Početna Magazin Godine Penzija Zakon o teritorijalnoj organizaciji Republike Srbije

Zakon o teritorijalnoj organizaciji Republike Srbije

Zakon o teritorijalnoj organizaciji Republike Srbije

Zakon o teritorijalnoj organizaciji Republike Srbije – gradovi, opštine, naseljena mesta i katastarske opštine…

(„Sl. glasnik RS“, br. 129/2007)

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!

I OSNOVNE ODREDBE

Član 1

Ovim zakonom određuje se teritorija teritorijalnih jedinica i uređuju druga pitanja od značaja za teritorijalnu organizaciju Republike Srbije.

Član 2

Teritorijalnu organizaciju Republike Srbije čine opštine, gradovi i grad Beograd kao teritorijalne jedinice i autonomne pokrajine kao oblik teritorijalne autonomije.

Član 3

Teritoriju opštine, grada i grada Beograda čine naseljena mesta, odnosno područja katastarskih opština koja ulaze u sastav ovih jedinica lokalne samouprave.

Granice jedinica lokalne samouprave utvrđene su granicama odgovarajućih katastarskih opština sa njene teritorije.

Član 4

Osnivanje novih jedinica lokalne samouprave, spajanje, ukidanje i promena teritorije postojećih jedinica lokalne samouprave, uređuje se u skladu sa kriterijumima predviđenim zakonom kojim se uređuje lokalna samouprava, po prethodno održanom savetodavnom referendumu na teritoriji tih jedinica lokalne samouprave.

Nazivi opština i gradova, nazivi naseljenih mesta i katastarskih opština, kao i način njihove promene, utvrđuju su ovim zakonom.

II NASELJENA MESTA

Član 5

Naseljeno mesto je deo teritorije opštine koje ima izgrađene objekte za stanovanje i privređivanje, osnovnu komunalnu infrastrukturu i druge objekte za zadovoljavanje potreba stanovnika koji su tu stalno nastanjeni.

Član 6

Naseljeno mesto može biti u sastavu samo jedne jedinice lokalne samouprave.

Na teritoriji jedinice lokalne samouprave dva ili više naseljenih mesta ne mogu imati isti naziv.

Član 7

Naseljenom mestu može se dati naziv koji ima geografska, etnografska, istorijska i druga obeležja, kao i ime umrle znamenite ličnosti.

Član 8

Inicijativu za promenu naziva naseljenog mesta utvrđenog ovim zakonom, za određivanje naziva novonastalog mesta, odnosno za utvrđivanje da je naseljeno mesto prestalo da postoji, može pokrenuti skupština jedinice lokalne samouprave, građani, mesna zajednica i drugi zainteresovani organi zajednice.

Predlog za promenu naziva postojećeg naseljenog mesta, određivanje naziva novoobrazovanog naseljenog mesta, odnosno za utvrđivanje da je naseljeno mesto prestalo da postoji, utvrđuje se po prethodno pribavljenom mišljenju nadležnog organa teritorijalne autonomije i skupštine jedinice lokalne samouprave.

Član 9

Radi ostvarivanja uvida u naseljena mesta i katastarske opštine koje čine teritoriju opštine, grada i grada Beograda, vodi se evidencija naseljenih mesta, u skladu sa zakonom.

Član 10

Označavanje naziva naseljenog mesta, ulica, trgova i zgrada, kao i vođenje registra kućnih brojeva, ulica i trgova propisuje Vlada.

III OPŠTINE

Član 11

Opština je osnovna teritorijalna jedinica u kojoj se ostvaruje lokalna samouprava, koja je sposobna da preko svojih organa samostalno vrši sva prava i dužnosti iz svoje nadležnosti i koja ima najmanje 10.000 stanovnika.

Opštine koje su obrazovane do stupanja na snagu ovog zakona mogu imati manje od 10.000 stanovnika.

Izuzetno, kada postoje posebni ekonomski, geografski ili istorijski razlozi, može se osnovati nova opština koja ima manje od 10.000 stanovnika.

Teritorija za koju se osniva opština predstavlja prirodnu i geografsku celinu, ekonomski povezan prostor, koji poseduje razvijenu i izgrađenu komunikaciju među naseljenim mestima, sa sedištem kao gravitacionim centrom.

Postupak osnivanja, spajanja i ukidanja opština, kao i promena teritorije opštine, uređuju se ovim zakonom.

Član 12

Inicijativu za pokretanje postupka za osnivanje, ukidanje i promenu teritorije opštine može podneti skupština opštine ili 10% birača koji imaju prebivalište na teritoriji opštine na koju se promena odnosi.

Uz inicijativu se podnosi analiza sa ekonomskim, prostornim, demografskim i drugim pokazateljima efekata promene koja se inicira. Grafički prikaz je obavezan sastavni deo podnete inicijative.

Ako oceni da je predložena promena zakonita i opravdana, Vlada dostavlja Narodnoj skupštini predlog za raspisivanje savetodavnog referenduma.

Narodna skupština, u skladu sa zakonom, raspisuje savetodavni referendum na kome se građani koji imaju biračko pravo i prebivalište na teritoriji opštine na koje se promena odnosi izjašnjavaju da li su „za“ ili „protiv“ promene koja se inicira.

Smatra se da su građani podržali promenu koja se inicira, ako se za nju izjasnila većina od onih koji su glasali.

Prilikom utvrđivanja predloga za izmenu zakona kojim se osniva, ukida ili vrši promena teritorije opštine, Vlada će voditi računa o rezultatima sprovedenog referenduma.

Član 13

Predlog zakona kojim se predlaže osnivanje, ukidanje ili promena teritorije opštine koji podnese narodni poslanik, skupština autonomne pokrajine ili najmanje 30.000 birača, mora kao prilog sadržati analizu iz člana 12. stav 2. ovog zakona.

Pre razmatranja predloga zakona iz stava 1. ovog člana, kao i predloga zakona koji utvrdi Vlada, Narodna skupština raspisuje savetodavni referendum.

Narodna skupština prilikom odlučivanja o predlogu zakona iz stava 2. ovog člana, vodi računa o rezultatima sprovedenog referenduma.

Član 14

Nova opština se obrazuje spajanjem dve ili više postojećih opština ili izdvajanjem dela teritorije iz jedne ili više postojećih opština u novu opštinu.

Opština se može ukinuti i njena teritorija pripojiti jednoj ili više postojećih opština.

Promena teritorije opštine se vrši izdvajanjem naseljenog mesta iz sastava jedne opštine i pripajanjem drugoj.

Promenom teritorije opštine smatra se i izmena granica katastarskih opština koje obuhvataju nenaseljeno područje, ukoliko se izvršenom izmenom deo katastarske opštine jedne opštine pripaja katastarskoj opštini druge opštine.

Član 15

Predsednik Narodne skupštine će raspisati izbore za odbornike skupštine nove opštine u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu zakona kojim je nova opština osnovana.

Postojeće skupštine, u opštinama u kojima je došlo do promene teritorije, nastavljaju sa radom i vrše svoje nadležnosti i na teritoriji na kojoj je došlo do promena, do konstituisanja novih skupština opština.

U novim opštinama obrazovaće se opštinska uprava, odnosno uprave za pojedine oblasti, u roku od 30 dana od dana izbora izvršnih organa opštine.

Do obrazovanja opštinske uprave, odnosno uprava za pojedine oblasti iz stava 3. ovog člana i preuzimanja predmeta, njihove poslove obavljaju opštinske uprave, odnosno uprave za pojedine oblasti koje su imale mesnu nadležnost na toj teritoriji pre izvršene izmene.

Član 16

U Republici Srbiji opštine su:

 

Naziv i sedište (sa brojem), Naseljeno mesto (nabrajanje), Katastarska opština (navedena u zagradi)1. Ada

Naseljeno mesto (Katastarska opština): Ada (Ada), Sterijino, Mol (Mol), Obornjača (Obornjača), Utrine (Utrine).2. Aleksandrovac

Naseljeno mesto (Katastarska opština): Aleksandrovac (Aleksandrovac), Bzenice (Bzenice), Bobote (Bobote), Boturići (Boturići), Bratići (Bratići), Velika Vrbnica (Velika Vrbnica Gornja), Velja Glava (Velja Glava), Vitkovo (Vitkovo), Venčac, Vražogrnci (Vražogrnci), Vranštica (Vranštica), Vrbnica (Velika Vrbnica), Garevina (Garevina), Gornja Zleginja (Gornja Zleginja), Gornje Rataje (Rataje), Donje Rataje, Gornji Vratari (Gornji Vratari), Gornji Stupanj (Gornji Stupanj), Grčak (Grčak), Dašnica (Dašnica), Dobroljupci (Dobroljupci), Panjevac, Donja Zleginja (Donja Zleginja), Donji Vratari (Donji Vratari), Donji Stupanj (Donji Stupanj), Drenča (Drenča), Jelakci (Jelakci), Kožetin (Kožetin), Koznica (Koznica), Latkovac (Latkovac), Laćisled (Laćisled), Lesenovci (Lesenovci), Leskovica (Leskovica), Ljubinci (Ljubinci), Mrmoš (Mrmoš), Novaci (Novaci), Parčin (Parčin), Pleš (Pleš), Ploča (Ploča), Popovci (Stari Popovci), Starci, Puhovac (Puhovac), Raklja (Raklja), Ržanica (Ržanica), Rogavčina(Rogavčina), Rokci (Rokci), Rudenice (Rudenice), Stanjevo (Stanjevo), Strmenica (Strmenica), Stubal (Stubal), Subotica (Subotica), Tržac(Tržac), Trnavci (Trnavci), Tuleš (Tuleš), Šljivovo (Šljivovo).

3. Aleksinac

Naseljeno mesto (Katastarska opština): Aleksinac (Aleksinac Varoš) (Aleksinac van varoš), Aleksinački Rudnik, Aleksinački Bujmir (Bujmir Aleksinački), Bankovac (Bankovac), Beli Breg (Beli Breg), Belja (Belja), Bobovište (Bobovište), Bovan (Bovan), Bradarac (Bradarac), Vakup (Vakup), Veliki Drenovac (Veliki Drenovac), Vitkovac (Vitkovac), Vrelo (Vrelo), Vrćenovica (Vrćenovica), Vukanja (Vukanja), Vukašinovac (Vukašinovac), Glogovica (Glogovica), Golešnica (Golešnica), Gornja Peščanica (Gornja Peščanica), Gornje Suhotno(Gornje Suhotno), Gornji Adrovac (Gornji Adrovac), Gornji Krupac (Gornji Krupac), Gornji Ljubeš (Gornji Ljubeš), Gredetin (Gredetin), Grejač(Grejač), Dašnica (Dašnica), Deligrad (Deligrad), Dobrujevac (Dobrujevac), Donja Peščanica (Donja Peščanica), Donje Suhotno (Donje Suhotno), Donji Adrovac (Donji Adrovac), Donji Krupac (Donji Krupac), Donji Ljubeš (Donji Ljubeš), Draževac (Draževac), Žitkovac (Žitkovac), Jakovlje (Jakovlje), Jasenje (Jasenje), Kamenica (Kamenica), Katun (Katun), Koprivnica (Koprivnica), Korman (Korman), Kraljevo (Kraljevo), Krušje (Krušje), Kulina (Kulina), Lipovac (Lipovac), Loznac (Loznac), Loćika (Loćika), Lužane (Lužane), Ljupten (Ljupten), Mali Drenovac (Mali Drenovac), Mozgovo (Mozgovo), Moravac (Moravac), Moravski Bujmir (Bujmir Moravski), Nozrina (Nozrina), Porodin (Porodin), Prekonozi (Prekonozi), Prćilovica (Prćilovica), Prugovac (Prugovac), Radevce (Radevce), Rsovac (Rsovac), Rutevac (Rutevac), Srezovac (Srezovac), Stanci (Stanci), Stublina (Stublina), Subotinac (Subotinac), Tešica (Tešica), Trnjane (Trnjane), Ćićina (Ćićina), Crna Bara (Crna Bara), Česta (Česta), Čukurovac (Čukurovac), Šurić (Šurić).

4. Alibunar

Naseljeno mesto (Katastarska opština):
Alibunar (Alibunar), Banatski Karlovac (Banatski Karlovac), Vladimirovac (Vladimirovac), Dobrica(Dobrica), Ilandža (Ilandža), Janošik (Janošik), Lokve (Lokve), Nikolinci (Nikolinci), Novi Kozjak (Novi Kozjak), Seleuš (Seleuš).

5. Apatin

Naseljeno mesto (Katastarska opština): Apatin (Apatin), Kupusina (Kupusina), Prigrevica (Prigrevica), Svilojevo (Svilojevo), Sonta (Sonta).

6. Aranđelovac

Naseljeno mesto (Katastarska opština): Aranđelovac (Aranđelovac), Banja (Banja), Bosuta (Bosuta), Brezovac (Brezovac), Bukovik (Bukovik), Venčane (Venčane), Vrbica (Vrbica), Vukosavci (Vukosavci), Garaši (Garaši), Gornja Trešnjica (Gornja Trešnjica), Darosava (Partizani), Jelovik (Jelovik), Kopljare (Kopljare), Misača (Misača), Orašac (Orašac), Progoreoci (Progoreoci), Ranilović (Ranilović), Stojnik (Stojnik), Tulež (Tulež).

7. Arilje

Naseljeno mesto (Katastarska opština): Arilje (Arilje), Bjeluša (Bjeluša), Bogojevići (Bogojevići), Brekovo(Brekovo), Vigošte (Vigošte), Pogled (Pogled), Virovo (Virovo), Visoka (Visoka) (Đedovac), Vrane (Vrane), Grdovići (Grdovići), Grivska (Grivska), Dobrače (Dobrače), Dragojevac (Dragojevac), Kruščica (Kruščica), Latvica (Latvica), Mirosaljci (Mirosaljci), Radobuđa (Radobuđa), Radoševo (Radoševo), Severovo (Severovo), Stupčevići (Stupčevići), Trešnjevica (Trešnjevica), Cerova (Cerova).

8. Babušnica

Naseljeno mesto (Katastarska opština): Aleksandrovac (Aleksandrovac), Babušnica (Babušnica), Berduj (Berduj), Berin Izvor (Berin Izvor), Bogdanovac (Bogdanovac), Bratiševac (Bratiševac), Brestov Dol (Brestov Dol), Vava (Vava), Valniš (Valniš), Veliko Bonjince (Veliko Bonjince), Vrelo (Vrelo), Vuči Del (Vuči Del), Gornje Krnjino (Gornje Krnjino), Vojnici, Gornji Striževac (Striževac), Donji Striževac, Gorčinci (Gorčinci), Grnčar (Grnčar), Dol (Dol), Donje Krnjino (Donje Krnjino), Draginac (Draginac), Dučevac (Dučevac), Zavidince (Zavidince), Zvonce (Zvonce), Izvor (Izvor), Jasenov Del (Jasenov Del), Kaluđerovo (Kaluđerovo), Kambelevci (Kambelevci), Kijevac (Kijevac), Leskovica (Leskovica), Linovo (Linovo), Ljuberađa (Ljuberađa), Malo Bonjince (Malo Bonjince), Masurovci (Masurovci), Mezgraja (Mezgraja), Modra Stena (Modra Stena), Našuškovica (Našuškovica), Ostatovica (Ostatovica), Preseka (Preseka), Provaljenik (Provaljenik), Radinjinci (Radinjinci), Radosin (Radosin), Radoševac (Radoševac), Rakita (Rakita), Rakov Dol (Rakov Dol), Raljin (Raljin), Resnik (Resnik), Stol (Stol), Strelac (Strelac), Studena (Studena), Suračevo (Suračevo), Crvena Jabuka (Crvena Jabuka), Štrbovac (Štrbovac).

9. Bajina Bašta

Naseljeno mesto (Katastarska opština): Bajina Bašta (Bajina Bašta), Beserovina (Beserovina), Višesava (Višesava), Gvozdac (Gvozdac), Dobrotin (Dobrotin), Draksin (Draksin), Cerje, Dub (Dub), Zaglavak (Zaglavak), Zasovine (Zasovine), Zarožje (Gornje Zarožje) (DonjeZarožje), Zaugline (Zaugline), Zlodol (Zlodol), Jagoštica (Jagoštica), Jakalj (Jakalj), Jelovik (Jelovik), Konjska Reka (Konjska Reka), Kostojevići (Kostojevići), Lug (Lug), Lještansko (Lještansko), Mala Reka (Mala Reka), Obajgora (Obajgora), Ovčinja (Ovčinja), Okletac (Okletac), Pepelj, Perućac (Perućac), Pilica (Pilica), Pridoli (Pridoli), Rastište (Rastište), Rača (Rača), Rogačica (Rogačica) (Svojdrug), Sijerač (Sijerač), Solotuša (Solotuša), Strmovo (Strmovo), Bačevica, Crvica (Crvica).

10. Batočina

Naseljeno mesto (Katastarska opština): Badnjevac (Badnjevac), Batočina (Batočina (varošica)) (Batočina (selo)), Brzan (Brzan), Gradac (Gradac), Dobrovodica (Dobrovodica), Žirovnica (Žirovnica), Kijevo (Kijevo), Milatovac (Milatovac), Nikšić (Nikšić), Prnjavor (Prnjavor), Crni Kao (Crni Kao).

11. Bač

Naseljeno mesto (Katastarska opština): Bač (Bač), Bačko Novo Selo (Bačko Novo Selo) (Plavna II), Bođani (Bođani), Vajska (Vajska), PlavnaPlavna ISelenča (Selenča).

12. Bačka Palanka

Naseljeno mesto (Katastarska opština): Bačka Palanka (Bačka Palanka – Grad) (Bačka Palanka) (Nova Palanka), Vizić (Vizić), Gajdobra(Gajdobra), Despotovo (Despotovo), Mladenovo (Mladenovo), Karađorđevo, Neštin (Neštin), Nova Gajdobra (Nova Gajdobra), Obrovac (Obrovac), Parage (Parage), Pivnice (Pivnice), Silbaš (Silbaš), Tovariševo (Tovariševo), Čelarevo (Čelarevo).

13. Bačka Topola

Naseljeno mesto (Katastarska opština): Bajša (Bajša), Panonija, Srednji Salaš, Bačka Topola (Bačka Topola – Grad) (Bačka Topola), Mićunovo, Gornja Rogatica (Gornja Rogatica), Bački Sokolac, Krivaja, Tomislavci, Gunaroš (Gunaroš), Bogaraš, Kavilo, Obornjača, Pobeda, Bagremovo, Mali Beograd (Mali Beograd), Zobnatica, Karađorđevo, Novo Orahovo (Novo Orahovo), Njegoševo (Njegoševo), Svetićevo, Pačir (Pačir), Stara Moravica (Stara Moravica).

14. Bački Petrovac

Naseljeno mesto (Katastarska opština): Bački Petrovac (Bački Petrovac), Gložan (Gložan), Kulpin (Kulpin), Maglić (Maglić).

15. Bela Palanka

Naseljeno mesto (Katastarska opština): Babin Kal (Babin Kal I) (Babin Kal II), Bežište (Bežište), Bela Palanka (Bela Palanka (varoš)) (Bela Palanka – van varoš), Bukurovac (Bukurovac Dol), Veta (Veta), Vitanovac (Vitanovac), Vrandol (Vrandol), Vrgudinac (Vrgudinac), Glogovac(Glogovac), Gornja Glama (Gornja Glama), Gornja Koritnica (Gornja Koritnica), Gornji Rinj (Gornji Rinj), Gradište (Gradište I) (Gradište II), Divljana(Divljana), Dolac (naselje) (Dol), Dolac (selo) (Dolac), Donja Glama (Donja Glama), Donja Koritnica (Donja Koritnica), Donji Rinj (Donji Rinj), Draževo (Draževo), Klenje (Klenje), Klisura (Klisura), Kozja (Kozja), Kosmovac (Kosmovac), Kremenica (Kremenica), Krupac (Krupac), Lanište (Lanište), Leskovik (Leskovik), Ljubatovica (Ljubatovica), Miranovac (Miranovac), Miranovačka Kula, Moklište (Moklište), Mokra (Mokra), Novo Selo (NovoSelo), Oreovac (Oreovac), Pajež (Pajež), Sinjac (Sinjac), Tamnjanica (Tamnjanica), Telovac (Telovac), Toponica (Toponica) (Trešnjanci), Crvena Reka (Crvena Reka), Crveni Breg (Crveni Breg), Crnče (Crnče), Čiflik (Čiflik), Šljivovik (Šljivovik), Špaj (Špaj).

16. Bela Crkva

Naseljeno mesto (Katastarska opština): Banatska Palanka (Banatska Palanka I) (Banatska Palanka II), Banatska Subotica (Banatska Subotica), Bela Crkva (Bela Crkva), Vračev Gaj (Vračev Gaj I) (VračevGaj II), Grebenac (Grebenac), Dobričevo (Dobričevo), Dupljaja (Dupljaja), Jasenovo (Jasenovo), Kajtasovo (Kajtasovo), Kaluđerovo (Kaluđerovo I) (Kaluđerovo II) (Kaluđerovo III), Kruščica (Kruščica), Kusić (Kusić I) (Kusić II) (Kusić III), Crvena Crkva (Crvena Crkva), Češko Selo (Češko Selo).

17. Beočin

Naseljeno mesto (Katastarska opština): Banoštor (Banoštor), Beočin (Beočin), Grabovo (Grabovo), Lug (Lug), Rakovac (Rakovac), Sviloš (Sviloš), Susek (Susek), Čerević (Čerević).

18. Bečej

Naseljeno mesto (Katastarska opština): Bačko Gradište (Bačko Gradište), Bačko Petrovo Selo (Bačko Petrovo Selo), Bečej (Bečej), Mileševo (Mileševo), Radičević (Radičević).

19. Blace

Naseljeno mesto (Katastarska opština): Alabana (Alabana), Barbatovac (Barbatovac), Blace (Blace), Više Selo (Više Selo), Vrbovac(Vrbovac), Gornja Draguša (Gornja Draguša), Mala Draguša, Gornja Jošanica (Gornja Jošanica), Gornje Grgure (Grgure), Donje Grgure, Gornje Svarče (Svarče), Donje Svarče, Donja Draguša (Donja Draguša), Pretežana, Donja Jošanica (Donja Jošanica), Donja Rašica (Donja Rašica), Đurevac (Đurevac), Kačapor (Kačapor), Kaševar (Gornji Kaševar) (Donji Kaševar), Krivaja (Krivaja), Kutlovac (Kutlovac), Drešnica, Lazarevac (Lazarevac), Međuhana (Međuhana), Muzaće (Muzaće), Popova (Popova), Prebreza (Prebreza), Pretrešnja (Pretrešnja), Brežani, Pridvorica (Pridvorica), Rašica (Rašica), Sibnica (Sibnica), Stubal (Stubal), Suvaja (Suvaja), Suvi Do (Suvi Do), Trbunje (Trbunje), Čungula (Čungula), Čučale (Čučale), Džepnica (Džepnica), Šiljomana (Šiljomana).

20. Bogatić

Naseljeno mesto (Katastarska opština): Badovinci (Badovinci), Banovo Polje (Banovo Polje), Belotić (Belotić), Bogatić (Bogatić), Glogovac(Glogovac), Glušci (Glušci), Dublje (Dublje), Klenje (Klenje), Metković (Metković), Očage (Očage), Salaš Crnobarski (Salaš Crnobarski), Sovljak(Sovljak), Uzveće (Uzveće), Crna Bara (Crna Bara).

21. Bojnik

Naseljeno mesto (Katastarska opština): Bojnik (Bojnik), Borince (Borince), Brestovac (Brestovac), Vujanovo (Vujanovo), Gornje Brijanje (Gornje Brijanje), Gornje Konjuvce (Gornje Konjuvce), Granica (Granica), Dobra Voda (Magaš Dobra voda), Magaš, Donje Konjuvce (Donje Konjuvce), Dragovac (Dragovac), Dubrava (Dubrava), Đinđuša (Đinđuša), Zeletovo (Zeletovo), Zorovac (Zorovac), Ivanje (Ivanje), Kamenica (Kamenica), Kacabać (Kacabać), Kosančić (Kosančić), Lapotince (Lapotince), Lozane (Lozane), Majkovac (Majkovac), Mijajlica (Mijajlica), Mrveš (Mrveš), Obilić (Obilić), Obražda (Obražda), Orane (Orane), Plavce (Plavce), Pridvorica (Pridvorica), Rečica (Rečica), Savinac (Savinac), Slavnik (Slavnik), Stubla (Stubla), Turjane (Turjane), Ćukovac (Ćukovac), Crkvice (Crkvice).

22. Boljevac

Naseljeno mesto (Katastarska opština): Bačevica (Bačevica), Bogovina (Bogovina), Boljevac (Boljevac), Boljevac Selo, Valakonje (Valakonje), Vrbovac (Vrbovac), Dobro Polje (Dobro Polje), Dobrujevac (Dobrujevac), Ilino (Ilino), Jablanica (Jablanica), Krivi Vir (Krivi Vir), Lukovo (Lukovo), Mali Izvor (Mali Izvor), Mirovo (Mirovo), Rtanj, Osnić (Osnić), Podgorac (Podgorac I) (Podgorac II), Rujište (Rujište), Savinac (Savinac), Sumrakovac (Sumrakovac).

23. Bor

Naseljeno mesto (Katastarska opština): Bor (Bor I) (Bor II), Brestovac (Brestovac), Bučje (Bučje), Gornjane (Gornjane), Donja Bela Reka (Donja Bela Reka), Zlot (Zlot I) (Zlot II) (Zlot III) (Zlot IV) (Zlot V), Krivelj (Krivelj), Luka (Luka), Metovnica (Metovnica), Oštrelj (Oštrelj), Slatina (Slatina), Tanda (Tanda), Topla (Topla), Šarbanovac (Šarbanovac).

