Početna Magazin Godine Penzija Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o tarifnom sistemu u javnom linijskom prevozu putnika na teritoriji grada Beograda

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o tarifnom sistemu u javnom linijskom prevozu putnika na teritoriji grada Beograda

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o tarifnom sistemu u javnom linijskom prevozu putnika na teritoriji grada Beograda (na linku vidite integrisan propis)

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!
Gradsko veće grada Beograda na sednici održanoj 20. juna 2013. godine, na osnovu člana 3. stav 2. Odluke o javnom linijskom prevozu putnika na teritoriji grada Beograda („Službeni list grada Beograda”, br. 61/09, 10/11 i 55/11) i člana 54. stav 1. tačka 8. Statuta grada Beograda („Službeni list grada Beograda”, br. 39/08, 6/10 i 23/13), donelo je

Član 1.

U Pravilniku o tarifnom sistemu u javnom linijskom prevozu putnika na teritoriji grada Beograda („Službeni list grada Beograda” br. 30/11, 58/11, 6/12, 12/2012 ispr. 47/2012 i 48/2012), u članu 3. reč: „nezavisna”, briše se.

Član 2.

U članu 4. reč: „istih”, briše se.

Član 3.

U članu 6. reči: „zonski tarifni sistem sa dve zone”, brišu se.

Član 4.

U članu 7. u stavu 1. posle reči: „u pretplati”, dodaju se reči: „i van režima pretplate”.
U istom članu, stav 2. menja se i glasi:

„Granice zona 1. i 2. u primenjenom zonskom tarifnom sistemu za karte van režima pretplate u noćnom prevozu su sledeća stajališta: Elektronska industrija, Mala pruga, Ikarbus, Bežanija naselje, Makiš, Železnik R, Ž. J. Španac, Orlovača, Manastir, Banjica 2, Voždovac, Kumodraž, Veliki Mokri Lug, Medaković 3, Ustanička (Bulevar Kralja Aleksandra i Prvomajska), Mirijevo, Karaburma, Lešće, Višnjica, Rafinerija i Sebeška reka.”

Član 5.

Član 11. menja se i glasi:

„Granice tarifnih zona za pojedinačnu vožnju su:
– Zona 1: Makiš, Brodotehnika, Makiš AP, FM Lola Ribar, Kružni put I, Resnik, Rakovica česma, Bubanj potok rampa, Kaluđerica.
– Zona 2: Ostružnica, Rušanj „R”, Lovački sastanak, Vrčin nadvožnjak, Zaklopača „R”.
– Zona 3: Umka centar, Lipovica milicija, Trešnja – Lukina kapija, Grocka.
– Zona 4: Barič kolonija, Meljak R, Barajevo AS, Ralja centar, M. Ivanča, Brestovik „R”.
– Zona 5: Mladost, Ratari, V. polje, Baljevac, Vrbovno, V. Borak, Manić „R”, Stojnik, Đurinci, M. Požarevac „R”, Bukovača.
– Zona 6: Skela, Ušće, Vukićevica, Ljubinić, Stepojevac, Arnajevo, Rožanci, Sibnica, Drlupe, Rogača, Kosmaj, Stanojevac, Senaja, Umčari centar, Dražanj, Živkovac.
– Zona 7: Vreoci, Severno krilo, Montaža, Strmovo.
– Zona 8: Vreoci, Medoševac – dom, Zeoke, Bistrica.
– Zona 9: Županjac, Barzilovica.
– Zona 10: Marinac.

