenog osiguranja;

5) vrši obračun, kontrola i isplata novčanih naknada;

6) vrši overa predloga za medicinsko-tehnička pomagala;

7) vrši likvidacija i kontrola računa za pružene zdravstvene usluge i blagajnički poslovi;

8) obavljaju i drugi poslovi koje filijala prenese ispostavi.

Pojedini poslovi iz stava 1. ovog člana, kada je racionalnije, mogu se obavljati jedinstveno za sve osiguranike u sedištu filijale, što se uređuje Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji poslova u Republičkom fondu.

Član 34

Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji poslova u Republički fondu, Republički fond uređuje organizaciju, broj zaposlenih, uslove koje zaposleni treba da ispunjavaju i opise poslova.

V FINANSIRANJE OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

1. Sredstva za finansiranje prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja

Član 35

Republički fond ostvaruje sredstva za obavezno zdravstveno osiguranje uplatom doprinosa kao i iz drugih izvora u skladu sa zakonom.

Sredstva iz stava 1. ovog člana predstavljaju prihod Republičkog fonda.

Član 36

Republički fond prenosi filijali Republičkog fonda sredstva za obavljanje poslova utvrđenih zakonom, statutom i aktima Republičkog fonda.

Republički fond donosi odluku o iznosu sredstava koja se prenose filijali, za svaku budžetsku godinu.

Vlada daje saglasnost na odluku iz stava 2. ovog člana.

Republički fond prenosi sredstva Pokrajinskom fondu za izvršavanje poslova utvrđenih zakonom.

Član 37

Finansijsko poslovanje Republičkog fonda obuhvata ostvarivanje prihoda i rashoda.

Član 38

Finansijskim planom Republičkog fonda utvrđuju se prihodi po izvorima i rashodi po namenama.

Republički fond donosi Finansijski plan u rokovima određenim propisima kojima se uređuje budžetski sistem.

Sredstva za sprovođenje zdravstvenog osiguranja obuhvataju rashode utvrđene Finansijskim planom Republičkog fonda.

Član 39

Republički fond ima poseban račun za:

– obavezno zdravstveno osiguranje;

– dobrovoljno zdravstveno osiguranje.

Republički fond, Pokrajinski fond i filijala Republičkog fonda imaju svoje podračune koji su uključeni u konsolidovani račun trezora.

Član 40

Republički fond izrađuje tromesečne i godišnje finansijske izveštaje i završni račun.

Godišnji finansijski izveštaj i tromesečni finansijski izveštaji Republičkog fonda zasnivaju se na konsolidovanim podacima sadržanim u Glavnoj knjizi Republičkog fonda i podacima iz završnih računa zdravstvenih ustanova.

Član 41

Evidencija imovine i obaveza Republičkog fonda vodi se u direkciji, filijali Republičkog fonda i Pokrajinskom fondu.

2. Finansiranje sprovođenja dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja

Član 42

Sredstva za dobrovoljno zdravstveno osiguranje obezbeđuju se uplatom premije osiguranja za dobrovoljno zdravstveno osiguranje.

Sredstva za dobrovoljno zdravstveno osiguranje vode se posebno.

Prihodi i rashodi za dobrovoljno zdravstveno osiguranje posebno se planiraju i iskazuju.

VI VRŠENJE POSLOVA KONTROLE

Član 43

Republički fond uspostavlja i organizuje sistem eksterne kontrole:

– kontrole pravilnosti izvršavanja zaključenih ugovora između filijala i davalaca zdravstvenih usluga;

– kontrole zakonitog i namenskog korišćenja finansijskih sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja prenetih davaocima zdravstvenih usluga za ostvarivanje zakonom utvrđenih prava osiguranih lica;

– kontrole ličnih podataka koji se odnose na zdravstveno stanje osiguranih lica koji se vode u medicinskoj dokumentaciji osiguranog lica u skladu sa zakonom.

U vršenju poslova kontrole Republički fond ostvaruje saradnju sa nadležnim državnim organima, inspekcijskim službama i organima koji vrše nadzor nad zakonitošću rada i nadzor nad stručnim radom u skladu sa zakonom.

Poslove kontrole iz stava 1. ovog člana vrši nadzornik osiguranja u skladu sa Zakonom.

VII OPŠTI AKTI

Član 44

Upravni odbor Republičkog fonda donosi: statut, pravilnike, odluke i druge akte u skladu sa zakonom i ovim statutom.

Način i postupak donošenja akata iz stava 1. ovog člana bliže se uređuju Poslovnikom o radu Upravnog odbora.

VIII JAVNOST RADA

Član 45

Javnost rada Republičkog fonda ostvaruje se pravom osiguranih lica na sve vrste informacija u vezi sa pravima iz obaveznog zdravstvenog osiguranja i javnošću rada organa i službi Republičkog fonda za potrebe osiguranih lica, organa i organizacija zainteresovanih za rad Republičkog fonda.

Republički fond ostvaruje javnost rada putem sredstava javnog informisanja, održavanjem konferencija za novinare, davanjem izjava ovlašćenih lica, objavljivanjem akata i podataka o svom pravnom statusu i poslovanju na WEB sajtu kao i drugim vidovima informisanja.

IX POSLOVNA TAJNA

Član 46

Podaci i dokumentacija koji predstavljaju poslovnu tajnu i čije bi saopštavanje neovlašćenom licu moglo da šteti interesima i poslovnom ugledu Republičkog fonda, način rukovanja podacima i dokumentima koji predstavljaju poslovnu tajnu, kao i način saopštavanja podataka koji imaju karakter poslovne tajne u zavisnosti od stepena tajnosti, utvrđuju se aktom Republičkog fonda, u skladu sa zakonom.

X PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 47

Stupanjem na snagu ovog statuta, prestaje da važi Statut Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje („Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 38/06, 25/07, 64/07, 99/07, 95/08 i 21/10).

Član 48

Ovaj statut, po dobijanju saglasnosti Vlade, stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

Samostalni član Odluke o izmenama i dopunama Statuta Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje

(„Sl. glasnik RS“, br. 1/2013)

Član 5

Ova odluka, po dobijanju saglasnosti Vlade, stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

Samostalni član Odluke o izmenama i dopunama Statuta Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje

(„Sl. glasnik RS“, br. 32/2013)

Član 5

Ova odluka, po dobijanju saglasnosti Vlade, stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.