24. Bosilegrad

Naseljeno mesto (Katastarska opština): Barje (Barje), Belut (Belut), Bistar (Bistar), Bosilegrad (Bosilegrad I) (Bosilegrad II), Brankovci (Brankovci), Bresnica (Bresnica), Buceljevo (Buceljevo), Gložje(Gložje), Goleš (Goleš), Gornja Lisina (Gornja Lisina), Gornja Ljubata (Gornja Ljubata), Gornja Ržana (Gornja Ržana), Gornje Tlamino (Gornje Tlamino), Grujinci (Grujinci), Doganica (Doganica), Donja Lisina (Donja Lisina), Donja Ljubata (Donja Ljubata), Donja Ržana (Donja Ržana), Donje Tlamino (Donje Tlamino), Dukat (Dukat), Žeravino (Žeravino), Zli Dol (Zli Dol), Izvor (Izvor), Jarešnik (Jarešnik), Karamanica (Karamanica), Milevci (Milevci), Mlekominci (Mlekominci), Musulj (Musulj), Nazarica (Nazarica), Paralovo (Paralovo), Ploča (Ploča), Radičevci (Radičevci), Rajčilovci (Rajčilovci), Resen (Resen), Ribarci (Ribarci), Rikačevo (Rikačevo), Crnoštica (Crnoštica).

25. Brus

Naseljeno mesto (Katastarska opština): Batote (Batote), Belo Polje (Belo Polje), Blaževo (Blaževo), Bogiše (Bogiše), Bozoljin (Bozoljin), Boranci (Boranci), Botunja (Botunja) (Pokrp) (Crvena Jabuka), Brđani (Brđani), Brzeće(Brzeće), Brus (Brus), Budilovina (Budilovina), Velika Grabovnica (Velika Grabovnica), Vitoše (Vitoše), Vlajkovci (Vlajkovci), Gornje Leviće (GornjeLeviće), Gornji Lipovac (Gornji Lipovac), Grad (Grad), Gradac (Gradac), Graševci (Graševci), Domiševina (Domiševina), Donje Leviće(Donje Leviće), Donji Lipovac (Donji Lipovac), Drenova (Drenova), Drtevci (Drtevci), Dupci (Dupci), Kovioci, Đerekari (Đerekari), Žarevo (Žarevo), Žilinci (Žilinci), Žiljci (Žiljci), Žunje (Žunje), Zlatari (Zlatari), Igroš (Igroš), Iričići (Iričići), Kneževo (Kneževo), Kobilje (Kobilje), Kovizla (Kovizla), Kočine (Kočine), Kriva Reka (Kriva Reka) (Mačkovac), Lepenac (Lepenac), Livađe (Livađe) (Gočmanci), Mala Vrbnica (Mala Vrbnica), Mala GrabovnicaM. GrabovnicaMilentija (Milentija), Osredci (Osredci), Paljevštica (Paljevštica), Ravni (Ravni), Ravnište (Ravnište), Radmanovo (Radmanovo), Radunje (Radunje), Razbojna (Razbojna), Ribari (Ribari), Stanulovići (Stanulovići), Strojinci (Strojinci), Sudimlja (Sudimlja), Tršanovci (Tršanovci), Čokotar (Čokotar), Šošiće (Šošiće).

26. Bujanovac

Naseljeno mesto (Katastarska opština): Baraljevac (Baraljevac), Biljača (Biljača), Bogdanovac (Bogdanovac), Božinjevac (Božinjevac I) (Božinjevac II), Borovac (Borovac), Bratoselce (Bratoselce), Breznica (Breznica), Brnjare (Brnjare), Bujanovac (Bujanovac), Buštranje (Malo Buštranje), Veliki Trnovac (Veliki Trnovac), Mali Trnovac, Vogance (Vogance), Vrban (Vrban), Gornje Novo Selo (Gornje Novo Selo), Gramada (Gramada), Dobrosin (Dobrosin), Donje Novo Selo (Donje Novo Selo), Drežnica (Drežnica), Đorđevac (Đorđevac), Žbevac (Žbevac), Žuželjica (Žuželjica), Zarbince (Zarbince), Jablanica (Jablanica), Jastrebac (Jastrebac), Karadnik (Karadnik), Klenike (Klenike), Klinovac (Klinovac), Končulj (Končulj), Košarno (Košarno), Krševica (Krševica), Kuštica (Kuštica), Levosoje (Levosoje), Letovica (Letovica), Lopardince (Lopardince), Lukarce (Lukarce), Lučane (Lučane), Ljiljance (Ljiljance), Muhovac (Muhovac), Negovac (Negovac), Nesalce (Nesalce), Oslare (Oslare), Pretina(Pretina), Pribovce (Pribovce), Ravno Bučje (Ravno Bučje), Rakovac (Rakovac), Rusce (Rusce), Samoljica (Samoljica), Sveta Petka (SvetaPetka), Sebrat (Sebrat), Sejace (Sejace), Spančevac (Spančevac), Srpska Kuća (Srpska Kuća), Starac (Starac), Suharno (Suharno), Trejak(Trejak), Turija (Turija), Uzovo (Uzovo), Čar (Čar).

27. Varvarin

Naseljeno mesto (Katastarska opština): Bačina (Bačina), Bošnjane (Bošnjane), Varvarin (Varvarin (varoš)), Varvarin (selo) ((Varvarin (selo)), Gornji Katun (Gornji Katun), Gornji Krčin (Gornji Krčin), Donji Katun (Donji Katun), Donji Krčin (Donji Krčin), Zalogovac (Zalogovac), Izbenica (Izbenica), Karanovac (Karanovac), Mala Kruševica (Mala Kruševica), Marenovo (Marenovo), Maskare (Maskare), Obrež (Obrež), Orašje (Orašje), Pajkovac (Pajkovac), Parcane (Parcane), Suvaja (Suvaja), Toljevac (Toljevac), Cernica (Cernica).

28. Velika Plana

Naseljeno mesto (Katastarska opština): Velika Plana (Velika Plana I) (Velika Plana II), Veliko OrašjeVeliko Orašje), Donja Livadica (Donja Livadica), Krnjevo (Krnjevo), Lozovik (Lozovik), Markovac (Markovac), Miloševac (Miloševac), Novo Selo (Novo Selo), Radovanje (Radovanje), Rakinac (Rakinac), Kupusina, Staro Selo (Staro Selo), Trnovče (Trnovče).

29. Veliko Gradište

Naseljeno mesto (Katastarska opština): Biskuplje (Biskuplje), Veliko Gradište (Veliko Gradište), Garevo (Garevo), Desine (Desine), Doljašnica (Doljašnica), Đurakovo (Đurakovo), Zatonje (Zatonje), Kamijevo (Kamijevo), Kiseljevo (Kiseljevo), Kumane (Kumane), Kurjače (Kurjače), Kusiće (Kusiće), Ljubinje (Ljubinje), Majilovac (Majilovac), Makce (Makce), Ostrovo (Ostrovo), Pečanica (Pečanica), Požeženo (Požeženo), Popovac (Popovac), Ram (Ram), Sirakovo (Sirakovo), Srednjevo (Srednjevo), Topolovnik (Topolovnik), Tribrode (Tribrode), Carevac (Carevac), Češljeva Bara (Češljeva Bara).

30. Vitina

Naseljeno mesto (Katastarska opština): Balance (Balance), Begunce (Begunce), Binač (Binač), Buzovik (Buzovik), Veliki Goden (Veliki Goden), Vitina (Vitina), Vrban (Vrban), Vrbovac (Vrbovac), Vrnavokolo (Vrnavokolo), Vrnez (Vrnez), Gornja Budrika (Gornja Budrika), Gornja Slatina (Slatina), Donja Slatina, Gornja Stubla (Gornja Stubla), Grmovo (Grmovo), Grnčar (Grnčar), Gušica (Gušica), Debelde (Debelde), Devaja (Devaja), Donja Stubla (Donja Stubla), Donje Ramnjane (Donje Ramnjane), Drobeš (Drobeš), Đelekare (Đelekare), Žitinje (Žitinje), Jerli Sadovina (Jerli Sadovina), Kabaš (Kabaš), Klokot (Klokot), Letnica (Letnica), Ljubište (Ljubište), Mijak (Mijak), Mogila (Mogila), Novo Selo (Novo Selo), Podgorce (Podgorce), Požaranje (Požaranje), Ravnište (Ravnište), Radivojce (Radivojce), Ribnik (Ribnik), Smira (Smira), TrpezaVelika TrpezaTrstenik (Trstenik), Čerkez Sadovina (Čerkez Sadovina), Čiflak (Čiflak), Šašare (Šašare).

31. Vladimirci

Naseljeno mesto (Katastarska opština): Belotić (Belotić), Beljin (Beljin), Bobovik (Bobovik), Vladimirci (Vladimirci), Vlasenica (Vlasenica), Vukošić (Vukošić), Vučevica (Vučevica), Debrc (Debrc), Dragojevac(Dragojevac), Zvezd (Zvezd), Jazovnik (Jazovnik), Jalovik (Jalovik), Kaona (Kaona), Kozarica (Kozarica), Krnić (Krnić), Krnule (Krnule), Kujavica (Kujavica), Lojanice (Lojanice), Matijevac (Matijevac), Mesarci (Mesarci), Mehovine (Mehovine), Mrovska (Mrovska), Novo Selo (Novo Selo), Pejinović (Pejinović), Provo (Provo), Riđake (Riđake), Skupljen (Skupljen), Suvo Selo (Suvo Selo), Trbušac (Trbušac).

32. Vladičin Han

Naseljeno mesto (Katastarska opština): Balinovce (Balinovce), Bačvište (Bačvište), Belanovce (Belanovce), Beliševo (Beliševo), Bogoševo (Bogoševo), Brestovo (Brestovo), Vladičin Han (VladičinHan), Vrbovo (Vrbovo), Garinje (Garinje), Gornje Jabukovo (Gornje Jabukovo), Gramađe (Gramađe), Dekutince (Dekutince), DonjeJabukovo (Donje Jabukovo), Dupljane (Dupljane), Žitorađe (Žitorađe), Zebince (Zebince), Jagnjilo (Jagnjilo), Jastrebac (Jastrebac), Jovac (Jovac), Kalimance (Kalimance), Kacapun (Kacapun), Koznica (Donja Koznica), Kopitarce (Kopitarce), Kostomlatica (Kostomlatica), Kržince (Kržince), Kukavica (Kukavica), Kunovo (Kunovo), Lebet (Lebet), Lepenica (Lepenica), Letovište (Letovište), Ljutež (Ljutež), Mazarać (Mazarać), Manajle (Manajle), Manjak (Manjak), Mrtvica (Mrtvica), Ostrovica (Ostrovica), Polom (Polom), Prekodolce (Prekodolce), Priboj (Priboj), Ravna Reka (Ravna Reka), Rdovo (Rdovo), Repince (Repince), Repište (Repište), Ružić (Ružić), Solačka Sena (Solačka Sena), Srneći Dol (Srneći Dol), Stubal (Stubal), Suva Morava (Suva Morava), Tegovište (Tegovište), Urvič (Urvič), Džep (Džep).

33. Vlasotince

Naseljeno mesto (Katastarska opština): Aleksince (Aleksince), Batulovce (Batulovce), Boljare (Boljare), Borin Do (Borin Do), Brezovica (Brezovica), Vlasotince (Vlasotince – grad) (Vlasotince van varoš), Gložane (Gložane), Gornja Lomnica (Gornja Lomnica), Gornja Lopušnja (Gornja Lopušnja), Gornji Dejan (Dejan), Donji Dejan, Zlatićevo, Gornji Orah (Gornji Orah), Gornji Prisjan (Gornji Prisjan), Gradište (Gradište), Gunjetina (Gunjetina), Dadince (Dadince), Dobroviš (Dobroviš), Donja Lomnica (Donja Lomnica), Donja Lopušnja (Donja Lopušnja), Donje Gare (Donje Gare), Tegošnica, Donji Prisjan (Donji Prisjan), Javorje (Javorje), Jakovljevo (Jakovljevo), Jastrebac (Jastrebac), Kozilo (Kozilo), Komarica (Komarica), Konopnica (Konopnica), Kruševica (Kruševica), Ladovica (Ladovica), Lipovica (Lipovica), Orašje (Orašje), Kukavica, Ostrc (Ostrc), Prvojne (Prvojne), Prilepac (Prilepac), Ravna Gora (Ravna Gora), Ravni Del (Ravni Del), Samarnica (Samarnica), Svođe (Svođe), Skrapež (Skrapež), Sredor (Sredor), Stajkovce (Stajkovce), Stranjevo (Stranjevo), Crna Bara (Crna Bara), Crnatovo (Crnatovo), Šišave (Šišave).

34. Vrbas

Naseljeno mesto (Katastarska opština): Bačko Dobro Polje (Bačko Dobro Polje), Vrbas (Vrbas – grad) (Vrbas), Zmajevo (Zmajevo), Kosančić (Kosančić), Kucura (Kucura), Ravno Selo (Ravno Selo), Savino Selo (Savino Selo).

35. Vrnjačka Banja

Naseljeno mesto (Katastarska opština): Vraneši (Vraneši), Vrnjačka Banja (Vrnjačka Banja), Vrnjci, Vukušica (Vukušica), Goč(Goč), Gračac (Gračac), Lipova (Lipova), Novo Selo (Novo Selo), Otroci (Otroci), Podunavci (Podunavci), Rsavci (Rsavci), Ruđinci (Ruđinci), Stanišnici (Stanišnici), Štulac (Štulac).

36. Vršac

Naseljeno mesto (Katastarska opština): Vatin (Vatin), Veliko Središte (Veliko Središte), Vlajkovac (Vlajkovac), Vojvodinci (Vojvodinci), Vršac (Vršac), Vršački Ritovi, Gudurica (Gudurica), Zagajica (Zagajica), Izbište (Izbište), Jablanka (Jablanka), Kuštilj (Kuštilj), Mali Žam (Mali Žam), Malo Središte (Malo Središte), Markovac (Markovac), Mesić (Mesić), Orešac (Orešac), Pavliš (Pavliš), Parta (Parta), Potporanj (Potporanj), Ritiševo (Ritiševo), Sočica (Sočica I) (Sočica II), Straža (Straža), Uljma (Uljma), Šušara (Šušara).

37. Vučitrn

Naseljeno mesto (Katastarska opština): Balince (Balince), Banjska (Banjska), Benčuk (Benčuk), Bečić (Bečić), Bivoljak (Bivoljak), Bošljane (Bošljane), Brusnik (Brusnik), Bukoš (Bukoš), Velika Reka (Velika Reka), Vesekovce (Vesekovce), Viljance (Viljance), Vrnica (Vrnica), Vučitrn (Vučitrn), Gornji Svračak, Galica (Galica), Glavotina (Glavotina), Gojbulja (Gojbulja), Gornja Dubnica (Gornja Dubnica), Gornja Sudimlja (Gornja Sudimlja), Gornje Stanovce (Gornje Stanovce), Grace (Grace), Gumnište (Gumnište), Dobra Luka (Dobra Luka), Doljak (Doljak), Donja Dubnica (Donja Dubnica), Donja Sudimlja (Donja Sudimlja), Donje Stanovce (DonjeStanovce), Donji Svračak (Donji Svračak), Drvare (Drvare), Dubovac (Dubovac), Žilivoda (Žilivoda), Zagorje (Zagorje), Jezero (Jezero), Karače (Karače), Kolo (Kolo), Kunovik (Kunovik), Kurilovo (Kurilovo), Lug Dubnica (Lug Dubnica), Mavrić (Pestovo), Mijalić (Mijalić), Miroče (Miroče), Nevoljane (Nevoljane), Nedakovac (Nedakovac), Novo Selo Begovo (Novo Selo Begovo), Novo Selo (Novo Selo), Mađunsko (Mađunsko), Okraštica (Okraštica), Ošljane (Ošljane), Pantina (Pantina), Pasoma (Pasoma), Pestovo (Pestovo), Prilužje (Prilužje), Resnik (Resnik), Ropica (Ropica), Samodreža (Samodreža), Skočna (Skočna), Skrovna (Skrovna), Slakovce (Slakovce), Slatina (Slatina), Smrekovnica (Smrekovnica), Strovce (Strovce), Taradža (Taradža), Trlabuć (Trlabuć), Hercegovo (Hercegovo), Cecelija (Cecelija), Šalce (Šalce), Šljivovica (Šljivovica), Štitarica (Štitarica).

38. Gadžin Han

Naseljeno mesto (Katastarska opština): Veliki Vrtop (Veliki Vrtop), Veliki Krčimir (Veliki Krčimir), Vilandrica (Vilandrica), Gare (Gare), Gadžin Han (Gadžin Han), Gornje Vlase (Gornje Vlase), Gornje Dragovlje (Gornje Dragovlje), Gornji Barbeš (Gornji Barbeš), Gornji Dušnik (Gornji Dušnik), Grkinja (Grkinja), Donje Dragovlje (Donje Dragovlje), Donji Barbeš (Donji Barbeš), Donji Dušnik (Donji Dušnik), Duga Poljana (Duga Poljana), Dukat (Dukat), Jagličje (Jagličje), Kaletinac (Kaletinac), Koprivnica (Koprivnica), Krastavče (Krastavče), Ličje (Ličje), Mali Vrtop (Mali Vrtop), MaliKrčimir (Mali Krčimir), Marina Kutina (Marina Kutina), Miljkovac (Miljkovac), Novo Selo (Novo Selo), Ovsinjinac (Ovsinjinac), Ravna Dubrava(Ravna Dubrava), Semče (Semče), Sopotnica (Sopotnica), Taskovići (Taskovići), Toponica (Toponica), Ćelije (Ćelije), Čagrovac (Čagrovac), Šebet (Šebet).

39. Glogovac

Naseljeno mesto (Katastarska opština): Banjica (Banjica), Beriša (Beriša), Vasiljevo (Vasiljevo), Vrbovac (Vrbovac), Vučak (Vučak), Gladno Selo (Gladno Selo), Globare (Globare), Glogovac (Glogovac), Godance (Godance), Gornja Koretica (Gornja Koretica), Gornja Fuštica (Gornja Fuštica), Gornje Obrinje (Gornje Obrice), Gornji Zabelj (Gornji Zobelj), Gradica (Gradica), Dobroševac (Dobroševac), Domanek (Domanek), Donja Koretica (Donja Koretica), Donja Fuštica (Donja Fuštica), Donji Zabelj (Donji Zabelj), Kišna Reka (Kišna Reka), Komorane (Komorane), Krajkovo (Krajkovo), Lapušnik (Lapušnik), Likošane (Likošane), Negrovce (Negrovce), Nekovce (Nekovce), Novo Čikatovo (Novo Čikatovo), Orlate (Orlate), Poklek (Poklek), Poluža (Poluža), Stankovce (Stankovce), Staro Čikatovo (Staro Čikatovo), Trdevac (Trdevac), Trpeza (Trdevac), Trstenik (Trstenik), Štrbulovo (Štrbulovo), Štutica (Štutica).

40. Gnjilane

Naseljeno mesto (Katastarska opština): Bilince (Bilince), Brasaljce (Brasaljce), Bukovik (Bukovik-Sapar), Sapar, Burince (Burince), Velekince (Velekince), Vladovo (Vladovo), Vlaštica (Vlaštica), Vrapčić (Vrapčić), Vrbica (Vrbica), Gadiš (Gadiš), Gnjilane (Gnjilane), Gornje Kusce (GornjeKusce), Gornje Slakovce (Gornje Slakovce), Gornji Livoč (Gornji Livoč), Gornji Makreš (Gornji Makreš), Gumnište (Gumnište), Dobrčane (Dobrčane), Donja Budriga (Donja Budriga), Donje Slakovce (Donje Slakovce), Donji Livoč (Donji Livoč), Donji Makreš (Donji Makreš), Draganac (Draganac), Dunavo (Dunavo), Žegovac (Žegovac), Žegovačka Vrbica (Žegovačka Vrbica), Žegra (Žegra), Inatovce (Inatovce), Kišno Polje (KišnoPolje), Kmetovce (Kmetovce), Koretište (Koretište), Pasjak, Kravarica (Kravarica), Lipovica (Lipovica), Lovce (Lovce), Mali Goden (MaliGoden), Mališevo (Mališevo), Mozgovo (Mozgovo), Mučibaba (Mučibaba), Nosalje (Nosalje), Paralovo (Paralovo), Parteš (Parteš), Pasjane (Pasjane), Pidić (Pidić), Podgrađe (Podgrađe), Poneš (Poneš), Prilepnica (Prilepnica), Slubica (Slubica), Stanišor (Stanišor), Stančić (Stančić), Straža (Straža), Stublina (Stublina), Ugljare (Ugljare), Cernica (Cernica), Čelik (Čelik), Šilovo (Šilovo), Šurlane (Šurlane).

41. Golubac

Naseljeno mesto (Katastarska opština): Barič (Barič), Bikinje (Bikinje), Braničevo (Braničevo), Brnjica (Brnjica), Vinci (Vinci), Vojilovo (Vojilovo), Golubac (Golubac), Dvorište (Dvorište), Dobra (Dobra), Donja Kruševica (Donja Kruševica), Dušmanić (Dušmanić), Žitkovica (Žitkovica), Klenje (Klenje), Krivača (Krivača), Kudreš (Kudreš), Maleševo (Maleševo), Miljević (Miljević), Mrčkovac (Mrčkovac), Ponikve (Ponikve), Radoševac (Radoševac), Sladinac (Sladinac), Snegotin (Snegotin), Usije (Usije), Šuvajić (Šuvajić).

42. Gora, Sedište Dragaš

Naseljeno mesto (Katastarska opština): Bačka Brod (Bačka Brod), Vranište (Vranište), Globočica (Globočica I) (Globočica II) Gornja Rapča (Rapča), Donja Rapča, Gornji Krstac (Krstac), Donji Krstac, Dikance (Dikance), Dragaš (Dragaš), Zli Potok (Zli Potok), Kruševo (Kruševo), Kukuljane (Kukuljane), Leštane (Leštane), Ljubovište (Ljubovište), Mlike (Mlike), Orčuša (Orčuša), Radeša (Radeša), Restelica (Restelica).

43.Gornji Milanovac

Naseljeno mesto (Katastarska opština): Belo Polje (Belo Polje), Berišići (Berišići), Bogdanica (Bogdanica), Boljkovci (Boljkovci), Brajići (Brajići), Brđani (Brđani), Brezna (Brezna), Brezovica (Brezovica), Brusnica (Brusnica), Varnice (Varnice), Velereč (Velereč), Vraćevšnica (Vraćevšnica), Vrnčani (Vrnčani), Gojna Gora (Gojna Gora), Gornja Vrbava (Gornja Vrbava), Gornja Crnuća (Gornja Crnuća), Gornji Banjani (Gornji Banjani), Gornji Branetići (GornjiBranetići), Gornji Milanovac (Gornji Milanovac), Grabovica (Grabovica), Davidovica (Davidovica), Donja Vrbava (Donja Vrbava), DonjaCrnuća (Donja Crnuća), Donji Branetići (Donji Branetići), Dragolj (Dragolj), Drenova (Drenova), Družetići (Družetići), Zagrađe (Zagrađe), Jablanica (Jablanica), Kalimanići (Kalimanići), Kamenica (Kamenica), Klatičevo (Klatičevo), Koštunići (Koštunići), Kriva Reka (Kriva Reka), Leušići (Leušići), Lipovac (Lipovac), Lozanj (Lozanj), Ločevci (Ločevci), Lunjevica (Lunjevica), Ljevaja (Ljevaja), Ljutovnica (Ljutovnica), Majdan(Majdan), Mutanj (Mutanj), Nakučani (Nakučani), Nevade (Nevade), Ozrem (Ozrem), Polom (Polom), Pranjani (Pranjani), Prnjavor (Prnjavor), Reljinci (Reljinci), Rudnik (Rudnik), Ručići (Ručići), Svračkovci (Svračkovci), Semedraž (Semedraž), Sinoševići (Sinoševići), Srezojevci (Srezojevci), Takovo (Takovo), Teočin (Teočin), Trudelj (Trudelj), Ugrinovci (Ugrinovci), Cerova (Cerova), Šarani (Šarani), Šilopaj (Šilopaj).

44.Despotovac

Naseljeno mesto (Katastarska opština): Balajnac (Balajnac), Beljajka (Beljajka), Bogava (Bogova), Brestovo (Brestovo), Bukovac (Bukovac), Veliki Popović (Veliki Popović), Vitance (Vitance), Vojnik (Vojnik), Grabovica (Grabovica), Dvorište (Dvorište), Despotovac (Despotovac), Židilje (Židilje), Bare, Makvište, Resavica, Zlatovo (Zlatovo), Jasenovo (Jasenovo), Jezero (Jezero), Jelovac (Jelovac), Lipovica (Lipovica), Lomnica (Lomnica), Medveđa (Medveđa), Miliva (Miliva), Panjevac (Panjevac), Plažane (Plažane), Popovnjak (Popovnjak), Ravna Reka (Ravna Reka), Resavica (selo) (Resavica), Senjski Rudnik (Senjski Rudnik), Sladaja (Sladaja), Stenjevac (Stenjevac), Strmosten (Strmosten), Trućevac (Trućevac).

45.Dečani

Naseljeno mesto (Katastarska opština): Babaloć (Babaloć), Beleg (Beleg), Vokša (Vokša), Glođane (Glođane), Gornji Ratiš (Gornji Ratiš), Gornji Streoc (Gornji Streoc), Gornji Crnobreg (Crnobreg), Donji Crnobreg, Gramočelj (Gramočelj), Dašinovac (Dašinovac), Dečani (Dečani), Donji Ratiš (Donji Ratiš), Donji Streoc (Donji Streoc), Drenovac (Drenovac), Dubovik (Dubovik), Istinić (Istinić), Belaje, Jasić (Jasić-Đocaj), Đocaj, Junik (Junik), Kodralija (Kodralija), Ljubuša (Ljubuša), Ljumbarda (Ljumbarda), Gornja Luka, Donja Luka, Maznik (Maznik), Mali Vranovac, Papić (Papić), Papraćane (Papraćane), Pobrđe (Pobrđe), Požar (Požar Rznić II), Prilep (Prilep), Rastavica (Rastavica), Rznić (Rznić I), Prekoluka, Slup (Slup), Huljaj (Huljaj), Loćane, Šaptelj (Šaptelj), Dubrava.