Granice zone 1. lokala Barajevo: Srednji kraj „R”, Srednji kraj, Ravni gaj, Guberevac, Arnajevo”R”, Veliki Borak, Baćevac „R”, Lipovica” milicija.
Granica zone 1. lokala Lazarevac: Petka dom, Barzilovica-centar, Bistrica-centar, Burovo, Vodovod, Medoševac – groblje, Vreoci.
Granice zone 1. lokala Mladenovac: Stanojevac, Amerić II, Pavlovac, Škola, Kozarica, Mrčevica I, Valjak, Tabla.
Granice zone 1. lokala Obrenovac: Barič – kolonija, Zabrežje, Mladost, Krtinska, Ratari – centar, Grabovac – spomenik, V. Polje – dom, Draževac – groblje, Jasenak, Stubline, Lazarevići, Zvečka.
Granice zone 1. lokala Sopot: Sibnica „R”, Babe „R”, Đurinci ŽS, Stanojevac, Zlatar, Rogača „O”, Drlupe.
Granica zone 2. lokala Barajevo: Sibnica „R”, Rožanci, Draževac – dom, Taraiš.
Granice zone 2. lokala Lazarevac: Ćelije, Županjac, Čibutkovica III, Barzilovica – kamenica, Trbušnica – Lipar, Baroševac, Kosmaj, Sokolovački put, Stepojevac, Sumeđ, Cvetovac.
Granice zone 2. lokala Mladenovac: Đurinci ŽS, Vojska, Pijac, Sopot, Nemenikuće, Tresije, Rogača, Strugara, Markovac, Klenac, Maroševac, Rabrovac, Vlajići, Donja Dubona, Šepšin, M. Požarevac – rampa.
Granice zone 2. lokala Obrenovac: Skela, Ušće, Vukićevica, Ljubinić, Brović, Poljane, Konatice, Baljevac, M. Moštanica, Umka centar, Stepojevac, Trstenica, Piroman, Stubline – C – (dom).
Granice zone 2. lokala Sopot: Ralja „C”, Guberevac, Arnajevo „R”, Groblje „O”, Pavlovac, Mladenovac.
Granica zone 3. lokala Barajevo: Sopot.
Granice zone 3. lokala Lazarevac: Dudovica, Kruševica, Prkosava, Strmovo, Mirosaljci – dom, Sokolovo, Leskovac, Vrbovno.
Granice zone 3. lokala Sopot: Parcani, Barajevo, Senaja.
Granice zona određuju se od centra ka periferiji.
Stajalište koje je granica zone je poslednje stajalište u toj zoni. Započinjanje putovanja sa ovog stajališta tarifira se kao putovanje iz te zone. Ovako utvrđene granice su granice i za suprotan smer.”

Član 6.

U članu 13. u stavu 1. posle tačke 3. dodaje se nova tačka koja glasi:

„4. legitimacija za posebne manifestacije definisane članom 35. ovog pravilnika.”.

Član 7.

U članu 16. u stavu 2. posle reči: „mesečne”, dodaje se zapeta i reč: „polugodišnje”.

Član 8.

U članu 17. stav 3, menja se i glasi:

„Karte van režima pretplate omogućavaju vožnju u dnevnom saobraćaju (od 04-24 časa) i nalaze se u slobodnoj prodaji za sve korisnike linijskog prevoza.”

U istom članu posle stava 3, dodaje se novi stav koji glasi:
„Elektronske karte van režima pretplate mogu biti:
– za jednu neprekidnu vožnju u jednom smeru za određeni broj tarifnih zona – vremenske (za više vožnji u određenom vremenskom periodu koji se određuje aktom iz člana 20. ovog pravilnika).”

Član 9.

U članu 19. posle stava 2, dodaju se dva nova stava koja glase:

„Validacija elektronske karte van režima pretplate za više zona vrši se izborom odgovarajućeg broja zona i prinošenjem kartice uređaju za validaciju koji se nalazi u zoni vrata obeleženih za ulazak.

Validacija vremenske karte vrši se izborom odgovarajuće vrste vremenske karte i prinošenjem kartice uređaju za validaciju koji se nalazi u zoni vrata obeleženih za ulazak.”

U istom članu u stavu 3, posle reči: „u skladu sa”, reči: ”st. 1. i 2.”, zamenjuju rečima: ”st. 1, 2,3. i 4.”

Član 10.

U članu 23. posle stava 2, dodaju se tri nova stava koja glase:

„Kontrolor može da zaustavi i zadrži vozilo na stajalištu kao i da pozove komunalnu policiju ukoliko putnik iz stava 1. ovog člana, ne postupi po zahtevu kontrolora da napusti vozilo.
Vozač je dužan da postupi po nalogu kontrolora i zaustavi vozilo dok putnik iz stava 1. ovog člana, ne napusti vozilo.

Na linijama na kojima validaciju putnika prati vozač, vozač je dužan zaustavi vozilo dok putnik iz stava 1. ovog člana, ne kupi ili uspešno ne validira voznu ispravu, odnosno ne napusti vozilo.”

Član 11.

U članu 24. stav 1. menja se i glasi:

„Plaćanje po izdatoj opomeni vrši se po ceni utvrđenoj aktom iz člana 20. ovog pravilnika.”

Član 12.

U članu 27. u stavu 1. u alineji prvoj, posle reči: ”lična karta”, dodaju se reči: „ili pasoš”, a reči: „fotografija 3,0 x 3,5 ne starija od šest meseci”, brišu se.

U istom članu i stavu u alineji drugoj reči: „fotografija 3,0 x 3,5 ne starija od šest meseci”, brišu se.

Član 13.

U članu 28. posle stava 2. dodaje se novi stav koji glasi:

„Korisnici iz stava 1. tač. 2 ovog člana, koji imaju prebivalište na teritoriji grada Beograda a pohađaju fakultet u inostranstvu, ostvaruju uslugu prevoza sa naknadom sa popustom uz odgovarajuću voznu ispravu.”

