Magazin Godine Srbija Zakoni

Šta donose izmene Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti

Vlada Srbije je na sednici održanoj 26. marta 2015. godine, usvojila Izmene i dopune zakonu o zapošljavanju i osigranju za slučaj nezaposlenosti (novčana naknada za slučaj nezaposlenosti) i isti uputila Narodnoj skupštini na usvajanje po hitnom postupku, piše Paragraf.

Izmenama su detaljnije uređeni uslovi za ostvarivanje prava na novčanu naknadu za slučaj nezaposlenosti određenih kategorija nezaposlenih lica (višak zaposlenih, zaposleni kojima je radni odnos prestao njihovom voljom ili krivicom), precizirano je šta se smatra osnovicom na koju se obračunava novčana naknada za osiguranje za slučaj nezaposlenosti i utvrđen je način obračuna novčane naknade.

U praksi se dešavalo da  lica kojima je radni odnos prestao uz isplatu novčane naknade, odnosno otpremnine u skladu sa odlukom Vlade o utvrđivanju programa rešavanja viška zaposlenih (socijalni program), kao i zaposleni kojima je radni odnos prestao njihovom voljom ili krivicom, zasnivaju radni odnos na određeno, u praksi često veoma kratko vreme (od 2 do 6 dana), te raskidaju radni odnos po osnovu kojeg ostvaruju pravo i na novčanu naknadu za slučaj nezaposlenosti, na koju inače ne bi imali pravo.

Novčana naknada za slučaj nezaposlenosti

Nakon stupanja na snagu ovih izmena zakona navedena lica moraće da ponovo budu u osigranju 12 meseci neprekidno ili 18 meseci sa prekidima da bi ostvarila pravo na novčanu naknadu preko Nacionalne službe za zapošljavnje.

Novčana naknada za slučaj nezaposlenosti jeste pravo koje pod određenim uslovima nakon prestanka radnog odnosa ostvaruje lice koje je bilo obavezno osigurano za slučaj nezaposlenosti.

Da bi se pravo na novčanu naknadu ostvarilo potrebno je, nakon prestanka radnog odnosa, podneti zahtev bilo kojoj organizacionoj jedinici Nacionalne službe za zapošljavanje, u roku od 30 dana od dana prestanka radnog odnosa. U slučaju da se ovaj rok prekorači, pravo na novčanu naknadu ostvaruje se od dana podnošenja zahteva.

Dokumentaciju koja je potrebna za prijavu na evidenciju nezaposlenih i podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na novčanu naknadu čine:

 1. lična karta;
 2. original diplome, svedočanstva ili uverenja o stečenom obrazovanju na uvid;
 3. radna knjižica i/ili drugi dokaz o obaveznom osiguranju (prijave/odjave, izvod iz matične evidencije RF PIO), dokaz o penzijskom stažu (beneficiranom, stažu u vojsci, u inostranstvu, poseban staž i sl.);
 4. rešenje o prestanku radnog odnosa ili otkaz ugovora o radu;
 5. potvrda o zaradi;
 6. ukoliko se radi o vlasniku ili osnivaču preduzeća ili preduzetniku, potrebno je dostaviti i rešenje nadležnog suda o otvaranju stečaja ili rešenje o brisanju iz Agencije za privredne registre i dokaz o osnovicama osiguranja iz Poreske uprave ili RF PIO.

Uvodi se veća odgovornost agencija prema građanima kojima posreduju za zapošljavnje u inostranstvu.

Izmene zakona za rad u inostranstvu

U odnosu na postojeći način regulisanja obaveza predloženim izmenama se detaljnije preciziraju obaveze i odgovornosti agencije, pre svega u smislu odgovornosti prema licima kojima su posredovale za zapošljavanje u inostranstvu, a naročito u slučajevima kada dođe do njihovog prevremenog povratka iz zemlje u koju su upućena na rad, kao i za nastalu štetu koju zaposleni pretrpi,a koja je uzrokovana pogrešnim informacijama o bitnim elementima uslova života i rada u zemlji u koju je lice upućeno na rad.

Izmene za Nacionalnu službu za zapošljavanje

U cilju racionalizacije, kao i mera štednje odnosno smanjenja troškova na svim nivoima, smanjuje se broj članova Upravnog odbora Nacionalne službe za zapošljavanje, sa sadašnjih devet na sedam. Upravni odbor bira i razrešava Vlada, s tim da tri člana predlaže Socijalno – ekonomski savet, a četiri člana predlaže ministar nadležan za poslove zapošljavanja, uključujući i predsednika.

U cilju unapređenja rada Nacionalne službe za zapošljavanje i povećanja učinka savetnika koji neposredno radi sa nezaposlenim licima, predložene izmene treba da doprinesu uspostavljanju sistema kontinuiranog podizanja kapaciteta rada zaposlenih u Nacionalnoj službi za zapošljavanje, kao i podizanja kvaliteta usluge kako poslodavcima, tako i nezaposlenim licima.

Dalje, zakon omogućava fleksibilnije kreiranje mera aktivne politike zapošljavanja, kao i njenu decentalizaciju.

Redizajn aktivnih mera zapošljavanja daje mogućnost kreiranja novih mera i programa u zavisnosti od potreba i analiza lokalnih tržišta rada. Omogućeno je da se Akcionim planom zapošljavanja kao strateškim dokumetom u oblasti zapošljavanja, a koji Vlada donosi na godišnjem nivou, predlažu nove mere aktivne politike zapošljavnja, u skladu sa potrebama lokalnog tržišta rada i na osnovu analize efekata prethodno sprovedenih mera.

Izvor: Paragraf.rs


About the author

Penzin

Penzin je portal posvećen pitanjima starenja i poznih godina, kao i posledica koje će ovaj trend imati na pojedinca i društvo. Penzin edukuje, informiše i podseća na važne probleme i moguća rešenja za one koji se pripremaju ili su već u poznijim godinama, za one koji žele na vreme da razmotre sve mogućnosti, za one koji se staraju o ostarelim roditeljima, bakama i dekama. Za sve nas...

3 Comments

Click here to post a comment
 • Ako sam dobro shvatila, za zatečene na NSZ nema produžavanja isplate naknade do sticanja prava na penziju po novom zakonu. Jedino mi je tu nejasan član 104 zakona ? Sa 18 meseci do penzije ( i to pune ) sam upućena na NSZ. Ne bih ostvarila pravo na nadoknadu 24 meseca da nije bilo tog prava. Kako se to tumači po članu 104?

  • Mačku o rep…
   Član 104
   Lica koja su do dana stupanja na snagu ovog zakona ostvarila prava u skladu sa propisima i opštim aktima koji su bili na snazi do dana stupanja na snagu ovog zakona, ostvaruju prava u obimu i trajanju utvrđenom tim propisima i opštim aktima”

Tefter

Tefter

Draganova nagrada

Draganova nagrada - nagradni konkurs za najbolje putopisne priče i pesme starijih

Isplata penzija