46. Dimitrovgrad

Naseljeno mesto (Katastarska opština): Baljev Dol (Baljev Dol), Banjski Dol (Banjski Dol), Barje (Barje), Bačevo (Bačevo), Bilo (Bilo), Braćevci (Braćevci), Brebevnica (Brebevnica), Verzar (Verzar), Visočki Odorovci (Visočki Odorovci), Vlkovija (Vlkovija), Vrapča (Vrapča), Gojin Dol (Gojin Dol), Gornja Nevlja (Gornja Nevlja), Gornji Krivodol (Gornji Krivodol), Gradinje (Gradinje), Grapa (Grapa), Gulenovci (Gulenovca), Dimitrovgrad (Dimitrovgrad), Donja Nevlja (Donja Nevlja), Donji Krivodol (Donji Krivodol), Dragovita (Dragovita), Željuša (Željuša), Izatovci (Izatovci), Iskrovci (Iskrovci), Kamenica (Kamenica), Kusa Vrana (Kusa Vrana), Lukavica (Lukavica), Beleš, Mazgoš (Mazgoš), Mojinci (Mojinci), Paskašija (Paskašija – Petačinci), Petačinci (Paskašija – Petašnici), Petrlaš (Petrlaš), Planinica (Planinica), Poganovo (Poganovo), Prača (Prača), Protopopinci (Protopopinci), Radejna (Radejna), Senokos (Senokos), Skrvenica (Skrvenica), Slivnica (Slivnica), Smilovci (Smilovci), Trnski Odorovci (Trnski Odorovci).

47. Doljevac

Naseljeno mesto (Katastarska opština): Belotinac (Belotinac), Doljevac (Doljevac), Klisura (Klisura), Knežica (Knežica), Kočane (Kočane), Malošište (Malošište), Mekiš (Mekiš), Orljane (Orljane), Perutina (Perutina), Pukovac (Pukovac), Rusna (Rusna), Ćurlina (Ćurčlina), Čapljinac (Čapljinac), Čečina (Čečina), Šajinovac (Šajinovac), Šarlince (Šarlince).

48. Đakovica

Naseljeno mesto (Katastarska opština): Babaj Boks (Babaj Boks), Dužlje, Bardosan (Bardosan), Batuša (Batuša), Berjak (Berjak), Bec (Bec), Bistražni (Bistražni), Brekovac (Brekovac), Brovina (Brovina), Morina, Vogovo (Vogovo), Vranić (Vranić), Goden (Goden), Gornje Novo Selo (Gornje Novo Selo), Grgoc (Grgoc), Grčina (Grčina), Guska (Guska), Damjane (Damjane), Deva (Deva), Doblibare (Doblibare), Dobrić (Dobrić), Donji Biteš, Firaja, Donje Novo Selo (Donje Novo Selo), Dujak (Dujak), Pljančor, Đakovica (Đakovica-varoš) (Đakovica van varoš), Sadikagin Zid, Ereč (Ereč), Žabelj (Žabelj), Bardonić, Ždrelo (Ždrelo), Sopot, Žub (Žub), Zulfaj (Zulfaj), Jablanica (Jablanica), Lugađija, Janoš (Janoš), Jahoc (Jahoc), Kodralija (Kodralija-Becka), Koranica (Korenica), Košare (Košare), Kraljane (Kraljane), Kuševac (Kuševac), Lipovac (Lipovac), Marmule (Marmule), Meja Orize (Meja Orize), Meća (Meća), Moglica (Moglica), Molić (Molić), Nivokaz (Nivokaz), Osek Paša (Osek Paša), Osek Hilja (Osek Hilja), Paljabarda (Paljabarda), Petrušan (Petrušan), Dod, Kusar, Ponoševac (Ponoševac), Popovac (Popovac), Radonjić (Radonjić), Rakoc (Rakoc), Ramoc (Kodra Hutit), Ripaj – Madanaj, Racaj (Racaj), Dalašaj, Rača (Rača), RaškocKodralija – BeckaRogovo (Rogovo I) (Rogovo II), Skivjane (Skivjane), Smać (Smać), Smočica (Smočica), Nec, Stubla (Stubla), Trakanić (Trakanić), Ćerin (Ćerin), Ljutbunar, Ujz (Ujz), Firza (Firza), Crmljane (Crmljane), Rekovina, Šeremet (Šeremet), Doboš, Pacaj, Šišman (Šišman), Čeret.

49. Žabalj

Naseljeno mesto (Katastarska opština): Gospođinci (Gospođinci), Đurđevo (Đurđevo), Žabalj (Žabalj), Čurug (Nadalj II).

50. Žabari

Naseljeno mesto (Katastarska opština): Aleksandrovac (Aleksandrovac), Brzohode (Brzohode), Viteževo (Viteževo), Vlaški Do (Vlaški Do), Žabari (Žabari), Kočetin (Kočetin), Mirijevo (Mirijevo), Oreovica (Oreovica), Polatna (Polatna), Porodin (Porodin), Svinjarevo (Svinjarevo), Sibnica (Sibnica), Simićevo (Simićevo), Tićevac (Tićevac), Četereže (Četereže).

51. Žagubica

Naseljeno mesto (Katastarska opština): Bliznak (Bliznak), Breznica (Breznica), Vukovac (Vukovac), Žagubica (Žagubica), Novarica (Novarica), Jošanica (Jošanica), Krepoljin (Krepoljin), Krupaja (Krupaja), Laznica (Laznica selo), Lipe (Laznica Selište), Selište, Medveđica (Medveđica), Milanovac (Milanovac), Milatovac (Milatovac), Osanica (Osanica), Ribare (Ribare), Sige (Sige), Suvi Do (Suvi Do), Mali Kamen.

52. Žitište

Naseljeno mesto (Katastarska opština): Banatski Dvor (Banatski Dvor), Banatsko (Banatsko), Višnjićevo (Višnjićevo), Banatsko (Banatsko), Karađorđevo (Karađorđevo), Torak (Begejci), Žitište (Žitište), Međa (Međa), Novi Itebej (Novi Itebej), Ravni (Ravni), Topolovac (Topolovac), Srpski Itebej (Srpski Itebej), Torda (Torda), Hetin (Hetin), Čestereg (Čestereg).

53. Žitorađa

Naseljeno mesto (Katastarska opština): Asanovac (Asanovac), Badnjevac (Badnjevac), Vlahovo (Vlahovo), Voljčince (Voljčince), Glašnice (Glašnice), Gornje Crnatovo (Gornje Crnatovo), Gornji Drenovac (Gornji Drenovac), Grudaš (Grudaš), Debeli Lug (Debeli Lug), Donje Crnatovo (Donje Crnatovo), Donji Drenovac (Donji Drenovac), Držanovac (Držanovac), Dubovo (Dubovo), Đakus (Đakus), Žitorađa (Žitorađa), Jasenica (Jasenica), Kare (Kare), Konjarnik (Konjarnik), Lukomir (Lukomir), Novo (Novo), Momčilovo (Momčilovo), Pejkovac (Pejkovac), Podina (Podina), Rečica (Rečica), Samarinovac (Samarinovac), Izvor (Smrdić), Stara Božurna (Stara Božurna), Staro (Staro), Momčilovo (Momčilovo), Zladovac, Studenac (Studenac), Toponica (Toponica).

54. Zvečan

Naseljeno mesto (Katastarska opština): Banov Do (Banov Do), Banjska (Banjska), Banjska Reka, Banjski Suvi Do, Bresnica, Valač (Valač), Joševik, Kula, Lozište, Veliko Rudare (Veliko Rudare), Boljetin, Lipa, Malo Rudare, Grabovac (Grabovac), Doljane (Doljane), Žaža (Žaža), Žerovnica (Žerovnica), Žitkovac (Žitkovac), Zvečan (Zvečan), Mali Zvečan, Izvori (Izvori), Grižani, Jankov Potok (Jankov Potok), Kamenica, Keči Do, Korilje (Korilje), Lovac (Lovac), Vilište, Lipovica, Lokva, Matica (Matica), Rudine (Rudine), Oraovica, Sendo (Sendo), Srbovac (Srbovac).

55. Zubin Potok

Naseljeno mesto (Katastarska opština): Banja (Banja), Vitakovo, Gornje Varage, Klečke, Brnjak (Brnjak), Vukojeviće, Vragalica, Preseka, Bube (Bube), Burlate, Vukosavljeviće, Velika Kaldura (Velika Kaldura), Velji Breg (Velji Breg), Gazivode, Kobilja Glava, Padine, Štuoce, Vojmisliće (Vojmisliće), Gornji Jasenovik (Gornji Jasenovik), Kovače, Gornji Strmac (Gornji Strmac), Donje Varage (Varage), Drajinoviće (Drajinoviće), Dren(Dren), Zečeviće (Zečeviće), Kijevce, Rančiće, Zubin Potok (Zubin Potok), Dobroševina, Donji Jasenovik, Pridvorica, Ugljare, Čitluk, Zupče (Zupče), Jagnjenica (Jagnjenica), Prelaz, Junake (Junake), Žarevi, Paruci, Šipovo, Kozarevo (Kozarevo), Krligate (Krligate), Lučka Reka (Lučka Reka), Vrba, Međeđi Potok (Međeđi Potok), Kopiloviće, Oklace, Babiće (Oklace), Rezala (Rezala), Rujište (Rujište), Tušiće (Tušiće), Crepulja (Crepulja), Zagrađe, Zagulje, Jabuka, Mala Kaludra, Prevlak, Čabra (Čabra), Čečevo (Čečevo), Češanoviće (Češanoviće), Babudovica, Bojnoviće, Ledenik.

56. Ivanjica

Naseljeno mesto (Katastarska opština): Bedina Varoš (Bedina Varoš), Bratljevo (Bratljevo), Brezova (Brezova), Katići, Ravna Gora, Brusnik (Brusnik), Budoželja (Budoželja), Vasiljevići (Vasiljevići), Vionica (Vionica), Vrmbaje (Vrmbaje), Vučak (Vučak), Gleđica (Gleđica), Gradac (Gradac), Dajići (Dajići), Deretin (Deretin), Dobri Do (Dobri Do), Dubrava (Dubrava), Erčege (Ercege), Ivanjica (Ivanjica), Javorska (Javorska), Ravna Gora (Ravna Gora), Komadine (Komadine), Koritnik (Koritnik), Kosovica (Kosovica), Kumanica (Kumanica), Kušići (Kušići), Lisa (Lisa), Luke (Luke), Mana (Mana), Maskova (Maskova), Medovine (Medovine), Međurečje (Međurečje), Močioci (Močioci), Opaljenik (Opaljenik), Osonica (Osonica), Preseka (Preseka), Klekova, Prilike (Prilike), Radljevo (Radljevo), Rovine (Rovine), Rokci (Rokci), Sveštica (Sveštica), Sivčina (Sivčina), Smiljevac (Smiljevac), Kovilje, Čečina (Čečina), Devići, Šarenik (Šarenik), Šume (Šume), Bukovica.

57. Inđija

Naseljeno mesto (Katastarska opština): Beška (Beška), Inđija (Inđija), Krčedin (Krčedin), Ljukovo (Ljukovo), Jarkovci, Maradik (Maradik), Novi Karlovci (Novi Karlovci), Novi Slankamen (Novi Slankamen), Slankamenački Vinogradi, Stari Slankamen (Stari Slankamen), Čortanovci (Čortanovci).

58. Irig

Naseljeno mesto (Katastarska opština): Velika Remeta (Velika Remeta), Vrdnik (Vrdnik), Grgetek (Grgetek), Dobrodol (Dobrodol) (Bankovci), Irig (Irig), Jazak (Jazak Selo) (Jazak Prnjavor), Krušedol (Krušedol), Prnjavor (Prnjavor), Krušedol Selo (Krušedol Selo), Mala Remeta (Mala Remeta), Neradin (Neradin), Rivica (Rivica), Šatrinci (Šatrinci).

59. Istok

Naseljeno mesto (Katastarska opština): Banja (Banja), Banjica (Banjica), Begov Lukavac (Begov Lukavac), Belica (Belica), Belo Polje (Verić), Verić (Belo Polje), Vrelo (Vrelo), Dobruša (Dobruša), Dragoljevac (Dragoljevac), Drenje (Drenje), Dubrava (Dubrava), Đurakovac (Đurakovac), Žakovo (Žakovo), Žač (Žač), Zablaće (Zablaće), Istok (Istok), Donji Istok, Kaličane (Kaličane), Kašica (Kašica), Kovrage (Kovrage), Koš (Koš), Krnjina (Krnjina), Banja Krnjina, Lugovo (Lugovo), Ljubovo (Ljubovo), Ljubožda (Ljubožda), Malo Dubovo (Malo Dubovo), Mojstir (Mojstir), Muževine (Muževine), Orno Brdo (Orno Brdo), Osojane (Osojane), Poljane (Poljane), Prekale (Prekale), Prigoda (Prigoda), Rakoš (Rakoš), Sinaje (Sinaje), Srbobran (Srbobran), Starodvorane (Starodvorane), Studenica (Studenica), Suvi Lukavac (Suvi Lukavac), Suvo Grlo (Suvo Grlo), Sušica (Sušica), Tomance (Tomance), Trbuhovac (Trbuhovac), Tučep (Tučep), Novi Verić, Ukča (Ukča), Crkolez (Crkolez), Crni Lug (Crni Lug), Crnce (Crnce), Šaljinovica (Šaljinovica).

60. Kanjiža

Naseljeno mesto (Katastarska opština): Adorjan (Adorjan), Velebit (Velebit), ZimonićKanjiža (Kanjiža), KanjižaMale Pijace (Male Pijace), Martonoš (Martonoš), Mali Pesak (Martonoš), Orom (Orom), Doline, Novo Selo, Trešnjevac (Trešnjevac), Totovo Selo, Horgoš (Horgoš).

61. Kačanik

Naseljeno mesto (Katastarska opština): Banjica (Banjica), Belograce (Belograce), Bičevac (Bičevac), Bob (Bob), Vata (Vata – Dubrava), Dubrava, Vrtolnica (Vrtolnica), Gabrica (Dura – Gabrica), Dura, Gajre (Gajre), Globočica (Globočica), Gorance (Gorance), Gornja Grlica (Gornja Grlica), Dimce (Dimce), Doganović (Doganović) (Hodža Mala), Drenovaglava (Drenovaglava), Drobnjak (Drobnjak), Đeneral Janković (Đeneral Janković), Đurđev Dol (Đurđev Dol), Eleza (Eleza), Ivaja (Ivaja), Kačanik (Kačanik), Lanište, Kovačevac (Kovačevac), Korbulić (Korbulić), Kotlina (Kotlina), Krivenik (Krivenik), Nećavce (Nećavce), Nika (Nika), Nikovce (Nikovce), Palivodenica (Palivodenica), Pustenik (Pustenik), Režance (Režance), Reka (Reka), Runjevo (Runjevo), Semanje (Semanje), Sečište (Sečište), Slatina (Slatina), Sopotnica (Sopotnica), Stagovo (Stagovo), Stari Kačanik (Stari Kačanik), Straža (Straža).

62. Kikinda

Naseljeno mesto (Katastarska opština): Banatska Topola (Banatska Topola), Banatsko (Banatsko), Veliko Selo (Veliko Selo), Bašaid (Bašaid), Iđoš (Iđoš), Kikinda (Kikinda), Mokrin (Mokrin), Nakovo (Nakovo), Novi Kozarci (Novi Kozarci), Rusko Selo (Rusko Selo), Sajan (Sajan).

63. Kladovo

Naseljeno mesto (Katastarska opština): Brza Palanka (Brza Palanka), Vajuga (Vajuga), Velesnica (Velesnica), Velika Vrbica (Velika Vrbica), Velika (Velika), Kamenica (Kamenica), Grabovica (Grabovica), Davidovac (Davidovac), Kladovo (Kladovo), Kladušnica (Kladušnica), Korbovo (Korbovo), Kostol (Kostol), Kupuzište (Kupuzište), Ljubičevac (Ljubičevac), Mala Vrbica (Mala Vrbica), Manastirica (Manastirica), Milutinovac (Milutinovac), Novi Sip (Novi Sip), Petrovo Selo (Petrovo Selo), Podvrška (Podvrška), Reka (Reka), Rečica (Rečica), Rtkovo (Rtkovo), Tekija (Tekija).

64. Klina

Naseljeno mesto (Katastarska opština): Balince (Balince), Berkovo (Berkovo), Biča (Biča), Grabac, Bobovac (Bobovac), Bokšić (Bokšić), Budisavci (Budisavci), Veliki Đurđevik (Veliki Đurđevik), Veliko Kruševo (Veliko Kruševo), Vidanje (Vidanje), Vlaški Drenovac (Vlaški Drenovac), Volujak (Volujak), Vrmnica (Vrmnica), Golubovac (Golubovac), Gornji Petrič (Gornji Petrič), Grabanica (Grabanica), Grebnik (Grebnik), Deič (Novo selo – Deič), Dobra Voda (Dobra Voda), Dobri Dol (Dobri Dol), Dolac (Dolac), Dolovo (Dolovo), Donji Petrič (Donji Petrič), Drenovac (Drenovac), Drenovčić (Drenovčić), Rekovac, Leskovac, Drsnik (Drsnik), Dugonjive (Dugonjive), Duš (Duš), Dušević (Dušević), Jelovac, Resnik, Zabrđe (Zabrđe), Novo seloZajmovo (Zajmovo), Zlokućane (Zlokućane), Radulovac, Iglarevo (Iglarevo), Jagoda (Jagoda), Jošanica (Jošanica), Kijevo (Kijevo), Klina (Klina), Malo Kruševo, Klinavac (Klinavac), Mali Đurđevik, Kpuz (Kpuz), Lozica (Lozica), Mlečane (Mlečane), Naglavci (Naglavci), Pločice (Pločice), Pograđe (Pograđe), Prčevo (Prčevo), Renovac, Rudice (Rudice), Svrhe (Svrhe), Sićevo (Sićevo), Skorošnik (Skorošnik), Stup (Stup), Cerovik (Cerovik), Crni Lug (Crni Lug), Čabić (Čabić), Českovo (Českovo), Čupevo (Čupevo), Štupelj (Štupelj), Krnjice.

65. Knić

Naseljeno mesto (Katastarska opština): Bajčetina (Bajčetina), Balosave (Balosave), Bare (Bare), Bečevica (Bečevica), Borač (Borač), Brestovac (Brestovac), Brnjica (Brnjica), Bumbarevo Brdo (Bumbarevo Brdo), Vrbeta (Vrbeta), Vučkovica (Vučkovica), Grabovac (Grabovac), Grivac (Grivac), Gruža (Gruža), Guberevac (Guberevac), Guncati (Guncati), DragušicaDubrava (Dubrava), Žunje (Žunje), Zabojnica (Zabojnica), Kikojevac (Kikojevac), Kneževac (Kneževac), Knić (Knić), Konjuša (Konjuša), Kusovac (Kusovac), Leskovac (Leskovac), Lipnica (Lipnica), Ljubić (Ljubić), Ljuljaci (Ljuljaci), Oplanić (Oplanić), Pajsijević (Pajsijević), Pretoke (Pretoke), Radmilović (Radmilović), Rašković (Rašković), Sumorovac (Sumorovac), Toponica (Toponica), Čestin (Čestin).

66. Knjaževac

Naseljeno mesto (Katastarska opština): Aldina Reka (Aldina Reka), Aldinac (Aldinac), Balanovac (Balanovac), Balinac (Balinac), Balta Berilovac (Balta Berilovac), Banjski Orešac (Banjski Orešac), Beli Potok (Beli Potok), Berčinovac (Berčinovac), Božinovac (Božinovac), Bulinovac (Bulinovac), Bučje (Bučje), Balevac (Balevac), Vasilj (Vasilj), Vidovac (Vidovac), Vina (Vina), Vitkovac (Vitkovac), Vlaško Polje (Vlaško Polje), Vrtovac (Vrtovac), Gabrovnica (Gabrovnica), Glogovac (Glogovac), Gornja Kamenica (Gornja Kamenica), Gornja Sokolovica (Gornja Sokolovica), Gornje Zuniče (Gornje Zuniče), Gradište (Gradište), Grezna (Grezna), Debelica (Debelica), Dejanovac (Dejanovac), Donja Kamenica (Donja Kamenica), Donja Sokolovica (Donja Sokolovica), Donje Zuniče (Donje Zuniče), Drvnik (Drvnik), Drenovac (Drenovac), Drečinovac (Drečinovac), Žlne (Žlne), Žukovac (Žukovac), Zorunovac (Zorunovac), Zubetinac (Zubetinac), Inovo (Inovo), Jakovac (Jakovac), Jalovik Izvor (Jalovik Izvor), Janja (Janja), Jelašnica (Jelašnica), Kaličina (Kaličina), Kalna (Kalna), Kandalica (Kandalica), Knjaževac (Knjaževac), Koželj (Koželj), Krenta (Krenta), Lepena (Lepena), Lokva (Lokva), Manjinac (Manjinac), Miljkovac (Miljkovac), Minićevo (Minićevo), Mučibaba (Mučibaba), Novo Korito (Novo Korito), Ošljane (Ošljane), Papratna (Papratna), Orešac, Petruša (Petruša), Podvis (Podvis), Ponor (Ponor), Potrkanje (Potrkanje), Pričevac (Pričevac), Ravna (Ravna), Ravno Bučje (Ravno Bučje), Radičevac (Radičevac), Rgošte (Rgošte), Repušnica (Repušnica), Svrljiška Topla (Svrljiška Topla), Skrobnica (Skrobnica), Slatina (Slatina), Stanjinac (Stanjinac), Staro Korito (Staro Korito), Stogazovac (Stogazovac), Tatrasnica (Tatrasnica), Trgovište (Trgovište), Trnovac (Trnovac), Ćuštica (Ćuštica), Crvenje (Crvenje), Crni Vrh (Crni Vrh), Šarbanovac (Šarbanovac), Šesti Gabar (Šesti Gabar), Štipina (Štipina), Štitarac (Štitarac), Štrbac (Štrbac), Šuman Topla (Šuman Topla).

67. Kovačica

Naseljeno mesto (Katastarska opština): Debeljača (Debeljača), Idvor (Idvor), Kovačica (Kovačica), Padina (Padina), Putnikovo, Samoš (Samoš), Uzdin (Uzdin), Crepaja (Crepaja).

68. Kovin

Naseljeno mesto (Katastarska opština): Bavanište (Bavanište IGaj (Gaj I), Deliblato (Deliblato), Dubovac (Dubovac), Šumarak, Kovin (Kovin), Malo Bavanište (Gaj) (Deliblatski pesak), Mramorak (Mramorak), Pločica (Pločica) (Bavanište II), Skorenovac (Skorenovac).

69. Kosjerić

Naseljeno mesto (Katastarska opština): Bjeloperica (Bjeloperica), Brajkovići (Brajkovići), Varda (Godečevo II) (Makovište II), Galovići (Galovići), Godečevo (Godečevo I), Godljevo (Godljevo), Gornja Pološnica (Pološnica I), Donja Pološnica (Pološnica II), Drenovci (Drenovci), Dubnica (Dubnica), Kosjerić (varoš) (Kosjerić (varoš)), Kosjerić (selo) (Kosjerić (selo)), Makovište (Makovište I), Mionica (Mionica), Mrčići (Mrčići), Mušići (Mušići), Paramun (Paramun), Radanovci (Radanovci), Rosići (Rosići), Ruda Bukva (Ruda Bukva), Seča Reka (Seča Reka), Skakavci (Skakavci), Stojići (Stojići), Subjel (Subjel), Tubići (Tubići), Cikote (Cikote), Ševrljuge (Ševrljuge).

70. Kosovo Polje

Naseljeno mesto (Katastarska opština): Ariljača (Ariljača), Batuse (Batuse), Velika Slatina (Velika Slatina), Veliki (Veliki), Belaćevac (Belaćevac), Vragolija (Vragolija), Gornje Dobrevo (Gornje Dobrevo), Dobri Dub (Dobri Dub), Donje Dobrevo (Donje Dobrevo), Donji Grabovac (Donji Grabovac), Ence (Ence), Kosovo Polje (Kosovo Polje), Bresje, Nakarade, Kuzmin (Kuzmin), Mala Slatina (Mala Slatina), Mali Belaćevac (Mali Belaćevac), Pomazatin (Pomazatin), Ugljare (Ugljare).

71. Kosovska Kamenica

Naseljeno mesto (Katastarska opština): Ajnovce (Ajnovce), Berivojce (Berivojce), Blato (Blato), Boževce (Boževce), Boljevce (Boljevce), Bosce (Bosce), Bratilovce (Bratilovce), Busovata (Busovata), Bušince (Bušince), Vaganeš (Vaganeš), Veliko Ropotovo (Veliko Ropotovo), Gornja Veljeglava (Gornja Veljeglava), Donja Veljeglava (Donja Veljeglava), Vrućevce (Vrućevce), Glogovce (Glogovce), Gmince (Gmince), Gogolovce (Gogolovce), Gornja Šipašnica (Gornja Šipašnica), Gornje Karačevo (Gornje Karačevo), Gornje Korminjane (Gornje Korminjane), Građenik (Građenik), Grizime (Grizime), Daždince (Daždince), Dajkovce (Dajkovce), Desivojce (Desivojce), Domorovce (Domorovce), Donja Šipašnica (Donja Šipašnica), Donje Karačevo (Donje Karačevo), Donje Korminjane  (Donje Korminjane), Drenovce (Drenovce), Đuriševce (Đuriševce), Žuja (Žuja), Zajčevce (Zajčevce), Kololeč (Kololeč), Koprivnica (Koprivnica), Koretin (Koretin), Kosovska Kamenica (Kosovska Kamenica), Kostadince (Kostadince), Krajnidel (Krajnidel), Kremenata (Kremenata I)  (Kremenata II), Kriljevo (Kriljevo), Lisacka (Lisacka), Ljajčić (Ljajčić), Lještar (Lještar), Malo Ropotovo (Malo Ropotovo), Marovce (Marovce), Mešina (Mešina), Miganovce (Miganovce), Močare (Močare), Mučivrce (Mučivrce), Novo Selo (Novo Selo), Ogošte (Ogošte), Odanovce (Odanovce), Odevce (Odevce), Oraovica (Oraovica), Pančelo (Pančelo), Petrovce (Petrovce), Polička (Polička), Rajanovce (Rajanovce), Ranilug (Ranilug), Robovac (Robovac), Rogačica (Rogačica), Svirce (Svirce), Sedlare (Sedlare), Strezovce (Strezovce), Strelica (Strelica), Tirince (Tirince), Tomance (Tomance), Toponica (Toponica), Trstena (Trstena), Tuđevce (Tuđevce), Firićeja (Firićeja), Carevce (Carevce), Čarakovce (Čarakovce), Šajić (Šajić).