U istom članu u stavu 4. reči:” iz stava 1. tač. 1 i 2. i stava 3”, zamenjuju se rečima: ”iz stava 1. tač. 1 i 2. i st. 3. i 4”.

U istom članu posle stava 4. dodaje se novi stav koji glasi:
„Vozne isprave korisnicima iz stava 1. tač. 14 ovog člana izdaju se sa ograničenim vremenom trajanja, najduže do šest meseci.”

Član 14.

Član 29. menja se i glasi:

„Korisnici iz člana 28. ovog pravilnika ostvaruju uslugu prevoza sa naknadom sa popustom na osnovu podnetog zahteva za izdavanje vozne isprave, i sledeće dokumentacije kojom dokazuju svoj status:
– kategorija pod tačkom 1. – fotokopija zdravstvene knjižice ili lične karte (original na uvid), zahtev za izdavanje vozne isprave, sa potpisom jednog od roditelja odnosno lica koje se stara o učeniku, potvrda o pohađanju srednje škole na teritoriji grada Beograda, odnosno srednje škole u drugom gradu i prebivališta na teritoriji grada Beograda i fotografije 3,0 x 3,5 ne starije od šest meseci ukoliko korisnik ne podnosi zahtev lično,
– kategorije pod tačkom 2. – fotokopija lične karte (original na uvid) i potvrda o pohađanju fakulteta na teritoriji grada Beograda, odnosno fakulteta u drugom gradu i prebivališta na teritoriji grada Beograda; lica koja pohađaju fakultet u inostranstvu potvrdu o pohađanju fakulteta koja mora biti izdata na engleskom jeziku ili prevedena od strane sudskog tumača;
– kategorije pod tačkom 3–6. – fotokopija lične karte (original na uvid), rešenje nadležnog organa o trajnoj invalidnosti;
– kategorija pod tačkom 7. – fotokopija lične karte (original na uvid), rešenje nadležnog organa o trajnoj nesposobnosti za rad i privređivanje;
– kategorije pod tačkom 8. i 9. – fotokopija lične karte (original na uvid), potvrda nadležne ustanove ili nalaz odgovarajuće nadležne komisije;
– kategorija pod tačkom 10. – fotokopija lične karte (original na uvid), rešenje nadležnog organa o korišćenju prava na novčanu socijalnu pomoć i original potvrde organizacije nadležne za poslove zapošljavanja na teritoriji grada Beograda na uvid kao dokaz da je korisnik na evidenciji nezaposlenih; kategorija pod tačkom 11.
– fotokopija lične karte original na uvid;– kategorije pod tačkom 12. i 13. – fotokopija lične karte (original na uvid), kopija pravosnažnog rešenja o penzionisanju ili privremenog rešenja o penzionisanju ili potvrde Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje da je podnet zahtev za ostvarivanje prava na penziju, original na uvid;
– kategorije pod tačkom 14. – fotokopija lične karte (original na uvid) i uverenje organizacije nadležne za poslove zapošljavanja na teritoriji grada Beograda u originalu ne starije od 15 dana.”

Član 15.

Član 32. menja se i glasi:

„Korisnici iz člana 31. ovog pravilnika ostvaruju uslugu prevoza bez naknade sa neograničenim vremenom trajanja na osnovu podnetog zahteva za izdavanje vozne isprave i sledeće dokumentacije, kojom dokazuju svoj status:
– kategorija pod tačkom 1: fotokopija lične karte (original na uvid), a za izbeglice i interno raseljena lica: potvrda o priznavanju statusa izbeglice ili interno raseljenog lica izdata od nadležnog organa za tekuću godinu, ili izbeglička legitimacija (plave boje) odnosno postojeća legitimacija za interno raseljena lica, fotokopija lične karte (original na uvid) uz uslov da imaju mesto boravka na teritoriji grada Beograda;
– kategorija pod tačkama 2, 3. i 4: fotokopija lične karte (original na uvid) i fotokopija rešenja nadležnog organa o trajnom invaliditetu i dokaz da nisu u radnom odnosu (original na uvid);
– kategorija pod tačkom 5: fotokopija lične karte (original na uvid), fotokopija zdravstvenog kartona i fotokopija članske karte Saveza slepih Srbije ili nekog drugog saveza ili udruženja slepih (original na uvid);
– kategorije pod tačkom 6: fotokopija lične karte (original na uvid) i fotokopija rešenja nadležnog organa o stalnom dodatku za tuđu negu i pomoć (original na uvid);
– kategorije pod tačkama 7, 8. i 9: fotokopija lične karte (original na uvid) i fotokopija komisijskog nalaza nadležne zdravstvene ustanove sa šifrom i latinskim nazivom bolesti ili izvod iz zdravstvenog kartona, koji mora biti zaveden, potpisan i overen od strane nadležnog ordinirajućeg lekara sa šifrom i latinskim nazivom bolesti (original na uvid);
– kategorija pod tačkom 10: fotokopija lične karte (original na uvid) i fotokopija rešenja nadležnog organa o trajnoj nesposobnosti za rad i privređivanje (original na uvid);
– kategorija pod tačkom 11: fotokopija lične karte (original na uvid) i odgovarajuća legitimacija izdata od nadležnog organa kojom dokazuju svoj status.“

Član 16.

U članu 33. stav 1. u tački 1. posle reči: „trudnice”, dodaju se reči: ”dok traju okolnosti pod kojima se ostvaruje pravo”.

Član 17.

Član 34. menja se i glasi:

„Korisnici iz člana 33. ovog pravilnika ostvaruju uslugu prevoza bez naknade sa ograničenim vremenom trajanja na osnovu podnetog zahteva za izdavanje vozne isprave, i sledeće dokumentacije kojom dokazuju svoj status:
– kategorija pod tačkom 1: fotokopija lične karte (original na uvid) i lekarsko uverenje o trudnoći koje sadrži procenu termina porođaja (original na uvid);
– kategorija pod tačkom 2: fotokopija lične karte ili zdravstvene knjižice ili izvoda iz matične knjige rođenih (original na uvid) i rešenje opštinskog centra za socijalni rad (original na uvid);
– kategorija pod tačkom 3: fotokopija lične karte (original na uvid – za roditelje, supruge i studente), lična karta ili zdravstvena knjižica ili izvod iz matične knjige rođenih na uvid (za učenike srednjih škola), potvrda da pohađaju školu ili fakultet (za decu palih boraca), odnosno za bračne drugove i roditelje palih boraca dokaz da nisu u radnom odnosu (original na uvid).„

Član 18.

U članu 34b. u stavu 1, alineja prva menja se i glasi:
„– fotokopija zdravstvene knjižice ili izvoda iz matične knjige rođenih (original na uvid) i potvrde o pohađanju škole na teritoriji grada Beograda.”

Član 19.

Posle člana 34b dodaje se novi član koji glasi:

„Član 34v

Za izdavanje personalizovanih voznih isprava korisnik podnosi zahtev lično uz propisanu dokumentaciju, fotografiše se na licu mesta ili podnosi ličnu fotografiju 3,0 x 3,5 ne stariju od šest meseci.

Za izdavanje personalizovanih voznih isprava za maloletna lica, zahtev podnosi roditelj ili staratelj uz odgovarajuću dokumentaciju i priloženu fotografiju 3,0 x 3,5 ne stariju od šest meseci, osim u slučaju da zahtev podnosi korisnik uz sopstvenu ličnu kartu.

U slučaju grupnog podnošenja zahteva za izdavanje personalizovanih voznih isprava, pored propisane dokumentacije podnosi se i fotografija 3,0 x 3,5 ne starije od šest meseci.

Član 20.

U članu 36. posle reči: „osim na”, dodaju se reči:”ekspres linijama,”.

Član 21.

Član 37. menja se i glasi:

„Direkcija za javni prevoz ima pravo da u izuzetnim slučajevima odobri storniranje opomene sa ili bez naplate troškova storniranja kao i izdavanje vozne isprave za korišćenje besplatnog prevoza, sa rokom važenja najduže do jedne godine.

O broju storniranih opomena i izdatih voznih isprava iz stava 1. ovog člana vodi se službena evidencija.”

Član 22.

U članu 40b stav 2. posle reči: ” bez ograničenja”, briše se zapeta i reči: „a pri svakoj ostvarenoj vožnji sa kartice se skida iznos koji predstavlja cenu te vožnje”.

U istom članu u stavu 3. posle reči: „pravilnika”, briše se zapeta i reči: „a pri svakoj ostvarenoj vožnji sa kartice se skida iznos koji predstavlja cenu te vožnje”.

U istom članu posle stava 3. dodaju se dva nova stava, koji glase:

„Ukoliko se karticom iz st. 2. i 3. ovog člana plaća jedna neprekidna vožnja u jednom smeru sa kartice se umanjuje iznos za cenu te vožnje.

Ukoliko se karticom iz st. 2. i 3. ovog člana plaća vremenska karta, sa kartice se umanjuje iznos za cenu izabrane vremenske karte.”

Član 23.

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu grada Beograda”, a primenjuje se počev od 24. juna 2013. godine.

Gradsko veće grada Beograda
Broj 34-755/13-GV – 20. jun 2013.godine