72. Kosovska Mitrovica

Naseljeno mesto (Katastarska opština): Bajgora (Bajgora), Bare (Bare), Bataire (Bataire), Brabonjić (Brabonjić), Vaganica (Vaganica), Veliki Kičić (Veliki Kičić), Vidomirić (Vidomirić), Vidušić (Vidušić), Vlahinje (Vlahinje), Vrbnica (Vrbnica), Pirče, Gornje Žabare (Gornje Žabare), Gornje Rašane (Rašane), Donje Rašane, Gornji Suvi Do (Suvi Do), Donji Suvi Do, Dedinje (Dedinje), Donje Vinarce (Donje Vinarce), Gušavac, Donje Žabare (Donje Žabare), Zabrđe (Zabrđe), Zijača (Zijača), Kačandol (Kačandol), Kovačica (Kovačica), Kopriva (Kopriva), Kosovska Mitrovica (Kosovska Mitrovica), Košutovo (Košutovo), Gornje Vinarce, Kutlovac (Kutlovac), Reka, Ljušta (Ljušta), Mađera (Mađera), Mažić (Mažić), Meljenica (Meljenica), Ovčare (Ovčare), Orahovo (Orahovo), Lisica, Prvi Tunel (Prvi Tunel), Ržana (Ržana), Svinjare (Svinjare), Seljance (Seljance), Stari trg (rudarsko naselje) (Stari trg), Stari trg (selo), Strana (Strana), Trstena (Trstena), Šipolje (Šipolje), Šupkovac (Šupkovac), Zasela, Malo Kičiće.

73. Koceljeva

Naseljeno mesto (Katastarska opština): Batalage (Batalage), Brdarica (Brdarica), Bresnica (Bresnica), Galović (Galović), Goločelo (Goločelo), Gradojević (Gradojević), Donje Crniljevo (Donje Crniljevo), Draginje (Draginje), Družetić (Družetić), Zukve (Zukve), Kamenica (Kamenica), Koceljeva (Koceljeva) (Koceljeva varoš), Ljutice (Ljutice), Mali Bošnjak (Mali Bošnjak), Svileuva (Svileuva), Subotica (Subotica), Đukovine (Đukovine).

74. Krupanj

Naseljeno mesto (Katastarska opština): Banjevac (Banjevac), Bela Crkva),  (Bela CrkvaBogoštica (Bogoštica), Brezovice (Brezovice), Brštica (Brštica) (Lipenović II), Vrbić (Vrbić), Dvorska (Dvorska), Zavlaka (Zavlaka), Kostajnik (Kostajnik), Krasava (Krasava), Kržava (Kržava), Krupanj (Krupanj), Likodra (Likodra), Lipenović (Lipenović I), Mojković (Mojković), Planina (Planina), Ravnaja (Ravnaja), Stave (Stave), Tolisavac (Tolisavac), Tomanj (Tomanj), Cvetulja (Cvetulja), Cerova (Cerova), Šljivova (Šljivova).

75. Kula

Naseljeno mesto (Katastarska opština): Kruščić (Kruščić), Kula (Kula), Lipar (Lipar), Nova Crvenka, Ruski Krstur (Ruski Krstur), Sivac (Sivac), Crvenka (Crvenka).

76. Kuršumlija

Naseljeno mesto (Katastarska opština): Babica (Babica), Barlovo (Barlovo), Baćoglava (Baćoglavac), Belo Polje (Belo Polje), Bogujevac (Bogujevac), Vasiljevac (Vasiljevac), Veliko Pupavce (Veliko Pupavce), Visoka (Visoka), Vlahinja (Vlahinja), Vrelo (Vrelo), Vrševac (Vrševac), Vukojevac (Vukojevac), Gornja Mikuljana (Gornja Mikuljana), Gornje Točane (Gornje Točane), Grbovnica (Grbovnica), Dabinovac (Dabinovac), Dankoviće (Dankoviće), Degrmen (Degrmen), Dedinac (Dedinac), Dešiška (Dešiška), Dobri Do (Dobri Do), Donja Mikuljana (Donja Mikuljana), Donje Točane (Donje Točane), Dubrava (Dubrava), Đake (Đake), Žalica (Žalica), Žegrova (Žegrova), Žuč (Žuč), Zagrađe (Zagrađe), Zebica (Zebica), Ivan Kula (Ivan Kula), Igrište (Igrište), Kastrat (Kastrat), Konjuva (Konjuva), Kosmača (Kosmača), Krtok (Krtok), Krčmare (Krčmare), Kupinovo (Kupinovo), Kuršumlija (Kuršumlija), Kuršumlijska Banja (Kuršumlijska Banja), Kutlovo (Kutlovo), Lukovo (Lukovo), Ljutova (Ljutovo), Ljuša (Ljuša), Magovo (Magovo), Mala Kosanica (Mala Kosanica), Maričiće (Maričiće), Markoviće (Markoviće), Matarova (Matarova), Mačja Stena (Mačja Stena), Mačkovac (Mačkovac), Merdare (Merdare), Merćez (Merćez), Mehane (Mehane), Mirnica (Mirnica), Mrče (Mrče), Nevada (Nevada), Novo Selo (Novo Selo), Orlovac (Orlovac), Parada (Parada), Parduse, Pačarađa (Pačarađa), Pevaštica (Pevaštica), Pepeljevac (Pepeljevac), Perunika (Perunika), Pljakovo (Pljakovo), Prevetica (Prevetica), Prekorađe (Prekorađe), Prolom (Prolom), Ravni Šort (Ravni Šort), Rastelica (Rastelica), Rača (Rača), Rudare (Rudare), Sagonjevo (Sagonjevo), Samokovo (Samokovo), Svinjište (Svinjište), Sekirača (Sekirača), Selište (Selište), Selova (Selova), Seoce (Seoce), Kalimance, Spance (Spance), Tačevac (Tačevac), Tijovac (Tijovac), Tmava (Tmava), Trebinje (Trebinje), Trećak (Trećak), Trmka (Trmka), Trn (Trn), Trpeza (Trpeza), Šatra (Šatra), Štava (Štava), Željova, Trešnjica, Mijačić.

77. Kučevo

Naseljeno mesto (Katastarska opština): Blagojev Kamen (Blagojev Kamen), Bukovska (Bukovska), Velika Bresnica (Velika Bresnica), Voluja (Voluja), Brodica, Vuković (Vuković), Duboka (Duboka), Zelenik (Zelenik), Kaona (Kaona), Kučajna (Kučajna), Kučevo (Kučevo I) (Kučevo II) (Kučevo III), Lješnica (Lješnica), Mala Bresnica (Mala Bresnica), Mišljenovac (Mišljenovac), Mustapić (Mustapić), Neresnica (Neresnica), Gložane, Popovac, Rabrovo (Rabrovo), Ravnište (Ravnište), Radenka (Radenka), Rakova Bara (Rakova Bara), Sena (Sena), Srpce (Srpce), Turija (Turija), Ceremošnja (Ceremošnja), Cerovica (Cerovica), Ševica (Ševica).

78. Lajkovac

Naseljeno mesto (Katastarska opština): Bajevac (Bajevac), Bogovađa (Bogovađa), Vračević (Vračević), Donji Lajkovac (Donji Lajkovac), Jabučje (Jabučje), Lajkovac (varoš) (Lajkovac (varoš)), Lajkovac (selo) (Lajkovac (selo)), Mali Borak (Mali Borak), Markova Crkva (Markova Crkva), Nepričava (Nepričava), Pepeljevac (Pepeljevac), Pridvorica (Pridvorica), Ratkovac (Ratkovac), Rubribreza (Rubribreza), Skobalj (Skobalj), Slovac (Slovac), Stepanje (Stepanje), Strmovo (Strmovo), Ćelije (Ćelije).

79. Lapovo

Lapovo (varošica) (Lapovo), Lapovo (selo).

80. Lebane

Naseljeno mesto (Katastarska opština): Bačevina (Bačevina), Bošnjace (Bošnjace), Buvce (Buvce), Veliko (Veliko), Vojlovce (Vojlovce), Geglja (Geglja), Goli Rid (Goli Rid), Gornje (Gornje), Vranovce (Vranovce), Grgurovce (Grgurovce), Donje Vranovce (Donje Vranovce), Drvodelj (Drvodelj), Ždeglovo (Ždeglovo), Klajić (Klajić), Konjino (Konjino), Krivača (Krivača), Lalinovac (Lalinovac), Lebane (Lebane), Lipovica (Lipovica), Lugare (Lugare), Malo Vojlovce (Malo Vojlovce), Nova Topola (Nova Topola), Novo Selo (Novo Selo), Pertata (Pertate), Petrovac (Petrovac), Popovce (Popovce), Poroštica (Poroštica), Prekopčelica (Prekopčelica), Radevce (Radevce), Radinovac (Radinovac), Rafuna (Rafuna), Svinjarica (Svinjarica), Sekicol (Sekicol), Slišane (Slišane), Togočevce (Togočevce), Đenovac (Đenovac), Cekavica (Cekavica), Šarce (Šarce), Šilovo (Šilovo), Štulac (Štulac), Šumane (Šumane).

81. Leposavić

Naseljeno mesto (Katastarska opština): Bare (Bare), Belo Brdo (Belo Brdo), Planinica, Beluće (Beluće), Berberište (Berberište), Bistrica (Bistrica), Jarinje, Borova (Borova), Borčane (Borčane), Brzance, Rucmance, Vračevo (Vračevo), Vuča (Vuča), Gornji Krnjin (Gornji Krnjin), Graničane (Graničane), Zavrata, Lazine, Grkaje (Grkaje), Guvnište (Guvnište), Dobrava (Dobrava), Donje Isevo (Donje Isevo), Donji Krnjin (Donji Krnjin), Dren (Dren), Vitanoviće, Mekiniće, Mioliće, Zemanica (Zemanica), Ibarsko Postenje (Ibarsko Postenje), Jelakce (Jelakce), Kajkovo (Kajkovo), Kamenica (Kamenica), Kijevčiće (Kijevčiće), Zabrđe, Koporiće (Koporiće), Košutovo (Košutovo), Kutnje (Kutnje), Desetak, Kruševo, Leposavić (Leposavić), Tvrđan, Trikose, Ulije, Lešak (Lešak), Lozno (Lozno), Majdevo (Majdevo), Zrnosek, Kostin Potok, Košutica, Kruščica, Rodelj, Miokoviće (Miokoviće), Mošnica (Mošnica), Ostraće (Ostraće), Plakaonica (Plakaonica), Gnježdane, Duboka, Popovce (Popovce), Jošanica, Potkomlje (Potkomlje), Gulije, Pridvorica (Pridvorica), Rvatska (Rvatska), Seoce (Seoce), Slatina (Slatina), Sočanica (Sočanica), Trebiće (Trebiće), Ćirkoviće (Ćirkoviće), Ceranja (Ceranja), Crveni (Crveni), Crnatovo (Crnatovo), Šaljska (Šaljska), Bistrica (Bistrica),

82. Lipljan

Naseljeno mesto (Katastarska opština): Androvac (Androvac), Bandulić (Bandulić), Banjica (Banjica), Bujance (Bujance), Bukovica (Bukovica), Varigovce (Varigovce), Brus (Brus), Velika Dobranja (Velika Dobranja), Veliki Alaš (Veliki Alaš), Veliko Ribare (Veliko Ribare), Vogačica (Vogačica), Vrelo (Vrelo), Vrševce (Vrševce), Glogovce (Glogovce), Goleško Vrelo (Goleško Vrelo), Gornja (Gornja), Gušterica (Gušterica),Gornje Gadimlje (Gornje Gadimlje), Guvno Selo (Guvno Selo), Divljaka (Divljaka), Dobrotin (Dobrotin), Donja Gušterica (Donja Gušterica), Donje Gadimlje (Donje Gadimlje), Zlokućane (Zlokućane), Janjevo (Janjevo), Klečka (Klečka), Konjsko (Konjsko), Konjuh (Konjuh), Krajište (Krajište), Krajmirovce (Krajmirovce), Laletić (Laletić), Lepina (Lepina), Livađe(Livađe), Lipljan (Lipljan), Lipovica (Lipovica), Lug (Lug), Lugadžija (Lugadžija), Magura (Magura), Mala Dobranja (Mala Dobranja), Mali Alaš (Mali Alaš), Malo Gracko (Malo Gracko), Malo Ribare (Malo Ribare), Marevce (Marevce), Glavica, Čelopek, Medvece (Medvece), Mirena (Mirena), Muhadžer Babuš (Muhadžer Babuš), Novo Rujce (Novo Rujce), Oklap (Oklap), Trbovce, Okosnica (Okosnica), Plitković (Plitković), Poturovce (Poturovce), Rabovce (Rabovce), Radevo (Radevo), Rusinovce (Rusinovce), Sedlare (Sedlare), Skulanevo (Skulanevo), Glanica, Slovinje (Slovinje), Smoluša (Smoluša), Staro Gracko (Staro Gracko), Staro Rujce (Staro Rujce), Suvi Do (Suvi Do), Teća (Teća), Topličane (Topličane), Torina (Torina), Crni Breg (Crni Breg), Čučuljaga (Čučuljaga), Šišarka (Šišarka),

83. Lučani

Naseljeno mesto (Katastarska opština): Beli Kamen (Beli Kamen), Viča (Viča), Vlasteljice (Vlasteljice), Vučkovica (Vučkovica), Goračići (Goračići), Gornja Kravarica (Gornja Kravarica), Gornji Dubac (Gornji Dubac), Grab (Grab), Guberevci (Guberevci), Guča (varošica) (Guča), Guča (selo), Dljin (Dljin), Donja Kravarica (Donja Kravarica), Donji Dubac (Donji Dubac), Dučalovići (Dučalovići), Đerađ (Đerađ), Živica (Živica), Zeoke (Zeoke), Kaona (Kaona), Kotraža (Kotraža), Krivača (Krivača), Krstac (Krstac), Lis (Lis), Lisice (Lisice), Lučani (varošica) (Lučani), Lučani (selo), Markovica (Markovica), Milatovići (Milatovići), Negrišori (Negrišori), Puhovo (Puhovo), Pšanik (Pšanik), Rogača (Rogača), Rtari (Rtari), Rti (Rti), Tijanje (Tijanje), Turica (Turica),

84. Ljig

Naseljeno mesto (Katastarska opština): Ba (Ba), Babajić (Babajić), Belanovica (Belanovica), Bošnjanović (Bošnjanović), Brančić (Brančić), Veliševac (Veliševac), Gukoš (Gukoš), Dići (Dići), Donji Banjani (Donji Banjani), Živkovci (Živkovci), Ivanovci (Ivanovci), Jajčić (Jajčić), Kadina Luka (Kadina Luka), Kalanjevci (Kalanjevci), Kozelj (Kozelj), Lalinci (Lalinci), Latković (Latković), Liplje (Liplje), Ljig (Ljig), Moravci (Moravci), Paležnica (Paležnica), Poljanice (Poljanice), Slavkovica (Slavkovica), Cvetanovac (Cvetanovac), Milavac, Štavica (Štavica), Šutci (Šutci),

85. Ljubovija

Naseljeno mesto (Katastarska opština): Berlovine (Berlovine), Vrhpolje (Gornja Bukovica), Caparić (Caparić), Gornja Ljuboviđa (Gornja Ljuboviđa), Gornja Oraovica (Gornja Oraovica), Orlovička Planina, Gornja Trešnjica (Donje Košlje I) (Donje Košlje II), Gornje Košlje (Gornje Košlje), Gračanica (Gračanica), Grčić (Grčić), DubokoGrčićDonja Ljuboviđa (Donja Ljuboviđa), Donja Oraovica (Donja Oraovica), Podnemić, Drlače (Drlače), Leović (Leović), Lonjin (Lonjin), Ljubovija (Ljubovija), Postenje (Postenje), Rujevac (Rujevac), Savković (Savković), Selenac (Selenac), Sokolac (Sokolac), Tornik (Tornik), Uzovnica (Uzovnica), Crnča (Crnča), Čitluk (Čitluk),

86. Majdanpek

Naseljeno mesto (Katastarska opština): Boljetin (Boljetin), Vlaole (Vlaole), Golubinje (Golubinje), Debeli Lug (Debeli Lug), Donji Milanovac (Donji Milanovac), Jasikovo (Jasikovo), Klokočevac (Klokočevac), Leskovo (Leskovo), Majdanpek (Majdanpek), Miroč (Miroč), Mosna (Mosna), Rudna Glava (Rudna Glava), Topolnica (Topolnica), Crnajka (Crnajka),

87. Mali Zvornik

Naseljeno mesto (Katastarska opština): Brasina (Brasina), Budišić (Budišić), Velika Reka (Velika Reka), Voljevci, Donja Borina (Donja Borina), Donja Trešnjica (Donja Trešnjica), Mali Zvornik (Mali Zvornik), Radalj (Radalj), Sakar (Sakar), Culine (Culine), Čitluk (Čitluk), Amajić.

88. Mali Iđoš

Naseljeno mesto (Katastarska opština): Lovćenac (Lovćenac), Mali Iđoš (Mali Iđoš), Feketić (Feketić).

89. Malo Crniće

Naseljeno mesto (Katastarska opština): Aljudovo (Aljudovo), Batuša (Batuša), Boževac (Boževac), Veliko Selo (Veliko Selo), Veliko Crniće (Veliko Crniće), Vrbnica (Vrbnica), Zabrega (Zabrega), Kalište (Kalište), Kobilje (Kobilje), Kravlji Do (Kravlji Do), Kula (Kula), Malo Gradište (Malo Gradište), Malo Crniće (Malo Crniće), Salakovac (Salakovac), Smoljinac (Smoljinac), Toponica (Toponica), Crljenac (Crljenac), Šapine (Šapine), Šljivovac (Šljivovac),

90. Medveđa

Naseljeno mesto (Katastarska opština): Bogunovac (Bogunovac), Borovac (Borovac), Velika Braina (Velika Braina), Vrapce (Vrapce), Gazdare (Gazdare), Gornja Lapaštica (Gornja Lapaštica), Gornji Bučumet (Bučumet), Gornji Gajtan (Gajtan), Grbavce (Grbavce), Gubavce (Gubavce), Gurgutovo (Gurgutovo), Donja Lapaštica (Donja Lapaštica), Donji Bučumet (Donji Bučumet), Donji Gajtan, Drence (Drence), Đulekare (Đulekare), Kapit (Kapit), Lece (Lece), Mala Braina (Mala Braina), Marovac (Marovac), Maćedonce (Maćedonce), Medveđa (Medveđa), Medevce (Medevce), Mrkonje (Mrkonje), Negosavlje (Negosavlje), Petrilje (Petrilje), Poroštica (Poroštica), Pusto Šilovo (Pusto Šilovo), Ravna Banja (Ravna Banja), Retkocer (Retkocer), Varadin (Retkocersko), Maćedonce, Rujkovac (Rujkovac), Svirce (Svirce), Sijarina (Sijarina), Sijarinska Banja (Sijarinska Banja), Sponce (Sponce), Srednji Bučumet, Stara Banja (Stara Banja), Stubla (Stubla), Tulare (Tulare), Tupale (Tupale), Crni Vrh (Crni Vrh), Čokotin (Čokotin).

91. Merošina

Naseljeno mesto (Katastarska opština): Azbresnica (Azbresnica), Aleksandrovo (Aleksandrovo), Mramorsko Brdo, Arbanasce (Arbanasce), Balajnac (Balajnac), Baličevac (Baličevac), Batušinac (Batušinac), Biljeg (Biljeg), Brest (Brest), Bučić (Bučić), Gornja Rasovača (Gornja Rasovača), Gradište (Gradište), Devča (Devča), Čubura, Dešilovo (Dešilovo), Donja Rasovača (Donja Rasovača), Dudulajce (Dudulajce), Jovanovac, Jug Bogdanovac (Jug Bogdanovac), Kostadinovac (Kostadinovac), Krajkovac (Krajkovac), Kovanluk, Padina, Lepaja  (Lepaja), Merošina (Merošina), Oblačina (Oblačina), Rožina (Rožina),

92. Mionica

Naseljeno mesto (Katastarska opština): Berkovac (Berkovac), Brežđe (Brežđe), Bukovac (Bukovac), Virovac (Virovac), Vrtiglav (Vrtiglav), Golubac (Golubac), Gornji Lajkovac (Gornji Lajkovac), Gornji Mušić (Gornji Mušić), Velika Marišta, Gunjica (Gunjica), Donji Mušić (Donji Mušić), Dučić (Dučić), Đurđevac (Đurđevac), Klašnić (Klašnić), Ključ (Ključ), Komanice (Komanice), Krčmar (Krčmar), Maljević (Maljević), Mionica (varošica)  (Mionica (varošica)), Mionica (selo) (Mionica (selo)), Mratišić (Mratišić), Nanomir (Nanomir), Osečenica (Osečenica), Paštrić (Paštrić), Planinica (Planinica), Popadić (Popadić), Radobić (Radobić), Rajković (Rajković), Rakari (Rakari), Robaje (Robaje), Sanković (Sanković), Struganik (Struganik), Tabanović (Tabanović), Todorin Do (Todorin Do), Tolić (Tolić), Šušeoka (Šušeoka).

93. Negotin

Naseljeno mesto (Katastarska opština): Aleksandrovac (Aleksandrovac), Braćevac (Braćevac), Brestovac (Brestovac), Bukovče (Bukovče), Veljkovo (Veljkovo), Vidrovac (Vidrovac), Vratna (Vratna), Dupljane (Dupljane), Dušanovac (Dušanovac), Jabukovac (Jabukovac), Jasenica (Jasenica), Karbulovo (Karbulovo), Kobišnica (Kobišnica), Kovilovo (Kovilovo), Mala Kamenica (Mala Kamenica), Malajnica (Malajnica), Miloševo (Miloševo), Mihajlovac (Mihajlovac), Mokranje (Mokranje), Negotin (Negotin), Plavna (Plavna), Popovica (Popovica), Prahovo (Prahovo), Radujevac (Radujevac), Rajac (Rajac), Rečka (Rečka), Rogljevo (Rogljevo), Samarinovac (Samarinovac), Sikole (Sikole I) (Sikole II), Slatina (Slatina), Smedovac (Smedovac), Srbovo (Srbovo), Tamnič (Tamnič), Trnjane (Trnjane), Urovica (Urovica), Crnomasnica (Crnomasnica), Čubra (Čubra), Šarkamen (Šarkamen), Štubik (Štubik I) (Štubik II) (Glogovica II).

94. Nova Varoš

Naseljeno mesto (Katastarska opština): Akmačići (Akmačići), Amzići (Amzići), Bistrica (Bistrica), Božetići (Božetići), Brdo (Brdo), Bukovik (Bukovik), Burađa (Burađa), Vilovi (Vilovi), Vraneša (Vraneša), Gornja Bela Reka (Bela Reka), Donja Bela Reka, Gornje Trudovo (Gornje Trudovo), Debelja (Debelja), Draglica (Draglica), Draževići (Draževići), Drmanovići (Drmanovići), Jasenovo (Jasenovo), Komarani (Komarani), Kućani (Kućani), Ljepojevići (Ljepojevići), Miševići (Miševići), Negbina (Negbina), Nova Varoš (Nova Varoš), Ojkovica (Ojkovica), Radijevići (Radijevići), Radoinja (Radoinja), Rutoši (Rutoši), Seništa (Seništa), Tisovica (Tisovica), Trulovo (Trulovo), Čelice (Čelice), Štitkovo (Štitkovo), Tikva.

95. Nova Crnja

Naseljeno mesto (Katastarska opština): Aleksandrovo (Aleksandrovo), Vojvoda Stepa (Vojvoda Stepa), Nova Crnja (Molin), Nova Crnja, Radojevo (Radojevo), Srpska Crnja (Srpska Crnja), Toba (Toba),

96. Novi Bečej

Naseljeno mesto (Katastarska opština): Bočar (Bočar), Kumane (Kumane), Novi Bečej (Novi Bečej), Novo Miloševo (Novo Miloševo),

97. Novi Kneževac

Naseljeno mesto (Katastarska opština): Banatsko (Banatsko), Aranđelovo (Aranđelovo), Đala (Đala), Majdan (Majdan), Rabe, Novi Kneževac (Novi Kneževac), Filić, Obilićevo, Podlokanj (Aranđelovo), Seget, Srpski Krstur (Srpski Krstur),

98. Novo Brdo

Naseljeno mesto (Katastarska opština): Bostane (Bostane), Zebince (Zebince), Izvor (Izvor), Jasenovik (Jasenovik), Klobukar (Klobukar), Labljane (Labljane), Manišince (Manišince), Novo Brdo (Novo Brdo), Prekovce (Prekovce), Trnićevce (Trnićevce),

99. Obilić

Naseljeno mesto (Katastarska opština): Ade (Ade), Babin Most (Babin Most), Bakšija (Bakšija), Breznica (Breznica), Gornji Grabovac (Gornji Grabovac), Kruševac (Kruševac), Lazarevo (Lazarevo), Leskovčić (Leskovčić), Mazgit (Mazgit), Miloševo (Miloševo), Obilić (Obilić), Plemetina (Plemetina), Raskovo (Raskovo), Sibovac (Sibovac), Hamidija (Hamidija), Crkvena Vodica (Crkvena Vodica), Rudnik Kosovo, Šipitula (Šipitula),

100. Opovo

Naseljeno mesto (Katastarska opština): Baranda (Baranda), Opovo (Opovo), Sakule (Sakule), Sefkerin (Sefkerin),

101. Orahovac

Naseljeno mesto (Katastarska opština): Bela Crkva (Bela Crkva), Bratotin (Bratotin), Brestovac (Brestovac), Brnjača (Brnjača), Bublje (Bublje), Čupevo, Velika Kruša (Velika Kruša), Velika Hoča (Velika Hoča), Vranjak (Vranjak), Gedža (Gedža), Gorić (Gorić), Gornje Potočane (Gornje Potočane), Danjane (Danjane), Dobri Dol (Dobri Dol), Saroš, Domanek (Domanek), Donje Potočane (Donje Potočane), Dragobilje (Dragobilje), Drenovac (Drenovac), Zatrić (Zatrić), Zočište (Zočište), Zrze (Zrze), Jančište (Jančište), Jović (Jović), Koznik (Koznik), Kramovik (Kramovik), Labučevo (Labučevo), Ljubižda(Ljubižda), Mađare (Mađare), Mala Hoča (Mala Hoča), Mališevo (Mališevo), Milanović (Milanović), Miruša (Miruša), Moralija (Moralija), Mrasor (Mrasor), Našpale (Našpale), Nogavac (Nogavac), Opteruša (Opteruša), Orahovac (Orahovac), Ostrozub (Ostrozub), Pagaruša (Pagaruša), Petković (Petković), Poluža (Poluža), Ponorac (Ponorac), Goračevo, Pusto Selo (Pusto Selo), Radoste (Radoste), Ratkovac (Ratkovac), Retimlje (Retimlje), Sanovac (Sanovac), Sopnić (Sopnić), Turjak (Turjak), Celina (Celina), Crnovrana (Crnovrana), Čiflak (Čiflak),

102. Osečina

Naseljeno mesto (Katastarska opština): Bastav (Bastav), Belotić (Belotić), Bratačić (Bratačić), Gornje Crniljevo (Gornje Crniljevo), Gunjaci (Gunjaci), Dragijevica (Dragijevica), Dragodol (Dragodol), Komirić (Komirić), Konjuša (Konjuša), Lopatanj (Lopatanj), Osečina (varošica)  (Osečina), Osečina (selo), Ostružanj (Ostružanj), Pecka (Pecka), Plužac (Plužac), Sirdija (Sirdija), Tuđin (Tuđin), Carina (Carina), Konjic, Skadar.

103. Odžaci

Naseljeno mesto (Katastarska opština): Bački Brestovac (Bački Brestovac), Bački Gračac (Bački Gračac), Bogojevo (Bogojevo), Deronje (Deronje), Karavukovo (Karavukovo), Lalić (Lalić), Odžaci (Odžaci), Ratkovo (Ratkovo), Srpski Miletić (Srpski Miletić).

104. Paraćin

Naseljeno mesto (Katastarska opština): Bošnjane (Bošnjane), Buljane (Buljane), Busilovac (Busilovac), Glavica (Glavica), Golubovac (Golubovac), Gornja Mutnica (Gornja Mutnica), Gornje Vidovo (Gornje Vidovo I) (Gornje Vidovo II), Davidovac (Davidovac), Donja Mutnica (Donja Mutnica), Donje Vidovo (Donje Vidovo), Drenovac (Drenovac), Zabrega (Zabrega), Izvor (Izvor), Klačevica (Klačevica), Krežbinac (Krežbinac), Lebina (Lebina), Lešje (Lešje), Mirilovac (Mirilovac), Paraćin (Paraćin) (Paraćin grad), Plana (Plana), Popovac (Popovac), Potočac (Potočac), Ratare (Ratare), Raševica (Raševica), Svojnovo (Svojnovo), Sikirica (Sikirica), Sinji Vir (Sinji Vir), Sisevac (Sisevac), Striža (Striža), Stubica (Stubica), Tekija (Tekija), Trešnjevica (Trešnjevica), Čepure (Čepure), Šavac (Šavac), Šaludovac (Šaludovac).

105. Petrovac na Mlavi

Naseljeno mesto (Katastarska opština): Bistrica (Bistrica), Bošnjak (Bošnjak), Burovac (Burovac), Busur (Busur), Vezičevo (Vezičevo), Veliki Popovac (Veliki Popovac), Veliko Laole (Veliko Laole), Vitovnica (Vitovnica), Vošanovac (Vošanovac), Dobrnje (Dobrnje), Dubočka (Dubočka), Ždrelo (Ždrelo), Zabrđe (Zabrđe), Kamenovo (Kamenovo), Kladurovo (Kladurovo), Knežica (Knežica), Krvije (Krvije), Leskovac (Leskovac), Lopušnik (Lopušnik), Malo Laole (Malo Laole), Manastirica (Manastirica), Melnica (Melnica), Oreškovica (Oreškovica), Orljevo (Orljevo), Pankovo (Pankovo), Petrovac na Mlavi (Petrovac na Mlavi), Ranovac (Ranovac), Rašanac (Rašanac), Stamnica (Stamnica), Starčevo (Starčevo), Tabanovac (Tabanovac), Trnovče (Trnovče), Ćovdin (Ćovdin), Šetonje (Šetonje).

106. Peć

Naseljeno mesto (Katastarska opština): Alagina Reka (Alagina Reka), Babiće (Babiće), Barane (Barane), Belo Polje (Belo Polje), Blagaje (Blagaje), Boge (Boge), Brežanik (Brežanik), Brestovik (Brestovik), Brolić (Brolić), Bučane (Bučane), Velika (Velika), Jablanica (Jablanica), Veliki Štupelj (Veliki Štupelj), Vitomirica (Vitomirica), Vragovac (Vragovac), Vranovac (Vranovac), Glavičica (Glavičica), Glođane (Glođane), Nepolje, Goraždevac (Goraždevac), Grabovac (Grabovac), Dobri Do (Dobri Do), Drelje (Drelje), Dubovo (Dubovo), Duganjive (Duganjive), Zagrmlje (Zagrmlje), Zahać (Zahać), Zlopek (Zlopek), Jablanica (Jablanica), Jošanica (Jošanica), Klinčina (Klinčina), Kosurić (Kosurić), Lugadžija, Kotradić (Kotradić), Košutane (Košutane), Krstovac (Krstovac), Kruševac (Kruševac), Dubočak, Kućište (Kućište), Labljane (Labljane), Lipa (Lipa), Lođa (Lođa), Ložane (Ložane), Lješane (Lješane), Ljubenić (Ljubenić), Ljutoglava (Ljutoglava), Mala Jablanica (Mala Jablanica), Mali Štupelj (Mali Štupelj), Laz BelopaćMaljeviće (Maljeviće), Nabrđe (Nabrđe), Naklo (Naklo), Čungur, Novo Selo (Novo Selo), Ozrim (Ozrim), Pepiće (Pepiće), Peć (Peć), Pištane (Pištane), Plavljane (Plavljane), Počešće (Počešće), Milovanac, Radavac (Radavac), Raušić (Raušić), Novi Raušić, Rašić (Rašić), Romune (Romune), Rosulje (Rosulje), Ruhot (Ruhot), Osoje, Svrke (Svrke), Siga (Siga), Trebović (Trebović), Pašino Selo, Trstenik (Trstenik), Turjak (Turjak), Ćuška (Ćuška), Hadžovići (Hadžovići), Crni Vrh (Crni Vrh), Ljevoša, Čelopek (Čelopek), Škrelje (Škrelje),

107. Pećinci

Naseljeno mesto (Katastarska opština): Ašanja (Ašanja), Brestač (Brestač), Deč (Deč), Donji Tovarnik (Donji Tovarnik), Karlovčić (Karlovčić), Kupinovo (Kupinovo I) (Kupinovo II), Obrež (Obrež), Ogar (Ogar), Pećinci (Pećinci), Popinci (Popinci), Prhovo (Prhovo), Sibač (Sibač), Sremski Mihaljevci (Sremski Mihaljevci), Subotište (Subotište), Šimanovci (Šimanovci),

108. Pirot

Naseljeno mesto (Katastarska opština): Bazovik (Bazovik), Barje Čiflik (Barje Čiflik), Basara (Basara), Bela (Bela), Berilovac (Berilovac), Berovica (Berovica), Blato (Blato), Brlog (Brlog), Velika Lukanja (Velika Lukanja), Veliki (Veliki), Jovanovac (Jovanovac), Veliki Suvodol (Veliki Suvodol), Veliko Selo (Veliko Selo), Visočka Ržana (Visoka Ržana), Vlasi (Vlasi), Novi Zavoj, Vojnegovac (Vojnegovac), Vranište (Vranište), Gnjilan (Gnjilan), Gornja Držina (Gornja Držina), Gostuša (Gostuša), Gradašnica (Gradašnica), Gradište (Gradište), Dobri Do (Dobri Do), Dojkinci (Dojkinci), Držina (Držina), Zaskovci (Zaskovci), Izvor (Izvor), Jalbotina (Jalbotina), Jelovica (Jelovica), Kamik (Kamik), Koprivštica (Koprivštica), Kostur (Kostur), Krupac (Krupac), Kumanovo (Kumanovo), Mala Lukanja (Mala Lukanja), Mali Jovanovac (Mali Jovanovac), Mali Suvodol (Mali Suvodol), Milojkovac (Milojkovac), Mirkovci (Mirkovci), Nišor (Nišor), Obrenovac (Obrenovac), Oreovica (Oreovica), Orlja (Orlja), Osmakova (Osmakova), Pakleštica (Pakleštica), Pasjač (Pasjač), Petrovac (Petrovac), Pirot (Pirot (grad)) (Pirot (van varoši)), Zavoj, Planinica (Planinica), Pokrevenik (Pokrevenik), Poljska Ržana (Poljska Ržana), Ponor (Ponor), Prisjan (Prisjan), Ragodeš (Ragodeš), Rasnica (Rasnica), Rosomač (Rosomač), Rsovci (Rsovci), Rudinje (Rudinje), Sinja Glava (Sinja Glava), Slavinja (Slavinja), Sopot (Sopot), Srećkovac (Srećkovac), Staničenje (Staničenje), Sukovo (Sukovo), Temska (Temska), Topli Do (Topli Do), Trnjana (Trnjana), Cerev Del (Cerev Del), Cerova (Cerova), Crvenčevo (Crvenčevo), Crnoklište (Crnoklište), Činiglavci (Činiglavci), Šugrin (Šugrin),

109. Plandište

Naseljeno mesto (Katastarska opština): Banatski Sokolac (Banatski Sokolac), Barice (Barice), Velika Greda (Velika Greda), Veliki Gaj (Veliki Gaj), Dužine (Dužine), Jermenovci (Jermenovci), Kupinik (Kupinik), Margita (Margita), Laudovac, Markovićevo (Markovićevo), Miletićevo (Miletićevo), Plandište (Plandište), Stari Lec (Stari Lec), Hajdučica (Hajdučica),

110. Podujevo

Naseljeno mesto (Katastarska opština): Alabak (Alabak), Bajčina (Bajčina), Balovac (Balovac), Baraina (Baraina), Batlava (Batlava), Belo Polje (Belo Polje), Blato (Blato), Bradaš (Bradaš), Braina (Braina), Brevnik  (Brevnik), Brece (Brece), Burince (Burince), Velika Reka (Velika Reka), Glavnik (Glavnik), Godišnjak (Godišnjak), Gornja Dubnica (Gornja Dubnica), Gornja Lapaštica (Gornja Lapaštica), Gornja Pakaštica (Gornja Pakaštica), Gornje Ljupče (Gornje Ljupče), Gornji Sibovac (Gornji Sibovac), Grdovac (Grdovac), Dvorište (Dvorište), Dobri Do (Dobri Do), Dobrotin (Dobrotin), Donja Dubnica (Donja Dubnica), Donja (Donja), Lapaštica (Lapaštica), Donja (Donja), Pakaštica (Pakaštica), Donje Ljupče (Donje Ljupče), Donji Sibovac (Donji Sibovac), Duz (Duz), Dumoš (Dumoš), Žitinje (Žitinje), Zakut (Zakut), Kaljatica (Kaljatica), Kačibeg (Kačibeg), Kisela Banja (Kisela Banja), Konjuševac (Konjuševac), Krpimej (Krpimej), Kruševica (Kruševica), Ladovac (Ladovac), Lauša (Lauša), Letance (Letance), Livadica (Livadica), Lug (Lug), Lužane (Lužane), Mazap (Mazap), Majance (Majance), Medregovac (Medregovac), Merdare (Merdare), Metohija (Metohija), Mirovac (Mirovac), Murgula (Murgula), Obrandža (Obrandža), Orlane (Orlane), Palatna (Palatna), Penduha (Penduha), Perane (Perane), Podujevo (Podujevo), Popovo (Popovo), Potok (Potok), Prepolac (Prepolac), Radujevac (Radujevac), Rakinica (Rakinica), Revuće (Revuće), Repa (Repa), Rečica (Rečica), Svetlje (Svetlje), Siljevica (Siljevica), Slatina (Slatina), Surdula (Surdula), Surkiš (Surkiš), Trnava (Trnava), Trnavica (Trnavica), Turučica (Turučica), Hrtica (Hrtica), Šajkovac (Šajkovac), Šakovica (Šakovica), Štedim (Štedim),

111. Požega

Naseljeno mesto (Katastarska opština): Bakionica (Bakionica), Velika Ježevica (Velika Ježevica), JeževnicaVisibaba (Visibaba), Vranjani (Vranjani), Glumač (Glumač), Godovik (Godovik), Gornja Dobrinja (Gornja Dobrinja), Gorobilje (Gorobilje), Gugalj (Gugalj), Donja Dobrinja (Donja Dobrinja), Dražinovići (Dražinovići), Duškovci (Duškovci), Zaselje (Zaselje), Zdravčići (Zdravčići), Jelen Do (Jelen Do), Kalenići (Kalenići), Lopaš (Lopaš), Loret (Loret), Ljutice (Ljutice), Mađer (Mađer), Mala Ježevica (Mala Ježevica), Milićevo Selo (Milićevo Selo), Mršelji (Mršelji), Otanj (Otanj), Papratište (Papratište), Pilatovići (Pilatovići), Požega (Požega), Prijanovići (Prijanovići), Prilipac (Prilipac), Radovci (Radovci), Rasna (Rasna), Rečice (Rečice), Roge (Roge), Rupeljevo (Rupeljevo), Svračkovo (Svračkovo), Srednja Dobrinja (Srednja Dobrinja), Tabanovići (Tabanovići), Tvrdići (Tvrdići), Tometino Polje (Tometino Polje), Tučkovo (Tučkovo), Uzići (Uzići), Čestobrodica (Čestobrodica),

112. Preševo

Naseljeno mesto (Katastarska opština): Aliđerce (Aliđerce), Berčevac (Berčevac), Bujić (Bujić), Bukarevac (Bukarevac I) (Bukarevac II), Bukovac (Bukovac), Buštranje (Buštranje), Gare (Gare), Golemi Dol (Golemi Dol), Gornja Šušaja (Gornja Šušaja), Gospođince (Gospođince), Depce (Depce), Donja Šušaja (Donja Šušaja), Žujince (Žujince I) (Žujince II), Ilince (Ilince), Kurbalija (Kurbalija), Ljanik (Ljanik), Mađare (Mađare), Miratovac (Miratovac), Norča (Norča), Oraovica (Oraovica), Pečeno (Pečeno), Preševo (Preševo), Rajince (Rajince), Ranatovce (Ranatovce), Reljan (Reljan), Svinjište (Svinjište), Sefer (Sefer), Slavujevac (Slavujevac), Stanevce (Stanevce), Strezovce (Strezovce), Trnava (Trnava), Cakanovac (Cakanovac), Cerevajka (Cerevajka), Crnotince (Crnotince), Čukarka (Čukarka),

113. Priboj

Naseljeno mesto (Katastarska opština): Banja (Banja), Batkovići (Batkovići), Crnugovići, Bučje (Bučje), Dobrilovići (Dobrilovići), Zabrđe (Zabrđe), Zabrnjica (Zabrnjica), Zagradina, Zaostro (Zaostro), Kalafati (Kalafati), Kaluđerovići (Kaluđerovići), Kasidoli (Kasidoli), Požegrnac, Kratovo (Kratovo), Brezna, Jelača, Krnjača (Krnjača), Mažići (Mažići), Miliješ (Miliješ), Priboj (Priboj), Pribojska (Pribojska), Goleša (Goleša), Pribojske (Pribojske), Čelice (Čelice), Rača (Rača), Ritošići (Ritošići), Sjeverin (Sjeverin), Živinice, Sočice (Sočice), Kukurovići, Strmac (Strmac), Hercegovačka Goleša (Hercegovačka Goleša), Crnuzi (Crnuzi), Čitluk (Čitluk),

114. Prizren

Naseljeno mesto (Katastarska opština): Atmađa (Atmađa), Belobrod (Belobrod), Bljač (Bljač), Brezna (Brezna), Brodosavce (Brodosavce), Brut (Brut), Buzec (Buzec), Buča (Buča), Biluša (Biluša), Veleža (Veleža), Vlašnja (Vlašnja), Vrbičane (Vrbičane), Vrbnica (Vrbnica), Dobrušte, Škoza, Gornja Srbica (Gornja Srbica), Gornje Ljubinje (Gornje Ljubinje), Gornje Selo (Gornje Selo), Gorožup (Gorožup), Graždanik (Graždanik), Grnčare (Grnčare), Dedaj (Dedaj), Dojnice (Dojnice), Donja Srbica (Donja Srbica), Donje Ljubinje (Donje Ljubinje), Drajčići (Drajčići), Dušanovo (Dušanovo), Ćonaj (Ćonaj), Živinjane (Živinjane), Žur (Žur), Muraden, Zaplužje (Zaplužje), Zgatar (Zgatar), Zjum (Zjum), Zrze (Zrze), Zojić (Zojić), Jablanica (Jablanica), Pousko, Ješkovo (Ješkovo), Kabaš (Kabaš), Kabaš Has (Kabaš Has), Karašinđerđ (Karašinđerđ), Kapra (Kapra), Kosovce (Kosovce), Kobanja (Kobanja), Kojuš (Kojuš), Koriša (Koriša), Krajk (Krajk), Kuklibeg (Kuklibeg), Kukovce (Kukovce), Kušnin (Kušnin), Kuštendil (Kuštendil), Landovica (Landovica), Lez (Lez), Leskovac (Leskovac), Lokvica (Lokvica), Ljubižda (Ljubižda), Ljubižda Has (Ljubižda Has I), Ljubišda Has (Ljubišda Has II), Ljubičevo (Ljubičevo), Ljukinaj (Ljukinaj), Ljutoglav (Ljutoglav), Nova Šumadija, Mazrek (Mazrek), Mala Kruša (Mala Kruša), Mamuša (Mamuša), Manastirica (Manastirica), Medvece (Medvece), Miljaj (Miljaj), Mušnikovo (Mušnikovo), Našec (Našec), Nebregošte (Nebregošte), Novake (Novake), Novo Selo (Novo Selo), Petrovo Selo (Petrovo Selo), Pirane (Pirane), Plava (Plava I) (Plava II), Plajnik (Plajnik), Planeja (Planeja), Planjane (Planjane), Poslište (Poslište), Prizren (Prizren), Randubrava (Randubrava), Rečane (Rečane), Rence (Rence), Romaja (Romaja), Skorobište (Skorobište), Smać (Smać), Sredska (Sredska), Stružje (Strežje), Trepetnica (Trepetnica), Tupec (Tupec), Hoča Zagradska (Hoča Zagradska), Caparce (Caparce), Šainovac (Šainovac I) (Šainovac II), Špinadija (Špinadija),

115. Prijepolje

Naseljeno mesto (Katastarska opština): Aljinovići (Aljinovići), Balići (Balići), Bare (Bare), Biskupići (Biskupići), Bjelahova (Bjelahova), Brajkovac (Brajkovac), Brvine (Brvine), Brodarevo (Brodarevo), Bukovik (Bukovik), Vinicka (Vinicka), Vrbovo (Vrbovo), Gojakovići (Gojakovići), Gornje Babine (Gornje Babine), Gornje Goračiće (Gornje Goračiće), Gornji Stranjani (Gornji Stranjani), Gostun (Gostun), Gračanica (Gračanica), Grobnice (Grobnice), Divci (Divci), Lučice, Donje Babine (Donje Babine), Donji Stranjani (Donji Stranjani), Drenova (Drenova), Dušmanići (Dušmanići), Đurašići (Đurašići), Zabrdnji Toci (Zabrdnji Toci), Zavinograđe (Zavinograđe), Zalug (Zalug), Zastup (Zastup), Zvijezd (Zvijezd), Ivanje (Ivanje), Ivezići (Ivezići), Izbičanj (Izbičanj), Jabuka (Jabuka), Junčevići (Junčevići), Kamena Gora (Kamena Gora), Kašice, Karaula (Karaula), Karoševina (Karoševina), Kaćevo (Kaćevo), Kovačevac (Kovačevac), Mijoska, Koprivna (Koprivna), Kosatica (Kosatica), Koševine (Koševine), Kruševo (Kruševo), Kučin (Kučin), Mataruge (Mataruge), Međani (Međani), Milakovići (Milakovići), Mileševo (Mileševo), Milošev Do (Milošev Do), Miljevići (Miljevići), PranjciMrčkovina (Mrčkovina), Muškovina (Muškovina), Oraovac (Oraovac), Orašac (Orašac), Osoje (Osoje), Oštra Stijena (Oštra Stijena), Potkrš (Potkrš), Potok (Potok), Pravoševo (Pravoševo), Prijepolje (Prijepolje), Rasno (Rasno), Ratajska (Ratajska), Sedobro (Sedobro), Seljane (Seljane), Seljašnica (Seljašnica), Skokuće (Skokuće), MijaniSlatina (Slatina), Sopotnica (Sopotnica), Taševo (Taševo), Hisardžik (Hisardžik), Hrta (Hrta), Crkveni Toci (Crkveni Toci), Čadinje (Kolovrat), Čauševići (Čauševići), Džurovo (Džurovo),

116. Prokuplje

Naseljeno mesto (Katastarska opština): Arbanaška (Arbanaška), Babin Potok (Babin Potok), Babotinac (Babotinac), Bajčince (Bajčince), Balinovac (Balinovac), Balčak (Balčak), Bace (Bace), Bela Voda (Bela Voda), Beli Kamen (Beli Kamen), Belogoš (Belogoš), Belonjin (Belonjin), Berilje (Berilje), Bogujevac (Bogujevac), Bregovina (Bregovina), Bresnik (Bresnik), Bresničić (Bresničić), Bublica (Bublica), Bukoloram (Bukoloram), Bulatovac (Bulatovac), Bučince (Bučince), Velika Plana (Velika Plana), Viča (Viča), Vlasovo (Vlasovo) (Vlasa), Vodice (Vodice), Glasovik (Glasovik), Gojinovac (Gojinovac), Gornja (Gornja), Bejašnica (Bejašnica), Gornja (Gornja), Bresnica (Bresnica), Gornja Konjuša (Gornja Konjuša), Gornja Rečica (Gornja Rečica), Gornja Stražava (Gornja Stražava), Gornja Toponica (Gornja Toponica), Gornja Trnava (Gornja Trnava), Gornje Kordince (Gornje Kordince), Gornji Statovac (Gornji Statovac), Grabovac (Grabovac), Gubetin (Gubetin), Dobrotić (Dobrotić), Vidovača, Selište, Donja Bejašnica (Donja Bejašnica), Donja Bresnica (Donja Bresnica), Krnji Grad, Donja Konjuša (Donja Konjuša), Donja Rečica (Donja Rečica), Donja Stražava (Donja Stražava), Donja Toponica (Donja Toponica), Donja Trnava (Donja Trnava), Donje Kordince (Donje Kordince), Donji Statovac (Donji Statovac), Dragi Deo (Dragi Deo), Drenovac (Drenovac), Đurovac (Đurovac), Đušnica (Đušnica), Žitni Potok (Žitni Potok), Zdravinje (Zdravinje), Zlata (Zlata), Jabučevo (Jabučevo), Jovine Livade (Jovine Livade), Jugovac (Jugovac), Kaludra (Kaludra), Klisurica (Klisurica), Kožince (Kožince), Končić (Končić), Kondželj (Kondželj), Kruševica (Kruševica), Mađere (Mađere), Mala Plana (Mala Plana), Mačina (Mačina), Merovac (Merovac), Mikulovac (Mikulovac), Miljkovica (Miljkovica), Mrljak (Mrljak), Mršelj (Mršelj), Nova Božurna (Nova Božurna), Novi Đurovac (Novi Đurovac), Novo Selo (Novo Selo), Obrtnice (Obrtnice), Pasjača (Pasjača), Pašinac (Pašinac), Pestiš (Pestiš), Petrovac (Petrovac), Piskalje (Piskalje), Pločnik (Pločnik), Potočić (Potočić), Prekadin (Prekadin), Prekašnica (Prekašnica), Prekopuce (Prekopuce), Prokuplje (Prokuplje) (Prokuplje grad), Rankova Reka (Rankova Reka), Rastovnica (Rastovnica), Rgaje (Rgaje), Reljinac (Reljinac), Resinac (Resinac), Smrdan (Smrdan), Srednji Statovac (Srednji Statovac), Stari Đurovac (Stari Đurovac), Staro Selo (Staro Selo), Ševiš, Tovrljane (Tovrljane), Trnovi Laz (Trnovi Laz), Tulare (Tulare), Đukovac (Đukovac), Džigolj (Džigolj), Kostenica, Široke Njive (Široke Njive), Šišmanovac (Šišmanovac),

117. Ražanj

Naseljeno mesto (Katastarska opština): Braljina (Braljina), Varoš (Varoš), Vitoševac (Vitoševac), Grabovo (Grabovo), Lipovac (Lipovac), Mađere (Mađere), Maletina (Maletina), Maćija (Maćija), Novi Bračin (Bračin), Stari Bračin, Pardik (Pardik), Podgorac (Podgorac), Poslon (Poslon), Praskovče (Praskovče Manastirsko), Pretrkovac (Pretrkovac), Ražanj (Ražanj), Rujište (Rujište), Skorica (Skorica), Smilovac (Smilovac), Cerovo (Cerovo), Crni Kao (Crni Kao), Čubura (Čubura), Šetka (Šetka),

118. Rača

Naseljeno mesto (Katastarska opština): Adrovac (Adrovac), Borci (Borci), Bošnjane (Bošnjane), Veliko Krčmare (Veliko Krčmare), Viševac (Viševac), Vojinovac (Vojinovac), Vučić (Vučić), Donja Rača (Donja Rača), Donje Jarušice (Donje Jarušice), Đurđevo (Đurđevo),  Malo Krčmare (Male Krčmare), Miraševac (Miraševac), Popović (Popović), Rača (Rača), Saranovo (Saranovo), Sepci (Sepci), Sipić (Sipić), TrskaSepci

119. Raška

Naseljeno mesto (Katastarska opština): Badanj (Badanj), Baljevac (Baljevac), Bela Stena (Bela Stena), Beoci (Beoci), Biljanovac (Biljanovac), Žerađe, Pokrvenik, Orahovo, Biniće (Biniće), Boroviće (Boroviće), Boće (Boće), Brvenik (Brvenik), Brvenik Naselje (Brvenik Naselje), Brvenica (Brvenica), Varevo (Varevo), Vojmilovići (Vojmilovići), Gnjilica (Gnjilica), Biočin, Gradac (Gradac), Draganići (Draganići), Vrtine, Žutice (Žutice), Zarevo (Zarevo), Jošanička Banja (Jošanička Banja), Kaznoviće (Kaznoviće), Karadak (Karadak), Kovači (Kovači), Korlaće (Korlaće), Gostiradiće, Kraviće (Kraviće), Kremiće (Kremiće), Kruševica (Kruševica), Kurići (Kurići), Plavkovo, Kućane (Kućane), Kopaonik, Lisina (Lisina), Lukovo (Lukovo), Milatkoviće (Milatkoviće), Mure (Mure), Novo Selo (Novo Selo), Nosoljin (Nosoljin), Belo Polje, Pavlica (Pavlica), Panojeviće (Panojeviće), Piskanja (Piskanja), Plešin (Plešin), Pobrđe (Pobrđe), Pocesje (Pocesje), Radošiće (Radošiće), Rakovac (Rakovac), Raška (Raška), Rvati (Rvati), Rudnica (Rudnica), Sebimilje (Sebimilje), Semeteš (Semeteš), Supnje (Supnje), Tiodže (Tiodže), Trnava (Trnava), Crna Glava (Crna Glava), Šipačina (Šipačina),

120. Rekovac

Naseljeno mesto (Katastarska opština): Bare (Bare), Belušić (Belušić), Beočić (Beočić), Bogalinac (Bogalinac), Brajinovac (Brajinovac),  Velika (Velika), Kruševica (Kruševica), Vukmanovac (Vukmanovac),  Dobroselica (Dobroselica), Dragovo (Dragovo), Županjevac (Županjevac), Kavadar (Kavadar), Kalenićki (Kalenićki), Prnjavor (Prnjavor), Kaludra (Kaludra), Komarane (Komarane), Lepojević (Lepojević), Lomnica (Lomnica), Loćika (Loćika), Maleševo (Maleševo), Motrić (Motrić), Nadrlje (Nadrlje), Oparić (Oparić), Prevešt (Prevešt), Rabenovac (Rabenovac), Ratković (Ratković), Rekovac (Rekovac), Sekurič (Sekurič), Sibnica (Sibnica), Siljevica (Siljevica), Tečić (Tečić), Ursule (Ursule), Cikot (Cikot), Šljivica (Šljivica),

121. Ruma

Naseljeno mesto (Katastarska opština): Buđanovci (Buđanovci), Vitojevci (Vitojevci), Voganj (Voganj), Marđelos, Grabovci (Grabovci), Dobrinci (Dobrinci), Donji Petrovci (Donji Petrovci), Žarkovac (Žarkovac), Klenak (Klenak),  Kraljevci (Kraljevci), Mali Radinci (Mali Radinci), Nikinci (Nikinci), Pavlovci (Pavlovci), Platičevo (Platičevo), Putinci (Putinci), Ruma (Ruma), Stejanovci (Stejanovci), Hrtkovci (Hrtkovci),

122. Svilajnac

Naseljeno mesto (Katastarska opština): Bobovo (Bobovo), Bresje (Bresje), Vojska (Vojska), Vrlane (Vrlane), Gložane (Gložane),  Grabovac (Grabovac), Dublje (Dublje), Dubnica (Dubnica), Đurinac (Đurinac),  Kupinovac (Kupinovac), Kušiljevo (Kušiljevo), Lukovica (Lukovica), Mačevac (Mačevac), Proštinac (Proštinac), Radošin (Radošin), Roanda (Roanda), Roćevac (Roćevac), Svilajnac (Svilajnac), Sedlare (Sedlare), Subotica (Subotica), Troponje (Troponje), Crkvenac (Crkvenac),

123. Svrljig

Naseljeno mesto (Katastarska opština): Beloinje (Beloinje), Burdimo (Burdimo), Bučum (Bučum), Varoš (Varoš), Vlahovo (Vlahovo), Galibabinac (Galibabinac), Gojmanovac (Gojmanovac), Grbavče (Grbavče), Gulijan (Gulijan), Guševac (Guševac), Davidovac (Davidovac I) (Davidovac II), Drajinac (Drajinac), Đurinac (Đurinac), Željevo (Željevo), Izvor (Izvor), Kopajkošara (Kopajkošara), Labukovo (Labukovo), Lalinac (Lalinac), Lozan (Lozan), Lukovo (Lukovo), Manojlica (Manojlica), Merdželat (Merdželat),  Mečji Do (Mečji Do), Niševac (Niševac), Okolište (Okolište), Okruglica (Okruglica), Palilula (Palilula), Periš (Periš), Pirkovac (Pirkovac), Plužina (Plužina), Popšica (Popšica), Prekonoga (Prekonoga), Radmirovac (Radmirovac), Ribare (Ribare), Svrljig (Svrljig), Slivje (Slivje), Tijovac (Tijovac), Crnoljevica (Crnoljevica), Šljivovik (Šljivovik).

124. Senta

Naseljeno mesto (Katastarska opština): Senta (Senta), Gornji Breg, Batka, Tornjoš (Tornjoš), Bogaraš, Kevi.

125. Sečanj

Naseljeno mesto (Katastarska opština): Banatska Dubica (Banatska Dubica), Boka (Boka), Jarkovac (Jarkovac), Jaša Tomić (Jaša Tomić), Busenje, Konak (Konak), Krajišnik (Krajišnik), Neuzina (Neuzina), Sečanj (Sečanj), Sutjeska (Sutjeska), Šurjan (Šurjan).

126. Sjenica

Naseljeno mesto (Katastarska opština): Begačiće (Bagačiće), Čipalj, Bare (Bare), Borišiće, Grgaje, Bačija (Bačija), Božov Potok (Božov Potok), Boljare (Boljare), Poda, Brnjica (Brnjica), Vrapci, Sušica, Buđevo (Buđevo), Bioc, Vapa (Vapa), Višnjeva (Višnjeva), Trešnjevica, Vrsjenice (Vrsjenice), Gornje Lopiže (Gornje Lopiže), Krivaja, Goševo (Goševo), Crvsko Doliće (Doliće), Donje Goračiće (Donje Goračiće), Donje Lopiže (Donje Lopiže), Skradnik, Ušak Dragojloviće (Dragojloviće), Gradac, Draževiće (Draževiće), Družiniće (Družiniće), Dubnica (Dubnica), Duga Poljana (Duga Poljana), Goluban, Ljutaje, Zabrđe, Dujke (Dujke), Dunišiće (Dunišiće), Žabren (Žabren), Petrovo Polje, Žitniće (Žitniće), Zaječiće (Zaječiće), Breza, Zahumsko (Zahumsko), Visočka, Vrbnica, Plana, Kamešnica (Kamešnica), Kijevci (Kijevci), Kladnica (Kladnica), Boroviće, Kalipolje, Krajinoviće (Krajinoviće), Blato, Jezero, Tutiće, Krstac (Krstac), Kanjevina, Krće (Krće), Mašoviće (Mašoviće), Ponorac (Ponorac), Pralja (Pralja), Raždaginja (Raždaginja), Rasno (Rasno), Aliveroviće, Raškoviće (Raškoviće), Međugor, Sjenica (Sjenica), Medare, Stup (Stup), Veskoviće, Raspoganče, Sugubine (Sugubine), Jevik, Trijebine (Trijebine), Grabovica, Tuzinje (Tuzinje), Krnja Jela, Rastenoviće, Uvac (Uvac), Strainiće, Ugao (Ugao), Karajukića Bunari, Ursule (Ursule), Papiće , Fijulj (Fijulj), Caričina (Caričina), Cetanoviće (Cetanoviće), Čitluk, Čedovo (Čedovo), Šare (Šare), Koznik, Lijeva Reka, Milić, Štavalj (Štavalj), Boguti, Višnjice, Kneževac, Kokošiće, Šušure (Šušure).

127. Smederevska Palanka

Naseljeno mesto (Katastarska opština): Azanja (Azanja), Baničina (Baničina), Bačinac (Bačinac), Bašin (Bašin), Vlaški Do (Vlaški Do), Vodice (Vodice), Glibovac (Glibovac I) (Glibovac II), Golobok (Golobok), Grčac (Grčac),  Kusadak (Kusadak), Mala Plana (Mala Plana), Mramorac (Mramorac), Pridvorice (Pridvorice), Ratari (Ratari), Selevac (Selevac), Smederevska Palanka (Smederevska Palanka I) (Smederevska Palanka II), Stojačak (Stojačak), Cerovac (Cerovac),

128. Sokobanja

Naseljeno mesto (Katastarska opština): Beli Potok (Beli Potok), Blendija (Blendija), Bogdinac (Bogdinac), Vrbovac (Vrbovac), Vrmdža (Vrmdža), Dugo Polje (Dugo Polje), Žučkovac (Žučkovac), Jezero (Jezero), Jošanica (Jošanica), Milušinac (Milušinac), Mužinac (Mužinac), Nikolinac (Nikolinac), Novo Selo (Novo Selo), Poružnica (Poružnica), Radenkovac (Radenkovac), Resnik (Resnik), Rujevica (Rujevica), Sesalac (Sesalac), Sokobanja (Sokobanja), Trgovište (Trgovište), Trubarevac (Trubarevac), Cerovica (Cerovica), Čitluk (Čitluk), Levovik, Šarbanovac (Šarbanovac),

129. Srbica

Naseljeno mesto (Katastarska opština): Baks (Baks), Banja (Banja), Broćna (Broćna), Vitak (Vitak), Voćnjak (Voćnjak), Gornja Klina (Gornja Klina), Gornje Prekaze (Gornje Prekaze), Gornji Obilić (Gornji Obilić), Donja Klina (Donja Klina), Donje Obrinje (Donje Obrinje), Donje Prekaze (Donje Prekaze), Donji Obilić (Donji Obilić), Doševac (Doševac), Izbica (Izbica), Kladernica (Kladernica), Kožica (Kožica), Kostrc (Kostrc), Kotore (Kotore), Krasalić (Krasalić), Krasmirovac (Krasmirovac), Kruševac (Kruševac), Kućica (Kućica), Lauša (Lauša), Leočina (Leočina), Likovac (Likovac), Ljubovac (Ljubovac), Makrmalj (Makrmalj), Marina (Marina), Mikušnica (Mikušnica), Murga (Murga), Novo Selo (Novo Selo), Ovčarevo (Ovčarevo), Padalište (Padalište), Plužina (Plužina), Poljance (Novo Poljance) (Staro Poljance) (Kraljice), Prelovac (Prelovac), Radiševo (Radiševo), Rakitnica (Rakitnica), Rezala (Rezala), Rudnik (Rudnik), Srbica (Srbica), Srednja Klina (Srednja Klina), Suvo Grlo (Suvo Grlo), Tica (Tica), Trnavce (Trnavce), Turićevac (Turićevac), Tušilje (Tušilje), Ćirez (Ćirez), Čitak (Čitak), Čubrelj (Čubrelj),

130. Srbobran

Naseljeno mesto (Katastarska opština): Nadalj (Nadalj), Srbobran (Srbobran), Turija (Turija).

131. Sremski Karlovci

Naseljeno mesto (Katastarska opština): Sremski Karlovci (Sremski Karlovci).

132. Stara Pazova

Naseljeno mesto (Katastarska opština): Belegiš (Belegiš), Vojka (Vojka), Golubinci (Golubinci), Krnješevci (Krnješevci), Nova Pazova (Nova Pazova), Novi Banovci (NoviBanovci), Stara Pazova (Stara Pazova), Stari Banovci (Stari Banovci), Surduk (Surduk).

133. Suva Reka

Naseljeno mesto (Katastarska opština): Banja (Banja), Belanica (Belanica), Blace (Blace), Budakovo (Budakovo), Bukoš (Bukoš I) (Bukoš II), Vranić (Vranić), Vrševce (Vrševce), Geljance (Geljance), Gornja Krušica(Gornja Krušica), Grejkovce (Grejkovce), Grejčevce (Grejčevce), Guncat (Guncat), Dvorane (Dvorane), Delovce (Delovce), Dobrodeljane(Dobrodeljane), Donja Krušica (Donja Krušica), Dubrava (Dubrava), Dulje (Dulje), Đinovce (Đinovce), Topličane, Javor (Javor), Kostrce (Kostrce), Kravoserija (Kravoserija), Ladrovac (Ladrovac), Ladrović (Ladrović), Lešane (Lešane), Lužnica (Lužnica), Mačitevo (Mačitevo), Movljane (Movljane), Mušutište (Mušutište), Neprebište (Neprebište), Nišor (Nišor), Papaz (Papaz), Pećane (Pećane), Popovljane (Popovljane), Raštane (Raštane), Rečane (Rečane), Savrovo (Savrovo), Samodraža (Samodraža), Selogražde (Selogražde), Semetište (Semetište), Senik (Senik), Slapužane(Slapužane), Sopina (Sopina), Stara Vučina (Stara Vučina), Studenčane (Studenčane), Suva Reka (Suva Reka), Trnje (Trnje), Tumičina(Tumičina), Čajdrak (Čajdrak).

134. Surdulica

Naseljeno mesto (Katastarska opština): Alakince (Alakince), Bacijevce (Bacijevce), Binovce (Binovce), Bitvrđa (Bitvrđa), Božica (Božica), Vlasina(Vlasina), Okruglica (Okruglica), Vlasina Rid (Vlasina Rid), Vlasina (Vlasina), Stojkovićeva (Stojkovićeva), Vučadelce (Vučedelce), Gornja Koznica(Gornja Koznica), Gornje Romanovce (Gornje Romanovce), Groznatovci (Groznatovci), Danjino Selo (Danjino Selo), Dikava (Dikava), DonjeRomanovce (Donje Romanovce), Drajinci (Drajinci), Dugi Del (Dugi Del), Dugojnica (Dugojnica), Zagužanje (Zagužanje), Jelašnica (Jelašnica), Kalabovce (Kalabovce), Kijevac (Kijevac), Klisura (Klisur), Kolunica (Kolunica), Kostroševci (Kostroševci), Leskova Bara (Leskova Bara), Masurica (Masurica), Mačkatica (Mačkatica), Novo Selo (Novo Selo), Palja (Palja), Rđavica (Rđavica), Stajkovce (Stajkovce), Strezimirovci(Strezimirovci), Suvojnica (Suvojnica), Surdulica (Surdulica), Belo Polje, Suhi Dol (Suhi Dol), Topli Do (Topli Do), Topli Dol (Topli Dol), Troskać(Troskać), Ćurkovica (Ćurkovica).

135. Temerin

Naseljeno mesto (Katastarska opština): Bački Jarak (Bački Jarak), Sirig (Sirig), Kamendin, Temerin (Temerin).

136. Titel

Naseljeno mesto (Katastarska opština): Vilovo (Vilovo), Gardinovci (Gardinovci), Lok (Lok), Mošorin (Mošorin), Titel (Titel), Šajkaš (Šajkaš).

137. Topola

Naseljeno mesto (Katastarska opština): Belosavci (Belosavci), Blaznava (Blaznava), Božurnja (Božurnja), Vinča (Vinča), Vojkovci (Vojkovci), Gornja Trnava (Trnava), Gornja Šatornja (Gornja Šatornja), Gorovič (Gorovič), Guriševci(Guriševci), Donja Trešnjevica (Donja Trešnjevica), Donja Trnava (Donja Trnava), Donja Šatornja (Donja Šatornja), Žabare (Žabare), Zagorica(Zagorica), Jarmenovci (Jarmenovci), Jelenac (Jelenac), Junkovac (Junkovac), Kloka (Kloka), Lipovac (Lipovac), Manojlovci (Manojlovci), Maskar(Maskar), Natalinci (Natalinci), Ovsište (Ovsište), Pavlovac (Pavlovac), Plaskovac (Plaskovac), Rajkovac (Rajkovac), Svetlić (Svetlić), Topola(varošica) (Topola (varoš)), Topola (selo) (Topola (selo)), Krćevac, Šume (Šume).

138. Trgovište

Naseljeno mesto (Katastarska opština): Babina Poljana (Babina Poljana), Barbace (Barbace), Vladovce (Vladovce), Goločevac (Goločevac), Gornovac (Gornovac), Gornja TrnicaGornja Trnica), Gornji Kozji Dol (Kozji Dol), Donji Kozji Dol, Gornji Stajevac (Gornji Stajevac), Dejance (Dejance), Donja Trnica (Donja Trnica), Donji Stajevac (Donji Stajevac), Dumbija (Dumbija), Đerekarce (Đerekarce), Zladovce (Zladovce), Kalovo (Kalovo), Lesnica (Lesnica), Mala Reka (Mala Reka), Margance (Margance), Mezdraja(Mezdraja), Novi Glog (Novi Glog), Novo Selo (Novo Selo), Petrovac (Petrovac), Prolesje (Prolesje), Radovnica (Radovnica), Rajčevce (Rajčevce), Surlica (Surlica), Trgovište (Trgovište), Crveni Grad (Crveni Grad), Crna Reka (Crna Reka), Crnovce (Crnovce), Šajince (Šajince), Šaprance (Šaprance), Široka Planina (Široka Planina), Šumata Trnica (Šumata Trnica).

139. Trstenik

Naseljeno mesto (Katastarska opština): Bogdanje (Bogdanje), Božurevac (Božurevac), Brezovica (Brezovica), Bresno Polje (Bresno Polje), Bučje (Bučje), Levičje, Velika Drenova (Velika Drenova), Veluće (Veluće), Golubovac(Golubovac), Gornja Omašnica (Omašnica), Donja Omašnica, Gornja Crnišava (Gornja Crnišava), Gornji Dubič (Gornji Dubič), Gornji Ribnik (Gornji Ribnik), Grabovac (Grabovac), Donja Crnišava (Donja Crnišava), Donji Dubič (Donji Dubič), Donji Ribnik (Donji Ribnik), Dublje (Dublje), Jasikovica (Jasikovica), Kamenjača (Kamenjača), Loboder (Loboder), Lozna (Lozna), Lopaš (Lopaš), Mala Drenova (Mala Drenova), Mala Sugubina (Mala Sugubina), Medveđa (Medveđa), Mijajlovac (Mijajlovac), Milutovac (Milutovac), Okruglica (Okruglica), Osaonica (Osaonica), Odžaci (Odžaci), Pajsak (Pajsak), Planinica (Planinica), Poljna (Poljna), Popina (Popina), Počekovina (Počekovina), Prnjavor (Prnjavor), Rajinac(Rajinac), Riđevštica (Riđevštica), Riljac (Riljac), Rujišnik (Rujišnik), Selište (Selište), Stari Trstenik (Stari Trstenik), Stopanja (Stopanja), Stragari(Stragari), Stublica (Stublica), Tobolac (Tobolac), Trstenik (Trstenik), Ugljarevo (Ugljarevo), Čairi (Čairi).

140. Tutin

Naseljeno mesto (Katastarska opština): Arapoviće (Arapoviće), Guiće, Točilovo, Baćica (Baćica), Boroštica (Boroštica), Braćak (Braćak), Bujkoviće (Bujkoviće), Velje Polje (Velje Polje), Veseniće (Veseniće), Vrapče (Vrapče), Oraše, Čmanjke, Glogovik (Glogovik), Gluhavica (Gluhavica), Blaca, Bregovi, Gnila (Gnila), Godovo (Godovo), Govanj, Gornji Crniš(Gornji Crniš), Devreč (Devreč), Delimeđe (Delimeđe), Detane (Detane), Dobri Dub (Dobri Dub), Dobrinje (Dobrinje), Dolovo (Dolovo), Draga (Draga), Vrba, Dubovo (Dubovo), Dulebe (Dulebe), Đerekare (Đerekare), Ervenice (Ervenice), Žirče (Žirče), Župa (Župa), Žuče (Žuče), Izrok, Zapadni Mojstir (Zapadni Mojstir), Batrage, Istočni Mojstir (Istočni Mojstir), Đulije Jezgroviće (Jezgroviće), Jablanica, Jeliće (Jeliće), Južni Kočarnik (Južni Kočarnik), Kovači (Kovači), Koniče (Koniče), Leskova (Leskova), Gradac, Lipica (Lipica), Lukavica (Lukavica), Melaje (Melaje), Brniševo, Mitrova (Mitrova), Morani (Morani), Naboje (Naboje), Noćaje, Namga (Namga), Orlje (Orlje), Ostrovica (Ostrovica), Jarebice, Šipče, Paljevo (Paljevo), Plenibabe (Plenibabe), Pokrvenik (Pokrvenik), Nadumce, Piskopovce, Pope (Pope), Potreb (Potreb), Pružanj (Pružanj), Raduhovce (Raduhovce), Crkvine, Raduša (Raduša), Popići, Reževiće (Reževiće), Ramoševo, Ribariće (Ribariće), Rudnica (Rudnica), Ruđa (Ruđa), Saš (Saš), Smoluća (Smoluća), Starčeviće (Starčeviće), Strumce, Suvi Do (Suvi Do), Tutin (Tutin), Baljen, Severni Kočarnik, Čarovina (Čarovina), Čukote(Čukote), Gurdijelje, Guceviće, Šaronje (Šaronje), Biohane, Špiljani (Špiljani).

141. Ćićevac

Naseljeno mesto (Katastarska opština): Braljina (Braljina), Grad Stalać (Grad Stalać), Lučina (Lučina), Mojsinje (Mojsinje), Mrzenica (Mrzenica), Pločnik (Pločnik), Pojate (Pojate), Stalać (Stalać), Trubarevo (Trubarevo), Ćićevac (Ćićevac), Ćićevac grad, Radoševac.

142. Ćuprija

Naseljeno mesto (Katastarska opština): Batinac (Batinac), Bigrenica (Bigrenica), Virine (Virine), Vlaška (Vlaška), Dvorica (Dvorica), Ivankovac(Ivankovac), Isakovo (Isakovo), Jovac (Jovac), Kovanica (Kovanica), Krušar (Krušar), Mijatovac (Mijatovac), Ostrikovac (Ostrikovac), Paljane(Paljane), Senje (Senje), Supska (Supska), Ćuprija (Ćuprija (grad)) (Ćuprija (van grada)).

143. Ub

Naseljeno mesto (Katastarska opština): Banjani (Banjani), Bogdanovica, Brgule (Brgule), Brezovica (Brezovica), Vrelo (Vrelo), Vrhovine (Vrhovine), Vukona (Vukona), Gvozdenović (Gvozdenović), Gunjevac (Gunjevac), Dokmir (Dokmir), Zvizdar (Zvizdar), Joševa (Joševa), Kalenić (Kalenić), Kalinovac (Kalinovac), Kožur (Kožur), Kršna Glava (Kršna Glava), Liso Polje (Liso Polje), Lončanik (Lončanik), Milorci (Milorci), Murgaš (Murgaš), Novaci (Novaci), Paljuvi (Paljuvi), Pambukovica (Pambukovica), Radljevo (Radljevo), Raduša (Raduša), Ruklada (Ruklada), Slatina (Slatina), Sovljak (Sovljak), Stublenica (Stublenica), Takovo (Takovo), Tvrdojevac (Tvrdojevac), Trlić(Trlić), Trnjaci (Trnjaci), Tulari (Tulari), Ub (Ub), Crvena Jabuka (Crvena Jabuka), Čučuge (Čučuge), Šarbane (Šarbane).

144. Uroševac

Naseljeno mesto (Katastarska opština): Babljak(Babljak), Balić (Balić), Biba (Biba), Burnik (Burnik), Varoš Selo (Varoš Selo), Gatnje (Gatnje), Gornje Nerodimlje (Gornje Nerodimlje), Stojković, Grebno (Grebno), Grlica (Donja Grlica), Doganjevo (Doganjevo), Donje Nerodimlje (Donje Nerodimlje), Dramnjak, Zaskok (Zaskok), Zlatare (Zlatare), Jezerce (Jezerce), Jerli Prelez (Jerli Prelez), Jerli Talinovac (Jerli Talinovac), Kamena Glava (Kamena Glava), Kosin (Kosin), Košare (Košare), Laško Bare (Laško Bare), Manastirce (Manastirce), Mirosavlje (Mirosavlje), Muhadžer Prelez (Muhadžer Prelez), Muhadžer (Muhadžer), Talinovac (Talinovac), Muhovce (Muhovce), Nekodim (Nekodim), Novi Miraš (Miraš), Stari Miraš, Papaz (Papaz), Plešina (Plešina), Pojatište(Pojatište), Raka (Raka), Rahovica (Rahovica), Sazlija (Sazlija), Svrčina (Svrčina), Slivovo (Slivovo), Sojevo (Sojevo), Softović (Softović), SrpskiBabuš (Srpski Babuš), Staro Selo (Staro Selo), Tankosić (Tankosić), Trn (Trn), Uroševac (Uroševac), Crnilo (Crnilo).

145. Crna Trava

Naseljeno mesto (Katastarska opština): Bajinci(Bajinci), Bankovci (Bankovci), Bistrica, Brod (Brod), Gornje Gare (Gornje Gare), Gradska (Gradska), Darkovce (Darkovce), Dobro Polje (DobroPolje), Vus, Jabukovik (Jabukovik), Kalna (Kalna), Krivi Del (Krivi Del), Krstićevo (Krivi Del), Mlačište (Mlačište), Ostrozub (Ostrozub), Pavličina (Pavličina), Preslap (Preslap), Rajčetine (Rajčetine), Ruplje (Ruplje), Sastav RekaRupljeCrna Trava  (Crna Trava), Zlatance, Jovanovce, Obradovce, Čuka.

146. Čajetina

Naseljeno mesto (Katastarska opština): Alin Potok (Alin Potok), Branešci (Branešci), Gostilje (Gostilje), Rakovica, Dobroselica(Dobroselica), Drenova (Drenova), Željine (Željine), Jablanica (Jablanica), Kriva Reka (Kriva Reka), Mešnik, Ljubiš (Ljubiš), Mačkat (Mačkat), Rožanstvo (Rožanstvo), Semegnjevo (Semegnjevo), Sirogojno (Sirogojno), Čičkova, Stublo (Stublo), Tripkova (Tripkova), Trnava (Trnava), Čajetina(Čajetina), Golovo, Zlatibor, Mušvete, Rudine, Šljivovica (Šljivovica), Sainovina.

147. Čoka

Naseljeno mesto (Katastarska opština): Vrbica (Vrbica), Jazovo (Jazovo), Ostojićevo (Ostojićevo), Padej (Padej), Sanad (Sanad), Crna Bara (Crna Bara), Banatski Monoštor, Čoka (Čoka).

148. Šid

Naseljeno mesto (Katastarska opština): Adaševci (Adaševci), Batrovci (Batrovci), Bačinci(Bačinci), Berkasovo (Berkasovo), Bingula (Bingula) (Ćipša), Vašica (Vašica), Višnjićevo (Višnjićevo), Gibarac (Gibarac), Erdevik (Erdevik), Ilinci (Ilinci), Jamena (Jamena), Kukujevci (Kukujevci), Ljuba (Ljuba), Molovin (Molovin), Morović (Morović), Privina Glava (Privina Glava), Bikić Do, Sot(Sot), Šid (Šid).

149. Štimlje

Naseljeno mesto (Katastarska opština): Belince (Belince), Vojinovce (Vojinovce), Gornje Godance (Gornje Godance), Davidovce (Davidovce), Donje Godance(Donje Godance), Duga (Duga), Đurakovce (Đurakovce), Zborce (Zborce), Karačica (Karačica), Lanište (Lanište), Malopoljce (Malopoljce), Mužičane (Mužičane), Petraštica (Petraštica), Petrović (Petrović), Petrovo (Petrovo), Rance (Rance), Račak (Račak), Rašince (Rašince), Topilo(Topilo-Devetak), Devetak, Crnoljevo (Crnoljevo), Štimlje (Štimlje).

150. Štrpce

Naseljeno mesto (Katastarska opština): Berevce (Berevce I)  (Berevce II), Brod (Brod), Viča (Viča), Vrbeštica (Vrbeštica), Brezovica, Gornja Bitinja (Gornja Bitinja), Gotovuša (Gotovuša), Donja Bitinja (Donja Bitinja), Drajkovce (Drajkovce), Firaja, Ižance (Ižance), Jažince (Jažince), Koštanjevo (Koštanjevo), Sevce (Sevce), Sušiće (Sušiće), Štrpce (Štrpce).

IV GRADOVIČlan 17

Grad je teritorijalna jedinica utvrđena ovim zakonom, koja predstavlja ekonomski, administrativni, geografski i kulturni centar šireg područja i ima više od 100.000 stanovnika.

Izuzetno, kada postoje posebni ekonomski, geografski ili istorijski razlozi, može se utvrditi da je grad i teritorijalna jedinica koja ima manje od 100.000 stanovnika, ako ispunjava sve ostale kriterijume predviđene zakonom.

Teritorija za koju se obrazuje grad, predstavlja prirodnu geografsku celinu, ekonomski povezan prostor koji poseduje izgrađenu komunikaciju među naseljenim mestima sa sedištem grada kao gravitacionim centrom.

Član 18

Promena teritorije grada vrši se na način predviđen za promene teritorije opština.

Član 19

Teritorija grada može biti podeljena na gradske opštine.

Podela grada na gradske opštine utvrđuje se statutom grada, u skladu sa zakonom.

Član 20

Gradovi u Republici Srbiji su:

Naziv (sa brojem), Naseljeno mesto (nabrajanje), Katastarska opština (navedena u zagradi)

1. Valjevo

Naseljeno mesto (Katastarska opština): Babina Luka (Babina Luka), Balinović (Balinović), Bačevci (Bačevci), Belić (Belić), Beloševac (Beloševac), Beomužević (Beomužević), Blizonje (Blizonje), Bobova (Bobova), Bogatić (Bogatić), Brangović (Brangović), Brankovina (Brankovina), Brezovica (Brezovica), Bujačić (Bujačić), Valjevo (Valjevo), Veselinovac (Veselinovac), Vlaščić (Vlaščić), Vragočanica (Vragočanica), Vujinovača (Vujinovača), Gola Glava (Gola Glava), Gornja Bukovica (Gornja Bukovica), Gornja Grabovica (Grabovica) (Grabovica), Gornje Leskovice (Gornje Leskovice), Degurić (Degurić), Divci (Divci), Divčibare (Divčibare), Donja Bukovica (Donja Bukovica), Donje Leskovice (Donje Leskovice), Dračić (Dračić), Dupljaj (Dupljaj), Žabari (Žabari), Zabrdica (Zabrdica), Zarube (Zarube), Zlatarić (Zlatarić), Jovanja, Jasenica (Jasenica), Joševa (Joševa), Kamenica (Kamenica), Klanica (Klanica), Klinci (Klinci), Kovačice (Kovačice), Kozličić (Kozličić), Jazovik, Kotešica (Kotešica), Kunice (Kunice), Lelić (Lelić), Loznica (Loznica), Lukavac (Lukavac), Majinović (Majinović), Miličinica (Miličinica), Mrčić (Mrčić), Oglađenovac (Oglađenovac), Osladić (Osladić), Paklje (Paklje), Paune (Paune), Petnica (Petnica), Popučke (Popučke), Gorić, Prijezdić (Prijezdić), Pričević (Pričević), Rabas (Rabas), Ravnje (Ravnje), Rađevo Selo (Rađevo Selo), Rebelj (Rebelj), Mijači, Rovni (Rovni), Sandalj (Sandalj), Sedlari (Sedlari), Sitarice (Sitarice), Sovač (Sovač), Stanina Reka (Stanina Reka), Stapar (Stapar), Strmna Gora (Strmna Gora), Stubo (Stubo), Suvodanje (Suvodanje), Sušica (Sušica), Taor (Taor), Tubravić (Tubravić), Tupanci (Tupanci).

2. Vranje

Naseljeno mesto (Katastarska opština): Aleksandrovac (Aleksandrovac), Babina Poljana (Babina Poljana), Barbarušnice (Barbarušnice), Barelić (Barelić), Beli Breg (Beli Breg), Bojin Del(Bojin Del), Bresnica (Bresnica), Bujkovac (Bujkovac), Buljesovce (Buljesovce), Buštranje (Buštranje), Viževne (Viževne), Vlase (Vlase), Vragoljupce, Vranje (Vranje I) (Vranje II) (Vukuševce), Vranjska Banja (Vranjska Banja), Vrtogoš (Vrtogoš), Golemo Selo (Golemo Selo), Gornja Otuka (Gornja Otuka), Gornje Kapsko (Gornje Kapsko), Gornje Puneševce (Gornje Puneševce), Gornje Trebešinje (Gornje Trebešinje), Gornji Neradovac (Gornji Neradovac), Gradnja (Gradnja), Gumerište (Gumerište), Davidovac (Davidovac), Dobrejance (Dobrejance), Donja Otulja(Donja Otulja), Donje Žapsko (Donje Žapsko), Donje Punoševce (Donje Punoševce), Donje Trebešinje (Donje Trebešinje), Donji Neradovac (Donji Neradovac), Drenovac (Drenovac), Dubnica (Dubnica), Duga Luka (Duga Luka), Dulan (Dulan), Dupljevo (Dupljevo), Zlatokop (Zlatokop), Izumno (Izumno), Katun (Katun), Klašnjice (Klašnjice), Klisurica (Klisurica), Kopanjane (Kopanjane), Korbevac (Korbevac), Korbul (Korbul), Koćura (Koćura), Kriva Feja (Kriva Feja), Kruševa Glava (Kruševa Glava), Kumarevo (Kumarevo), Kupinice (Kupinice), Lalince (Lalince), Leva Reka (LevaReka), Lepčince (Lepčince), Lipovac (Lipovac), Lukovo (Lukovo), Margance (Srpsko Margance), Mečkovac (Mečkovac), Mijakovce(Mijakovce), Mijovce (Mijovce), Milanovo (Milanovo), Milivojce (Milivojce), Moštanica (Moštanica), Nastavce (Nastavce), Nesvrta (Nesvrta), Nova Brezovica (Nova Brezovica), Oblička Sena (Oblička Sena), Ostra Glava (Ostra Glava), Pavlovac (Pavlovac), Panevlje (Panevlje), Pljačkavica (Vranje II), Prvonek (Prvonek), Prevalac (Prevalac), Preobraženje (Preobraženje), Ranutovac (Ranutovac), Rataje (Rataje I)  (RatajeII), Ribnice (Ribnice), Ristovac (Ristovac), Roždace (Roždace), Rusce (Rusce), Sebevranje (Sebevranje), Sikirje (Sikirje), Slivnica(Slivnica), Smiljević (Smiljević), Soderce (Soderce), Srednji Del (Srednji Del), Stance (Stance), Stara Brezovica (Stara Brezovica), Stari Glog (Stari Glog), Strešak (Strešak), Stropsko (Stropsko), Struganica (Struganica), Studena (Studena), Suvi Dol (Suvi Dol), Surdul (Surdul), Tesovište (Tesovište), Tibužde (Tibužde), Toplac (Toplac), Trstena (Trstena), Tumba (Tumba), Ćukovac (Ćukovac), Ćurkovica (Ćurkovica), Urmanica (Urmanica), Uševce (Uševce), Crni Vrh (Crni Vrh), Crni Lug (Crni Lug), Čestelik (Čestelik).

3. Zaječar

Naseljeno mesto (Katastarska opština): Borovac (Borovac), Brusnik (Brusnik), Velika (Velika), Jasikova (Jasikova), Veliki Izvor (Veliki Izvor), Veliki (Veliki), Jasenovac (Jasenovac), Vražogrnac (Vražogrnac), Vratarnica (Vratarnica), Vrbica (Vrbica), Gamzigrad (Gamzigrad), Glogovica (Glogovica), Gornja Bela (Gornja Bela), Reka (Reka), Gradskovo (Gradskovo), Grlište (Grlište), Grljan (Grljan), Dubočane (Dubočane), Zagrađe (Zagrađe), Zaječar (Zaječar I) (Zaječar II), Zvezdan (Zvezdan), Jelašnica (Jelašnica), Klenovac (Klenovac), Koprivnica (Koprivnica), Čokonjar, Lasovo (Lasovo), Lenovac (Lenovac), Leskovac (Leskovac), Lubnica (Lubnica), Mala Jasikova (Mala Jasikova), Mali Izvor (Mali Izvor), Mali Jasenovac (Mali Jasenovac), Marinovac (Marinovac), Metriš (Metriš), Nikoličevo (Nikoličevo), Planinica (Planinica), Prlita (Prlita), Rgotina (Rgotina), Salaš (Salaš – varoš) (Salaš – selo), Selačka (Selačka), Tabanovac (Tabanovac), Trnavac (Trnavac), Halovo (Halovo), Šipikovo (Šipikovo), Šljivar (Šljivar).

4. Zrenjanin

Naseljeno mesto (Katastarska opština): Aradac (Srpski Aradac) (Slovački Aradac), Banatski (Banatski), Despotovac (Despotovac), Belo Blato (Belo Blato), Botoš (Botoš), Elemir (Elemir) (Srpski Elemir), Ečka (Ečka), Zrenjanin (Zrenjanin I) (Zrenjanin II) (Zrenjanin III), Jankov Most (Jankov Most), Klek (Klek), Knićanin (Knićanin), Lazarevo (Lazarevo), Lukino Selo (Lukino Selo), Lukićevo (Lukićevo), Melenci (Melenci), Mihajlovo (Mihajlovo), Orlovat (Orlovat), Perlez (Perlez), Stajićevo (Stajićevo), Taraš (Taraš) (Taraš I), Tomaševac (Tomaševac), Farkaždin (Farkaždin), Čenta (Čenta).

5. Jagodina

Naseljeno mesto (Katastarska opština): Bagrdan (Bagrdan (varošica)) (Bagrdan (selo)), Belica (Belica), Bresje (Bresje), Bukovče (Bukovče), Bunar (Bunar), Vinorača (Vinorača), Voljavče (Voljavče), Vranovac (Vranovac), Vrba (Vrba), Glavinci (Glavinci), Glogovac (Glogovac), Gornje Štiplje (Gornje Štiplje), Gornji Račnik (Gornji Račnik), Deonica (Deonica), Dobra Voda (Dobra Voda), Donje Štiplje (Donje Štiplje), Donji Račnik (Donji Račnik), Dragocvet (Dragocvet), Dragoševac (Dragoševac), Dražmirovac (Dražmirovac), Duboka (Duboka), Ivkovački (Ivkovački), Prnjavor (Prnjavor), Jagodina (Jagodina), Jošanički (Jošanički), Prnjavor (Prnjavor), Kalenovac (Kalenovac), Kovačevac (Kovačevac), Kolare (Kolare), Končarevo (Končarevo), Kočino Selo (Kočino Selo), Lovci (Lovci), Lozovik (Lozovik), Lukar (Lukar), Majur (Majur), Mali Popović (Mali Popović), Medojevac (Medojevac), Međureč (Međureč), Miloševo (Miloševo), Mišević (Mišević), Novo Lanište (Lanište), Staro Lanište, Rajkinac (Rajkinac), Rakitovo (Rakitovo), Ribare (Ribare), Ribnik (Ribnik), Siokovac (Siokovac), Slatina (Slatina), Staro Selo (Staro Selo), Strižilo (Strižilo), Topola (Topola), Trnava (Trnava), Crnče (Crnče), Šantarovac (Šantarovac), Šuljkovac (Šuljkovac).

6. Kragujevac

Naseljeno mesto (Katastarska opština): Kragujevac (Kragujevac) (Beloševac) (Ilićevo) (Korićani) (Male Pčelice) (Petrovac) (Stanovo) (Teferić), Adžine Livade (Adžine Livade), Baljkovac (Baljkovac), Botunje (Botunje), Bukorovac (Bukorovac), Velika Sugubina (Velika Sugubina), Velike Pčelice (Velike Pčelice), Veliki Šenj (Veliki Šenj), Vinjište (Vinjište), Vlakča (Vlakča), Goločelo (Goločelo), Gornja Sabanta (Gornja Sabanta), Gornje Grbice (Gornje Grbice I) (Gornje Grbice II), Gornje Jarušice (Gornje Jarušice), Gornje Komarice (Gornje Komarice), Grošnica (Grošnica I) (Grošnica II), Desimirovac (Desimirovac), Divostin (Divostin), Dobrača (Dobrača), Donja Sabanta (Donja Sabanta), Donje Grbice (Donje Grbice), Donje Komarice (Donje Komarice), Dragobraća (Dragobraća), Drača (Drača), Drenovac (Drenovac), Dulene (Dulene), Đuriselo (Đuriselo), Erdeč (Erdeč), Jabučje (Jabučje), Jovanovac (Jovanovac), Kamenica (Kamenica), Korman (Korman), Kotraža (Kotraža), Kutlovo (Kutlovo), Lužnice (Lužnice), Ljubičevac (Ljubičevac), Mala Vrbica (Mala Vrbica), Mali Šenj (Mali Šenj), Maršić (Maršić), Masloševo (Masloševo), Mironić (Mironić), Novi Milanovac (Novi Milanovac), Opornica (Opornica), Pajazitovo (Pajazitovo), Poskurice (Poskurice), Prekopeča (Prekopeča), Ramaća (Ramaća), Resnik (Resnik), Rogojevac (Rogojevac), Stragari (Stragari), Trešnjevak (Trešnjevak), Trmbas (Trmbas) (Ždraljica), Ugljarevac (Ugljarevac), Cvetojevac (Cvetojevac), Cerovac (Cerovac), Čumić (Čumić), Šljivovac (Šljivovac).

7. Kraljevo

Naseljeno mesto (Katastarska opština): Adrani (Adrani), Bapsko Polje (Bapsko Polje), Bare (Bare), Bojanići (Bojanići), Bzovik (Bzovik), Bogutovac (Bogutovac), Brezna (Brezna), Brezova (Brezova), Bresnik (Bresnik), Bukovica (Bukovica), Vitanovac (Vitanovac), Šumarice, Vitkovac (Vitkovac), Vrba (Vrba), Vrdila (Vrdila), Vrh (Vrh), Gledić (Gledić), Godačica (Godačica), Gokčanica (Gotovac Gokčanica), Borovo Međurečje, Grdica (Grdica), Dedevci (Dedevci), Dolac (Dolac), Dragosinjci (Dragosinjci), Dražiniće (Dražiniće), Drakčići (Drakčići), Drlupa (Drlupa), Đakovo (Đakovo), Žiča (Kruševica), Zaklopača (Zaklopača), Zakuta (Zakuta), Zamčanje (Zamčanje), Zasad (Zasad), Jarčujak (Jarčujak), Kamenica (Kamenica), Kovanluk (Kovanluk), Kovači (Kovači), Konarevo (Konarevo), Kraljevo (Kraljevo), Lađevci (Lađevci), Lazac (Lazac), Leševo (Leševo), Lopatnica (Lopatnica), Maglič (Maglič), Mataruga(Mataruge), Mataruška Banja, Meljanica (Meljanica), Metikoš (Metikoš), Milavčići (Milavčići), Milakovac (Milakovac), Miliće (Miliće), Miločaj(Miločaj), Mlanča (Mlanča), Mrsać (Mrsać), Musina Reka (Musina Reka), Obrva (Obrva), Oplanići (Oplanići), Orlja Glava (Orlja Glava), Pekčanica(Pekčanica), Stanča (Stanča), Petropolje (Petropolje), Pečenog (Pečenog), Plana (Plana), Polumir (Polumir), Popovići (Popovići), Predole(Predole), Progorelica (Progorelica), Ravanica (Ravanica), Ratina (Ratina), Reka (Reka), Ribnica (Ribnica), Roćevići (Roćevići), Rudno (Rudno), Rudnjak(Rudnjak), Savovo (Savovo), Samaila (Samaila), Sibnica (Sibnica), Sirča (Sirča), Stubal (Stubal), Tavnik (Tavnik), Tadenje (Tadenje), Tepeče, Tolišnica (Tolišnica), Trgovište (Trgovište), Ušće (Ušće), Lozno, Kamenjani, Cvetke (Cvetke), Cerje (Cerje), Čibukovac (Čibukovac), Čukojevac (Čukojevac).

8. Kruševac

Naseljeno mesto (Katastarska opština): Bela Voda (Bela Voda), Belasica (Belasica), Bivolje (Bivolje), Bovan (Bovan), Boljevac (Boljevac), Brajkovac (Brajkovac), Bukovica (Bukovica), Buci (Buci), Velika Kruševica (Velika Kruševica), Velika LomnicaLomnicaVeliki Kupci (Kupci), Mali Kupci, Veliki Šiljegovac (Veliki Šiljegovac), Bojnice, Veliko Golovode (Veliko Golovode), Veliko Krušince (Krušince), Malo Krušince, Vitanovac (Vitanovac), Vratare (Vratare), Vučak (Vučak), Gavez (Gavez), Gaglovo (Gaglovo), Gari (Gari), Globare (Globare), Globoder (Globoder), Gornji Stepoš (Gornji Stepoš), Grevci (Grevci), Grkljane (Grkljane), Dvorane (Dvorane), Dedina (Dedina), Doljane (Doljane), Donji Stepoš (Donji Stepoš), Đunis (Đunis), Zdravinje (Zdravinje), Zebica(Zebica), Zubovac (Zubovac), Jablanica (Jablanica), Jasika (Jasika), Jošje (Jošje), Kamenare (Kamenare), Kaonik (Kaonik), Kapidžija (Kapidžija), Kobilje (Kobilje), Komorane (Komorane), Konjuh (Konjuh), Krvavica (Krvavica), Kruševac (Kruševac), Kukljin (Kukljin), Lazarevac (Lazarevac), Lazarica (Lazarica), Lipovan (Lipovan), Lovci (Lovci), Lukavac (Lukavac), Ljubava (Ljubava), Majdevo (Majdevo), Suvaja, Makrešane (Makrešane), Mala Vrbnica (Mala Vrbnica), Mala Reka (Mala Reka), Mali Šiljegovac (Mali Šiljegovac), Malo Golovode (Malo Golovode), Mačkovac (Mačkovac), Meševo (Meševo), Modrica (Modrica), Mudrakovac (Mudrakovac), Naupare (Naupare), Padež (Padež), Pakašnica (Pakašnica), Parunovac (Parunovac), Pasjak (Pasjak), Pepeljevac (Pepeljevac), Begovo Brdo, Koševi, Petina (Petina), Pozlata (Pozlata), Poljaci (Poljaci), Ribare (Ribare), Ribarska Banja, Rlica (Rlica), Rosica (Rosica), Sebečevac (Sebečevac), Sezemče (Sezemče), Slatina (Slatina), Srndalje (Srndalje), Srnje (Srnje), Stanci (Stanci), Sušica (Sušica), Tekija (Tekija), Dobromir (Dobromir), Trebotin (Trebotin), Žabare (Žabare), Trmčare (Trmčare), Ćelije (Ćelije), Cerova (Cerova), Crkvina (Crkvina), Čitluk (Čitluk), Šavrane (Šavrane), Šanac (Šanac), Šašilovac (Šašilovac), Šogolj (Šogolj), Štitare (Štitare).

9. Leskovac

Naseljeno mesto (Katastarska opština): Babičko (Babičko), Badince (Badince), Barje (Barje), Belanovce (Belanovce), Beli Potok (Beli Potok), Bistrica (Bistrica), Bobište (Bobište), Bogojevce (Bogojevce), Bojišina (Bojišina), Boćevica (Boćevica), Bratmilovce (Bratmilovce), Brejanovce (Brejanovce), Brestovac (Brestovac), Brza (Brza), Bričevlje (Bričevlje), Bukova Glava (Bukova Glava), Bunuški Čifluk (Bunuša), Gornja Bunuša, Donja Bunuša, Velika Biljanica (Velika Biljanica), Velika Grabovnica (Velika Grabovnica), Velika Kopašnica (Velika Kopašnica), Velika Sejanica (Sejanica), Veliko Trnjane (VelikoTrnjane), Vilje Kolo (Vilje Kolo), Vina (Vina), Vinarce (Vinarce), Vlase (Vlase), Vučje (Vučje), Gagince (Gagince), Gorina (Gorina), Gornja Jajina (Gornja Jajina), Gornja Kupinovica (Gornja Kupinovica), Gornja Lokošnica (Gornja Lokošnica), Gornja Slatina (Gornja Slatina), Gornje Krajince (Gornje Krajince), Gornje Sinkovce (Gornje Sinkovce), Gornje Stopanje (Gornje Stopanje), Gornje Trnjane (Gornje Trnjane), Gornji Bunibrod (Gornji Bunibrod), Gradašnica (Gradašnica), Grajevce (Grajevce), Graovo (Graovo), Grdanica (Grdanica), Grdelica (varoš) (Grdelica (varoš)), Grdelica (selo) (Grdelica (selo)), Guberevac (Guberevac), Dedina Bara (Dedina Bara), Dobrotin (Dobrotin), Donja Jajina (Donja Jajina), Donja Kupinovica (Donja Kupinovica), Donja Lokošnica (Donja Lokošnica), Donja Slatina (Donja Slatina), Donje Brijanje (Donje Brijanje), DonjeKrajince (Donje Krajince), Donje Sinkovce (Donje Sinkovce), Donje Stopanje (Donje Stopanje), Donje Trnjane (Donje Trnjane), Donji Bunibrod (Donji Bunibrod), Draškovac (Draškovac), Drvodelja (Drvodelja), Drćevac (Drćevac), Dušanovo (Dušanovo), Žabljane (Žabljane), Živkovo (Živkovo), Žižavica (Žižavica), Zagužane (Zagužane), Zalužnje (Zalužnje), Zlokućane (Zlokućane), Zloćudovo (Zloćudovo), Zoljevo (Zoljevo), Igrište (Igrište), Jarsenovo (Jarsenovo), Jašunja (Jašunja), Jelašnica (Jelašnica), Kaluđerce (Kaluđerce), Karađorđevac (Karađorđevac), Kaštavar (Kaštavar), Kovačeva Bara (Kovačeva Bara), Kozare (Kozare), Koraćevac (Koraćevac), Krpejce (Krpejce), Kukulovce (Kukulovce), Kumarevo (Kumarevo), Kutleš (Kutleš), Leskovac (Leskovac), Lipovica (Lipovica), Ličin Dol (Ličin Dol), Mala Biljanica (Mala Biljanica), MalaGrabovnica (Mala Grabovnica), Mala Kopašnica (Mala Kopašnica), Manojlovce (Manojlovce), Međa (Međa), Melovo (Melovo), Milanovo (Milanovo), Miroševce (Miroševce), Mrkovica (Mrkovica), Mrštane (Mrštane), Navalin (Navalin), Nakrivanj (Nakrivanj), Nesvrta (Nesvrta), NovoSelo (Novo Selo), Nomanica (Nomanica), Oraovica (kod Grdelice) (Oraovica (kod Grdelice)), Orašac (Orašac), Oruglica (Oruglica), Padež(Padež), Palikuća (Palikuća), Palojce (Palojce), Petrovac (Petrovac), Pečenjevce (Pečenjevce), Piskupovo (Piskupovo), Podrimce (Podrimce), Predejane (varoš) (Predejane (varoš)), Predejane (selo) (Predejane (selo)), Presečina (Presečina), Priboj (Priboj), Ravni Del (Ravni Del), Radonjica(Radonjica), Razgojna (Razgojna), Rajno Polje (Rajno Polje), Rudare (Rudare), Svirce (Svirce), Slavujevce (Slavujevce), Slatina (Slatina), Smrdan (Smrdan), Strojkovce (Strojkovce), Stupnica (Stupnica), Suševlje (Suševlje), Todorovce (Todorovce), Tulovo (Tulovo), Tupalovce (Tupalovce), Turekovac (Turekovac), Crveni Breg (Crveni Breg), Crkovnica (Crkovnica), Golema Njiva, Oraovica (kod Crkovnice), Crcavac (Crcavac), Čekmin (Čekmin), Čifluk (Čifluk), Razgojnski (Razgojnski), Čukljenik (Čukljenik), Šainovac (Šainovac), Šarlince (Šarlince), Šišince (Šišince).

10. Loznica

Naseljeno mesto (Katastarska opština): Banja Koviljača (Banja Koviljača), Bradić (Bradić), Brnjac (Brnjac), Veliko Selo (Veliko Selo), Voćnjak (Voćnjak), Gornja Badanja (Gornja Badanja), Gornja Borina (Gornja Borina), Gornja Koviljača (Gornja Koviljača), Gornja Sipulja (Gornja Sipulja), Gornje Nedeljice (Gornje Nedeljice), Gornji Dobrić (Gornji Dobrić), Grnčara (Grnčara), Donja Badanja (Donja Badanja), Donja Sipulja (Donja Sipulja), Donji Dobrić, Donje Nedeljice (Donje Nedeljice), Draginac (Draginac), Zajača (Zajača), Jadranska (Jadranska), Lešnica (Lešnica), Jarebice (Jarebice), (Lešnica grad (deo)), Jelav (Jelav), Joševa (Joševa), Jugovići (Jugovići), Kamenica (Kamenica), Klupci (Klupci), Kozjak (Kozjak), Korenita (Korenita), Lešnica (Lešnica) (Lešnica (grad deo)), Lipnica (Lipnica), Lipnički Šor (Šor), Loznica (Loznica – grad), Baščeluci (Loznica – selo), Krajišnici, Lozničko Polje, Ploča, Milina (Milina), Novo Selo (Novo Selo), Paskovac (Paskovac), Pomijača (Pomijača), Ribarice (Ribarice), Runjani (Runjani), Simino Brdo (Simino Brdo), Slatina (Slatina), Brezjak, Straža (Straža), Stupnica (Stupnica), Tekeriš (Tekeriš), Trbosilje (Trbosilje), Trbušnica (Trbušnica), Tršić (Tršić), Filipovići (Filipovići), Cikote (Cikote), Čokešina (Čokešina), Šurice (Šurice).

11. Niš

Naseljeno mesto (Katastarska opština): Niš (Niš „Bubanj“) (Niš „Ćele kula“) (Niš „Crveni krst“) (Niš „Pantelej“), Bancarevo (Bancarevo), Berbatovo (Berbatovo), Berčinac (Berčinac), Brenica (Brenica), Brzi Brod (Brzi Brod), Bubanj (Bubanj), Vele Polje (Vele Polje), Vrelo (Vrelo), Vrtište (Vrtište), Vukmanovo (Vukmanovo), Gabrovac (Gabrovac), Gornja Vrežina (Gornja Vrežina), Gornja Studena (Gornja Studena), Gornja Toponica (Gornja Toponica), Gornja Trnava(Gornja Trnava), Gornje Međurovo (Gornje Međurovo), Gornji Matejevac (Gornji Matejevac), Deveti Maj (Novo Selo), Donja Vrežina (Donja Vrežina), Donje Vlase (Donje Vlase), Donji Komren (Donji Komren), Donji Matejevac (D. Matejevac I)  (D. Matejevac II), Donje Međurovo (DonjeMeđurovo), Donja Studena (Donja Studena), Donja Toponica (Donja Toponica), Donja Trnava (Donja Trnava), Jasenovik (Jasenovik), Jelašnica (Jelašnica), Kamenica (Kamenica), Knez Selo (Knez Selo), Kravlje (Kravlje), Krušce (Krušce), Kunovica (Kunovica), Lalinac (Lalinac), Lazarevo Selo(LazarevoSelo), Leskovik (Leskovik), Malča (Malča), Mezgraja (Mezgraja), Medoševac (Medoševac), Miljkovac (Miljkovac), Mramor (Mramor), Mramorski Potok, Niška Banja (Niška Banja), Nikola Tesla, Oreovac (Oreovac), Ostrovica (Ostrovica), Paligrace (Paligrace), Paljina (Paljina), PasiPoljana (Pasi Poljana), Popovac (Popovac), Prosek (Prosek), Manastir (Manastir), Prva Kutina (Prva Kutina), Ravni Do (Ravni Do), Rautovo(Rautovo), Radikina Bara (Radikina Bara), KoritnjakRadikina BaraRujnik (Rujnik), Sečanica (Sečanica), Sićevo (Sićevo), Suvi Do (Suvi Do), Supovac (Supovac), Trupale (Trupale), Hum (Hum), Cerje (Cerje), Čamurlija (Čamurlija), Čokot (Čokot), Čukljenik (Čukljenik).

12. Novi Pazar

Naseljeno mesto (Katastarska opština): Aluloviće (Aluloviće), Bajevica (Bajevica), Banja (Banja), Bare (Bare), Batnjik (Batnjik), Bekova (Bekova), Bele Vode (Bele Vode), Boturovina (Boturovina), Brđani (Brđani), Brestovo (Brestovo), Varevo (Varevo), Vever (Vever), Vidovo (Vidovo), Vitkoviće (Vitkoviće), Vojkoviće (Vojkoviće), Vojniće (Vojniće), Vranovina (Vranovina), Vučiniće (Vučiniće), Vučja Lokva (Vučja Lokva), Golice (Golice), Gornja Tušimlja (Gornja Tušimlja), Goševo (Goševo), Građanoviće (Građanoviće), Gračane (Gračane), Grubetiće (Grubetiće), Deževa (Deževa), Dojinoviće (Dojinoviće), Dolac (Dolac), Doljani (Doljani), Dragočevo (Dragočevo), Dramiće (Dramiće), Žunjeviće (Žunjeviće), Zabrđe (Zabrđe), Zlatare (Zlatare), Ivanča (Ivanča), Izbice (Izbice), Jablanica (Jablanica), Javor (Javor), Janča (Janča), Jova (Jova), Kašalj (Kašalj), Kovačevo (Kovačevo), Kožlje (Kožlje), Koprivnica (Koprivnica), Kosuriće (Kosuriće), Kruševo (Kruševo), Kuzmičevo (Kuzmičevo), Leča (Leča), Lopužnje (Lopužnje), Lukare (Lukare), Lukarsko (Lukarsko), Goševo (Goševo), Lukocrevo (Lukocrevo), Miščiće (Miščiće), Mur (Mur), Muhovo (Muhovo), Negotinac (Negotinac), Novi Pazar (NoviPazar), Odojeviće (Odojeviće), Okose (Okose), Osaonica (Osaonica), Osoje (Osoje), Oholje (Oholje), Pavlje (Pavlje), Paralovo (Paralovo), Pasji Potok (Pasji Potok), Pilareta (Pilareta), Pobrđe (Pobrđe), Požega (Požega), Požežina (Požežina), Polokce (Polokce), Pope (Pope), Postenje (Postenje), Prćenova (Prćenova), Pusta Tušimlja (Pusta Tušimlja), Pustovlah (Pustovlah), Radaljica (Radaljica), Rajetiće (Rajetiće), Rajkoviće(Rajkoviće), Rajčinoviće (Rajčinoviće), Rajčinovićka (Rajčinovićka), Trnava (Trnava), Rakovac (Rakovac), Rast (Rast), Sebečevo (Sebečevo), Sitniče (Sitniče), Skukovo (Skukovo), Slatina (Slatina), Smilo Vlaz (Smilo Vlaz), Srednja (Srednja), Tušimlja (Tušimlja), Stradovo (Stradovo), Sudsko Selo (Sudsko Selo), Tenkovo (Tenkovo), Trnava (Trnava), Tunovo (Tunovo), Hotkovo (Hotkovo), Cokoviće (Cokoviće), Čašić Dolac(ČašićDolac), Šavci (Šavci), Šaronje (Šaronje), Štitare (Štitare).

13. Novi Sad

Naseljeno mesto (Katastarska opština): Novi Sad (Novi Sad) (Novi Sad I) (Novi Sad II) (Novi Sad III) (Novi Sad IV), Begeč (Begeč), Budisava (Budisava), Gukovac (Bukovac), Veternik(Veternik), Kać (Kać), Kisač (Kisač), Kovilj (Kovilj), Ledinci (Ledinci), Petrovaradin (Petrovaradin), Rumenka (Rumenka), Sremska Kamenica (Sremska Kamenica), Stari Ledinci, Stepanovićevo (Stepanovićevo), Futog (Futog), Čenej (Čenej).

14. Pančevo

Naseljeno mesto (Katastarska opština): Banatski (Banatski), Brestovac (Brestovac), Banatsko (Banatsko), Novo Selo (Novo Selo), Glogonj (Glogonj), Dolovo (Dolovo), Ivanovo (Ivanovo), Jabuka (Jabuka), Kačarevo (Kačarevo), Omoljica (Omoljica), Pančevo (Pančevo) (Vojlovica), Starčevo (Starčevo).

15. Požarevac

Naseljeno mesto (Katastarska opština): Bare (Bare), Batovac (Batovac), Beranje (Beranje), Bradarac (Bradarac), Bratinac (Bratinac), Brežane (Brežane), Bubušinac (Bubušinac), Dragovac (Dragovac), Drmno (Drmno), Dubravica (Dubravica), Živica (Živica), Kasidol (Kasidol), Klenovnik (Klenovnik), Kostolac (Kostolac), Kličevac (Kličevac), Lučica (Lučica), Popovac, Maljurevac (Maljurevac), Nabrđe (Nabrđe), Ostrovo (Ostrovo), Petka (Petka), Požarevac (Požarevac), Poljana (Poljana), Prugovo (Prugovo I) (Prugovo II), Rečica (Rečica), Selo Kostolac (Selo Kostolac), Trnjane (Trnjane), Ćirikovac (Ćirikovac).

16. Priština

Naseljeno mesto (Katastarska opština): Priština (Priština), Ajvalija (Ajvalija), Ajkobila (Ajkobila), Badovac (Badovac), Balaban (Balaban), Bariljevo (Bariljevo), Besinje (Besinje), Businje (Businje), Vrani Do (Vrani Do), Glogovica (Glogovica), Gornja Brnjica (Gornja Brnjica), Gračanica (Gračanica), Graštica (Graštica), Dabiševac (Dabiševac), Devet Jugovića (Devet Jugovića), Donja Brnjica, (Novo Selo), Dragovac (Dragovac), Drenovac (Drenovac), Zlatare (Zlatare), Kačikol (Kačikol), Kojlovica (Kojlovica), Kolić (Kolić), Kukavica (Kukavica), Laplje Selo (Laplje Selo), Lebane (Lebane), Lukare (Lukare), Makovac (Makovac), Marevce (Marevce), Matičane (Matičane), Mramor (Mramor), Niševce (Niševce), Orlović (Orlović), Preoce (Preoce), Propaštica (Propaštica), Prugovac (Prugovac), Radoševac (Radoševac), Rimanište (Rimanište), Sićevo (Sićevo), Slivovo (Slivovo), Sofalija (Sofalija), Sušica (Sušica), Teneš Do (Teneš Do), Trudna (Trudna), Čaglavica (Čaglavica), Šarban (Šarban), Šaškovac (Šaškovac).

17. Smederevo

Naseljeno mesto (Katastarska opština): Badljevica (Badljevica), Binovac (Binovac), Vodanj (Vodanj), Vranovo (Vranovo), Vrbovac (Vrbovac), Vučak (Vučak), Dobri Do (Dobri Do), Drugovac (Drugovac I) (Drugovac II), Kolari (Kolari), Landol (Landol), Lipe (Lipe), Lugavčina (Lugavčina), Lunjevac (Lunjevac), Mala Krsna (MalaKrsna), Malo Orašje (Malo Orašje), Mihajlovac (Mihajlovac), Osipaonica (Osipaonica), Petrijevo (Petrijevo), Radinac (Radinac), Ralja (Ralja), Saraorci (Saraorci), Seone (Seone), Skobalj (Skobalj), Smederevo (Smederevo) (Lipe II), Suvodol (Suvodol), Udovice (Udovice), Šalinac (Šalinac), Kulič.

18. Sombor

Naseljeno mesto (Katastarska opština): Aleksa Šantić (Aleksa Šantić), Bački Breg (Bački Breg), Bački Monoštor (Bački Monoštor), Bezdan (Bezdan), Gakovo (Gakovo), Doroslovo (Doroslovo), Kljajićevo (Kljajićevo), Kolut (Kolut), Rastina (Rastina), Riđica (Riđica), Svetozar Miletić (Svetozar Miletić), Sombor (Sombor), Stanišić (Stanišić), Stapar (Stapar), Telečka (Telečka), Čonoplja (Čonoplja).

19. Sremska Mitrovica

Naseljeno mesto (Katastarska opština): Bešenovački Prnjavor (Bešenovo Prnjavor), Bešenovo (Bešenovo Selo), Bosut (Bosut), Veliki Radinci (Veliki Radinci), Grgurevci (Grgurevci), Divoš (Divoš), Stara Bingula, Zasavica (Zasavica I) (Zasavica II), Jarak (Jarak), Kuzmin (Kuzmin), Laćarak (Laćarak), Ležimir (Ležimir), ŠišatovacManđelos (Manđelos), Martinci (Martinci), Mačvanska (Mačvanska), Mitrovica (Mitrovica), Noćaj (Noćaj), Ravnje (Ravnje), Radenković(Radenković), Salaš Noćajski (Salaš Noćajski), Sremska Mitrovica (Sremska Mitrovica), Sremska Rača (Sremska Rača), Čalma (Čalma), Šišinci(Šišinci), Šuljam (Šuljam).

20. Subotica

Naseljeno mesto (Katastarska opština): Bajmok (Bajmok), MišićevoBački Vinogradi (Bački Vinogradi), Bikovo (Bikovo), Gornji Tavankut (Tavankut), Donji Tavankut, Ljutovo, Hajdukovo, Šupljak, Đurđin (Đurđin), Kelebija (Stari grad (deo)), Mala Bosna (Novi grad (deo)), Novi Žednik (Žednik), Stari Žednik, Palić (Palić), Subotica (Donji Grad) (Novi Grad (deo)) (Stari Grad (deo)), Čantavir (Čantavir), Bačko Dušanovo, Višnjevac.

21. Užice

Naseljeno mesto (Katastarska opština): Bioska(Bioska), Keserovina, Pear, Bjelotić (Bjelotić), Buar (Buar), Vrutci (Vrutci), Gorjani (Gorjani), Gostinica (Gostinica), Gubin Do (Gubin Do), Dobrodo (Dobrodo), Drežnik (Drežnik), Drijetanj (Drijetanj), Duboko (Duboko), Zbojštica (Zbojštica), Zlakusa (Zlakusa), Kamenica (Kamenica), Karan (Karan), Kačer (Kačer), Krvavci (Krvavci), Kremna (Kremna), Vitasi, Lelići (Lelići), Ljubanje (Ljubanje), Mokra Gora (Mokra Gora), Kostoman, Kršanje, Raduša, Strmac, Panjak, Nikojevići (Nikojevići), Ponikovica (Ponikovica), Potočanje (Potočanje), Potpeće (Potpeće), Ravni (Ravni), Ribaševina (Ribaševina), Sevojno (Sevojno), Skržuti (Skržuti), Stapari (Stapari), Volujac, Trnava (Trnava), Užice (Užice), Krčagovo.

22. Čačak

Naseljeno mesto (Katastarska opština): Atenica (Atenica), Baluga (Ljubićska) (Baluga (Ljubićska)), Baluga (Trnavska) (Baluga (Trnavska)), Banjica (Banjica), Beljina, Bečanj (Bečanj), Brezovica (Brezovica), Bresnica (Bresnica), Vapa (Vapa), Vidova (Vidova), Viljuša (Viljuša), Vranići (Vranići), Vrnčani (Vrnčani), Ovčar Banja, Vujetinci (Vujetinci), Goričani (Goričani), Gornja (Gornja), Gorevnica (Gorevnica), Gornja Trepča (Gornja Trepča), Donja Gorevnica (DonjaGorevnica), Donja Trepča (Donja Trepča), Žaočani (Žaočani), Zablaće (Zablaće), Jančići (Jančići), Ježevica (Ježevica), Jezdina (Jezdina), Katrga (Katrga), Kačulice (Kačulice), Konjevići (Konjevići), Kukići (Kukići), Kulinovci (Kulinovci), Lipnica (Lipnica), Loznica (Loznica), Ljubić(Ljubić), Međuvršje (Međuvršje), Milićevci (Milićevci), Miokovci (Miokovci), Mojsinje (Mojsinje), Mrčajevci (Mrčajevci), Mršinci (Mršinci), Ostra (Ostra), Pakovraće (Pakovraće), Parmenac (Parmenac), Petnica (Petnica), Preljina (Preljina), Premeća (Premeća), Pridvorica (Pridvorica), Prijevor(Prijevor), Prislonica (Prislonica), Rajac (Rajac), Rakova (Rakova), Riđage (Riđage), Rošci (Rošci), Slatina (Slatina), Sokolići (Sokolići), Stančići (Stančići), Trbušani (Trbušani), Trnava (Trnava), Čačak (Čačak).

23. Šabac

Naseljeno mesto (Katastarska opština): Bela Reka (Bela Reka), Bogosavac (Bogosavac), Bojić (Bojić), Bukor (Bukor), Varna (Varna), Volujac (Volujac), Gornja Vranjska (Gornja Vranjska), Grušić (Grušić), Dvorište (Dvorište), Desić (Desić), Dobrić (Dobrić), Drenovac (Drenovac), Duvanište (Duvanište), Žabar (Žabar), Zablaće (Zablaće), Zminjak (Zminjak), Skrađani, Jevremovac (Jevremovac), Jelenča (Jelenča), Korman (Korman), Krivaja (Krivaja), Lipolist (Lipolist), Majur(Majur), Mala Vranjska (Mala Vranjska), Maovi (Maovi), Mačvanski (Mačvanski), Pričinović (Pričinović), Metlić (Metlić), Miloševac (Miloševac), Miokus (Miokus), Mišar (Mišar), Mrđenovac (Mrđenovac), Nakučani (Nakučani), Orašac (Orašac), Orid (Orid), Petkovica (Petkovica), Petlovača (Petlovača), Pocerski (Pocerski), Metković (Metković), Pocerski (Pocerski), Pričinović (Pričinović), Predvorica (Predvorica), rnjavor (Prnjavor), Radovašnica (Radovašnica), Ribari (Ribari), Rumska (Rumska), Sinošević (Sinošević), Slatina, Slepčević (Slepčević), Tabanović (Tabanović), Cerovac (Cerovac), Culjković (Culjković), Šabac (Šabac), Ševarice (Ševarice), Štitar (Štitar).

V GRAD BEOGRAD

Član 21

Grad Beograd je posebna teritorijalna jedinica utvrđena Ustavom i zakonom.

Član 22

Promena teritorije grada Beograda vrši se na način predviđen za promenu teritorije opštine.

Član 23

Podela grada Beograda na gradske opštine utvrđuje se statutom grada Beograda, u skladu sa zakonom.

Član 24

Teritoriju grada Beograda čine:

Redni broj, Naseljeno mesto i Katastarska opština

1. Beograd

Naseljeno mesto (Katastarska opština): Beograd (Voždovac) (Jajinci) (Kumodraž) (Rakovica selo) (Zvezdara) (Veliki Mokri Lug) (Mali Mokri Lug) (Mirijevo) (Batajnica) (Zemun) (Zemun Polje) (Novi Beograd) (Višnjica) (Krnjača) (Palilula) (Kneževac) (Resnik) (Stara Rakovica) (Savski Venac) (StariGrad) (Veliki Makiš) (Železnik) (Čukarica), Arnajevo (Arnajevo), Barajevo (Barajevo), Baćevac (Baćevac), Beljina (Beljina), Boždarevac (Boždarevac), Veliki Borak (Veliki Borak), Vranić (Vranić), Guncati (Guncati), Lisović (Lisović), Manić (Manić), Meljak (Meljak), Rožanci (Rožanci), Šiljakovac (Šiljakovac), Beli Potok (Beli Potok), Zuce (Zuce), Pinosava (Pinosava), Ripanj (Ripanj), Begaljica (Begaljica), Boleč (Boleč), Brestovik (Brestovik), Vinča (Vinča), Vrčin (Vrčin), Grocka (Grocka), Dražanj (Dražanj), Živkovac (Živkovac), Zaklopača (Zaklopača), Kaluđerica (Kaluđerica), Kamendol (Kamendol), Leštane (Leštane), Pudarci (Pudarci), Ritopek (Ritopek), Umčari (Umčari), Bežanija (Bežanija), Bečmen (Bečmen), Boljevci (Boljevci), Dobanovci (Dobanovci), Jakovo (Jakovo), Petrovčić (Petrovčić), Progar (Progar), Surčin (Surčin) (Jakovo II), Ugrinovci(Ugrinovci), Arapovac (Arapovac), Brazilovica (Brazilovica), Baroševac (Baroševac), Bistrica (Bistrica), Brajkovac (Brajkovac), Burovo (Burovo), Veliki Crljeni (Veliki Crljeni), Vrbovno (Vrbovno), Vreoci (Vreoci), Dren (Dren), Dudovica (Dudovica), Županjac (Županjac), Zeoke (Zeoke), Junkovac (Junkovac), Kruševica (Kruševica), Lazarevac (Lazarevac), Leskovac (Leskovac), Lukavica (Lukavica), Mali Crljeni (Mali Crljeni), Medaševac (Medaševac), Mirosaljce (Mirosaljce), Petka (Petka), Prkosava (Prkosava), Rudovci (Rudovci), Sakulja (Sakulja), Sokolovo (Sokolovo), Stepojevac (Stepojevac), Strmovo (Strmovo), Stubica (Stubica), Trbušnica (Trbušnica), Cvetovac (Cvetovac), Čibutkovica (Čibutkovica), Šopić (Šopić), Šušnjar (Šušnjar), Amerić (Amerić), Velika Ivanča (Velika Ivanča), Velika Krsna (Velika Krsna), Beluće, Vlaška(Vlaška), Granice (Granice), Dubona (Dubona), Jagnjilo (Jagnjilo), Kovačevac (Kovačevac), Koraćica (Koraćica), Mala Vrbica (Mala Vrbica), Markovac (Markovac), Beljevac, Crkvine, Međulužje (Međulužje), Mladenovac (varoš) (Mladenovac (varoš)), Mladenovac (selo) (Mladenovac (selo)), Pružatovac (Pružatovac), Rabrovac (Rabrovac), Rajkovac (Rajkovac), Senaja (Senaja), Šepšin (Šepšin), Baljevac (Baljevac), Barič (Barič), Belo Polje (Belo Polje), Brgulice (Brgulice), Brović (Brović), Veliko Polje (Veliko Polje), Vukićevica (Vukićevica), Grabovac (Grabovac), Draževac (Draževac), Dren (Dren), Zabrežje (Zabrežje), Zvečka (Zvečka), Jasenak (Jasenak), Konatice (Konatice), Krtinska (Krtinska), Ljubinić (Ljubinić), Mala Moštanica (Mala Moštanica), Mislođin (Mislođin), Obrenovac (Obrenovac), Orašac (Orašac), Piroman (Piroman), Poljane (Poljane), Ratari (Ratari), Rvati (Rvati), Skela (Skela), Stubline (Stubline), Trstenica (Trstenica), Urovci (Urovci), Ušće (Ušće), Borča (Borča), Veliko Selo (VelikoSelo), Dunavac (Besni Fok), Kovilovo (Kovilovo), Ovča (Ovča), Padinska Skela (Komareva Humka) (Lepušnica), Slanci (Slanci), Babe (Babe), Guberevac (Guberevac), Drlupa (Drlupa), Dučina (Dučina), Đurinci (Đurinci), Mala Ivanča (Mala Ivanča), Mali Požarevac (Mali Požarevac), Nemenikuće (Nemenikuće), Parcani (Parcani), Popović (Popović), Ralja (Ralja), Rogača (Rogača), Sibnica (Sibnica), Slatina (Slatina), Sopot (Sopot), Ropočevo (Ropočevo), Stojnik (Stojnik), Velika Moštanica (Velika Moštanica), Ostružnica (Ostružnica), Rušanj (Rušanj), Sremčica (Sremčica), Umka (Umka), Pećani, Rucka.

VI AUTONOMNE POKRAJINE


Član 25

Autonomne pokrajine su autonomne teritorijalne zajednice u kojima građani ostvaruju pravo na pokrajinsku autonomiju.

Član 26

Republika Srbija ima Autonomnu pokrajinu Vojvodinu i Autonomnu pokrajinu Kosovo i Metohija. Suštinska autonomija Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija urediće se posebnim zakonom koji se donosi po postupku predviđenom za promenu Ustava.

Član 27

Teritoriju Autonomne pokrajine Vojvodine čine teritorije sledećih opština: Ada, Alibunar, Apatin, Bač, Bačka Palanka, Bačka Topola, Bački Petrovac, Bečej, Bela Crkva, Beočin, Vrbas, Vršac, Žabalj, Žitište, Inđija, Irig, Kanjiža, Kikinda, Kovačica, Kovin, Kula, Mali Iđoš, Nova Crnja, Novi Bečej, Novi Kneževac, Opovo, Odžaci, Pećinci, Plandište, Ruma, Sečanj, Senta, Srbobran, Sremski Karlovci, Stara Pazova, Temerin, Titel, Čoka i Šid i gradovi: Novi Sad, Zrenjanin, Pančevo, Sombor, Sremska Mitrovica i Subotica.

Član 28

Teritoriju Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija čine teritorije sledećih opština: Vitina, Vučitrn, Glogovac, Gnjilane, Gora, Dečani, Đakovica, Zubin Potok, Zvečan, Istok, Kačanik, Klina, Kosovska Kamenica, Kosovska Mitrovica, Kosovo Polje, Leposavić, Lipljan, Novo Brdo, Obilić, Orahovac, Peć, Podujevo, Prizren, Srbica, Suva Reka, Uroševac, Štimlje i Štrpce i grad Priština.

VII PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 29

Vlada će propisati označavanje naziva naseljenog mesta, ulica, trgova i zgrada, kao i vođenje registra kućnih brojeva, ulica i trgova, u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 30

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o teritorijalnoj organizaciji Republike Srbije („Službeni glasnik RS“, br. 47/91, 79/92, 82/92 – ispr., 47/94 i 49/99 – dr. zakon).

Član 31

Prve izbore za poslanike u Skupštini Autonomne pokrajine Vojvodina, po stupanju na snagu ovog zakona, raspisaće predsednik Narodne skupštine, tako da se oni održe u roku koji ne može biti kraći od 120 ni duži od 180 dana od dana raspisivanja izbora.

Član 32

Ovaj zakon stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.